handdator

Visa fullständig version : Vad krävs för att inrätta ny golvbrunn i en bostadsrätt?


Akva
2011-01-06, 15:14
Vi har en medlem som i samband med stambytet vill göra om sin befintliga wc (idag finns inte golvbrunn) och installera tvättmaskin samt duschkabin. Vad krävs för det? Behövs bygglov/bygganmälan?

Trötter
2011-01-06, 17:51
Bygglov brukar krävas vid omfattande förändringar av en byggnad. T.ex. ändrad exteriör, färgval, ändrad fasad, tak eller annat som kan påverka grannar. Det brukar även krävas bygglov för utbyggnad, förändringar i bärande konstruktioner eller avgörande förändringar av markinstallationer. Bygglovsplikten påverkas även om området ligger i ett planerat område eller inte. För att vara på den säkra sidan bör man kontakta kommunens bygglovsavdelning.

När det gäller medlemmar som har viljan att göra avsteg från den normala standarden i bostaden, då är det vissa kriterier som bör uppfyllas. Som att man först granskar föreningens stadgar där det kan vara reglerat hur och vad medlemmar får förändra i bostaden. Det åligger medlemmen att presentera för föreningen hur en ombyggnad ska göras och vilka regler som mdlemmen har att följa för att kunna genomföra ombyggnationen. Styrelsen i sin tur ska godkänna ombyggnaden och dokumentera denna genom ett styrelsesammanträde. Kostnaden för ändringar från standarden, ska den enskilda medlemmen finansiera och även det framtida underhåll som kommer att krävas för att upprätthålla kvalitén.

Om det finns oklarheter bör expertis anlitas för att kontrollera så att det inte görs några avsteg från förordningen, samt att ombyggnationen får en kvalité som motsvarar regelverk och föreningens framtida ekonomi.

Akva
2011-01-06, 20:09
Tack för en snabb synpunkt i detta ärende. Tyvärr sitter jag med i en styrelse som tyvärr alltför ofta inte undersöker frågorna innan de fattar beslut. Nu säger ordföranden ok till detta men vi är ännu inte klara eftersom jag ställer motfrågor.

Trötter
2011-01-07, 11:02
Nu säger ordföranden ok till detta men vi är ännu inte klara eftersom jag ställer motfrågor

Styrelsens ordförande har inte rätten att ge tillstånd för ombyggnationer. Ordföranden har överhuvudtaget inget mandat att fatta egna beslut i föreningen. Ordföranden i en brf-styrelse har som uppgift att sammankalla ledamöterna till styrelsesammanträde och leda dessa sammanträden. Sammanträdena är de tillfällen som styrelsen har att fatta beslut som t.ex. ombyggnationer eller andra åtgärder som görs inom föreningen. Alla beslut som fattas i styrelsen ska bifallas av samtliga närvarande ledamöter. De ledamöter som inte bifaller ett beslut som fattas i styrelsen ska begära, att det i protokollet noteras att vederbörande reserverar sig mot beslutet (ev. med en motivering).

Det är även viktigt att alla ledamöter är väl insatta i alla de beslut som fattas.

Om någon i styrelsen fattar beslut eller företar rättshandling som strider mot förordningarna kan denne göras ekonomiskt ansvarig för detta.

Akva
2011-01-09, 13:27
Du har helt rätt och det är något som jag poängterat för att ärendet ska behandlas enligt upprättade regler. Nu får vi se vad som sker.