handdator

Visa fullständig version : Får styrelsen rösta om motion?


guben
2011-02-22, 22:09
A) En medlem önskar få en ändring av ett styrelsebeslut och skriver en motion. Motionen yrkar på omröstning i en fråga som styrelsen tagit beslut om. ( bygga om befintliga lokaler till gästlägenhet, relax etc)

Motionen går till omröstning bland på stämman närvarande medlemmar.

Fråga A: Får styrelsemedlemmar rösta i en motion som yrkar ändring av ett styrelsebeslut? Ev. jäv?

Fråga B) En medlem önskar ändring av en finansiell strategi som styrelsen beslutat om och skriver en motion.
Får styrelsemedlemmar rösta i denna fråga?

Finns det något lagrum om när styrelsemedlemmar får/inte får rösta?

Spelar det någon roll hur yrkandet är formulerat (HSB repr. i styrelsen brukar vara stämmoordförande)? Några knep?

Om styrelsen får rösta ang. motioner är det väl nästan omöjligt att i en mindre brf få igenom något som går emot styrelsen med tanke på lågt deltgande från övriga medlemmar. Om motionären inte ägnar sig åt lobbying :6: eller att motionerna väcker allmän lust att delta i stämman. Antar att motioner skall bifogas kallelsen.


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8535) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Stämma - Beslut på stämman, votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15671) - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15659) - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1150) - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8903)

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989) - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8628) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1826) - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf (http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm) - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3) - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12088) - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14821)
Hur ska giltig fullmakt se ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14930) - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14725) - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10203) - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14510) - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12895) - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500) - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16414) - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331) - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460)
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650) - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10017) - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6598) - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14008) - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1322)

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1820) - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4217) - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15466) - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7397)

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10662)

Röstning i samband med balkongbygge (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15148) - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar (http://hotpot.se/hsb-staemma-brf.htm#stadgeaendring)

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet (http://hotpot.se/hsb-staemma.htm#ogiltig_roestning)

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12514) - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14992) - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13397) - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14324) - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Rösta på sin egen motion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=821) - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13407) - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#roestning) - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7993) - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13888) - Jäv?

Trötter
2011-02-22, 22:44
Det verkar som HSB styr i er förening med järn hand.
A) En medlem önskar få en ändring av ett styrelsebeslut och skriver en motion. Motionen yrkar på omröstning i en fråga som styrelsen tagit beslut om. ( bygga om befintliga lokaler till gästlägenhet, relax etc)
Motionen går till omröstning bland på stämman närvarande medlemmar. Detta beslut med att bygga om föreningens fastighet är inte förenligt med förordningen. Ombyggnationer av föreningen fastighet ska beslutas genom votering vid stämma. Om det gäller inskränkningar av medlemmarnas rätt att nyttja föreningens anläggning, då krävs det ett beslut med kvalificerad majoritet.

Fråga A: Får styrelsemedlemmar rösta i en motion som yrkar ändring av ett styrelsebeslut? Ev. jäv? Ledamot som innehar bostad i föreningen får votera angående motioner. Däremot har inte HSB representanten rätt att rösta i föreningens sak vid stämma, om det inte uttryckligen anges i stadgan att vederbörande har rätt att rösta vid stämma.

B) En medlem önskar ändring av en finansiell strategi som styrelsen beslutat om och skriver en motion.
Fråga B): Får styrelsemedlemmar rösta i denna fråga?Ledamot i egenskap av medlem i föreningen med bostad har rätt att rösta vid stämma där motioner behandlar frågor som inte behandlar ansvarsfrågan eller frågan om att väcka talan mot styrelse eller enskild ledamot.

Finns det något lagrum om när styrelsemedlemmar får/inte får rösta? Styrelsens ledamöter får ej rösta vid stämma när ansvarsfrågan behandlas, ledamot får ej rösta i frågor som behandlar eventuella skadestånds talan mot styrelse eller enskilda ledamöter.

Spelar det någon roll hur yrkandet är formulerat (HSB repr. i styrelsen brukar vara stämmoordförande)?Ett yrkande vid stämma bör göras genom att upprätta en motion, om det upplevs som att styrelsen bedriver ett arbete som upplevs som tvivelaktigt. Då skulle det finnas möjlighet att begära vid stämman att föreningens administration granskas av utomstående. Här krävs det endast att en minoritet av medlemmarna bifaller frågan för att granskning ska genomföras.
Några knep? Föreslå någon annan som ordförande vid stämma med en väl grundad motivering och en begäran om sluten omröstning.

Om styrelsen får rösta ang. motioner är det väl nästan omöjligt att i en mindre brf få igenom något som går emot styrelsen med tanke på lågt deltgande från övriga medlemmar. Om motionären inte ägnar sig åt lobbying :6: eller att motionerna väcker allmän lust att delta i stämman. Antar att motioner skall bifogas kallelsen. Alla motioner och handlingar som ska behandlas vid stämma skall delges medlemmarna i samband med kallelsen. Att man som motionär lobbar för sin sak är tillåtet och kan ge en fördel inför stämman, som att deltagande blir större.

tette
2011-02-23, 19:30
Dags att backa bandet?
Att bygga om lokaler till lgh eller tvärtom är ett av de klaraste nerskrivna regler om att det skall fattas av en stämma.

Om nu styrelsen på eget bevåg påbörjat detta är det värre än att de får vara med o rösta i ärendet.

Och att HSB-representanten sitter och låtsas som det regnar borde rendera i lagens hårdaste straff.

guben
2011-02-24, 12:53
Kan bara konstatera att det blir svårt stoppa styrelsen om man inte kan mobilisera fler än vanligt till stämman.

Dags att backa bandet?
Att bygga om lokaler till lgh eller tvärtom är ett av de klaraste nerskrivna regler om att det skall fattas av en stämma.
Var hittar jag dessa regler (förutom i stadgarna)?
Ett problem är väl att det i stadgarna står "väsentliga ny-, till-, ombyggnationer". Väsentligt blir ju subjektivt, styrelsen kan väl bara säga att man inte bedömde ombyggnationen som väsentlig eller....?
Har inte hitta något lagrum eller rättsfall som definierar "väsentligt".

Håller i övrigt med om kommentarer ang. HSB, det är helt otroligt så effektivt HSB-ledamoten i styrelsen hjälper styrelsen utestänga medlemsinflytande.

Robarb
2011-02-25, 11:04
:16:
Var hittar jag dessa regler (förutom i stadgarna)?
Ett problem är väl att det i stadgarna står "väsentliga ny-, till-, ombyggnationer". Väsentligt blir ju subjektivt, styrelsen kan väl bara säga att man inte bedömde ombyggnationen som väsentlig eller....?
Har inte hitta något lagrum eller rättsfall som definierar "väsentligt".

Som regel kan begreppet väsentligt baseras på att en åtgärd för ombyggnad erfordrar byggnadslov. En ändring av användningen av en lokal till bostad eller omvänt är som regel alltid en bygglovspliktig åtgärd. Dessutom kan det enligt VA-lagen krävas en reglering av grundavgifterna för huset. Ökning eller minskning av antalet lägenheter skall dessutom regleras i fastighetsdeklarationen. Således erfordas att åtgärden ska vara föremål för ett stämmobeslut.

Dock kan det som här i Salem bli att en åtgärd som normalt är bygglovspliktigt inte blir det på grund av att Byggnadsnämnden inte vill eller orkar lägga upp ett nytt ärende. Det blir för fullt i arkivet :16: