handdator

Visa fullständig version : Omröstning eller stämmobeslut för kollektiva kostnader?


Lego
2010-12-20, 22:44
För att införa kollektiva kostnader (dvs påföra en fast månadskostnad för samtliga boende utöver avgift/hyra) som t ex för internetanslutning för samtliga boende, krävs det ett stämmobeslut eller går det bra att besluta detta genom en omröstning med t ex inlämnade lappar till styrelsen för att det ska vara ok?

Se även bl a;
Gruppanslutning HSB Bolina - bredband och ip-telefoni (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16683)

Trötter
2010-12-21, 08:40
påföra en fast månadskostnad för samtliga boende utöver avgift/hyra

Föreningen får ta ut avgifter för att täcka förvaltningskostnader, som energi, underhåll/reparationer, arvoden, underhållsavsättning, kreditkostnader, försäkringar mm. Att bostadsrättsföreningen kollektivt tar ur en avgift för elektronisk uppkoppling, är enligt min åsikt inte en avgift som föreningen kan ålägga medlemmarna att betala.

För att genomföra detta bör ni inom föreningen fatta beslut vid en stämma där en enhällig föreningsstämma bifaller beslutet samt att de som ej närvarar ger sitt skriftliga medtycke till avgiften.

Om ni inom föreningen inte får ett enhälligt bifall, men en kvalificerad majoritet, bör ni även vända er till hyresnämnden, där nämnden ger sitt utlåtande.

Gusten
2010-12-21, 08:45
Stämmobeslut om att påföra en avgift med samma belopp per lägenhet kommer att bryta mot den avgiftsfördelning som är bestämd i stadgarna.

Det måste därför tas in en bestämmelse i stadgarna om att kostnader för internetanslutningen tas ut med lika belopp per lägenhet.
För denna stadgeändring krävs två stämmor med 75% majoritet på 2:a stämman.

MikHo
2010-12-21, 11:54
Kontrollera vad era stadgar säger om att påföra samma kostnad på alla lägenheter som Gusten påpekar.

I våra stadgar under "Särskild debitering" står det:

Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela berörda kostnader genom särskild debitering.

Om det för någon kostnad är uppenbart att viss annan fördelningsgrund än insatserna enligt ekonomisk plan bör tillämpas har styrelsen rätt att besluta om sådan fördelningsgrund.
Enligt vår tolkning, när vi installerade bredband till samtliga lägenheter i vår förening, så stod respektive lägenhet för installationskostnaden enligt fördelningen, men för månadskostnaden så fördelades denna med samma summa för alla lägenheter.

Detta eftersom alla lägenheter fick samma tjänst oavsett storlek på lägenhet. Vid tillfället jämförde jag det med garagen som alla boende har vars ett av och där kostnaden för garagen är samma för respektive lägenhet.

Det uppstod en del diskussioner om detta var enligt stadgar/lag men vi tog till slut det gemensamma beslutet i styrelsen att det både är mätbart (100 Mbit anslutning) samt att det går under särskild debitering då det egentligen inte ingår i själva driften av fastigheten.

Själva beslutet för installationen samt betalningssättet togs givetvis på en stämma. Vilket gjordes för att eventuella åsiktsskillnader bland föreningens medlemmar skulle få göras hörda.

Lego
2010-12-21, 12:13
Det är standardstadgar som används än så länge:

"Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.

Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010). Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning skall fattas av föreningsstämma.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt...".

MikHo
2010-12-21, 16:43
Som jag tolkar era stadgar så kan ni inte, utan att ändra era stadgar ta ut samma belopp för alla bostadsrätter utan måste beräkna kostnaden enligt de andelstal som finns.
Flyttat vissa inlägg här ovan till separat tråd; Andra avgifter än månadsavgiften (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13695).
Man måste alltid försöka utgå från trådägarens frågeställning, men det är lätt att driva ifrån ämnet i diskussionerna och då är det en fördel om man i så tidigt skede som möjligt startar en ny tråd istället (speciellt om trådägaren har en specifik fråga och då säkert gärna vill ha ett så bra svar som möjligt på den specifika frågan).

Lego
2011-01-02, 12:00
I det här fallet har styrelsen lagt till posten om bredband som en extrapost på avi:n.
Exempel: Avgift: 2000 kr, Bredband: 200 kr, Totalt: 2200 kr.
Dvs beloppet är inte inbakat i själva avgiften. Spelar det någon roll?

MikHo
2011-01-03, 15:43
Det spelar egentligen ingen praktisk roll MEN eftersom ni inte har någonting i era stadgar som möjliggör att alla ska betala samma summa (200 kronor i månaden) ska totalsumman för kostnaden av bredbandet fördelas enligt andelstalen.
En större lägenhet ska alltså betala högre avgift för bredband än en mindre lägenhet (oftast).

Admin
2011-01-03, 15:57
Avser de 200 kronorna uppkopplingskostnaden för bredbandet?
Eller är det installations- och underhållskostnader för bredbandet?

Vem går dessa pengar till; föreningen eller någon extern part?

Betalar alla lika mycket i denna "bredbandskostnad" (vad den nu avser)?

Betalar man denna kostnad oavsett om man använder sig av Internetuppkopplingen eller ej?

Hur motiveras att kostnaden ligger på fakturan för månadsavgiften i stället för som en separat post i årsredovisningen, dvs som föreningskostnad?

Lego
2011-01-03, 16:32
Avser de 200 kronorna uppkopplingskostnaden för bredbandet?
Eller är det installations- och underhållskostnader för bredbandet?

Vem går dessa pengar till; föreningen eller någon extern part?

Betalar alla lika mycket i denna "bredbandskostnad" (vad den nu avser)?

Betalar man denna kostnad oavsett om man använder sig av Internetuppkopplingen eller ej?

Hur motiveras att kostnaden ligger på fakturan för månadsavgiften i stället för som en separat post i årsredovisningen, dvs som föreningskostnad?

De 200 kr är månadskostnad för varje boende för internetuppkoppling.

Pengarna förutsätter jag går till föreningens internetleverantör.

Alla betalar lika mycket oavsett om man använder den eller inte. Det var det som var min huvudfråga från början, om man kan införa en kollektiv kostnad genom omröstning och inte via stämmobeslut.

Det finns väl möjlighet att ha det som en separat post i årsredovisningen ifall det separeras på varje faktura, eller krävs det att varje boende betalar in det på ett separat konto eller liknande?

Admin
2011-01-03, 17:42
Kollektiv anslutning till bredband

Bland de extremt få prejudicerande domar som finns för bostadsrättsföreningar så är en av dessa avseende kabel-TV, vilket kanske kan relatera lite till detta (de andra mest kända är avseende balkonger, och vattenskador, varav inget rättsfall i HD gör någon klokare om vad som egentligen gäller).

Om jag inte är ute på hal is så gäller följande;

Föreningen kan ta installations- och underhållskostnaden fördelat på alla lägenheter i föreningen.
Var och en får betala sin uppkopplingskostnad till Internet.
Dvs man kan inte tvinga en medlem att betala för en uppkoppling som denna inte använder.Att tillföra en bredbandskostnad på inbetalningsavin för månadsavgiften till alla bostadsrättshavare i föreningen är helsnurrigt. Jag kan inte se någon rimlig förklaring till detta.

Frågan är hur styrelsen motiverar detta, för det måste de ju ha gjort i något läge?

Styrelsen kan inte besluta om införande av bredband & fördelning av kostnader själv, och beslut om införande av bredband måste tas av stämman (även om så inte alltid sker).

Denna fråga har diskuterats här tidigare, men jag minns inte hur resonemanget gick då. Lite stressad just nu, men ska försöka fundera lite mer om denna fråga senare.

I ditt fall hade jag omedelbart skickat in en ansökan om medling till hyresnämnden.
Inte för att hyresnämnden kan mer än någon annan om detta, men det skulle vara kul att höra hur de resonerade.

Du kan också kontakta konkurrensverket.

Som en liten parantes kan jag nämna att Fastighetsägarna den 13 april 2010 skrev;
Fastighetsägarna Stockholm känner sig stärkta i sin åsikt av det faktum att omvärlden nu ansluter sig till vår uppfattning. Post och Telstyrelsen (PTS) har i två rapporter klart förordat den öppna lösningen och flera av de monopolistiska leverantörerna gör samma sak. Telia erbjuder nu en öppen lösning och har i dagarna även anslutit sig till open choise för TV, en modell som tagits fram av Fastighetsägarna i samverkan med SABO och Hyresgästföreningen. Comhem, som är den störste leverantören av kabel tv, gör samma sak genom att storsatsa på systerbolaget Itux som levererar tjänster på öppet nät.
Valet av lösning utgår oftast ifrån frågan hur uppbyggnaden av nätet skall finansieras. Monopoloperatören erbjuder sig att utföra fastighetsnätet ”gratis”. De flesta vet att i affärer finns det inget som är gratis. Den till synes billigaste lösningen är att kollektivansluta alla boende- oavsett om de önskar nyttja anslutningen eller ej. Det innebär att den som inte önskar bredband i sin lägenhet får betala kostnaden för den vill ha bredband.
Valet av en monopoloperatör innehåller även andra osäkerhetsmoment; Kommer priset att vara långsiktigt, vad händer när avtalet går ut, hur blir kvaliteten framöver? Och om jag som konsument tröttnar på leverantören- hur gör jag då? En bostadsrättsförening som är missnöjd med sin operatör måste med andra ord dels vänta tills den långa avtalstiden är slut för att sedan investera i en ny lösning.
Fastighetsägarna Stockholm råder därför bostadsrättsföreningar att där möjlighet finns söka öppna lösningar. På en konkurrensutsatt marknad ges den enskilde bostadsrättsmedlemmen möjlighet att välja bredbandsoperatör själv, där ska det vara fullt möjligt att omgående byta leverantör om man är missnöjd. Det är inte möjligt om man är låst till en och samma operatör i flera år.
-Att rekommendera monopollösningar är fel i ett modernt samhälle och erfarenheterna visar att effekterna ofta blir andra än de man utgick ifrån vid beslutet. Samtidigt måste man acceptera att det i dagsläget inte är möjligt att i alla enskilda fall välja en öppen lösning. Utvecklingen går mot ökad valfrihet och konkurrens och möjligheten att omvandla ett monopolnät till ett öppet nät måste säkerställas i avtalen som skrivs idag, säger Ronny Bergens, teknisk chef på Fastighetsägarna Stockholm.

Gusten
2011-01-03, 18:21
Att tillföra en bredbandskostnad på inbetalningsavin för månadsavgiften till alla bostadsrättshavare i föreningen är helsnurrigt. Jag kan inte se någon rimlig förklaring till detta.

Förmodligen är det många föreningar som gör fel i detta avseeande.
Man påför medlemmarna en separat "bredbandsavgift" utan att vara behörig till detta.

Enda möjligheten är att baka in bredbandskostnaden i årsavgiften och då blir det i detta fall med den fördelning som Mikho angett, dvs stora lägenheter bidrar via årsavgiften mer till föreningens bredbandskostnader än små lägenheter.

Så blev också fördelningen av kabeltv-kostnder i rättsfallet NJA 1989 s751 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=36120&postcount=15).

Man kan dock ändra stadgarna och införa att i årsavgiften ingående kostnader för informationsöverföring tas ut med lika belopp per lägenhet.

tette
2011-01-03, 18:58
Jag hoppas ni har rätt som säger att en förening inte kan ta ut avgift för en tjänst som inte används eller till och med är omöjlig att använda.

Detta kommer att prövas, men som allt annat tar det väl en helsikes tid.
Jag har talat med kronofogden om detta, och de menar att jag kommer att få betala för ett bredand jag inte kunnat använda på ett år.

Tyvärr kan de inte hänvisa till någon lag, men de säger att samma regler gäller som att en avhyst person får betala avgiften så länge som överklagandet pågår, trots att man på kronofogdens krav lämnat ifrån sig sina nycklar.

Föreningen jag bodde i gör dubbelt fel? Här togs beslut på stämma att installera bredband. Medlemmarna fick teckna sig för abonnemang (otydligt om det var mot Ownit eller föreningen). Sedan tog styrelsen enväldigt beslut om att alla 901 medlemmar skulle betala var sitt abbonemang (mycket vanligt i Haninge Stockholm). Denna kostnad läggs som separat post på avgiftsinbetalningsavin.

I de stora lägenheterna tog styrelsen ett eget beslut att installera 2 uttag med var sin IP adress.
Detta blev nog fler än 2 fel?

Men vem förvånas när det sitter en samling "tomtar" i styrelsen och föreningen helt styrs av förvaltaren. Med HSB representantents goda minne.

Redovisning i årsredovisningen
Intäkter:
Bredband abonnemangsintäkter * 927 875 kr
*De boendes avgift för bredband är sänkt 2009. Däremot debiteras alla numera.

Kostnader:
Bredband till lägenheter och lokaler 919 170 kr

Vinsten till extra arvode???Kruxet är att man på föreningens hemsida (http://www.vaduren.se/?rID=1066) skriver att man tecknar avtal med Ownit, men man betalar inget till Ownit.
Man betalar till föreningen på samma postgiro som avgiften, t ex;
Månadsavgift 3890 kr
Bredband 85 kr
El 300 kr

Billigt men fel. Stadgarna säger:
I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmavatten, elekrtrisk ström renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning.

(bra svenska)?

Gusten
2011-01-03, 19:55
Troligen kan man ta ut bredbandskostnaden av alla (även av de som inte vill ha tjänsten) förutsatt att man tar ut kostnaden via årsavgiften och med den fördelning som anges i stadgarna.
Jag antar att den förening tette nämner är HSB:s BRF Väduren. Där har det nog inte gjorts rätt.

totiki
2011-01-03, 21:05
Eller som det står i våra stadgar, "att avgiften kan tas ut som dels en fast del och dels som en rörlig del". Men då krävs att det står i stadgarna.

Som fast del skulle man då kunna ha bredbandsavgiften som lika för varje lgh, eller den kommunala avgiften som lika för varje lgh, eller bägge.
Som rörlig del skulle man då kunna ha alla avgifter som avser förbrukning som kan baseras på andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010), eller efter förbrukning enligt mätning. Och alla andra avgifter som brukar betalas efter andelstal.

Detta blir ju lite väl rörigt att hantera och jobbigt när man lägger budgeten. Men för den som vill hantera detta är det fullt möjligt. Förvaltningsbolag lär säkert ta ut extra avgift för ovanstående, och då blir kanske vinsten av det inte lika stor.
Det vore väl mer rättvist att denna förhöjda avgift går som en fast del, lika för alla.

MikHo
2011-01-05, 06:51
Även vår förening har tecknat avtal med Ownit gällande bredband, och för vår del gäller:
Månadskostnad 165 kr / lgh, oavsett storlek, som en separat post på månadsavin.

Ett "avtal" skrevs mellan varje bostadsrättshavare och Ownit. Detta på grund utav att Ownit äger den IP-adress som bostadsrättshavaren lånar och därför är det ett ansvars-avtal som skrivs. Jämför lite med lånekortet, du lånar en bok av biblioteket och ansvarar för dess skick under tiden du lånat den.

tette
2011-01-05, 08:52
Man betalar till bostadsrättsföreningen, men har avtal med ownit.
Är inte det samma sak som att du lånar av Nordea men betalar till Sparbanken?

MikHo
2011-01-05, 11:03
Man betalar till föreningen, men har avtal med ownit.
Är inte det samma sak som att du lånar av Nordea men betalar till Sparbanken?

Inte riktigt. Du betalar för internetaccessen till bostadsrättsföreningen, alltså tillgången till Internet. Vi i min förening (och likaså ni i er förening) har tecknat ett sidoavtal, eller vad man ska kalla det, där Ownit lånar ut en fast/statisk IP-adress till dig för en kostnad av 0:- under tiden du har Interneaccess via föreningen.

Man kanske kan jämföra det mer som att ett företag säljer sina fakturor till Intrum justitia istället för att sköta faktureringen själva, och inte jämföra det med ett lån som du gör. :13:

Jag påtalade avtalstexten för den säljansvariga hos Ownit vad gäller sidoavtalet och det handlar alltså om en ansvarsförbindelse.

Det intresanta är att om någon flyttar ska detta avtal skrivas om med den nya bostadsrättshavaren för att även flytta ansvarsbördan. Undrar om det är någon styrelse som vet/bryr sig om detta?