handdator

Visa fullständig version : Hur länge har jag rätt att köpa vid ombildning till brf?


solpero
2011-02-02, 17:21
Det sker en ombildning just nu i mitt kvarter men hur länge har vi rätt att köpa eller att inte köpa.

Vissa säger köpestämman, andra säger 6 månader efter osv.

Finns det en lagtext eller annat om detta?
Peter

Trötter
2011-02-02, 18:27
Jag kom fram till detta när jag titta på hur lagen är upprättad.

Föreningen kan vägra inträde i föreningen 1 år efter att erbjudandet om medlemskap i föreningen efter bildandet. Det finns även möjlighet att vid köpstämman, teckna förhandsavtal som anger när och till vilken kostnad inträdet i föreningen ska genomföras. Så när föreningen bildas och den ekonomiska planen här godkänd vid bolagsverket så har hyresgästen som innehar bostaden som hyresrätt vid bildandet en respit på 1 år innan föreningen kan vägra inträde i föreningen.

Enligt BRL http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM
Rätt till medlemskap vid upplåtelse av bostadsrätt

8 § En bostadsrättsförening som har förvärvat eller avser att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får inte vägra en hyresgäst i huset inträde i föreningen. Detta gäller dock inte om
1. hyresförhållandet avser en lokal och lokalen inte skall upplåtas med bostadsrätt,
2. hyresförhållandet beror av anställning och lägenheten inte skall upp
låtas med bostadsrätt, eller

3. sådana omständigheter föreligger att en bostadsrättsförening enligt 34 § kan vägra den som förvärvat bostadsrätt inträde i föreningen.
eller
Föreningen får också efter det att den förvärvat huset vägra en hyresgäst inträde i föreningen, om
1. denne inte var hyresgäst i huset när bostadsrättsföreningen förvärvade det, eller
2. hyresgästen ansökt om medlemskap i föreningen senare än ett år efter föreningens förvärv av huset.

Medlemskap får inte vägras på grund av bestämmelsen i andra stycket 1, om hyresgästen var make eller på något annat sätt närstående till den som innehade hyresrätten när föreningen förvärvade huset och hyresrätten övergått till hyresgästen enligt 12 kap. 33 §, 34 § eller 47 § andra stycketjordabalken. Hyresgästen måste dock ha ansökt om medlemskap inom den tid som anges i andra stycket 2 eller, om det är förmånligare för hyresgästen, senast tre månader efter den dag då hyresrätten övertogs. Lag (1995:1464).

Ändrad gm SFS 1995:1464 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/..%5Cfakta%5Ca9910614.htm#R19951464), ikraft 1996-01-01, överg.best.

9 § Skall en bostadsrättsförening i annat fall än som avses i 8 § upplåta bostadsrätt till en lägenhet och ansöker någon om medlemskap i föreningen i syfte att erhålla lägenheten är föreningen skyldig att bevilja medlemskap endast om den sökande har tecknat förhandsavtal enligt 5 kap.
Medlemskap enligt första stycket behöver inte beviljas förrän den ekonomiska planen har registrerats enligt 3 kap. och lägenheten står klar för inflyttning. Lag (1993:411).
Att tänka på vid inträde i en nybildad förening.
Kontrollera/läs stadga
Kontrollera/läs ekonomisk plan
Byt ut interimsstyrelsen omgående efter bildandet eller när det finns tillräckligt med medlemmar som är villiga att engagera sig i föreningens förvaltning
Använd detta forum för att få information om allt som gäller bostadsrätt och de lagar som reglerar boende formen

Gusten
2011-02-02, 19:42
Den tid som är mest intressant är egentligen det första halvåret efter att man fått erbjudandet att teckna bostadsrätt,
eftersom man under denna tid har rätt att förvärva bostadsrätt mot erläggande av insats med tillägg för en viss ränta.
När halvåret har passerat är priset en förhandlingsfråga.
Det ska finnas ett rättsfall som handlar om när hyresgästen ansågs ha fått erbjudandet och om halvårsfristen i det fallet hade passerat.

solpero
2011-02-02, 20:12
Tack Gusten.

det var ungefär den infromation jag hade sedan tidigare med 6 månader.

Är mellan jobb just nu så detta kan vara viktigt.

Peter

solpero
2011-02-16, 12:39
Gusten,

börjar perioden den tag jag får erbjudandet dvs. Köpestämman eller vid övertagande datum.

Vi är 2 st som inte har inkomster i Sverige och då ligger lite risigt till inför banken men kan då sätta upp en officille lön i Sverige men tar lite tid

Peter

clabbe
2011-02-16, 13:01
I lagtexten används uttrycket "ett år efter föreningens förvärv ".

Föreningens förvärv sker när giltig överlåtelse har skett av huset. Datum för köpeavtalet med andra ord.

totiki
2011-02-16, 13:35
Är det inte lagfarten?

Gusten
2011-02-18, 21:51
Gusten,
börjar perioden den tag jag får erbjudandet dvs. Köpestämman eller vid övertagande datum.


Så tidigt som vid köpestämman är det knappast.
Det ska finnas ett rättsfall som handlar om just detta.
Återkommer om jag hittar rättsfallet.

Gusten
2011-02-18, 22:35
Nu har jag hittat rättsfallet. Hyresnämnden ansåg att sexmånadersfristen skulle räknas från förvärvsdatum.
Föreningen lyckades dock få detta ändrat i Hovrätten som ansåg att fristen skulle räknas från dagen då
hyresgästen samtidigt med kallelsen till köpstämman även erhöll ett erbjudande av föreningen att få lägenheten upplåten med bostadsrätt.
Sexmånadersfristen hade därmed löpt ut varför föreningen hade rätt att ta marknadspris för bostadsrätten. (Mål nr ÖH 6921-07 Svea Hovrätt).

Men ni kanske inte fick något uttryckligt erbjudande om bostadsrättsupplåtelsen förrän vid senare tillfälle ?