handdator

Visa fullständig version : Medlemsförteckning i Brf - Rättigheter/skyldigheter


benkt
2010-12-11, 10:54
Måste föreningen lämna ut gamla Medlemsförteckningar eller gäller Brf-lagen 9 kap, §9 enbart aktuell förteckning?

Benkt

Admin
2010-12-11, 11:10
Vet inte varför någon skulle vilja ha inaktuella uppgifter men Brl 9 kap., 11 §§

9 § Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans namn och postadress samt om den bostadsrätt som han har.
Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill ta del av den.

10 § Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange
1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,
2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,
3. bostadsrättshavarens namn, samt
4. insatsen för bostadsrätten.
Uppgifterna skall genast föras in i förteckningen när en lägenhet upplåts med bostadsrätt.
Underrättas föreningen om att en bostadsrätt pantsatts eller ändras någon uppgift i förteckningen, skall detta genast antecknas. Vid överlåtelse av bostadsrätt skall en kopia av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen på lämpligt sätt.
Dagen för anteckningen skall anges. Lag (2004:247).

11 § Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet som han innehar med bostadsrätt. Utdraget skall avse uppgifter som enligt 10 § skall anges i förteckningen. Dagen för utfärdandet skall anges i utdraget.
avser aktuell medlemsförteckning.
Dock kanske styrelsen kan tillgodose medlemmens önskemål även om lagen inte ställer krav på detta.

benkt
2010-12-11, 11:31
Det är en icke medlem (dödsbo) som önskar ta del av äldre medlemsförteckningar, i vilket syfte vet vi inte.

Benkt

Trötter
2010-12-11, 11:44
Det går ju att fråga om anledningen till frågan om tidigare medlemsförteckning. Eller kan det var så att personen som vill ha tillgång till medlemsförteckningen vill komma i kontakt med någon tidigare medlem. Fyll gärna i din profil http://hotpot.se/php/vb/member.php?find=lastposter&f=2

benkt
2010-12-11, 12:59
Som sagt vi är i första hand intresserade att veta vilka skyldigheter vi har enligt lag, därefter kan vi besluta om vi ev. önskar gå utöver våra skyldigheter med att tillmötesgå ev. andra önskemål.

Benkt