handdator

Visa fullständig version : Extrainsatt styrelsemöte, vad gäller?


Akva
2011-02-04, 20:52
Med kort varsel kallade några "ledamöter"( ej ordf eller vic ordf) till ett extra insatt möte. Frågan som de skulle behandla var helt ok, men jag själv kunde inte delta och ansåg att de fanns för lite info gällande frågan. Fler från styrlesen kunde inte delta, det var 3 närvarande och 3 frånvarande, 2 suppleanter deltog. Det som framkom efter att jag tagit del av protokollet 'är dels har de rivit upp ett gammalt beslut som handlade om en annan fråga, de har beslutat i frågor som inte alls var kända för oss som inte kunde närvara, samt att de har gått till beslut i frågor som var tänkt. Hur tänker ni, vad är rätt fel hur tycker ni jag skall göra som är vice?

Harald
2011-02-04, 21:28
Kolla med er stadgar. Där står vad minsta antalet ledamöter måste vara för att vara beslutsför. Har styrelsen varit beslutsför gäller beslutet.

Annars, eller om du vill, ta uppfrågan igen på nästa ordinarie möte. Ingenting hindrar att man tar "samma" ärende och ändrar sitt beslut, hur många gånger som helst egentligen....

Trötter
2011-02-05, 01:17
Jag skulle vilja utveckla Haralds inlägg lite.

Om ett beslut vid styrelsens sammanträden ska bli legitimt/godkänt skall samtliga ledamöter ha gets möjlighet att delta, stadgan kan ej upprättas gentemot detta. Tittar man på hur lagen ser på hur verksamheten skall bedrivas, då har ordförande för en bostadsrättsförening exklusiv makt/förmån att kalla till styrelsens sammanträden. Men ordförande kan/får ej ignorera ledamöters begäran om att hålla sammanträden.

Alltså: om någon av styrelsens ledamöterna begär att sammanträde skall hållas, då har vederbörande/ordförande skyldighet att sammankalla samtliga ledamöter till sammanträde. Dagordningen för sammanträdet bör fastställs av ledamöterna vid sammanträdet, om ledamöter vill vecka/behandla en viss fråga på styrelsens sammanträde bör detta meddelas/tillkännagivas innan sammanträdet eller att man tillför frågan vid fastställande av dagordningen vid sammanträdet.

Om det vid detta sammanträde visar sig att inte samtliga ledamöter ej är närvarande har suppleanter rätten att närvara och votera. Det skall tilläggas att samtliga ledamöter som suppleanter skall vara väl insatta och väl underrättade i de beslut som fattas vid sammanträdet för att beslutet skall anses som legitimt.

Jag stöder mina argument på b.la. föreningslagen kap 6 § 9 som anger att alla i beslutandeställning och suppleanter skall ges möjlighet att delta i beslutet på grunder som skall vara klara och tydliga där alla är väl insatta i beslutet.

Om det råder tvivel i ett styrelsebeslut bör föreningens styrelse eller enskilda ledamöter begära att det hålls en extrastämma där sakfrågan behandlas på ett klart och tydlig sätt genom att medlemmarna får ge sin syn på frågan.

Att inte samtliga ledamöter inom styrelsen har gets möjlighet att delta i ett beslut kan resultera i mycket besvärliga konsekvenser enligt kap 16 föreningslagen. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.htm