handdator

Visa fullständig version : Skattenyhet


kluringen
2011-01-28, 08:30
Nyhetsbrev från vår revisor


Ränteinkomster i bostadsrättsförening
Högsta förvaltningsdomstolen (f.d. Regeringsrätten) har nyligen slagit fast att ränteinkomster som hänför sig till ränta på bankkonto, avräkning i bank och liknande ränteinkomster i ett privatbostadsföretag är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet.

Genom lagändring avskaffades schablonbeskattning av föreningar som är privatbostads-företag (nedan bostadsrättsförening) den 1 januari 2007. I den tidigare schablon-beskattningen ingick inte ränteinkomster vilket innebar att de normalt var skattepliktiga. Både Skatteverket (dnr 131 673718-07/111) såväl som skatterättsnämnden (genom det numera ändrade förhandsbeskedet från den 24 april 2009) ansåg att det inte finns lagstöd för att beskattningen av räntorna skulle ha förändrats i och med att schablonbeskattningen slopades.

Skatterättsnämndens förhandsbesked överklagades av det allmänna ombudet till Högsta Förvaltningsrätten (f.d. Regeringsrätten) som den 29 december 2010 tog ställning i frågan. Högsta förvaltningsdomstolen gör en annan bedömning och menar att lagtexten (IL 39:25) som trädde i kraft den 1 januari 2007 även omfattar ränteinkomster.

I en bostadsrättsförening är inkomster hänförliga till fastigheter skattefria (IL 39:25). Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att man i varje enskilt fall måste avgöra i vilken mån räntorna är hänförliga till fastigheten eller inte. I det aktuella fallet ansågs bostadsrättsföreningens ränteinkomster som de erhöll från sitt sparkonto i bank ha haft ett sådant samband med fastigheten och således ansåg Högsta förvaltningsrätten att de var skattefria.

Sammanfattningsvis kommer det att vara en viktig fråga för bostadsrättsföreningar att särskilja på vilka räntor som är hänförliga till fastigheten och som därmed är skattefria. Bostadsrättsföreningar ges nu en möjlighet att begära omprövning av tidigare taxeringsår där ränteinkomster som har samband med fastigheter tagits upp till beskattning.

För mer information kontakta Anna Axelsson på telefon 08 – 120 11 600

Informationen i detta nyhetsbrev är av generell karaktär och kan inte ersätta professionell rådgivning. Den som är intresserad av att veta mer om våra tjänster eller vill få hjälp i ett skatteärende är alltid välkommen att kontakta oss direkt.

Några av er har kanske nytta av detta och kan få lite skatteåterbäring:3:

totiki
2011-01-28, 09:02
Jo, någon sade att det gäller retroaktivt också. Så det går att få tillbaka sedan tidigare.

Gusten
2011-01-28, 09:16
Är det inte fem år bakåt i skattesammanhang ?

totiki
2011-01-28, 09:37
Det kan nog stämma, men det är nog sedan lagen trädde i kraft 1/1 2007 i det här fallet, skulle jag tro.