handdator

Visa fullständig version : Medlemsfrågor vid årsstämma eller extrastämma


Benedict
2011-03-02, 15:14
Hej!

I vår Brf har vi tyvärr en ordförande som i mångt och mkt anser sig kunna stå över både gällande lagar (brottsbalken), styrelsebeslut och troligen även gällande stadgar beträffande bostadsrättsföreningar.

Vi är därför ett antal boende som gjort tappra försök att få till stånd en ny punkt på dagordningen vid en kommande extrastämma den 17/3 i år, kallad styrelsens arbetssätt och agerande. Vid ett mkt sällsynt infomöte som sammankallats av styrelsen rörande tv, internet mm och som också är syftet till extrastämman, lade vi fram vårt önskemål till ordföranden. Denne svarade frankt och utan att innan ha rådgjort med övriga styrelsen att: styrelsen har bestämt att det bara ska handla om tv, internet etc på extrastämman. Vårt motbud blev då följande: då själva röstningen om tv mm är enda punkten på dagordningen så är detta snabbt avklarat, tid för övriga frågor borde därför utan vidare kunna både finnas med och även ur tidsaspekten, hinnas med. Ordförandens svar på detta, fortfarande utan rådfrågning av övriga styrelsen blev: Vi har tagit bort punkten övrigt/övriga frågor då den inte behövs längre...

Troligen har en hel del hunnits förändras sen min egen ca 10 års tid i styrelsen från tidigt 90 tal till början av detta sekel, beträffande bostadslagen och därmed även stadgarna i en bostadsrättsförening.

Jag vill därför ställa följande frågor till forumet:
Kan en ordförande/styrelse neka medlemmar att på extra eller ordinarie årsstämma att få med punkt under övrigt/övriga frågor/av medlem/mar inlämnad punkt?

Om ja, detta kan av ordförande/styrelse nekas medlem/mar:
1 Vilka stadgar lutar man sig då mot i sitt beslut?
2 Var finns dessa stadgar isf förankrade i bostadslagen?

Om nej, Ordförande/styrelse kan inte neka medlem/mar detta:
1 Vilka stadgar kan vi som medlemmar isf åberopa?
2 Var finns dessa stadgar isf förankrade i bostadslagen?
3 Krävs det att ett visst antal medlemmar i % räknat, förordar att aktuell punkt ska finnas med under exempelvis övrigt/övriga frågor/av medlem/mar inlämnad punkt?
4 Isf, hur många medlemmar i % räknat krävs det?

Vore mkt tacksam för svar ang frågorna ovan, alla svar beaktas självklart, men de bästa svaren i denna situation är självklart de som har länkat till aktuella stadgar och lagar. Med tanke på att vår extrastämma är den 17/3 är det önskvärt att svar kommit i god tid tills dess.

Mvh
Benedict

Sandlådan
2011-03-02, 15:58
Om nej, Ordförande/styrelse kan inte neka medlem/mar detta:
1 Vilka stadgar kan vi som medlemmar isf åberopa?
2 Var finns dessa stadgar isf förankrade i bostadslagen?
3 Krävs det att ett visst antal medlemmar i % räknat, förordar att aktuell punkt ska finnas med under exempelvis övrigt/övriga frågor/av medlem/mar inlämnad punkt?
4 Isf, hur många medlemmar i % räknat krävs det?

Nej, styrelsen har inte rätt att neka medlemmar att få en fråga behandlad på stämman.
Svaret finns i Lagen om ekonomiska föreningar 7. kap:

6 § En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen.

Vad står det i era stadgar om föreningsstämman?

MikHo
2011-03-02, 19:15
Har kallelsen till extrastämman gått ut skall extrastämman endast behandla de ämnen som finns på dagordningen.


Det kan dock få diskuteras andra ämnen men inga beslut i dessa ämnen får fattas av stämman.

Trötter
2011-03-03, 00:16
Det är tråkigt när det i en förening upplevs att en ordförande beter sig egenmäktigt och arrogant mot medlemmar. Att förändra en sådan situation kan ofta vara både svårt och en smula konfliktfylld. Att upprätta motioner till stämma där man redogör för sin ståndpunkt och upplevelser på ett sakligt och tydligt sätt, kan förhoppningsvis få andra medlemmar i föreningen att vakna och välja andra företrädare för föreningen. Men detta kommer förmodligen att uppfattas av den eller de som kritiseras på ett personligt plan. Då är min uppfattning att det är oerhört viktigt att man har läst på om föreningens stadga, BRL, föreningslagen samt studerat innehållet i detta forum. Att inneha kompetens på området har en mycket stor fördel vid konfliktsituationer, jag refererar till egen erfarenhet.

Normal praxis när det gäller ordinarie årsstämma, där upprättar medlemmar motion som billäggs kallelsen till denna stämma. Som MikHo anger så kan bara de som anges i kallelsen till extrastämma behandlas/beslutas på denna typ av stämma.

När det gäller att få ärenden påförda till en extrastämmas kallelse, då är min åsikt, att om det innan att kallelsen delgets medlemmarna kan/bör finnas möjlighet att få fler frågor upptagna i denna kallelsen/dagordning. Om det är styrelsen som kallar till extrastämma då bör det ligga i ledamöternas intresse att föra upp frågor på dagordningen som medlemmar vill ha behandlade. Medlemmar som ej har ett förtroendeuppdrag inom föreningen kan begära att styrelsen kallar till stämma där frågor behandlas, det som krävs är att en minoritet av av medlemmar, som då ska motvara minst 10 % medlemmar med förlagsandelar i föreningen. Information/vägledning om extrastämma kan studeras här http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7865

Mr Magoo
2011-03-03, 22:46
Om det kommer in ett bra förslag till föreningsstämman som kan påverka hela föreningen senare än vad vad som angivits i stadagarna. Är det kört då, eller går man på det sunda förnufftet?

Trötter
2011-03-04, 10:07
Om det kommer in ett bra förslag till föreningsstämman som kan påverka hela föreningen senare än vad vad som angivits i stadagarna. Är det kört då, eller går man på det sunda förnufftet?

Jag förstår inte riktigt hur du menar Maggo, men ett stämmobeslut som inte strider mot förordning är absolut tills att det har ändrats vid en ny stämma med korrekt dokumenterade voteringsresultat.

Jag är av den åsikten, att när man börjar diskutera i termen av sunt förnuft vid beslutsfattande, då kan man vara ute på hal is och besluten vara dåligt underbyggda med en bristande och kompetent efterforskning. Min rekommendation vid beslutsfattande, är att alltid väga fördelar och nackdelar, att använda ett poängsystem/betygssystem för att väga för och nackdelar kan vara ett bra verktyg för att se om beslutet gynnar medlemmarnas ekonomiska intressen. Vid osäkerhet inom administrationen/styrelsen bör man delge alla information medlemmarna och kalla till stämma där beslutet förankras bland medlemmarna.

clabbe
2011-03-04, 10:16
Om det kommer in ett bra förslag till föreningsstämman som kan påverka hela föreningen senare än vad vad som angivits i stadagarna. Är det kört då, eller går man på det sunda förnufftet?

Menar du att det ändå ska tas upp på stämman?
Det borde kunna diskuteras under "ordet fritt" men inga beslut kan tas på stämman. Styrelsen kanske kan adoptera förslaget och se om styrelsen har rätt att ta beslut i frågan, så förskjuts inte ärendets behandling helt till nästa stämma.