handdator

Visa fullständig version : Intern representation i brf?


happy248
2011-01-23, 19:37
Sitter i styrelsen och vid ett tillfälle valde vi att gå ut och äta middag tillsammans då hela styrelsen var ny.

Kan detta sättas upp som intern representation (eller annat konto?) i bostadsrättsföreningen eller är detta något som vi som privatpersoner i styrelsen förväntas betala själva?


Se även:
Julbord för styrelsen i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=20232)

Admin
2011-01-23, 20:59
Intressant fråga. Många frågor återkommer i varianter, men om jag minns rätt har denna fråga inte förekommit i någon variant tidigare, trots att den är så grundläggande och viktig.

En brf saknar givetvis "extern representation", dvs en brf-styrelse kan t.ex. inte bjuda någon leverantör på något.

Sedan är det en annan fråga - som är en separat tråd - om styrelseledamöter i en brf kan låta sig bjudas på mat eller annat. Men det ska vi inte gå in på här för då blir det nog för mycket att bena ut.

Så är då frågan om styrelseledamöterna själv kan bjuda sig på middag med medlemmarnas pengar?

Om föreningsstämman inte satt upp ett regelverk för detta så finns det inget direkt som hindrar detta, men jag skulle vilja hävda att det är ytterst omoraliskt att göra detta utan stämmans uttryckliga godkännande först. Det är alltså mest en fråga om moral och etik.

Om medlemmarna skulle få reda på deta så är det sannolikt att det finns en och annan som går i taket över att styrelsen tagit sig dessa friheter.

Sedan kan de som är mer hemma på vad som gäller skattemässigt svara på om det får skattemässiga konsekvenser för ledamöterna.

Jag vill avslutningsvis säga att detta är något som revisorn i föreningen måste anmärka på/upplysa stämman om ifall det skett utan stämmans godkännande.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

clabbe
2011-01-23, 22:01
Sitter i styrelsen och vid ett tillfälle valde vi att gå ut och äta middag tillsammans då hela styrelsen var ny.

Kan detta sättas upp som intern representation (eller annat konto?) i bostadsrättsföreningen eller är detta något som vi som privatpersoner i styrelsen förväntas betala själva?

Om styrelsen ger sig själv ngn inte alltför vidlyftig middag ute för att t.ex. lära känna varann bättre tycker inte jag det är ngt som ledamöterna ska betala själva. Det är en rimlig del av styrelsearbetet.

Trötter
2011-01-24, 10:24
Enligt förordningen anger stämman vilka medel styrelsen har att förfoga över. Medlen som ledamöter i regel tilldelas är sammanträdesarvode och i vissa fall arvode för ett speciellt uppdrag som ledamot. Att tillskansa sig andra förmåner på medlemmarnas bekostnad är ej tillrådligt utan ett medlemsbeslut vid stämma. Som Admin anger så är det med stor sannolikhet att be om problem vid stämma och hos revisor, om man på föreningens bekostnad unnar sig.

Att tänka på: alla förmåner som ledamöter tillägnar sig ska redovisas och beskattas som lön/förmån.

Om styrelsen ger sig själv ngn inte alltför vidlyftig middag ute för att t.ex. lära känna varann bättre tycker inte jag det är ngt som ledamöterna ska betala själva. Det är en rimlig del av styrelsearbetet.
Man bör tänka på att det är i betraktarens ögon man står inför när det uppdagas att styrelsen utnyttjar medlemmarnas pengar för mat eller dylikt. Man kan även ha i åtanke att mycket vill ofta ha mer. Den första middagen/egen-representationen bedrivs t ex på en pizzeria, det är lätt att nästa hamnar på en lyxkrog med mycket alkohol.

Jag är inte med dig enig clabbe när det gäller att det är ett rimligt inslag i styrelsens förmåner. Jag personligen skulle aldrig föreslå liknade, det kan finnas medlemmar som inte har den förmånen att kunna gå ut på restaurang och äta p.g.a. ekonomi. Då är det inte rimligt att ledamöter använder föreningens ekonomiska utrymme för att förlusta sig.


Jag vill rekommendera att hålla sig till fika vid styrelsens sammankomster där det serveras hembakat och färskbryggt gott kaffe. En brf ska drivas som ett företag utan vinstintresse. Enligt förordningen ska årsavgiften som medlemmarna erlägger bekosta föreningens förvaltning. I förvaltningen ingår inte enligt mig middagar, kickoffer eller andra aktiviteter bekostade av föreningen. Vill man vara på god fot med samtliga grannar/medlemmar bör man akta sig för att tillgripa detta beteende.

Gå gärna ut och ät tillsammans men gör det på egen bekostnad eller bjud med egna medel.

happy248
2011-01-24, 11:07
Tackar för bra och snabba svar.

Utifrån Era rekommendationer kommer vi nog att ta kostnaden privat.

MikHo
2011-01-25, 00:11
ett exempel på att det förekommer är vår förening.

Varje år vid juletid går styrelsen tillsammans med husombud och andra som har utfört ett extra arbete för föreningen på restaurang.

För detta avstår alla styrelseledamöter och suppleanter ett mötesarvode, husombud och övriga medbjudna "får" detta som ett tack för utfört arbete.

Sen om det är rätt eller fel får var och en avgöra.

totiki
2011-01-25, 07:47
Det är vanligt förekommande i alla typer av föreningar att man har en funktionärsfest.

Trötter
2011-01-25, 08:45
Varje år vid juletid går styrelsen tillsammans med husombud och andra som har utfört ett extra arbete för föreningen på restaurang.

För detta avstår alla styrelseledamöter och suppleanter ett mötesarvode, husombud och övriga medbjudna "får" detta som ett tack för utfört arbete.

Sen om det är rätt eller fel får var och en avgöra.

Min mening är att detta inte överensstämmer med författningen vad gäller ekonomisk förening att bjuda vissa på något föreningen finansierar. Jag antar att detta beslut är fattat av föreningens ledning, vilket då kan tolkas som att företrädare för föreningen tillägnar vissa medlemmar en fördel gentemot övriga medlemmar. En ekonomisk förening ska verka för medlemmarnas ekonomiska bästa genom att förvalta deras tillgångar. Att bjuda utomstående eller enskilda medlemmar på föreningens bekostnad är inte tillåtet. Att fatta beslut vid stämma där någon eller några av medlemmarna ges en fördel gentemot övriga medlemmar är heller tillåtet. Så jag ser det som omöjligt att använda sig av denna typ av premiesystem.

Ett sätt att göra detta på ett korrekt sätt är att avlöna de personer som utför någon typ av uppdrag i föreningen, genom att fatta detta beslut vid stämma där det fastställs vilken nivå ersättningen ska ligga på.

totiki
2011-01-25, 09:40
Jag vet inte Trötter. Det är strikt och säkert alldeles korrekt det du säger. Men det innebär att föreningen inte kan bjuda på kaffe & kakor vid stämma eller korv och liknande på städdagen.

Även föreningar behöver smörjmedel för att inte gnissla. Det skall vara humant att bo, det skall också vara humant att ta på sig ansvar för grannarna.
Jag tycker hellre att man skall skriva in i stadgarna att styrelsen kan ha tillåtelse till en kuvertavgift per år och att städdagar och stämma bör innebära någon form av förtäring.

Jag har tjatat om det tidigare att jag anser att man skall ha ett tillåtande och inte ett förbjudande samhällsklimat. Lagen kan inte stipulera allt, som ifall föreningar får bjuda på kaffe eller inte. Skulle människorna leva strikt efter vad lagar & regler stipulerar, blir det olidligt för de flesta. Och vem skulle kunna hålla reda på alla förordningar? Det enda det skulle resultera i är att respekten för dessa lagar & förordningar skulle försvinna.

Den förening som vill bjussa sina förtroendevalda eller närvarande medlemmar på något skall ha full möjlighet att göra detta utan att Lagen skall lägga sig i, det tycker jag.

tette
2011-01-25, 10:18
Läste att någon föreningsstyrelse bjöd sina husbud på en festilighet.

Mitt förslag här tror jag skulle lösa många undringar som föreningars medlemmar har om sina styrelser och även klargöra ett o annat. T ex hur myckat tid styrelsen lägger på sitt uppdrag, hur den andre, tredje, fjärde familjemedlemmen får lida på grund av uppffring av sin fritid.

När styrelsen konstituerat sig kallar man till ett styrelsemöte där även de respektive hemmavid har fått ställa några frågor, t ex hur många kvällar i månaden blir Axel borta för styrelsemöten och uppdrag, etc.

Man för ett protokoll, sedan dyker de respektive upp och man fortsätter diskussionen under trivsamma former på en restaurang eller hemma hos någon som fått betalt för utläggen. Detta upplägg tror jag skulle kunna ge en bra arbetande styrelse med samförstånd bland de "drabbade" familjerna.

Trötter
2011-01-25, 13:01
Jag vet inte Trötter. Det är strikt och säkert alldeles korrekt det du säger. Men det innebär att föreningen inte kan bjuda på kaffe & kakor vid stämma eller korv och liknande på städdagen.

Det går alldeles utmärkt att servera kaffe kaka eller vadet nu behagas vid stämma eller någon annan gemensamhets begivenhet i föreningen där alla har möjlighet att delta. Men att ge visa en möjlighet att utnyttja föreningens ekonomiska-tillgångar är ej tillåtet.


Även föreningar behöver smörjmedel för att inte gnissla. Det skall vara humant att bo, det skall också vara humant att ta på sig ansvar för grannarna.
Jag tycker hellre att man skall skriva in i stadgarna att styrelsen kan ha tillåtelse till en kuvertavgift per år och att städdagar och stämma bör innebära någon form av förtäring.I detta med att man behöver smörjmedel i en verksamhet går att diskuteras, men diskussionen och valet av smörjmedel bör väljas med utgångspunkt av vad man driver för verksamhet. Så om vi då tittar på vårat intresseområde brf. Här är det primära syftet enligt mig, att få valuta för den årsavgift som varje medlem erlägger för sin borätt. Hur definierar vi då valuta för pengar i brf? Kan det vara ett attraktivt boende som överensstämmer med det enskilda behovet? Vem vet.

När det gäller förtroende valda, så är det brukligt att detta ansvaret premieras med ett arvode av skiljande nivå. Detta arvode är enligt min mening den lön som ledamöterna blir tilldelade för det engagemang som dessa visar i sitt utövande. Det ger inte förtroende valda rätten att fördela medlemmarnas årsavgifter och föreningens samlade medel som det behagar, utan de ekonomiska tillgångarna ska enbart täcka föreningen löpande kostnader.

Jag har tjatat om det tidigare att jag anser att man skall ha ett tillåtande och inte ett förbjudande samhällsklimat. Lagen kan inte stipulera allt, som ifall föreningar får bjuda på kaffe eller inte. Skulle människorna leva strikt efter vad lagar & regler stipulerar, blir det olidligt för de flesta. Och vem skulle kunna hålla reda på alla förordningar? Det enda det skulle resultera i är att respekten för dessa lagar & förordningar skulle försvinna. Att ha ett tillåtande klimat i samhället är en sak, men att rucka på reglerna i en brf är inte ett bra sätt att förvalta en förening på. Som alla vet här på forumet så finns det allt att önska när det gäller lagar och regler som styr brf-branschen. Jag är av den åsikten att mer vill ha mer, och börjar man att tulla på reglerna så är det väldigt lätt hamna i en situation där man tappar kontrollen. Vem är det som ofta får lida för detta? Jo det är medlemmarna som kollektiv som får en situation där alla tycker att det är olustigt och otrevligt när saker och ting hamnar i rättsmaskineriet.

Den förening som vill bjussa sina förtroendevalda eller närvarande medlemmar på något skall ha full möjlighet att göra detta utan att Lagen skall lägga sig i, det tycker jag. Om en brf ska kunna fördela föreningens medlem enligt förordningen skall det göras så att alla kan ta del av överskotte/premien. I en förening finns det inga förbehåll enligt lagen.

Det kan tyckas att jag diskuterar som en paragrafryttare. Men den erfarenhet jag har, är att i första hand alltid följa förordningen när det gäller demokratiska och samägda verksamheter. Det är en helt annan sak om det finns en majoritets ägare som innehar 100% av ägarandelen, då kan denne gör som det behagar. I en förening med X antal medlemmar finns det ofta även X antal viljor/idéer om hur saker ska göras.

totiki
2011-01-25, 13:24
"Det ger inte förtroende valda rätten att fördela medlemmarnas årsavgifter och föreningens samlade medel som det behagar..."

Fast det är väl inte det vi diskuterar här? Utan här handlar det om att ge styrelsen möjlighet att styra över kaffemedel och en eventuell premiering i form av middag till de funktionärer som inte tilldelas styrelsearvode i de flesta föreningar. Suppleanter o s v.


"..., utan de ekonomiska tillgångarna ska enbart täcka föreningen löpande kostnader."

Och ovanstående kan mycket väl anses ingå i de löpande kostnaderna, anser jag.

Alla medlemmar har möjlighet att få dela detta goda, genom att frivilligt ställa upp på att medverka i föreningens skötsel.
Det vanliga synsättet, att betrakta sig som en sorts hyresgäst i BRFn trots att man är en BRH, skall inte bestraffas. Däremot kan ansvarstagande, särskilt obetalt, premieras.

Allra bäst vore givetvis ifall medlemmarna på eget bevåg arrangerade och betalade denna middag för sina funktionärer. Och på så sätt kunde ge dem den uppskattning som de anser sina funktionärer är värda. I de föreningar där så sker behöver det ju inte stadgas om vare sig det ena eller det andra.

Trötter
2011-01-25, 16:09
"Det ger inte förtroende valda rätten att fördela medlemmarnas årsavgifter och föreningens samlade medel som det behagar..."
Vem är det som ska fatta beslutet om att förfördela förmåner till vissa av medlemmarna i föreningen?

Fast det är väl inte det vi diskuterar här? Utan här handlar det om att ge styrelsen möjlighet att styra över kaffemedel och en eventuell premiering i form av middag till de funktionärer som inte tilldelas styrelsearvode i de flesta föreningar. Suppleanter o s v. Min uppfattning om styrelsens roll i en förening, är att den har medlemmarnas mandat att förvalta föreningens tillgångar med utgångspunkt av medlemmarnas ekonomiska intressen. Då ser inte jag att det ska ingå förtäring/premier för vissa i medlemmar i föreningen


"..., utan de ekonomiska tillgångarna ska enbart täcka föreningen löpande kostnader."

Och ovanstående kan mycket väl anses ingå i de löpande kostnaderna, anser jag. Det håller inte jag med om. De löpande kostnaderna i en förening anser jag är energi, underhållskostnader, ekonomisk och teknisk förvaltning, vissa externa konsulttjänster och fastställda arvoden för föreningens valda representanter.


Alla medlemmar har möjlighet att få dela detta goda, genom att frivilligt ställa upp på att medverka i föreningens skötsel.
Det vanliga synsättet, att betrakta sig som en sorts hyresgäst i BRFn trots att man är en BRH, skall inte bestraffas. Däremot kan ansvarstagande, särskilt obetalt, premieras. Jag ser att det bara finns ett sätt att premiera medlemmar som utför någon typ av lättare arbete i föreningen, och det är avdrag/kompensation på årsavgiften som eget arbete i föreningen.

Allra bäst vore givetvis ifall medlemmarna på eget bevåg arrangerade och betalade denna middag för sina funktionärer. Och på så sätt kunde ge dem den uppskattning som de anser sina funktionärer är värda. I de föreningar där så sker behöver det ju inte stadgas om vare sig det ena eller det andra.En fråga angående texten ovan. Vad är en funktionär i en förening?

Enligt min erfarenhet så brukar de som ställer upp på det ena och det andra använda det som argument för att försöka höja sin ställning i föreningen. Att detta förekommer är enligt mig inget som ska ge personer ekonomisk vinning på bekostnad av andra medlemmar i föreningen.

Att medlemmar engagerar sig i föreningen är ju bra och kan leda till ekonomiska fördelar för samtliga medlemmar i föreningen. Att premiera suspekta åtagande i föreningen är inte förenligt med någon författning så jag skulle stark avråda till att ha detta på agendan i en brf. Om det vid en granskning skulle uppdagas att visa i föreningen får ekonomisk fördelar gentemot andra i föreningen, då är jag övertygad att detta kommer att belasta de ledamöter inom styrelsen som attesterar sådana kostnader. Även om det fattas ett beslut på stämma där vissa medlemmar får en fördel gentemot andra medlemmar så strider det mot författningen
7 kap. Föreningsstämman

16 § Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. Då är frågan hur ett sådant förfarande/beslut skulle se ut för att premiera visa medlemmar som ställer upp i föreningen för att skapa trivsel.

MikHo
2011-01-25, 16:13
Lite förklarande angående "bjudemiddagen"...

Husombuden och de som bjuds med (för att de utfört arbete inom föreningen) får den här julmiddagen som ersättning för sitt arbete under året.

Rent skattemässigt är det bättre då föreningen slipper "lönehanteringen" för dessa personer. Här är det endast en faktura som skall betalas.

Sedan ser jag även farligheten i detta att det kan gå över styr då det inte finns ett amxbelopp definierat av vad detta kalaset får kosta men uppskattningsvis skulle jag tro att det har gått på ungefär 250 kronor per person och år.

Se det från andra sidan istället .. vilket uppskattar du mest .. 250 kronor i plånboken från föreningen eller bli bjuden på middag med (oftast :) )trevligt sällskap?

Mr Magoo
2011-01-25, 21:24
I vår förening ha vi våra styrelsemöten hemma hos mig där jag bjuder på fika, vi är ett gott gäng i styrelsen och har inte några större krav. Känner att det för oss är viktigt att få igång vår förening. Självklart är det viktigt att få med folk ex på höst/vårstädningar, målning, röjning,mm. Att göra något tillsammans och avsluta med ex gemensam grill som föreningen bjuder på. Det finns väl inget trevligare och det binder föreningen.

Trötter
2011-01-26, 09:46
I vår förening ha vi våra styrelsemöten hemma hos mig där jag bjuder på fika, vi är ett gott gäng i styrelsen och har inte några större krav. Känner att det för oss är viktigt att få igång vår förening. Självklart är det viktigt att få med folk ex på höst/vårstädningar, målning, röjning,mm. Att göra något tillsammans och avsluta med ex gemensam grill som föreningen bjuder på. Det finns väl inget trevligare och det binder föreningen.

Det låter som en mycket trevlig förening där man engagerar sig med en god sammanhållning.

Jag skulle vilja komma med vissa påpekande här.

Att förlägga styrelsens sammanträden till någon av ledamöternas bostad kan låta som idylliskt och tarvligt sätt att driva styrelsens arbete. Detta sätt är enligt min mening inget bra sätt att föra styrelsens beslutsprocess. Jag ska försöka förklara varför jag har denna åsikt. Alla de beslut som föreningens styrelse har att fatta ska grundas på medlemmarnas ekonomiska intressen, och enligt mig är det bara dessa beslut som styrelsen har på sin agenda. För att dessa beslut ska kunna fattas utan att någon i styrelsen ska få egen fördel av besluten så är en neutral och lättillgänglig plats som alla kan känna sig bekväma i. Jag vill inte påstå att detta ska vara en regel utan en rekommendation speciellt i större föreningar där det förmodligen finns ett utrymme som kan arrangeras/inredas för styrelsens arbete.


Sen kommer vi till att föreningen arrangerar bjudningar, som att det bjuds på det ena och det andra. Som ni har förstått enligt mina tidigare inlägg i denna tråd så kan detta medföra problem. Min uppfattning och som lagtexten är upprättad kan en medlem sätta käppar i hjulen för sådana arrangemang där föreningen bjuder av föreningens samlade medel. Det kan givetvis tilläggas, att om alla medlemmar deltar i ett arrangemang då kan man anse att det är sanktionerat av medlemmarna med en enhällighet. Men om det är en av medlemmarna som inte kan eller vill delta, då kan det anses som att föreningen förfördelar medlemmar på bekostnad av annan medlem.

totiki
2011-01-26, 11:46
Jo, jag har förstått din hållning.
Men jag har ett annat förhållningssätt.

Jag tror att man får det klimat man skapar sig i en förening.
Ifall medlemmarna försöker tillse att styrelsens arbetssituation skall vara tarvlig, obekväm och paragrafdriven, så kommer medlemmarna att få en styrelse som agerar på samma vis tillbaka gentemot dem.
En otrevlig förening som ingen har någon lust att bo i. Sprider sig vetskapen om detta till eventuella köpare kommer priserna att sjunka i just denna förening. Och styrelsen kan dessutom räkna med att de boende som har liknande inställning kommer att baktala dem för dessa sjunkande priser. Och aldrig kommer de att kunna se sambandet mellan en styrelse som otrivs och en förening som otrivs.
Jag är helt säker på att man kan odla avundsjuka och att det skapar otrivsel.
Skjuta mygg med elefantgevär är en smart lösning!

Att skattemyndigheten ger möjlighet till denna typ av verksamhet vi talar om i tråden och ser på som en självklarhet, kan heller inte ändra din inställning förstår jag?

I kemi brukar man tala om att det kan behövas en katalysator för att en reaktion skall utfalla till belåtenhet. Precis samma sak kan behövas i en BRF för att denna skall fungera till belåtenhet.

Du undrade vad det kunde finnas för några funktionärer i en förening. Suppleanter till styrelsen, suppleanter till revisorn, valberedningen och alla eventuella deltagare i arbetsgrupper. Det kan hända att styrelsen anser att det kan finnas fler som är värda uppskattning, det kan ju variera från förening till förening beroende på hur välvilligt klimatet är i föreningen.

Trötter
2011-01-26, 14:10
Detta är ett intressant ämne, just för hur styrelsen förfogar över föreningens tillgångar vilka rättigheter och skyldigheter styrelsen och föreningen har gentemot de enskilda medlemmarna i föreningen. Som exempel så har vi i vår förening haft en diskussion över några blommor som delades ut till fyra av tolv medlemmar för det under en period var lite kalt i bostäderna. Detta beslut togs av styrelsen, vi antar att kostnaden för detta är försumbar.

Men har styrelsen rätt att fatta detta beslut ?

Jo, jag har förstått din hållning.
Men jag har ett annat förhållningssätt.Det är väldigt bra att vi människor och forums deltagare har olika åsikter om hur saker och ting verkar. Ser man till hur vetenskapen är utformad, ja den utgår från lagar av olika slag. Och min inställning är att vi i brf också hör till den kategorin att följa lagar bygger förtroende, trygghet och ömsesidig respekt för varandra.

Jag tror att man får det klimat man skapar sig i en förening.
Ifall medlemmarna försöker tillse att styrelsens arbetssituation skall vara tarvlig, obekväm och paragrafdriven, så kommer medlemmarna att få en styrelse som agerar på samma vis tillbaka gentemot dem.Jag har en fråga här. Är det inte på det viset att styrelsen roll är att jobba/fatta beslut med utgångspunk av vad stadga och lag anger?
En otrevlig förening som ingen har någon lust att bo i. Sprider sig vetskapen om detta till eventuella köpare kommer priserna att sjunka i just denna förening. Att en förning är otrevlig att bo i kan ofta härledas till att man inte följer de regler som är upprättade för att skydda föreningen och dess medlemmar från besynnerliga styrelsebeslut som strider mot författningen.

Och styrelsen kan dessutom räkna med att de boende som har liknande inställning kommer att baktala dem för dessa sjunkande priser. Och aldrig kommer de att kunna se sambandet mellan en styrelse som otrivs och en förening som otrivs. Jag antar att du syftar på en styrelse som inte följer författningen. Jag är av den åsikten att de flesta konflikter som uppstår i en brf grundar sig okunskap. Okunskapen relateras ofta till vilka ramar styrelsen har i sitt arbete, jag vill påstå att många styrelser/ledamöter fattar beslut som faller nära den egna dörren.
Jag är helt säker på att man kan odla avundsjuka och att det skapar otrivsel. Avundsjuka är en väl grundad epidemi i Sverige som även benämns Jantelagen, som jag skälv inte är smittad av:1:.
Skjuta mygg med elefantgevär är en smart lösning!Jag vet inte vad du syftar på när det gäller detta ordspråk.

Att skattemyndigheten ger möjlighet till denna typ av verksamhet vi talar om i tråden och ser på som en självklarhet, kan heller inte ändra din inställning förstår jag?
På vilket sätt ger skattemyndighet rätt att driva vilken verksamhet?
Alla arvoden och ersättningar i en brf är skattepliktiga enligt min vetskap
I kemi brukar man tala om att det kan behövas en katalysator för att en reaktion skall utfalla till belåtenhet. Precis samma sak kan behövas i en BRF för att denna skall fungera till belåtenhet.Då är min åsikt att katalysatorn i en förening är stadga och lagen. Om man använder fel ingredienser vid katalytiska reaktioner kan det få oanade konsekvenser.

Du undrade vad det kunde finnas för några funktionärer i en förening. Suppleanter till styrelsen, suppleanter till revisorn, valberedningen och alla eventuella deltagare i arbetsgrupper. Det kan hända att styrelsen anser att det kan finnas fler som är värda uppskattning, det kan ju variera från förening till förening beroende på hur välvilligt klimatet är i föreningen. Ok! Men de som deltar i föreningens administration och "arbetsgrupper" tilldelas väll ett arvode som fastställs vid stämma??

Att sedan styrelsen grafiterar de som inte har yrkat/tilldelats arvode/ersättning/gratifikation vid stämma ger en snedvriden bild på hur det enligt mig ska fungera.

totiki
2011-01-26, 15:40
"Ser man till hur vetenskapen är utformad, ja den utgår från lagar av olika slag. Och min inställning är att vi i brf också hör till den kategorin att följa lagar bygger förtroende, trygghet och ömsesidig respekt för varandra."

Att driva en BRF är ingen vetenskap. Det finns dessutom ingen lag som förbjuder styrelsen att undfägna funktionärer inom de ramar skatteverket tillåter till detta. Det kan ej heller anföras till bestickning.

"Jag har en fråga här. Är det inte på det viset att styrelsen roll är att jobba/fatta beslut med utgångspunk av vad stadga och lag anger?"

Visst är det så, men det finns utrymme inom lagen att kunna bedriva social hänsyn. Och stadgan kan också vara utformad för att uppbåda ett gott klimat.

"Att en förning är otrevlig att bo i kan ofta härledas till att man inte följer de regler som är upprättade för att skydda föreningen och dess medlemmar från besynnerliga styrelsebeslut som strider mot författningen. "

Jo, men det diskuterar vi på andra trådar på forumet. I den här tråden diskuterar vi ifall det är godtagbart att styrelsen tar beslut på ifall föreningen kan undfägna hela eller delar av medlemmarna kaffe, kakor, korv och eventuellt en middag.

"Jag antar att du syftar på en styrelse som inte följer författningen. Jag är av den åsikten att de flesta konflikter som uppstår i en brf grundar sig okunskap. Okunskapen relateras ofta till vilka ramar styrelsen har i sitt arbete, jag vill påstå att många styrelser/ledamöter fattar beslut som faller nära den egna dörren."

Samma som ovan. I den här tråden diskuterar vi ifall det är godtagbart att styrelsen tar beslut på ifall föreningen kan undfägna hela eller delar av medlemmarna kaffe, kakor, korv och eventuellt en middag.

"Avundsjuka är en väl grundad epidemi i Sverige som även benämns Jantelagen, som jag skälv inte är smittad av"

Den kan likväl odlas av andra och fungerar givetvis åt båda håll. Men skall man låta bli att bjuda på kaffe, kakor, korv och eventuellt en middag för att stävja avundsjukan endast åt det ena hållet? Är det alltid den som inget uträttar och bara klagar, som alltid har rätt? Är det fel att utan ersättning ställa upp på föreningen?

"Jag vet inte vad du syftar på när det gäller detta ordspråk."

Jag syftar på, att använda lagen som redskap till att hindra föreningsstyrelser bjuda ersättningslösa funktionärer på kaffe, kakor, korv och eventuellt en middag. Det upplever jag som onödigt grovt artilleri.

"På vilket sätt ger skattemyndighet rätt att driva vilken verksamhet?
Alla arvoden och ersättningar i en brf är skattepliktiga enligt min vetskap"

Fast detta betecknas inte som arvode och inte heller som ersättning av skattemyndigheten. Det går alldeles utmärkt för alla firmor att bjuda personal på julfest exempelvis. Man kan t o m. dela ut julklappar utöver det, ifall värdet inte överstiger 300:- anses det inte vara bestickning.

"Då är min åsikt att katalysatorn i en förening är stadga och lagen. Om man använder fel ingredienser vid katalytiska reaktioner kan det få oanade konsekvenser."

Just det. Oanade konsekvenser. Vi talar om socialt smörjmedel som kaffe, kakor o s v. Det är väl möjligen vid middagen á 250:- som helvetet briserar.

"Ok! Men de som deltar i föreningens administration och "arbetsgrupper" tilldelas väll ett arvode som fastställs vid stämma?? "

Det är säkert olika i olika föreningar, men sällan sträcker sig arvodet utanför styrelsen har jag lagt märke till när frågan diskuterats här på forat. Och oftast inte ens till styrelsens suppleanter.
Och tidigare i tråden ansåg du att stämman inte skulle fastställa att ge styrelsen möjlighet att undfägna funktionärer. Eftersom det var utanför styrelsens uppgift. Det var orättvist mot de medlemmar som inte ställde upp gratis för föreningen.

"Att sedan styrelsen grafiterar de som inte har yrkat/tilldelats arvode/ersättning/gratifikation vid stämma ger en snedvriden bild på hur det enligt mig ska fungera."

Man kanske inte vet i förväg vem som kommer att ingå i en upphandlingsgrupp eller liknande, då blir det ju svårt att i förväg bestämma vem som skall kunna bjudas på middag. Därför är det bra ifall stämman kan ge sitt godkännande till att styrelsen får mandat att bjuda funktionärer och medlemmar på kaffe, kakor, korv eller eventuell middag ifall styrelsen anser att detta behov finnes.
Stämman kan bestämma pris för en eventuell kuvertavgift, kvaliteten på korvarna, kakorna och kaffet ifall stämman så önskar.
Är det så att det visar sig bli ett stort problem på stämman att komma överens i denna fråga så är detta en god indikation att det redan finns sociala problem och spänningar i föreningen, mellan styrelse och medlemmar. Då är det bra ifall denna punkten kommer före val av ny styrelse så man kan avsäga sig ledamotsposten om man som ny medlem/ledamot upplever stämningen som infekterad.

Robarb
2011-01-26, 21:48
Min mening är att detta inte överensstämmer med författningen vad gäller ekonomisk förening att bjuda visa på något föreningen finnaserar. Jag antar att detta beslut är fatta av föreningens ledning, vilket då kan tolkas som att företrädare för föreningen tillägnar vissa medlemmar en fördel gentemot övriga medlemmar. En ekonomisk förening ska verka för medlemmarnas ekonomisk bästa genom att förvalta deras tillgångar. Att bjuda utomstående eller enskilda medlemmar på föreningens bekostnad är inte tillåtet. Att fatta beslut vid stämma där någon eller några av medlemmarna ges en fördel gentemot övriga medlemmar är heller tillåtet. Så jag ser det som omöjligt att använda sig av denna typ av premiesystem.

För att göra detta på ett korrekt sätt är att avlöna de personer som utför någon typ av uppdrag i föreningen, genom att fatta detta beslut vid stämma där det fastställs vilken nivå ersättningen skall ligga på.

Trötter! Instämmer helt med Dina synpunkter. Som Du säkert läst i mina tidigare inlägg så belsutar vår styrelse helt i strid mot stämmobeslut att uttaga höga löner utöver beslutade arvoden. Detta stöds även av våra revisorer som lurade medlemmarna vid föreningsstämman att det ligger inom styrelsens kompetens att uttaga löner.

Detta har nu anmälts till allmänt åtal som trolöshet mot huvudman. Åklagaren har nu att utreda alla de oegentligheter som styrelsen vidtagit sedan 2007. Det är inte nog med det, de bryter mot lagar, stadgar och stämmobeslut i total arrogans.

Nu senast så har de trumfat igenom en stadgeändring att slopa avsättningar till reservfonden inom det bundna egna kapitalet och fört över fonderade medlen till fritt eget kapital utan att begära regeringens medgivande att upplösa det bundna kapitalet. Fullständigt nonchalant mot medlemmarna. Dock krävs det uppenbarligen något radikalt för att väcka de slumrande medlemmarna så de inser att de blir bestulna av styrelsen och att de demokratiska reglerna i en ekonomisk förening är helt satt ur spel.

Begärde Hyresnämndens synpunkter på att det i strid mot bostadsrättsföreningens syften, suventionera ett antal medlemmars lunchmåltider till men för övriga medlemmars ekonomiska situation. För egen del påverkar subventionen ca 800 - 1000 kronor per månad på månadsavgiften.

Styrelsen vägrade att diskutera frågan i hyresnämnden vilket medförde att ärendet avskrevs där. Att hänskjuta frågan till bostadsrättsnämnden torde vara fullständigt meningslöst då den är kopplad till SBC som endast ser till varje styrelses intressen, inte medlemmarnas.

Jag stöder helhjärtat förslaget att det bör inrättas en myndighet som kan ta tag i samtliga frågor som rör bostadsrättsföreningar, inte bara de som Hyresnämnden har att självständigt ta ställning till.

Trötter
2011-01-27, 10:04
Att detta ämne till vissa delar är känsligt har vi sett i debatten. Min fulla övertygelse är att om man i föreningar anordnar träffar som gårdsfester stämmor eller andra sammankomster, då bör man inom föreningen vara ytterst försiktig med hur man använder medlemmarnas och föreningens tillgångar.

Det är förmodligen så att det finns föreningar som kan sköta detta på ett snyggt och acceptabelt sätt så att det inte uppstår konflikter eller spårar ur. Men när det framkommer att det inte är som det ska i en förening, det är då det ofta skapas problem, och gäller det ekonomi då är lagen mycket tydlig enligt min mening.

Avarten för diskussionen och ett stort problem som uppstår när det vid tillfälle ställs frågor runt ekonomi i föreningar som vid stämma eller andra tillfällen, är ofta den obefintliga information man får via årsredovisningen eller vid annan frågeställning. "Det finns säkert föreningar där det funkar ypperligt när det gäller insyn i verksamheten".

När det inte ges någon information om hur mycket korv, kaffe, bullar, kakor, mat , vin, öl eller annat som föreningens representanter/funktionärer har ätit och druckit på föreningens bekostnad. Ja vad drar man för slutsatser av detta som vanlig medlem utan insyn. Jo, att det är något som inte stämmer. Jag är i alla fall funtad på det sättet att om inte jag får svar på frågor som jag har juridisk rätt att få svar på, då börjar något hända i Trötters hjärna;
1-nyfikenheten träder in,
2-misstänksamhet,
3-söker åtgärder.
Jag är inte den som lägger mig ner, eftersom det är mina pengar som används för att förvalta föreningens fastighet och då anser jag att det ska skötas på ett korrekt sätt. Jag menar inte att det inte kan bjudas på kaffe med dopp vid stämma eller att man köper in lite kaffe som styrelsen kan förfoga över vid sina sammanträden, men att inte svara på frågor som ställs kan få vem som helst att börja fundera.

Nu tänker nog många, att revisorn han ser detta. Nej! Inte i en HSB förening, i en HSB förening där den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB, där levererar HSB endast ett färdigt utdrag av årsredovisningen som revisorn, ofta Bo revision, förhoppningsvis bläddrar igenom och sedan bifogar sin standardsida om revisionsberättelsen och signerar. Så man ska inte ha för stora förhoppningar när det gäller granskning av föreningens ekonomi.

Som t.ex. i min egen lilla förening där vi genom en minoritet fick till en granskning som pågått i snart två år.
Anledningen är att det vid stämman angavs att all redovisning av föreningens ekonomi sker via årsredovisningen. Styrelsen och HSB hävdade att de inte har någon skyldighet att redovisa transaktioner som föreningen har under ett år inför stämman och frågande medlemmar. Det var här frågan väcktes om granskning skulle ske, en votering genomfördes vid stämman, där en minoritet bilföll sakfrågan.

Ordförande vid stämman struntade i att föra voteringsresultatet till protokollet, styrelsen struntade i att göra hemställan vid Länsstyrelsen.

Styrelsen struntade i att överhuvudtaget diskutera med oss som minoritet om vad som behövde granskas. Detta gjorde så att ärendet tillföll vem som helst i föreningen att besluta om vad, när och hur föreningen skulle granskas. Det ska även tilläggas att jag under en period samlade ihop 8 av föreningens historiska årsredovisningar och överlämnade dessa till en vän som är mycket väl insatt i företagsekonomi, "doktor". Det han kom fram till var samma som min begränsade företagsekonomiska kompetens fick fram. Det stämde inte, i den företagsekonomiska matematiken så det visade sig att det uppstod omotiverade differenser som jag och även min vän doktor-företagsekonomi har svårt att förklara. Detta var en av anledningarna till varför frågorna vid stämman blev besvärliga för HSB framförallt.

Min uppfattning är att man ska vara väldigt försiktig med föreningens pengar och tänka både en och två gånger innan man använder pengarna som medlemmarna erlägger via årsavgiften. Om det ställs frågor om ekonomin i föreningen då bör man ha ett transparent sätt, där alla intresserade kan ta del av information på ett tydligt och nyanserat sätt.

Att det är lätt att hamna utanför boxen finns det oändligt med exempel på. Det kan även poängteras, att när det gäller pengar så är det lätt att det börjar klia i fingrarna och det brukar vara så att mycket vill mer ha och helvetet blir aldrig fullt:1:.

totiki
2011-01-27, 10:45
Fast det är ingen som motsäger vad du och Rubarb har att komma med vad det gäller missförhållanden. Det instämmer vi med i alla trådar som handlar om detta och försöker komma med förslag och ideér om hur man skall gå till väga för att stävja sådant.

Men den här tråden har inte handlat om det. Den handlar inte ens om misskötsel av kaffekassan.

Tråden handlar om ifall det är tillåtet att ge styrelsen ett förtroende, som likväl och fortfarande kan kontrolleras av stämman, att premiera (jag antar att det är vad du menar med grafitera?) i övrigt oavlönade funktionärer med förtäring.

Trötter hävdar att det är emot Lagen. Jag kan inte hålla med om det.

clabbe
2011-01-27, 12:35
Jag håller väldigt mycket med dig Totiki. Det handlar inte om missbruk av pengar utan tämligen ordinär föreningsdrift.
Jag kan inte instämma iatt en brf-styrelse enbart ska se till direkta ekonomiska intressen hos medlemmarns. Även trivsel och ordning ska styrelsen tänka på i sin förvaltning.

Sen är det skillnad på civilrätt (vad föreningen får göra enl LEF och stadgar) och skatterätt (hur föreningens ekonomiska aktiviteter ska ses ur beskattningssynpunkt). Det är lätt att blanda ihop dessa saker vilket kan leda tankarna fel.

Stämman kan t.ex. besluta att styrelsen har ett representationskonto för intern representation. Eller inte besluta att det ska finnas ett representationskonto. Oavsett vilket gäller samma regler ur skattesynpunkt om representationen är skattepliktig eller skattefri.

Omvänt är kontant arvode till styrelsen alltid skattepliktigt. Oavsett om arvodet grundas på ett stämmobeslut eller styrelsen självsvåldigt beslutar om arvodesutbetalning.

Ska man vara riktigt riktigt strikt, och särskilt om man är i en förening där medlemmarna verkar utgå ifrån att styrelsen sätter egenintresset framför föreningens intresse, så ska stämman besluta i förväg om saker som representation och fika vid möten m.m.
Är man i en förening där det finns ömsesidigt förtroende mellan styrelse och medlemmar så kan man vara lite mindre strikt. Så länge man redovisar öppet att styrelsen har lite intern representation (som en årlig middag för en sansad summa) kan detta fungera utan friktion.

Mr Magoo
2011-01-27, 19:42
Att en styrelse behöver gå ut och äta och bjuda på julbord måste väl vara en stor skillnad på mot att gemensamt grilla efter en vårstädning. Förstår era olika åsikter och synpunkter när man läser på forumet som händer därute. I vår förening är vi en helt ny styrelse som inte jobbat med detta tidigare. Vi bygger upp föreningen med de lagar och regler som gäller resten får vara sunt förnuft.

Harald
2011-01-28, 20:17
En gång om året, bjuder vi hela styrelsen på brakmiddag och bowling.

Har aldrig frågat om lov, men har redovisat kostnaden på varje stämma.

Ingen har yttrat sig.

Vill man jobba ideellt eller nästan ideellt 100 - 200 h per år, så är man lätt värd detta.

Det verkar medlemmarna tycka också....