handdator

Visa fullständig version : Begära ordet på stämma för att konfrontera styrelsen?


Lego
2010-12-21, 18:06
Fråga 1:
I samband med ordinarie stämma så skulle jag vilja ta upp ett antal punkter där jag vill konfrontera styrelsen gällande ekonomin under det gångna året. Går det att begära ordet under punkt 13 för att där ta upp mina punkter?

Fråga 2:
Jag har en del andra punkter som jag skulle vilja att styrelsen ger sin syn på kring det arbete som de utfört och i vissa fall inte utfört under året (ej ekonomirelaterat). Det är således inget som har med beviljande av ansvarsfrihet att göra utan mer ifall någon ur den sittande styrelsen ska vara aktuella för omval eller inte. Under vilken punkt skulle jag kunna lyfta detta?

Det här är en standard-dagordning för BRF:

1) Öppnande av mötet
2) Godkännande av dagordningen
3) Val av stämmoordförande
4) Val av protokollförare
5) Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
6) Val av två rösträknare
7) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
8) Fastställande av röstlängd
9) Föredragning av styrelsens årsredovisning
10) Föredragning av revisorns berättelse
11) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12) Beslut om resultatdisposition
13) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
14) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorerna för nästkommande verksamhetsår
16) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
17) Val av styrelseledamöter och suppleanter
18) Val av revisorer och revisorssuppleanter
19) Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
20) Av föreningsmedlem anmält ärende
21) Avslutande

MikHo
2010-12-21, 18:16
Punkt 13 låter som den bästa punkten att ta dina frågor på.

Troligtvis kommer du att möte motstånd från både mötesordförande och styrelsen men motivera att du har frågor genom att svaret eller icke-svaret på dessa frågor kan avgöra din röstning gällande ansvarsfrihet för styrelsen.


Det SKALL inte stämman kunna neka dig.

Sandlådan
2010-12-21, 18:17
Fråga 1:
I samband med ordinarie stämma så skulle jag vilja ta upp ett antal punkter där jag vill konfrontera styrelsen gällande ekonomin under det gångna året. Går det att begära ordet under punkt 13 för att där ta upp mina punkter?

Är det inte lämpligare att ta upp frågor om det gågna årets ekonomi under punkt 9, Föredragning av styrelsens årsredovisning?

Admin
2010-12-21, 18:22
Ja, det är klart att föredra att försöka ställa alla frågor under godkännande av årsredovisning.
Går inte det så kan du ställa frågorna under punkten för ansvarsfrihet.
Eller revisorernas berättelse.
Eller under motionerna.

Tänk bara på det kluriga regelverket... som innebär att frågorna ska vara relaterade till ett ärende på stämman.

Lego
2010-12-21, 18:32
De ekonomirelaterade frågorna som jag anser har stor betydelse för ansvarsfriheten köper jag skulle kunna läggas under årsredovisningen dvs punkt 9. Dock så finns det risk att medlemmarna inte kopplar samman det med att inte bevilja ansvarsfrihet ifall det diskuteras under punkt 9. Tyvärr så är det inte alla som är helt medvetna om vad punkten ansvarsfrihet innebär. Jag själv läser tex på varje dag för att lära mig både det och allt annat :4:

Frågorna som inte är ekonomirelaterade dvs inte har med ansvarsfrihet att göra blir svårt att motivera varför de ska ställas där.

Ifall jag vill ha med en punkt som "Övriga frågor" på dagordningen, går det att få till?

Sandlådan
2010-12-21, 19:32
Fråga 2:
Jag har en del andra punkter som jag skulle vilja att styrelsen ger sin syn på kring det arbete som de utfört och i vissa fall inte utfört under året (ej ekonomirelaterat). Det är således inget som har med beviljande av ansvarsfrihet att göra utan mer ifall någon ur den sittande styrelsen ska vara aktuella för omval eller inte. Under vilken punkt skulle jag kunna lyfta detta?

Denna fråga kan du ta upp under punkt 17, innan styrelseledamöter och suppleanter ska väljas.

De ekonomirelaterade frågorna som jag anser har stor betydelse för ansvarsfriheten köper jag skulle kunna läggas under årsredovisningen dvs punkt 9. Dock så finns det risk att medlemmarna inte kopplar samman det med att inte bevilja ansvarsfrihet ifall det diskuteras under punkt 9. Tyvärr så är det inte alla som är helt medvetna om vad punkten ansvarsfrihet innebär. Jag själv läser tex på varje dag för att lära mig både det och allt annat

I praktiken brukar punkterna mellan punkt 9 och punkt 13 inta ta så lång stund i anspråk. Den stora diskussionen om årsredovisningen sker ju under punkt 9. I de fall revisorernas årsberättelse rekommenderar ansvarsfrihet brukar den också vara rätt snabbt avklarad.

När det gäller medlemmarnas förståelse av ansvarsfrihet får du helt enkelt begära att stämman informeras om vad det betyder.

Ifall jag vill ha med en punkt som "Övriga frågor" på dagordningen, går det att få till?

Det går naturligtvis att lägga in en punkt kallad "övriga frågar" på dagordningen. Läggs ofta in som sista punkt.

Admin
2010-12-21, 19:58
Man kan alltid under punkten för godkännande av dagordning yrka att man önskar en punkt "Övriga frågor", och beslutar stämman detta så blir det detta.

Problemet är att detta alltid möter motstånd om någon bostadsorganisation är involverad i mötet. De kommer att försöka avstyra detta (liksom vissa styrelser som inte tycker det är särskilt kul att få frågor).

Dock kan man inte fatta beslut under denna punkt, övriga frågor.

Som Lego säger så har frågor som kan påverka beslutet om ansvarsfrihet risk att falla bort om man tar sina frågor under punkten för styrelsens årsredovisning, men det skadar aldrig att upprepa sig i sådant fall.

Eftersom punkten för godkännande av årsredovisning (heter det "Föredragning av styrelsens årsredovisning" i din brf, Lego? Märkligt!) ligger där den ligger är det alltid bäst att börja med sina frågor där.
Jag tror få i Sverige har mer erfarenhet av att ställa frågor och försöka pricka in dem på rätt plats i dagordningen än jag (med en styrelse som vägrar svarar på frågor oavsett var man ställer frågorna).
Jag har tagit upp mycket om detta i mitt klander av årsstämman 2010 i min brf.

tette
2010-12-21, 20:37
Det här är en standard-dagordning för BRF:

9) Föredragning av styrelsens årsredovisning
10) Föredragning av revisorns berättelse

Lego, står det verkligen som du beskriver daordningen gällande dessa 2 §:er?

I så fall skulle jag begära ordet under § 9 och börja med att föreslå att till nästa stämma ta bort "föredragning" under § 9.
Men det är väl så här de flesta föreningar fungerar. Styrelsen presenterar sin årsredovisning med något kortfattat frågar eventuellt om någon har någon fråga. Vilket gör att ytterst få medlemmar törs/vill/kan ställa de rätta frågorna.

Påtala för melemmarna (även styrelsen) att under denna skall styrelsens årsredovisning och verksamhetsår diskuteras, och att det är under denna § medlemmarna skalldiskutera styrelsens skötsel av sitt uppdrag.

Jämför med §10 som i 99 % är just en "föredragning" av revisorn standartext som den är skriven av 99,8% av alla révisorer i brf.

Be att man går igenom årsredovisningen stycke för stycke där föredragen kan läsa rubrik, och inväntamedlemmarnas frågor på just den delen av redovisningen.
föreslå också att i slutet av redovisningen/frågandetatt avsluta med frågor/svar från styrelsen på sådant som inte har klar rubrik.

Om du föreslår ej ansvarsfrihet senare under denna punkt ska du hänvisa till de frågor och eventuelllasvar eller uteblivna svar du fått på dina synpunkter under § 9

Lycka till

tette
2010-12-21, 20:43
Glöm inte bort att styrelsen måste svara på frågor. En taktik är att ställa lite kluriga frågoroch "ställa styrelsen". Detta även för att vi vet att det oftast är förvaltningen som i alla fall gjortden ekonomiska delen.

Tyvärr gäller ju att det alltför ofta händer att det är förvaltaren som talar under denna pubkt, och svarar på frågorna?

Frågor skall skriftligen besvaras av styrelsen 2 eller 3 veckor efter stämman.

Här kan man även föreslå att samtliga medlemmar skall ha det skriftliga svaret på de frågor som styrelsen inte kunde svara på på stämman.

De styrelser som här säger att det "kostar" att göra utskick till medlemmarna visar bara sin syn påmedlemmarnas rättigheter.
Och borde ha svaret, se till att medlemmarna förstår redovisningen och var mer tydliga i föreningens årsredovisning och styrelsens arbete under verksamhetsåret.

Sandlådan
2010-12-21, 21:05
Tillägg till tettes utmärkta inlägg om rätten att få svar på frågor:

Om det är så att man som frågeställare misstänker att svaren på de frågor man har kan inverka på stämmans beslut om ansvarsfrihet och/eller val av styrelseledamöter och suppleanter måste man se till att ställa frågorna innan stämman röstar.
Efter omröstningen är det som bekant för sent.
För att sedan styrelsen ska få möjlighet att lämna skriftligt svar på frågorna innan omröstning begär man att stämman ajourneras, dvs avbryts för att återupptas när medlemmarna fått de skriftliga svaren i sin brevlåda.

Jag vet av egen erfarenhet att det kan vara svårt att gör sin röst hörd och driva igenom sina frågor vid en stämma där styrelsen är avig och de andra medlemmarna ointresserade eller aviga. Det gäller dock att förbereda sig, ta reda på vad som gäller och stå på sig under stämman.

tette
2010-12-21, 21:28
Gusten skriver

"Stämmobeslut om att påföra en avgift med samma belopp per lägenhet
kommer att bryta mot den avgiftsfördelning som är bestämd i stadgarna.

Det måste därför tas in en bestämmelse i stadgarna om att kostnader
för internetanslutningen tas ut med lika belopp per lägenhet.
För denna stadgeändring krävs två stämmor med 75% majoritet på 2:a stämman."

Stämmer verkligen detta. Om det gör det visar det verkligen på att lag o stadgar inte är genomtänkta vad det gäller brf.

Vad jag menar är att en stämma borde kunna besluta om detta. Förutsett att styrelsen gör sitt för att det blir rättvist för medlemmarna.

För mig förefaller det orimligt att små föreningar måste göra om stadgarna varje gång någon ny teknik dyker upp.

För att belysa detta problem ytterligare ställer jag frågan hur man i stadgarna skriver in att avgiften för bredband skall fördelas per lägenhet.
Men 59 av föreningen 207 lägenheter har "uthyrningsrum" där 2 uttag sätts in och får därför betala x2?????

Detta är ett sant fall förutom att inga stadgar gjordes om efter stämmobeslutet att instalera bredband i föreningen och att styrelsen blev påverkad av installatören att det vore klokt om ni satt extra uttag i stora lägenheter, och att man övergick från individuellt tecknande av bredband till kollektivt där nu alla får betala oavsett om du har eller använder data. puh.

Att kollektivt abbonemang sänkte kostnaderna för de som hade indivuduella tidigare abbonemang är en annan historia.

Bettan
2011-04-04, 00:46
Lite sent, men satt och surfade forumet i bildningssyfte och glufsar i mig nyttigheter.

Fastnade dock här angående "lägga till punkt övrig frågor på stämma". Den ska aldrig finnas!?!?:14:

Alltså, då kan stämmor fortsätta i flera dagar och man kommer ingenstans, det blir en massa okontrollerat tjafs som ofta slutar i osämja.

Det är trots allt ändå så att allt man vill ska tas upp på stämma (särskilt om det är en helt ny fråga) ska meddelas i motion till styrelsen innan dagordningen går ut.:12:

Dock ska det naturligtvis vara tillåtet att fråga saker relaterade till vissa punkter, men då kan man även råka få nöja sig med den info som redan finns tillgänglig vid tidpunkten för mötet, eller om inte svar kan ges omedelbart så att punkten lämnas ej avslutad och extra stämma hålls, om så stora protester uppstår att det blir nödvändigt.

Alltså enklast är att förvarna styrelsen om vad du vill veta och tänker fråga på stämman. Dels har du större garanti för att faktiskt få ett bra svar eller så inser styrelsen (om det är något oklart) att de måste ta itu med saken om de ska stå fria på stämman.

I detta fallet handlade förvisso mest om var man skulle ställa frågan. Antar att det kan bli klarare när man väl sitter där och går igenom allt att tillfälle kommer när det känns naturligt att ställa frågan.

Hoppas den som undrade fick vettiga svar på sin fråga iaf :)

*Bettan

Lännqvist
2011-04-07, 18:17
Ja, det är klart att föredra att försöka ställa alla frågor under godkännande av årsredovisning.
Går inte det så kan du ställa frågorna under punkten för ansvarsfrihet.
Eller revisorernas berättelse.
Eller under motionerna.

Tänk bara på det kluriga regelverket... som innebär att frågorna ska vara relaterade till ett ärende på stämman.
Finns det inte även en möjlighet att begära särskiljd granskning/revision om man misstänker att det funnits oegentligheter i styrelsens arbete?
Har för mig att det skulle räcka med 10% av deltagarna i årsmötet för att kunna "klandra" styrelsen/årsredovisningen.
Någon får gärna rätta mig/komplettera.

Admin
2011-04-07, 20:02
För frågan om särskild granskning, se bl.a.;
Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214)
Det har skrivits mycket och ofta om detta ämne i forumet.


Fastnade dock här angående "lägga till punkt övrig frågor på stämma". Den ska aldrig finnas!?!?
Om man ska se till föreningens bästa så ska denna punkt vara med, men om det inte krävs utifrån stadgarna eller stämmobeslut så är styrelsen inte skyldig att ha med denna punkt.

Alltså, då kan stämmor fortsätta i flera dagar och man kommer ingenstans, det blir en massa okontrollerat tjafs som ofta slutar i osämja.
Nejdå, det är ingen risk för att detta inträffar.

Det är trots allt ändå så att allt man vill ska tas upp på stämma (särskilt om det är en helt ny fråga) ska meddelas i motion till styrelsen innan dagordningen går ut.
Tyvärr är inte systemet uppbyggt på ett sådant sätt att detta är praktiskt möjligt.

Dock ska det naturligtvis vara tillåtet att fråga saker relaterade till vissa punkter, men då kan man även råka få nöja sig med den info som redan finns tillgänglig vid tidpunkten för mötet, eller om inte svar kan ges omedelbart så att punkten lämnas ej avslutad och extra stämma hålls, om så stora protester uppstår att det blir nödvändigt.
Enligt lag behöver man inte nöja sig med "den info som redan finns tillgänglig vid tidpunkten för mötet".
Styrelsen har upplysningsplikt.

Alltså enklast är att förvarna styrelsen om vad du vill veta och tänker fråga på stämman. Dels har du större garanti för att faktiskt få ett bra svar eller så inser styrelsen (om det är något oklart) att de måste ta itu med saken om de ska stå fria på stämman.
Det är ett bra tips.

tette
2011-04-07, 21:02
Admin har vid många gånger tagit upp styrelsens upplysningsplikt.
Med all rätt och hur många styrelser har förstått att det är deras huvuduppgift att informera sina medlemmar vad man gjort under verksamhetsåret.?

Det som är svårt med detta är att grundsynen i brf är att styrelsen arbetar i det tysta, med "hemliga styrelseprotokoll" och det är få styrelser som är öppna.
Detta handlar om okunskap och rädsla tror jag.

Man kan ju undra hur många styrelser som egentligen vore föremål för ifrågasättande att de utfört sitt uppdrag om medlemmarna visste något om sina rättigheter.

Risken finns att det blir en krasch när det uppdagas hur det går till i bostadsrätt.

Bettan
2011-05-30, 01:41
Ja naturligtvis ska styrelse berätta för medlemmar.
Men jag uttryckte mig no oklart. jag menade att vid tillfälle för stämma kanske inte det fanns möjlighet att svara/förklara bättre än det man redan lagt fram. Således får man lägga punkt till extra stämma och fortsätta där. Att hålla "stämma i flera dagar" var mest ironiskt, inget man gör i verkligheten (hoppas jag iaf), menade mest att det kunde bli en långdragen konversation som inte leder nånstans.

Hoppas inte fler otydliga grodor orsakat förvirring...

*Bettan

Bettan
2011-05-30, 01:59
Ah glömde en sak;
Vi har som policy att inte ha övrig fråga på dagordningen eftersom det står i stadgarna och att det även kan vara svårt och direkt olämpligt att ta beslut om en sak som alla inte fått veta skulle diskuteras (har tom hört att man inte får pga den anledningen men kan inte minnas var nu) och inte heller har kunnat ta reda på mer om eller då har möjlighet att motsätta sig om det blir röstning t.ex.
Man kanske har valt att inte gå på stämma utifrån de punkter som fanns på den ursprungliga dagordningen. Det känns ju inte rätt då att diskutera något utan deras vetskap.
Likaså gör vi på styrelsemöten, inga beslut på punkten övriga frågor. Styrelsemedlemmar ska ha kunnat ta reda på fakta, och ta ställning till en fråga innan beslut görs.
Medlemmar ska veta vad som ska diskuteras på stämma, de ska kunna ta ställning till frågan (även om de under mötets gång kan genereras nya frågor i sammanhang till punktens innehåll eller att de under mötets gång ändrat åsikt då de fått mer information), de ska ha möjlighet att yttra sig i saken. Därför väljer vi att inte ha övrig fråga.
Vi informerar också i god tid att det är dags att lämna in motioner om man vill ha fråga satt på dagordningen, och det har fungerat utmärkt. Oftast visar det sig att det är frågor som styrelsen direkt kan besvara och inte ens behöver tas upp på stämma. Men det har här även hänt att vi fått lägga punkt vidare till extra stämma då nya frågor orsakat diskussion, och det är ju bara bra och inte mer än rätt att frågor utreds på djupet innan man röstar.

idab
2011-06-07, 13:34
Vi har som så att om någon har frågor eller något de vill ta upp ska de meddela detta i förväg till styrelsen. Om inte får de visserligen ta upp det men det finns ingen skyldighet eller tvång att styrelsen/medlemmar sitter kvar och lyssnar då det är utanför mötet isåfall.

Vi läser dock igenom redovisningen och frågar hela tiden om någon har frågor, om någon inte förstår eller vill fråga något då så får dom såklart göra det.

Rotkiv
2011-12-07, 14:08
Hej,
Jag har lite undringar om punkten "övriga frågor", vi försöker få in en sådan punkt i vår Agenda (via motion) som styrelsen avslagit. Men... i kallelsen till vår årliga föreningsstämma så har styrelsen själv lagt till en rad (efter sista punkten "Stämmans avslutande") som heter "information om pågående projekt mm". Får man göra så? Hade det inte varit lämpligt att då ha en punkt som heter "Övriga frågor" där även styrelsen kan lägga sådana här saker?

När de nu har gjort såhär så innebär väl det:
1. Att inget blir protokollfört (ligger utanför stämman)
2. De slipper skicka med information om vad de ska prata om, vad innebär t.ex mm? (Vi har inte fått någon information om detta medsänt tillsammans med kallelsen)
3. Kan vi yrka på att inte godkänna dagordningen om inte styrelsens punkt flyttas in i Agendan under en ny punkt som heter "Övrigt" vilket i sådana fall skulle innebära att de bifaller motionen?
4. Kan vi annars yrka på att deras punkt icke godkänns och ska i sådana fall vara ett informationsmöte som bör anordnas via kallelse och medsänd information?
//Undrande

tette
2011-12-07, 18:00
Jag tycker att du skall föreslå att föreningen en gång om året skall ha en medlemsträff.

Där kan "övrigt" diskuteras. man skall också kräva att styrelsen på ett sådant möte skall informeraa om ekonomi o framtidplaner.

Övrigt på stämman med dagens regler känns inte bra.
i ditt fall kan man ju undra vad det blir om man tidigare "avsatt" hela styrelsen och valt en ny?

Rotkiv
2011-12-08, 10:37
Jag tycker att du skall föreslå att föreningen en gång om året skall ha en medlemsträff.

Där kan "övrigt" diskuteras. man skall också kräva att styrelsen på ett sådant möte skall informeraa om ekonomi o framtidplaner.

Jo men det är ju det vi vill, att de ska ha ett enskilt möte enbart för information av pågående projekt vilka inte är små (stambyte, vindsförsäljning/bygge, borrning för ny hiss, garage, gård och balkongprojekt) Att lägga in punkten "Information av pågående projekt m.m" efter den årliga föreningsstämman avslut känns inte korrekt??? Kan man stoppa det på de sätt jag tidigare beskrivit, har de rätt att lägga en sådan punkt efter Agendan/stämmans avslut?

Övrigt på stämman med dagens regler känns inte bra.
i ditt fall kan man ju undra vad det blir om man tidigare "avsatt" hela styrelsen och valt en ny?

Kanhända att "övrigt" inte är bra, men det är ett sätt att kanske kunna lyfta frågor som uppstått efter 2månaders gränsen som är lagd för motioner innan föreningsstämma. Dock har jag sett att ganska så många brf:er har med "övrigt" som sista punkt på deras agenda.

Förstår inte riktigt med vad du menar med om vi "tidigare avsatt styrelsen"?

Admin
2011-12-08, 11:26
Jag har lite undringar om punkten "övriga frågor", vi försöker få in en sådan punkt i vår Agenda (via motion) som styrelsen avslagit.
En styrelse har aldrig befogenhet att avslå någon motion.

... i kallelsen till vår årliga föreningsstämma så har styrelsen själv lagt till en rad (efter sista punkten "Stämmans avslutande") som heter "information om pågående projekt mm". Får man göra så?
Visst får styrelsen lägga in en punkt om information i dagordningen för stämman efter "Stämmans avslutande". En annan sak om det är så bra.

Styrelsen bestämmer dagordningen (förutom vid av medlemmarna kallad stämma), där de punkter som enligt stadgar måste ingå ska ingå, och sedan är styrelsen fri att lägga till vad de vill.

Hade det inte varit lämpligt att då ha en punkt som heter "Övriga frågor" där även styrelsen kan lägga sådana här saker?

Jo, det kan man tycka. Men efter sista punkten vill styrelsen avsluta så fort som möjligt och dra hem.
Vill medlemmarna ha punkten "Övriga frågor" i dagordningen (före eller efter "Stämmans avslutande") så finns det två-tre möjligheter för detta;

Medlemmarna bestämmer på stämman att framtida dagordningar ska innehålla detta.
Medlemmarna bestämmer på stämman att det ska föras in i stadgarna för föreaningen att framtida dagordningar ska innehålla detta.
Medlemmarna bestämmer på stämman under punkten "Godkännande av dagordning" att punkten "Övriga frågor" ska tillföras dagens dagordning (före eller efter "Stämmans avslutande").Men inga beslut kan tas under denna punkt för övriga frågor.


1. Att inget blir protokollfört (ligger utanför stämman)

Ja, eftersom styrelsen bestämmer vad som ska protokollföras så är risken att det inte protokollförs... om ingen särskilt begär detta på stämman.

Men det är lika osäkert att det hade protokollförts om det legat före punkten om avslutande av stämman. Detta eftersom man bara är skyldig att protokollföra beslut.


2. De slipper skicka med information om vad de ska prata om, vad innebär t.ex mm? (Vi har inte fått någon information om detta medsänt tillsammans med kallelsen)

Vill styrelsen dölja något eller försvåra för medlemmarna gör styrelsen det ändå.


3. Kan vi yrka på att inte godkänna dagordningen om inte styrelsens punkt flyttas in i Agendan under en ny punkt som heter "Övrigt" vilket i sådana fall skulle innebära att de bifaller motionen?

Se ovan.


4. Kan vi annars yrka på att deras punkt icke godkänns och ska i sådana fall vara ett informationsmöte som bör anordnas via kallelse och medsänd information?

Ja.