handdator

Visa fullständig version : Företrädesrätt vid personlig konkurs av andelsägare i brf?


vebon
2011-02-14, 09:41
Hej!
I dag en hypotetisk fråga men!
Jag undrar vad som gäller för den händelse att en andelsägare går i personlig konkurs.
Han har lånat pengar i banken för att köpa borätten.
Han har inte betalt avgiften under x- antal månader.

Vem får pengar först vid en exekutiv försäljning. Föreningen eller banken?


/Vebon :14:

Admin
2011-02-14, 10:37
Vad jag känner till så har banken företräde, men det torde framgå av utsökningsbalken (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19810774.htm).

clabbe
2011-02-14, 10:48
Hej!
I dag en hypotetisk fråga men!
Jag undrar vad som gäller för den händelse att en andelsägare går i personlig konkurs.
Han har lånat pengar i banken för att köpa borätten.
Han har inte betalt avgiften under x- antal månader.

Vem får pengar först vid en exekutiv försäljning. Föreningen eller banken?


/Vebon :14:

Föreningen har en panträtt för obetalda avgifter. 7 kap brl 16 a § Föreningen har panträtt i bostadsrätten för sin fordran på sådana avgifter som avses i 14 § första stycket. Vid utmätning eller konkurs jämställs sådan panträtt med handpanträtt.

Dock måste föreningen underrätta banken inom viss tid när avgifterna inte betalas för att få behålla sin panträtt.
brl 7 kap 31 § Har föreningen underrättats om att en bostadsrätt är pantsatt, skall föreningen utan dröjsmål underrätta panthavaren om bostadsrättshavaren har obetalda avgifter till föreningen till ett belopp som överstiger vad som av årsavgiften belöper på en månad och bostadsrättshavaren dröjer med betalningen mer än två veckor från förfallodagen.
Om föreningen försummar denna skyldighet, har föreningen vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. inte företräde till betalning framför panthavaren i fråga om
1. de avgiftsbelopp som förfallit till betalning under den tid föreningens försummelse varat, samt
2. den del av årsavgiften som förfallit till betalning närmast efter det att en underrättelse gjorts.
Har föreningen fullgjort sin skyldighet tolkar jag det som att föreningen får pengar först.