handdator

Visa fullständig version : Lösa upp bundet eget kapital i brf


clabbe
2011-02-26, 08:38
Robarb skriver i den här tråden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869&page=2&highlight=uppl%F6sa):
Nu senast så har de trumfat igenom en stadgeändring att slopa avsättningar till reservfonden inom det bundna egna kapitalet och fört över fonderade medlen till fritt eget kapital utan att begära regeringens medgivande att upplösa det bundna kapitalet. Fullständigt nonchalant mot medlemmarna. Dock krävs det uppenbarligen något radikalt för att väcka de slumrande medlemmarna så de inser att de blir bestulna av styrelsen och att de demokratiska reglerna i en ekonomisk förening är helt satt ur spel.

Jag undrar var man kan hitta lagregleringen som gör det möjligt att upplösa det bundna kapitalet enligt ovan.

clabbe
2011-03-02, 13:27
Ingen som vill eller kan svara? Robarb?

Gusten
2011-03-02, 14:58
Menas med "reservfond" den yttre underhållsfonden ?

Robarb
2011-03-06, 21:03
Reservfonden skall enligt ÅRL inordnas under rubriken "bundet eget kapital" tillsammans med insatser och eventuella upplåtelseavgifter.

Det fria egna kapitalet består av underhållsfonder, balanserat resultat samt föregående års resultat tillsammans med årets resultat.

Enligt föreningslagen LEF Kap 10 § 6 framgår det att regeringen eller den myndighet regeringen utser, i detta falla Bolagsverket, kan medge föreningar att slopa reservfonden,om sådan har inrättats vid föreningsbildandet.

Samma paragraf, st 3, anger att föreningsstämman får ej ta i anspråk medel ur reservfonden i annat fall än att den ekonomisk situationen blir sådan att årets underskott av rörelsen inte kan täckas av fritt eget kapital.

Det brukar framgå av föreningsstadgan om avsättning till reservfonden skall ske baserat på en procentuell andel av årets resultat eller av fastighetens taxeringsvärde. andra beräkningsgrunder finns också för dessa avsättningar.

Det bör även påpekas att om det föreligger stora överskott i balanserat resultat skall dessa medel ianspråktas före innan medel ur underhållsfonden tas.

Som en ekonomiska förening skall styrelsen i allt iaktta medlemmarnas ekonomiska intressen så att värdet på lägenheterna bibehålls eller ökar. Det innebär att förbättringsarbeten i form av återställande av nedskrivna delar av fastigheten bokförs ver investeringsbudgeten så att kapitaltillskott uppstår. Dessa är ju avdragsgilla vid en försäljning av lägenheten.

Även om det primära är att upplåta bostadslägenheter till medlemmarna utan begränsning i tiden så är en bostadsrättsförening även ett företag som skall drivas på ett effektivt och kostnadsreducerande sätt.

Se även;
Kapitaltillskott och insatshöjning i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18966)

clabbe
2011-03-08, 20:37
Om jag förstår det hela rätt så är Bostadsrättsföreningar generellt undantagna från LEF 10 kap 6§ så de är inte skyldiga att ha en reservfond alls.

Det står bl.a. i http://www.bfn.se/redovisning/nyutt/utt-fastighetsunderhall.pdf att bsotadsrättsföreningar istället för att avsätta till reservfond skall ange i sina stadgar hur medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus.

Om det ändå finns en reservfond i föreningen så förmodar jag att den bara får ianspråktas på det sätt som du Robarb beskriver.

Jag kan inte utläsa att det krävs ett explicit tillstånd från en myndighet
för att en enskild brf ska få ta bort sin reservfond. Däremot bör väl stadgarna ses över om de säger något om reservfond.

Jag hänger inte med i det du skriver här:
Det innebär att förbättringsarbeten i form av åteställande av nedskrivna delar av fastigheten bokförs ver investerignsbudgeten så att kapitaltillskott uppstår.

Avdragsgilla kapitaltillskott kan vad jag vet uppstå antingen genom en andel av föreningens amorteringar under innehavstiden eller tillskott som görs för finansiering av ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten. Jag kan inte riktigt se hur man passar in det du skriver i någon av de här ramarna. Kan du förklara lite mer?

Robarb
2011-03-08, 23:42
Clabbe

Det Du hanvisar till i BFN motsäger inte det jag anförde i mitt tidigare inlägg. Finns det angivet i bostadsrättsföreningens stadgar att avsättning skall ske dels till en reservfond och dels till en underhållsfond så gäller principen att Bolagsverket skall lämna tillstånd för att reservfondens medel skall kunna överföras från bundet eget kapital till fritt dito.

Det är riktigt det du nämner att en bostadsrättsförening inte är skyldig att avsätta medel till en reservfond om man bestämmer sig om detta från början när föreningen bildas och stadgar antas. Det är om det sker en förändring under resans gång som LEF kap 10 § 6 inträder.

Det som nämns i BFN är att grundläggande för en bostadsrättsförening är att den skall drivas på självkostnadsbasis och inte generera några vinster. Dock är det nödvändigt att föreningen budgeterar för ett visst överskott i rörelsen för att tillsammans med de avskrivningsmedel som uppkommer, finansiera erforderliga reinvesteringar eller amorteringar på det externa kapitalet.

Ny- eller reinvesteringar samt amorteringar är således underlaget för det årliga kapitaltillskottet som skall uppges till en medlem vid en överlåtelse av bostadsrätten. Numera har beloppet höjts från 2 000 kronor per lägenhet till 3 000 kronor för att anses utgöra ett kapitaltillskott.

Beträffande investeringsbudgeten så bör styrelsen i samband med upprättande av verksamhetsplanen ange vilka åtgärder som skall periodisras över tiden. Underhållsplanen anger vilka åtgärder som direktfinansieras och således inte ingå i underlaget för kapitaltillskotten. Dessutom så skall investeringsbudgeten ligga som underlag för planeringen av kapitalkostnaderna som uppstår till följd av de planerade investeringarna.

Kan nämna att jag för en diskussion med jurister på Bolagsveret i sundsvall om reservfondens hantering. Det som gäller för närvarande enligt dem så är det det som jag ovan nämner.