handdator

Visa fullständig version : När suppleant blir ledamot...


Nella
2010-09-17, 23:27
Det står i stadgarna att styrelsen består av lägst och högst sju styrelseledamöter med lägst fyra och högst sju styrelsesuppleanter.
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Undrar om det finns "plats" för mig som suppleant att få en ledamotsroll eftersom styrelsen idag består av 6 ledamöter och 3 suppleanter? Eller måste man kalla till stämma för det?

Admin
2010-09-20, 11:20
Jag vet inte om du fått svar på denna fråga i något av dina andra inlägg, men enda sättet för dig att bli styrelseledamot är att stämman (årsstämma eller extrastämma) väljer in dig i styrelsen. Det är undantagslöst så att föreningens högsta beslutande organ - stämman - väljer de förtroendevalda.

Nella
2011-01-03, 23:33
När en ledamot avsäger sig sitt uppdrag och lämnar sin post, kan väl en suppleant kliva in som ersättare (utan att behöva kalla till stämma)?

I vårt fall har Bolagsverket godkänt det och sagt att det inte behövs att tas upp på stämma... känner mig dock osäker.

Har haft uppe detta här tidigare, men dock inte under förutsättningen att någon ledamot avgått.

Admin
2011-01-04, 00:15
Självklart kan du hoppa in som ersättare om ledamot avgår!

Nella
2011-01-04, 00:19
Ok, men det jag försöker att förstå är om Bolagsverket gjort rätt som registrerat mig som ny ledamot, dvs mitt utträde som suppleant och mitt inträde som ledamot (som de godkänt som ändring och med muntlig bekräftan vid förfrågan också) utan stämma?

Admin
2011-01-04, 01:56
I sådant fall - om detta verkligen är sant - har den styrelseledamot som skriftligen anmält dig som ny ledamot begått ett fel.

Du är och förblir suppleant till dess att föreningsstämman sagt något annat, dvs du har inte utträtt som suppleant och du har inte inträtt som ledamot utan stämmobeslut på detta.

Och Bolagsverket har begått ett allvarligt fel som registrerat dig som ny ledamot i styrelsen utan bevis i form av stämmobeslut (stämmoprotokoll) på detta.

Jag har i och för sig svårt att tro att Bolagsverket skulle kunna begå ett så stort fel, så frågan är hur säker du är på att du är registrerad som ledamot hos Bolagsverket?

clabbe
2011-01-04, 09:19
Vad jag kan se finns det inget krav från Bolagsverket på kopia av stämmoprotokoll. De nöjer sig med att en styrelseledamot intygar på blanketten hur styrelsen har ändrats.
Ansvaret ligger därmed helt på den som anmält ändringen.

totiki
2011-01-04, 10:28
Ja, man går in på bolagsverket och ändrar själv. Sen skickar de en faktura på det eget arbete man utfört. 700:-

kluringen
2011-01-04, 12:50
Jag har lite svårt för den här debatten. Vad är det för vits med att välja suppleanter om dessa inte ska kunna träda in som ordinarie vid behov utan nya stämmobeslut?

Vid tillfälliga inhopp ska det framgå av protokollet om en suppleant har varit delaktig i beslutsfattandet. Vid permanent avhopp ska ändringen anmälas till Bolagsverket.

Först då styrelsen inte längre är beslutför och det inte finns suppleanter att fylla ut vakanserna med behöver man kalla till extrastämma för att förstärka styrelsen. :14:

Admin
2011-01-04, 13:45
Kluringen, detta är inget personligt tyckande. Jag har klargjort vad som gäller enligt lagen, och där finns inga tveksamheter. Förtroendevalda väljs på stämman och en suppleant är och förblir suppleant till dess att stämman säger annat.

Det kan man tycka vad man vill om, men så är det.
Om jag ska säga min personliga åsikt så tycker jag det är alldeles utmärkt och det finns bara fördelar med detta.

Vid tillfälliga inhopp ska det framgå av protokollet om en suppleant har varit delaktig i beslutsfattandet. Vid permanent avhopp ska ändringen anmälas till Bolagsverket.
Det är korrekt.

Först då styrelsen inte längre är beslutför och det inte finns suppleanter att fylla ut vakanserna med behöver man kalla till extrastämma för att förstärka styrelsen.
Det är också korrekt, men det är en annan fråga än den Nella tog upp här. Suppleantens titel och registrering i olika register är och förblir "suppleant" till dess att stämman säger annat eller suppleanten hoppar av.

Att styrelsen låter registrera en suppleant som ledamot innebär att styrelsen tar en risk om detta upptäcks. Det innebär att man ljugit för myndigheten och att man förfalskat styrelsesammansättningen. Vet inte vad det finns för straff för detta, men det måste vara förenat med risker. Kanske inte för suppleanten, men för den av stämman valda styrelsen.

Jo, det är sant. Det krävs inget protokoll idag som intygar något. Vem som helst kan skicka in vad som helst när som helst, och Bolagsverket utför aldrig någon kontroll av detta.
Men någon har dock gjort en anmälan, och förhoppningsvis har sedan hela styrelsen tagit del av fakturan från Bolagsverket.


Ja, just som du skriver Totiki, och det kan gärna understrykas lite extra; "... på det eget arbete man utfört".
Man får betala 700 kr för att göra arbetet åt myndigheten.
Detta är myndighetsmaktmissbruk, på samma sätt som det Kluringen drabbades av i kommunens debiteringar i radonfrågan.


För mer information om styrelseprotokoll, se bl a;
Styrelse, protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8617) - FAKTABANKEN

Styrelsemöte och protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10855) - Mötesanteckningar från styrelsemöte stämmer inte, styrelseprotokoll har ej justerats, styrelseprotokoll från föregående möte gås ej igenom

Styrelsemöte och protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10855) - Mötesanteckningar från styrelsemöte stämmer inte, styrelseprotokoll har ej justerats, styrelseprotokoll från föregående möte gås ej igenom

Justera styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12474) - Vem kan utses som justerare till styrelsens protokoll? Vem utser justerare av styrelsens protokoll? Hur många justerare kan utses för styrelseprotokollet? Måste varje sida i protokollet signeras av ledamöterna? Kan ett protokoll ändras? Vad ska ledamot i styrelsen göra som inte håller med om vad som skrivits i protokollet?

Suppleant till styrelsen justerar styrelsens protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16049) - Styrelsesuppleant som protokollförare på styrelsemöten

Styrelseprotokoll saknas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13858) - Protokollförare (= ordföranden) lämnar inte ifrån sig styrelseprotokoll

Har styrelsens ordförande huvudansvar för att protokoll förvaras på ett betryggande sätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13552) - Styrelseprotokoll saknas. Ansvar för protokoll och övriga styrelsedokument. Vem är ansvarig för styrelseprotokollen? Rutiner för arkivering av viktiga dokument måste finnas i varje brf!

Får vice ordföranden ändra i styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13194) - Ledamot i styrelsen som ändrar i ett styrelseprotokoll, innan justering gjorts

Särskild mening i styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5061) - Ledamot önskar få in synpunkter i styrelsens protokoll

Reservation i styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)
Reservation i styrelseprotokoll tas bort av ordföranden, tillika justerare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Medlemmarnas rätt till information av styrelsen. Är inte underhållsplan/ekonomisk plan och kalkyl offentliga i en brf? Information om upphandling. Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten. Ledamot som ej får tillgång till styrelsens protokoll

Per capsulam utan styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10584)

Ska avhopp av ledamot i styrelsen protokollföras i styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14375)

Måste personuppgifter på den som beviljas medlemskap i föreningen föras in i styrelseprotokollet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11153)

Styrelseprotokoll samt överlåtelse-och pantsättningsavgift i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14979)

Regler och rutiner för styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13636)

Arbetsordning för styrelse, protokoll (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#styrelseprotokoll) - Upprätta styrelseprotokoll

Mall för styrelseprotokoll vid konstituerande möte (konstituerande mötesprotokoll) (http://hotpot.se/Pdf/protokoll-konstituerande-stamma-brf.pdf) - Protokoll från konstituerande styrelsemöte


Utdrag från styrelseprotokoll i brf, rätt att få utdrag för det som rör en själv? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12276) - Protokollsutdrag styrelseprotokoll
Motion: Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-12.htm#92) - Motion till HSB om att medlemmar som begär detta ska erhålla utdrag från styrelseprotokoll i frågor som rör dem själva

Motion om offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#06)

Får valberedningen läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10756)
Riksbyggen säger att varken valberedning eller medlemmar har med styrelseprotokollen att göra (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10367)


Nummerordning i protokollen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15879) - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12470) - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7319) - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a styrelseprotokoll och stämmoprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-25.htm) - Motion


För information om offentliga styrelseprotokoll, se bl.a.;
Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117)

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) Del 1

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523) Del 2

kluringen
2011-01-04, 14:58
Kluringen, detta är inget personligt tyckande. Jag har klargjort vad som gäller enligt lagen, och där finns inga tveksamheter. Förtroendevalda väljs på stämman och en suppleant är och förblir suppleant till dess att stämman säger annat.

Så vitt jag vet säger BRL ingenting om suppleanter. Det avgör man i stadgarna om det ska finnas suppleanter eller ej.
Så här står det Wikipedia:
Suppleant är ett äldre uttryck för en person som valts att vid frånfälle ersätta en ordinarie ledamot av en styrelse eller nämnd.

I tidigare versioner av kommunallagen och kyrkoordningen var det en väsentlig skillnad mellan ersättare och suppleant på så sätt att i de nämnder och styrelser, där ersättarna har närvarorätt (ofta i kommunstyrelsen och större nämnder) även då de inte tjänstgör, benämndes de suppleanter, medan i andra organ där ersättarna enbart har närvarorätt då de tjänstgör som ersättare för frånvarande ordinarie ledamot (till exempel arbetsutskott) benämndes de ersättare.

I nuvarande versioner av kommunallagen och kyrkoordningen är ordet konsekvent utbytt mot ersättare, oberoende av närvarorätt. I riksdagen används ordet konsekvent vad platser i riksdagsutskotten.
Inom näringslivet och föreningslivet är det fortfarande vanligt att ersättare i styrelsen kallas för suppleanter. Dessa väljs på årsmöte eller årsstämma.

Vi har klargjort suppleanternas roll i våra stadgar enligt mitt förra inlägg. Vi hade hjälp av en mycket kunnig medlem som sitter i flera stora bolagsstyrelser om hur suppleanter används inom näringslivet när vi formulerade stadgebestämmelsen som följer vedertagen praxis i företag.

Admin
2011-01-04, 15:16
Så vitt jag vet säger BRL ingenting om suppleanter. Det avgör man i stadgarna om det ska finnas suppleanter eller ej.
Jo, men det är ju också en annan fråga.

Notera att Nellas fråga handlar om vem som utser förtroendevalda, och det är ovillkorligen stämman. I det fall suppleanter valts så har de valts som suppleanter och inget annat. De kan träda in som ordinarie men de kan inte utses som ordinarie ledamot av styrelsen.

Motsvarande gäller suppleanter till revisorer.

Eller för att uttrycka det så enkelt som möjligt baserat på Nellas fråga;
En medlem som av föreningsstämman utsetts såsom suppleant i bostadsrättsföreningens styrelse kan under inga omständigheter tituleras ledamot eller anmälas till bolagsverket som ordinarie ledamot, utan att stämman bestämt detta.

Notera skillnanden mellan ovanstående och att suppleant träder in temporärt som "ordinarie ledamot" (vilket eg. är fel uttryckt) när styrelsen finner behov för detta (eller det är nödvändigt för att styrelsen ska uppnå beslutsrätt enligt lag/stadgar).

kluringen
2011-01-04, 17:34
Notera att Nellas fråga handlar om vem som utser förtroendevalda, och det är ovillkorligen stämman.

Instämmer. I och med att Nella är förtroendevald som suppleant har hon stämmans förtroende att kunna träda in som ordinarie.

I det fall suppleanter valts så har de valts som suppleanter och inget annat. De kan träda in som ordinarie men de kan inte utses som ordinarie ledamot av styrelsen.

Hur kan man träda in utan ha blivit utsedd? Antag att en styrelse består av tre ordinarie och två suppleanter. En ledamot är frånvarande. Bara en av suppleanterna kan träda in istället för den frånvarande ledamoten. Om ingen av dem utses har ingen av dem rösträtt (om de inte är rangordnade av stämman).

En medlem som av föreningsstämman utsetts såsom suppleant i bostadsrättsföreningens styrelse kan under inga omständigheter tituleras ledamot eller anmälas till bolagsverket som ordinarie ledamot, utan att stämman bestämt detta.

Styrelsens ansvar upphör inte mellan sammanträdena. Nella får väl titulera sig som "suppleant som ersätter XX". Anvarsdelen lär hon inte slippa ifrån för det om styrelsen ställs till svars för ett felaktigt beslut.

Att anmäla avhoppet till Bolagsverket är nödvändigt för den avhoppade ledamotens skull. Att samtidigt anmäla vem som träder in istället kan väl inte vara fel.

Notera skillnanden mellan ovanstående och att suppleant träder in temporärt som "ordinarie ledamot" (vilket eg. är fel uttryckt) när styrelsen finner behov för detta (eller det är nödvändigt för att styrelsen ska uppnå beslutsrätt enligt lag/stadgar)

Vad menar du med att "styrelsen finner behov" ? En suppleant kan endast träda in för att ersätta frånvarande ledamot. Endast i rollen som ledamot har en suppleant rösträtt (och ansvar) inom styrelsen. Att det kan råda rena vilda västern i föreningarna därför att man inte vet hur det borde fungera är en annan sak.

Ett exempel ur verkligheten: En styrelse bestående tre suppleanter och tre ledamöter, alla var närvarande. Ordföranden hade avvikande åsikt varför suppleanterna tillfrågades. Suppleanterna röstade med ordföranden och man enades om att räkna det som ett giltigt styrelsebeslut!

Admin
2011-01-04, 19:17
Antag att en styrelse består av tre ordinarie och två suppleanter. En ledamot är frånvarande. Bara en av suppleanterna kan träda in istället för den frånvarande ledamoten.
Ja, det är så det fungerar.

Om ingen av dem utses har ingen av dem rösträtt (om de inte är rangordnade av stämman).
Självklart har man inte rösträtt förrän styrelsen beslutat vem som ska träda in på styrelsemötet.

Styrelsens ansvar upphör inte mellan sammanträdena. Nella får väl titulera sig som "suppleant som ersätter XX". Anvarsdelen lär hon inte slippa ifrån för det om styrelsen ställs till svars för ett felaktigt beslut.
Det är ju bara på styrelsesammanträden som beslut fattas så det är svårt att ställa någon till svars för det som hänt mellan besluten på styrelsesammanträdet.

Att anmäla avhoppet till Bolagsverket är nödvändigt för den avhoppade ledamotens skull.
Självfallet.

Att samtidigt anmäla vem som träder in istället kan väl inte vara fel.
Jo, och det var bara detta som Nellas fråga handlar om, och det jag svarade på.
Allt är egentligen bara en semantisk fråga fram till denna enda punkt när det gäller anmälan till Bolagsverket.
Att anmäla vem styrelsen utser ska träda in för någon som hoppat av är en sak; det är inget Bolagsverket bryr sig om och inget som det finns krav på att det ska anmälas till Bolagsverket.
Jag medger att det hade inneburit en viss fördel i det fall detta är praktiskt möjligt... vilket det kanske oftast inte är. Men systemet är inte sådant.
Att styrelsen på egen hand anmäler en suppleant som ordinarie ledamot är fel.

Jag upprepar. En styrelse kan omöjligen till Bolagsverket anmäla en suppleant såsom ordinarie ledamot om inte stämman beslutat detta. Bolagsverket vill bara veta vilka beslut stämman tagit i sitt val av förtroendevalda.

En suppleant kan endast träda in för att ersätta frånvarande ledamot. Endast i rollen som ledamot har en suppleant rösträtt (och ansvar) inom styrelsen.
Ja, det var vad jag menade, om jag kanske inte var riktigt tydlig där.

Ett exempel ur verkligheten: En styrelse bestående tre suppleanter och tre ledamöter, alla var närvarande. Ordföranden hade avvikande åsikt varför suppleanterna tillfrågades. Suppleanterna röstade med ordföranden och man enades om att räkna det som ett giltigt styrelsebeslut!
Ja, det är självfallet inte tillåtet eftersom man som suppleant inte har rösträtt förrän man trätt in som ersättare för frånvarande ledamot.
Det är oerhört viktigt att veta vem som har beslutsrätt, och det vet man genom registreringen hos Bolagsverket för stämmans val samt för avhopp. Samt genom protokollförda styrelsebeslut om vem som hoppat in som ersättare och därmed fårr beslutsrätt/rösträtt.

Det som styr vad som gäller för suppleanter står i FL, 6 kap. (Föreningens ledning);
2 § Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång ska göras hos styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på föreningsstämma vill avgå, även hos den som har tillsatt honom.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 § uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon suppleant som kan inträda i hans ställe, ska övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden.
Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den förutvarande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda eller i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner.
Ska ledamoten väljas på föreningsstämma, kan utan hinder av 1 § första stycket valet anstå till nästa ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter.
Om en styrelseledamot som enligt stadgarna ska tillsättas i annan ordning än genom val av föreningsstämman inte har utsetts, ska rätten förordna en ersättare på ansökan av en styrelseledamot, medlem, borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda föreningen. Lag (2008:15).

Men det som styr vad som ska anmälas till Bolagsverket är Bolagsverkets regelverk.

Nella
2011-01-04, 20:36
Oj vilka svar....hur som helst då har vi gjort fel. Jag står registrerad som ledamot på Bolagsverket nu. Eftersom jag vill göra rätt för mig så blir väl frågan nu vad som ska göras? Ändra tillbaka mig till suppleant igen? Jag antar det?

Dock finner jag det konstigt att Bolagsverket inte stoppar denna ändring eftersom det inte finns något stämmobeslut på det.

Admin
2011-01-04, 20:52
Du kan också låta det vara som det är. Du har ju inte gjort något fel.
Och sannolikheten att någon upptäcker att du är registrerad som styrelseledamot fast du bara är "suppleant med ledamotsbehörighet" är väl mindre än mikroskopisk.

Som Clabbe och Totiki mycket riktigt påpekat utför Bolagsverket idag ingen kontroll av vem som anmäls till vad, så det förklarar varför Bolagsverket inte reagerat. Allt Bolagsverket gör är att hålla ett register med vad föreningar velat anmäla till dem.

Du kan alltid skicka en snabb fråga till Bolagsverket om du vill, hur de ser på saken.
Det vet vi ju inte. Någonstans djupt nere i deras regelverk kanske det finns något dolt om vad de anser i denna fråga.

Är du den enda suppleanten, eller finns det kvar någon stämmovald suppleant till styrelsen?

Nella
2011-01-04, 21:12
Ordförande, vice ordförande 3 ledamoter (4 nu med mig)

Vi är tre suppleanter (med mig) varav två. Jag och en till är aktiva på alla möten.

Alla är valda på stämman.

Det som gör mig mest konfunderad är att jag faktiskt ringde till Bolagsverket och frågade dem om man fick göra så här utan stämmobeslut och då svarade de Ja.... alltså att det INTE behövs stämmobeslut för att en suppleant ska bli styrelseledamot.

Admin
2011-01-04, 22:25
Det som gör mig mest konfunderad är att jag faktiskt ringde till Bolagsverket och frågade dem om man fick göra så här utan stämmobeslut och då svarade de Ja.... alltså att det INTE behövs stämmobeslut för att en suppleant ska bli styrelseledamot.
Jag undrar hur det kan vara tillåtet att en stämmovald suppleant kan tillåtas registreras som en fullvärdig styrelseledamot, men det är Bolagsverkets regelverk som gäller i detta fall och deras regelverk för registrering behöver inte vara synkat med föreningslag och stadgar. Så har bolagsverket gett dig ok på detta förmodar jag att det är grönt... om de nu inte missuppfattat dig. Jag gissar att vad du fick var en handläggares personliga åsikt utan referens till Bolagsverkets regelverk och riktlinjer? Det är alltid lite riskfyllt när man inte får något svart på vitt.

Det är dock en intressant fråga som jag nog själv kommer att ta upp med Bolagsverket. Skulle vara intressant att höra hur de resonerar.

Det är ju förvirrande för medlemmarna som då inte vet vem som ingår i styrelsen om styrelsen väljer att inte informera (vilket styrelsen inte är skyldig till).

Speciellt krångligt blir det i ditt fall med tre suppleanter till styrelsen. Har då stämman inte satt en turordning på suppleanterna i vilken ordning de ska träda in (vilket är normalfallet att man missar specificera) så har styrelsen i högsta grad tagit över stämmans roll i val av ledamöter.

Det behöver ju inte alls vara så att suppleanter väljs för att stämman anser att de är fullvärdiga styrelseledamöter, utan för att stämman anser dem värda att få en chans att visa att de platsar som förtroendevalda. En suppleant har fått stämmans förtroende som suppleant, inte som styrelseledamot.

Tillägg:
Har nu ställt frågan skriftligen till Bolagsverket, så får vi se vad de svarar.

tette
2011-01-04, 22:27
När er styrelse konstituerade er efter stämman, bestämde ni då suppleanternas turordning?

Någon gav exempel om att "det finns 2 suppleanter ingen har rösträtt".

Det avstyr man genom konstitueringen, det vill säga styrelsen beslutar om rangordning för suppleanterna vid ej närvaro av ordinarie ledamot på det konstituerande mötet.


HSB, Riksbyggen och SBC - alltså de organisationer som styr brf:arna - anser att suppleanter ska kallas och vara med på styrelsemöten.
De ska deltaga som alla andra med undantaget att de inte har rösträtt vid besluten om alla ordinarie är med.

De flesta suppleanter är väl med och delar på arvodet?

Kommenterar av exemplet från kluringen:

Antag att en styrelse består av tre ordinarie och två suppleanter. En ledamot är frånvarande. Bara en av suppleanterna kan träda in istället för den frånvarande ledamoten. Om ingen av dem utses har ingen av dem rösträtt (om de inte är rangordnade av stämman).

Stämman rangordnar inte suppleanter, utom i någon enstaka förening som har skrivit om stadgar att så ska ske. Stämman väljer ordinarie och suppleanter och styrelsen utser inom sig resten. Här tycker jag många föreningar ska tänka om. Mitt förslag är att stämman ska välja ordförande, resten av posterna kan utses på konstituerande mötet.

Viktigt alltså att rangordna suppleanter.
Tillika att skriva in i styrelseprotokoll att suppleant inträder med beslutanderätt. Detta görs lämpligen högt upp i protokollet; §1. Mötets öppnande, § 2. närvarande.

Lika viktigt är att om någon lämnar under pågående möte, så måste man inskriva detta i protokoll. T.ex; "Lars lämnade mötet efter § 7. som ersättare för Lars träder suppleanten Nella in med beslutanderätt.".


Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, kap.6;

8 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen skall välja ordförande, om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har beslutats av föreningsstämman.

9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det.

Hur många beslut är fattade i brf.er mot denna lag?????

Nella
2011-01-04, 23:32
Vi beslutade ej rangordning. Jag är däremot den suppleant som har deltagit på alla styrelsemöten och varit en av dom som har varit mest aktiv (t o m mer än vissa ledamöter i styrelsen).

Att det blev så att jag nu blev ledamot var dock något som hela styrelsen var enig om och tyckte var det mest naturliga. Men som jag nu förstår så får det inte gå till på det sättet. Så för att göra rätt för mig får jag väl kliva tillbaka som suppleant.

Admin
2011-01-04, 23:40
Nej, nej, Nella. Gör ingenting!
Oavsett vilket så har du inte gjort något fel.
Din roll som ersättare till styrelseledamot ska du ju självfallet fortsätta ha.
Det här handlar ju bara om formalia, själva registreringen i Bolagsverket.
Och framförallt låt oss se vad Bolagsverket svarar på den fråga jag ställde till dem.

Gusten
2011-01-05, 10:49
Normalt så är väl styrelsen fortfarande beslutsför även om en styrelsemedlem avgår. Det var nog det kluringen ville säga.
Därmed finns ju möjligheten att vänta med att välja in någon ny tills nästa årsstämma då det kanske även blir andra förändringar i styrelsens sammansättning.


Ska bli intressant att se vad Bolagsverket svarar på de frågor Admin ställt.
Det är kanske så att om något har blivit registrerat på felaktiga grunder, så gäller registreringen ändå?
I detta fall måste väl styrelsen ha intygat att det fanns ett stämmobeslut om val av personen som styrelsemedlem.
Ett stämmobeslut som alltså saknades om som det tydligen inte behövdes visas protokoll på.

MikHo
2011-01-05, 13:23
Det är kanske så att om något har blivit registrerat på felaktiga grunder, så gäller registreringen ändå ?
I detta fall måste väl styrelsen ha intygat att det fanns ett stämmobeslut om val av personen som styrelsemedlem.

Det har ju hänt tidigare att bland annat adresser blivit ändrade för företag utan att ägarna till företaget blivit informerade, en förfalskad namnunderskrift är det enda som krävts.

Så en ändring oavsett om den är giltig eller inte blir troligtvis officiell vilket kommer innebära ytterligare kostnader för att ändra tillbaka.

Om man inte drar det via rättegångar och hela den baletten...

Nella
2011-01-09, 00:02
Ja, jag väntar med spänning själv för att se vad Bolagsverket svarar... men som jag förstår nu så behövs stämmobeslutet på detta, så vi kommer givetvis att ändra tillbaka som verkar vara det som är mest korrekt (oavsett kostnad eller inte)! ÄVEN om personen som har hand om dessa frågor på Bolagsverket svarade mig att det var grönt utan stämmobeslut samt att jag själv kunde göra ändringen (det gjorde jag hursomhelst inte själv). Jag blir bara irriterad. En nybildad styrelse kan ju inte vara experter på allt... om detta inte stämmer vet man ju att man inte kan lita på deras svar i varje fall.

Admin
2011-01-10, 11:58
Har nu fått svar från Bolagsverket. Det var tydligen inte en helt enkel fråga för de fick vidarebefordra min fråga till deras juridiska avdelning. Något förvånande eftersom det borde vara solklart för alla vad som gäller i frågan om suppleantens registrering. Men det var som jag trodde (och hoppades);

Min fråga till Bolagsverket;
Om en stämmovald styrelseledamot hoppar av i en bostadsrättsförening, kan då styrelsen på eget bevåg registrera en av föreningens stämmovalda suppleanter som ny styrelseledamot, trots att denna person (suppleanten) är vald på föreningsstämman (föreningens högsta beslutande organ) som suppleant och inte styrelseledamot (dvs för föreningens medlemmar är denna person fortfarande suppleant)?

Svar från Bolagsverket;
Föreningens styrelse ska anmäla vem eller vilka som har valts till ledamöter resp. suppleanter på stämman.
Om en ledamot avgår under pågående mandatperiod träder en suppleant in istället.
Detta ska ej registreras. Suppleanten står kvar som suppleant i registret.
Vid nästa ordinarie föreningsstämma får man hålla nya val av ledamöter och suppleanter.
Allt står att läsa i lagen om ekonomiska föreningar och förordningen om ekonomiska föreningar (som gäller även för bostadsrättsföreningar).

Normalt så är väl styrelsen fortfarande beslutsför även om en styrelsemedlem avgår. Det var nog det kluringen ville säga.
Jo, jag förstod hur Kluringen menade, jag försökte bara styra in svaret på det som Nella frågade efter, dvs registreringen i Bolagsverkets register. I övrigt vad som gäller suppleantens roll tror jag vi alla här är överens.

MikHo
2011-01-10, 16:34
Svar från Bolagsverket;
Föreningens styrelse ska anmäla vem eller vilka som har valts till ledamöter resp. suppleanter på stämman.
Om en ledamot avgår under pågående mandatperiod träder en suppleant in istället.
Detta ska ej registreras. Suppleanten står kvar som suppleant i registret.
Vid nästa ordinarie föreningsstämma får man hålla nya val av ledamöter och suppleanter.
Allt står att läsa i lagen om ekonomiska föreningar och förordningen om ekonomiska föreningar (som gäller även för bostadsrättsföreningar).


Ett klargörande är att det som skall/bör registreras är att ledamot inte längre är en ledamot.