handdator

Visa fullständig version : Dela på arvode från avhoppad ledamot?


Admin
2011-02-15, 17:35
Med anledning av länken som Borättexperten ger i tråden Hur mycket är OK i arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) till den ypperliga sajten borattupplysningen.se så vill jag ta upp en speciell arvodesfråga.

Dvs vad som händer när ledamot hoppar av avseende denna ledamots arvode.

I Borättexpertens länk står det;
En fråga som ibland uppstår är hur man gör när ledamöter avgår mitt i mandatperioden. Vår åsikt är att detta inte ska påverka arvodets storlek. Den avgående ledamoten ska ha sin del av arvodet utifrån sin tid i styrelsen, övriga delar på resten.
Vad jag förstår så är detta hur det ofta(st) fungerar.
Men ingen har till dags dato - mig veterligen - kunna motivera detta.
Det är bara något som levat kvar i så många år från bostadsorganisationernas marxistiska ledning ovanför huvudena på medlemmarna.

Eftersom ingen annan någonsin tidigare varit intresserad av att ta upp denna fråga så tar jag här initiativet till att ge några argument till varför det ska fungera på visst sätt.

Min personliga åsikt är som följer; Ledamöter ska icke dela upp avhoppad ledamots arvode (från tiden för avhoppet) mellan varandra!

Ett aktuellt exempel.
Från HSB Malmös styrelse hoppade en ledamot av den 30 september 2010.
Enligt lag måste styrelsen ovillkorligen kalla till extrastämma för fyllnadsval.
Pga att kunnigheten om bostadsrätter och bostadsrättsjuridik är exceptionellt låg inom HSB Malmös styrelse så valde de att inte följa lagen. Men när jag nu informerat HSB Malmös styrelse om vad lagen säger så bryr sig HSB Malmös styrelse ändå inte.
De är ointresserade av att kalla till extrastämma och bryter hellre mot lagen helt öppet.

Ska denna styrelse då få frossa i den avhoppade ledamotens arvode?
Det kan väl inte finnas en enda sunt tänkande människa på denna planet som anser detta?

Styrelsen ska inte kunna tjäna på att bryta mot lagen på detta sätt!
Jag kan för övrigt garantera att det inte finns en enda ledamot i HSB Malmös styrelse som lägger ner en enda minut extra pga att ledamot hoppat av.

Det tyngsta argumentet - enligt min mening - för att en styrelse inte ska dela på avhoppad ledamots arvode, som en flock hungriga vargar, är att detta inte fastställts i stämmobeslut (normalt sett). Och alla arvoden och ersättningar (och förmåner) ska enligt det oskrivna (tyvärr) regelverket beslutas om av stämman.

Då vill säkert någon hävda att det heller inte beslutats om att resterande ledamöter ska kunna dela på arvodet. Nu kommer man in på moral och etik.

Finns mycket mer att säga om detta, men jag stoppar där för att se om det är någon som överhuvudtaget är intresserad av denna fråga.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

tette
2011-02-15, 20:43
Som vanligt har du helt logiskao bra tankar om hur det skall fungera i brf. Och som vanligt är jag benägen att hålla med dig i ärendet du beskriver att HSB ledamötena i detta fall blir "tjuvar", Tar vad man inte fötjänat.

En aspekt kanske skall läggas till och det blir av egen erfarenhet.
I en brf styrelse hoppar 2 ledamöter av efter halva mandattiden. De hade åtagit sig en rad uppdrag. Det ena var att göra just ett arvodessystem (som de inte gick iland med) det andra var att få orning på styrelseprotokoll som en sekreterare hade misslyckats med. Sekreteraren avgick senare.

Hur som helst detta med styrelsprotokollen innebar en massa arbete och rättvist fick de som tog tag i detta problem en arvodesdel extra.

Men detta skulle kanske ha utretts ändå mer, det vill säga helt rättvist skulle ju detta extra arvode ha tagits från den sekreterre sm "spårat ut"? vilket inte gjordes. men då är man inne på det svåra med arvodesfördelning.

arvode efter presentation.

måste också tillägga att allt för många har för sig att arvode är något man bör få för att man tar på sig så stort ansvar som styrelseledamot.

så kanske det ska vara men först om 100 år då det finns lite prejudikat om att ledamöter varit försumliga och ställts till svars för deras fel.

MikHo
2011-02-15, 23:52
Hela denna fråga baseras på hur formuleringen gällande arvodet är gjort.

Om det är så att styrelsen för sitt uppdrag blir tilldelade en summa pengar som skall delas inom styrelsen för utfört arbete är det fullt möjligt att den avhoppade ledamoten får ersättning för sin tid i styrelsen och att sedan resterande belopp delas bland övriga ledamöter.


Alternativ två är att arvodet är fördelat med en summa pengar per bevistat möte. Detta gör det svårt att fördela ut några extrapengar till någon.
Alla möten skall protokollföras och därmed noteras närvaron och arvodet betalas därefter.


Men som sagt, en flummig formulering gällande arvodesreglerna kan ställa till det när det väl handlar om fördelning av arvodet.

Admin
2011-02-16, 10:22
Som Tette nämner kan det förekomma lägen då arbetsbördan i verkligheten (i större eller mindre grad) fördelas på en eller flera av de kvarvarande ledamöterna.
Tror dock det är sällsynt utan om styrelsen tappar en ledamot så påverkar detta som regel inte de övrigas arbete i någon nämnvärd grad. Det kan t.o.m. bli mindre arbete för de kvarvarande ledamöterna (det är bl.a. så HSB-organisationen resonerar enligt sin kod för föreningsstyrning... ju färre ledamöter, desto mindre arbete för styrelsen).

Från vad jag sett tycks det vara extremt sällsynt att en styrelse kallar till fyllnadsval om en ledamot tappas, och det är helt enkelt för att styrelsen inte ser någon skillnad i arbetsbördan... men de får ett arvode extra att dela på. Varför då kalla till extrastämma? Morot saknas ju.

När jag gick igenom ett urval av brf:ar för att kolla deras arvoden så var det noll av styrelseledamöterna i dessa runt 200 brf:ar som fick arvode per bevistat möte. Men i ett dylikt läge, där arvodering sker på detta sätt, så blir naturligtvs konsekvensen att det inte finns något arvode att fördela de övriga ledamöterna sinsemellan.

Man skulle kunna resonera som du MikHo, och säga att om styrelsen tilldelats en summa pengar som ska delas inom styrelsen för utfört arbete så kan pengarna för den avhoppade ledamotens resterande tid fördelas mellan övriga ledamöter.
Men med vilken motivering?
Det vore onaturligt om arbetsinsatsen blir lika stor med t.ex. fyra ledamöter som med fem.

Jag skulle vilja säga att samtliga brf:ar måste fundera igenom arvodet och ha en policy för vad som händer med arvodet om ledamot hoppar av.

Om varje stämma tar beslut om vad som ska hända med arvodet i det fall ledamot hoppar av så kommer det att få positiva konsekvenser även i andra arvodes- och arbetsfrågor.

Som det fungerar idag får inte en styrelse arvode efter vad de presterar utan normallfallet är att arvode ges enbart för att man ställer upp som förtroendevald, och sedan finns inga prestationskrav.

Dante
2011-02-16, 13:09
Man skulle kunna resonera som du MikHo, och säga att om styrelsen tilldelats en summa pengar som ska delas inom styrelsen för utfört arbete så kan pengarna för den avhoppade ledamotens resterande tid fördelas mellan övriga ledamöter.
Men med vilken motivering?
Det vore onaturligt om arbetsinsatsen blir lika stor med t.ex. fyra ledamöter som med fem.
Den här frågan kom upp i o m a suppleanten hoppade av. Samtidigt hade vi några akuta möten med kommunen som innebar att en ordinarie ledamot fick ta ledigt från jobbet tre gånger! På det jobbet som styrelsen gör på fritiden ges ingen extra ersättning (ca 100 tim per år UTÖVER mötena).

Mitt förslag var då att ta avhopparens arvode skulle tas och kompensera för den förlorade arbetsinkomsten. Finns det laglig möjlighet att göra så?

Stämman har alltså beslutat om arvoden per ledamot och suppleant. Alltså inte om en totalsumma för styrelsen att dela på.

Admin
2011-02-16, 13:50
Styrelseledamöter och suppleant har alltid separata arvoden, av praktiska skäl. Som regel har suppleanten ett mötesarvode (arvode per bevistat möte).
Det går i detta fall inte att någon ledamot tar över suppleants arvoden/ersättningar, enligt vad som bestämts på stämman.

Not. En suppleant har inga skyldigheter (och i princip inga rättigheter) förrän suppleanten träder in som ersättare för styrelseledamot.

Som styrelseledamot ska man inte räkna med att få betalt för den tid man lägger ner. Det hör till systemet att man lägger ner mer tid än vad man blir kompenserad för. Men det får naturligtvis inte ta sig orimliga proportioner, och arbetsfördelningen inom styrelsen måste ske rättvist (i förhållande till arvodet).

Ersättning för förlorad arbetsinkomst är bra om stämman tar med och sätter upp ramar för i samband med att arvode bestäms.

MikHo
2011-02-16, 15:18
Man skulle kunna resonera som du MikHo, och säga att om styrelsen tilldelats en summa pengar som ska delas inom styrelsen för utfört arbete så kan pengarna för den avhoppade ledamotens resterande tid fördelas mellan övriga ledamöter.
Men med vilken motivering?
Det vore onaturligt om arbetsinsatsen blir lika stor med t.ex. fyra ledamöter som med fem.


motiveringen ligger i att stämman har sagt att Styrelsen skall ha dessa X antal kronor för årets arbete. Så länge det inte finns några regler uppsatta HUR pengarna skall fördelas är det upp till styrelsen att besluta om den.

I realiteten så är det väldigt individuellt mellan föreningar, om den ledamot som hoppar av har gjort väldigt mycket kan de bli marginellt merarbete för övriga men om ledamot inte gjort något vettigt kanske det blir ett bättre resultat :)

Borättexperten
2011-05-30, 23:19
Den speciella fråga som admin reser i början på denna tråd (avhoppad ledamots "överblivna" arvode) har nog inget klart svar, efter vad som framgår av diskussionen ovan, allt beror på hur arvodet är formulerat. Men om arvodet är en klumpsumma som styrelsen själv ska fördela, då vidhåller jag min ståndpunkt så som citerats i admins första inlägg. :12: