handdator

Visa fullständig version : Ränteintäkter inte längre skattepliktiga i äkta bostadsrättsföreningar


Ulf Bjarme
2011-01-05, 12:46
Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) den 29/12 ska inte ränteintäkter från tillgångar som avser fastighetsförvaltningen längre beskattas om föreningen förvaltar en privatbostadsfastighet.

Dessa intäkter har sedan 2007 beskattas som inkomst av näringsverksamhet efter ett ställningstagande från Skatteverket 20071113.

Man kan begära omprövning av tidigare lämnade deklarationer där sådana inkomster upptagits. Det kan för föreningar med kapitaltillgångar innebära en välkommen skatteåterbäring.

Skatteverket kommer antagligen med ett uttalande framöver om hur denna ändring i praxis ska hanteras.

http://www.pwcnews.se/upload/L%C3%A4nkar%202011/FD%202870-09.pdf

Harald
2011-01-06, 11:24
Mycket bra information. Tack Ulf!

Ska bli spännande att följa detta!

Ulf Bjarme
2011-02-01, 22:46
Nu har Skatteverket gått ifrån sitt tidigare ställningstagande och öppnar upp för återbetalning av skatt erlagd för ränteinkomster.

http://http://www.skatteverket.se/rattsinformation/rattsfall/2011/rattsfall2011/287009.5.616b78ca12d1247a4b2800025577.html (http://www.skatteverket.se/rattsinformation/rattsfall/2011/rattsfall2011/287009.5.616b78ca12d1247a4b2800025577.html)

Enligt Skatteverkets bedömning är ränta på konto i bank skattebefriad till den del ränteinkomsten kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet. Detta får normalt anses vara fallet om räntan härrör från hyror och årsavgifter som medfört tillfälliga likviditetsöverskott samt likviditetsöverskott till följd av att företaget avsatt medel för framtida reparationer och underhåll av fastigheten. Ränteinkomster som inte har samma anknytning till föreningens fastighet är på samma sätt som kapitalvinster och rörelseinkomster etc. skattepliktiga på vanligt sätt i inkomstslaget näringsverksamhet. En bedömning får ske utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.