handdator

Visa fullständig version : Avgående interimsstyrelse skriver långtidsavtal!!


Mr Magoo
2010-12-10, 18:13
Vad har man för rätt från en avgående interrimstyrelse att skriva på ett avtal med Riksbyggen:s fastighetsservice som gäller från 2010-09-01 - 2012-12-31? I avtalet står det upprättad 2010-10-19?. Som ni kommer ihåg så skulle vår årsstämma hållits i juni och nu blev det 30:e november där vi valde en egen styrelse. Hur och kan man komma ur detta?

tette
2010-12-10, 22:45
Ta ett allvarligt avtal med RIksbyggen att omförhandla. Var rb ledamoten med att fatta beslutet? Det skall stå i styrelseprotokollet att han inte deltog i beslutet, annars är det jäv.

man blir så frustrerad när man läser hur styrelser agerar, speciellt i detta fall, då styrelsen var en avgående interimstyrelse.
Har det varit RB som haft avtalen innan?

Trötter
2010-12-11, 16:28
Om tidigare styrelse har ingått detta avtal, då är det som tette anger, att det kan finnas en jävs situation. Det kan medföra ett rättslig ansvar på ledamöter i tidigare styrelse konstellation och ett ekonomiskt ansvar kan utkrävas för beslutet. Tidigare styrelsen ska ha detta beslutet dokumenterat genom ett protokollfört sammanträde där det framgår vilka som har biträtt frågan om att ingå detta avtalet med Riskbyggen. Om det inte finns ett korrekt sammanträdes beslut, då kan de ledamöter som attesterat/ingått avtalet göras ansvariga för avtalet.

Jag föreslår att ni granskar beslutsprocessen och säkerställer bevisningen för beslutet. Om det visar sig att styrelsen har frångått normen för att fatta beslut och ingått avtalet, då kan ni informera ansvariga ledamöter om att föreningen kommer att gör dessa ansvariga för det eventuella felaktigheter som dessa har verkställt i sin roll som företrädare för föreningen.

Jag föreslår att ni även för all konversation med vederbörande skriftligt, detta för att skaffa så mycket konkret bevisning för en eventuell juridisk prövning.


Ni kan även säga upp avtalet och låta det löpa fram till avtalstidens slut. Under denna period, bör ni kontinuerligt kontrollera att avtalet följs till punkt och pricka. Om det visar sig att Riskbyggen inte följer avtalet kan det finnas möjlighet att avsluta avtalet i förtid eller omedelbart.

Ni kan även demonstrera missnöjet genom att begära utträde ur Riskbyggen som medlemsförening. Detta kommer med stor sannolikhet få organisationen att förstå allvaret i detta vidriga förvaltningsavtal som tidigare styrelse ahr ingått.

Mr Magoo
2010-12-11, 17:27
Finns ett protokoll från februari 2008 där man tar ett styrelsebeslut att anlita Riksbyggen för det ekonomiska förvaltningen. Står inget om att RB representanten lämnade rummet. Finns även ett protokoll från december 2008 där styrelsen beslutar att anlita RB för fastighetsskötseln. Ej heller här finns någon notering om att RB representanten lämnat rummet.
Finns inga protokollförda stämmor eller styrelsemöten under hela 2010???
Träffade RB representanten när jag var på Riksbyggen för att hämta handlingarna som fanns där om vår förening. Han var inte så uppdaterad om oss. Tror inte ens han vet om vad som händer i föreningen.

Mr Magoo
2010-12-11, 17:41
Om man från den förra styrelsen inte kan visa upp ett protokoll från ett möte, där man tagit beslut på att ingå ett nytt avtal med Riksbyggen gällande fastighetssköseln. Kan vi då komma ur det?

Admin
2010-12-11, 17:50
Ja, men bara genom att styrelseledamöter då kan stämmas för att ha tecknat ett avtal utan styrelsebeslut, och dessa ledamöter som undertecknat handlingarna med Riksbyggen kan därmed krävas på kompensation motsvarande kostnaden för att häva avtalet.

Riksbyggen har ju vad jag gissar (utan att veta) tecknat avtalet "i god tro"... fast om Riksbyggens representant i styrelsen varit medveten om detta (och kanske t.o.m. deltagit i beslutet) så kan Riksbyggen inte varit obekant med förhållandet i föreningen.

totiki
2010-12-11, 18:00
Det vore intressant att veta på hur lång tid avtalet löper. Och ifall det finns en uppsägningsklausul? Det är vanligt numera att de löper på ett år, och vidare ett år ifall kunden inte säger upp avtalet inom avtalad uppsägningstid.

MikHo
2010-12-11, 18:57
Finns ett protokoll från februari 2008 där man tar ett styrelsebeslut att anlita Riksbyggen för det ekonomiska förvaltningen. Står inget om att RB representanten lämnade rummet. Finns även ett protokoll från december 2008 där styrelsen beslutar att anlita RB för fastighetsskötseln. Ej heller här finns någon notering om att RB representanten lämnat rummet.
Finns inga protokollförda stämmor eller styrelsemöten under hela 2010???
Träffade RB representanten när jag var på Riksbyggen för att hämta handlingarna som fanns där om vår förening. Han var inte så uppdaterad om oss. Tror inte ens han vet om vad som händer i föreningen.

På din sista mening låter det som att Riksbyggens representant inte brukar närvara på styrelsemöten eller ha någon speciell kontakt med Styrelsen?

Var det överhuvudtaget en RB representant närvarande vid mötena Feb 2008 och Dec 2008?

Mr Magoo
2010-12-11, 20:00
MikHo, tror inte att han var närvarande. Tror heller inte att han varit med på något möte.

totiki, det löper till 2012-12-31, och du skall veta efter mina undringar vad dom börjat skotta i vårt område :4:

Admin, Jag hör ju och förstått att något juridiskt är fel, jag kör dom nu och håller er informerade.

Tack för hjälpen!

Trötter
2010-12-12, 00:40
Om inte styrelsen har en korrekt dokumentation som styrker ingående avtal, detta kan medföra ekonomisk ansvar. Om nu ledamöter har föregripit en juridisk handling utan ett dokumenterat biträdande/medgivande vid ett styrelsesammanträde bör vederbörande ledamöter svar för detta.

Det bör även finnas ett underteckna avtal där det framgår vad styrelsen har ingått med Rb.

Jag ger rekommendationen.
För att försöka skapa reda i detta, där ni tar upp en diskussion/förhandling med Rb. Där kan ni hävda att ledamöter inom styrelsen har överträtt sina befogenheter och tecknat avtal utan att förankra detta genom en korrekt dokumentation inom styrelsen.

Att företa en juridisk handling inom föreningen utan att förankra denna inom styrelsen genom en tydlig dokumentation kan medför ett eget ekonomiskt ansvar för den eller de som ingår avtal.

Det som är viktigt i detta skede är att dokumentera allt på ett klart och tydligt sätt, för att ha kött på benen vid en eventuell tvist. Använd gärna dold ljudupptagning, tänk bara på att ni är personligen delaktiga i diskussionen vid en eventuell ljudupptagning.

Man kan tolka tillvägagångssättet, dold ljudupptagning som kontroversiellt. Men jag talar av egen erfarenhet när det gäller HSB. Vid ett antal tillfällen har denna organisation inte levt upp till de moraliska spelregler som bör gäla i verksamheter där lekmän är involverade. Att ha en dokumentation där det inte finns några tvivel om äkthet, är ovärderlig vid en förhandling. Så dokumentera allt mycket noga genom skriftliga protokoll och ljudupptagningar vid alla möten med organisationerna.

Trötter
2010-12-12, 00:47
På din sista mening låter det som att Riksbyggens representant inte brukar närvara på styrelsemöten eller ha någon speciell kontakt med Styrelsen?

Var det överhuvudtaget en RB representant närvarande vid mötena Feb 2008 och Dec 2008?

Ett litet tillägg till MikHos analys.

För att en ledamot inte ska göras delaktig i ett beslut bör det framgå av protokollet vid sammanträdet att vederbörande inte har närvarat, om inte detta framgår kan ledamoten ändå bli ansvarig för beslutet. Det är även viktigt att få meningsskiljaktigheter dokumenterade i protokoll.

All dokumentation som produceras inom styrelsen ligger till grund för en eventuell tvist mellan föreningen och ansvarig styrelse.

Trötter
2010-12-12, 00:59
Om man från den förra styrelsen inte kan visa upp ett protokoll från ett möte, där man tagit beslut på att ingå ett nytt avtal med Riksbyggen gällande fastighetssköseln. Kan vi då komma ur det?

Här enskilda ledamöter ingått avtal utan ett dokumenterat beslut från ett styrelsesammanträde där ledamöterna har biträtt sakfrågan. Då bör dessa göras ansvariga för en eventuell befogenhets överträdelse som har förtagits.

För att styrelsen ska var beslutsför skall en majoritet av ledamöterna närvara och en majoritet av dessa skall bifalla frågan vid ett dokumenterat sammanträde. Om styrelsen består av 3 ledamöter måste samtliga närvara och minst två bifalla sakfrågan.

Mr Magoo
2011-03-08, 18:46
Efter mycket jobb, jämmer och tannagnissel ser vi förhoppningsvis ett slut inom kort. Vill passa på att tacka er alla för era goda råd och tips. Printade ut, pluggade på och använt dem i våra diskussioner vilket varit till stor hjälp.

Nu skall vi ju ta över, i vår förening har vi en styrelseledamot med ett bolag i branschen. Vad är det viktigaste att tänka på så att vi gör allt rätt?
Ledamoten får lämna styrelsen och en suppleant träder in och blir ordinarie. Vi begär in offert från vår medlem och några andra i branschen.
Vi kallar stämman och pressenterar inkomna offerter och sen beslutar stämman om vem som skall väljas.

Har förmodligen glömt något?

Lännqvist
2011-03-08, 19:24
Använd gärna dold ljudupptagning, tänk bara på att ni är personligen delaktiga i diskussionen vid en eventuell ljudupptagning.

Hej, skulle du kunna utveckla denna mening lite. Just nu känner jag att den är lite svårtolkad. Menar du att det är nödvändigt att man som inpelande part behöver finnas med på inspelningen, eller bara en allmän varning/påminnelse om att inte säga dumma/farliga saker (typ hot mot person) som kan sätta dig i brottsliga trångmål...?

Admin
2011-03-08, 19:26
Ledamoten får lämna styrelsen och en suppleant träder in och blir ordinarie.
Mjae, det enda sättet för en suppleant att bli ordinarie ledamot är att stämman beslutar detta på traditionellt sätt. En suppleant är och förblir suppleant till dess at stämman beslutar något annat.

Jag svarar åt Trötter;
Trötter menar att man måste vara närvarande (behöver inte höras på inspelning) för att det ska bli fullt juridiskt korrekt.
Man kan inte gömma en bandspelare på något ställe och sedan lämna lokalen. Då är det "spioneri".

Trötter
2011-03-08, 19:41
Hej, skulle du kunna utveckla denna mening lite. Just nu känner jag att den är lite svårtolkad. Menar du att det är nödvändigt att man som inpelande part behöver finnas med på inspelningen, eller bara en allmän varning/påminnelse om att inte säga dumma/farliga saker (typ hot mot person) som kan sätta dig i brottsliga trångmål...?

För att det inte ska tolkas som olaglig buggning då måste den som genomför inspelningen tillkännage sig tydligt på inspelningen. Alltså när inspelning startar så räcker det att man uppger sitt namn det kan vara bra att det framgår när och i vilket sammanhang ljudupptagningen sker, det är även bra om man tydligt deltar i debatten på något vis. Om man är osäker kan man alltid konsultera jurist sakkunnig om innehållet i ljudupptagningen, om denne skulle tolka ljudinspelningen som tvivelaktig kan man alltid radera den.

Mer information finns här. http://hotpot.se/hsb-inspelning-av-samtal.htm (http://hotpot.se/php/vb/../../hsb-inspelning-av-samtal.htm)

Det är alltså inte tillåtet att genomföra en ljudupptagning av ett sammanträde/tillfälle där man inte är inbjuden eller deltar.

Mr Magoo
2011-03-08, 19:50
Mjae, det enda sättet för en suppleant att bli ordinarie ledamot är att stämman beslutar detta på traditionellt sätt. En suppleant är och förblir suppleant till dess at stämman beslutar något annat

Förlåt, jag som präntat i vår styrelse detta så många gånger. Får la börja om som "medlem":9:

Mr Magoo
2011-03-08, 19:57
Om stämman beslutar att man vill ha vår medlem som ansvarig för vår tekniska förvaltning, behöver styrelsen gå ut med förfrågningar?

clabbe
2011-03-08, 20:39
Val av vem som ska leverera den tekniska förvaltningar åligger väl vanligtvis styrelsen, varför ska stämman fatta beslutet?

Trötter
2011-03-08, 20:47
Om stämman beslutar att man vill ha vår medlem som ansvarig för vår tekniska förvaltning, behöver styrelsen gå ut med förfrågningar?
Att anlita en entreprenör på lösa grunder kan vara att binda ris för egen rygg. Jag förespråkar alltid ett korrekt dokumenterat upphandlingsförfarande där det framgår klart och tydligt vad som ska utföras. Att sedan anlita en entreprenör behöver inte alltid vara den som ger det lägsta anbudet som anlitas, man bör värdera innehåll leveranssäkerhet i bedömningen och kvalités innehållet.

När man i styrelsen eller vid stämman bestämmer sig för en entreprenör, ska styrelsen upprätta ett avtal som båda parter förbinder sig till. Här är det viktigt att precisera vad som ska utföras, till vilken kvalité och när det ska utföras. Det ska även framgå vilket förhållnings sätt som parterna ska ha vid tvist eller brister i entreprenaden. När man upprättar det avtal bör allt utformas klart och tydligt.

Mr Magoo
2011-03-08, 21:27
Val av vem som ska leverera den tekniska förvaltningar åligger väl vanligtvis styrelsen, varför ska stämman fatta beslutet?
Clabbe, det var bara en fråga.

Mr Magoo
2011-03-08, 21:40
Att anlita en entreprenör på lösa grunder kan vara att binda ris för egen rygg. Jag förespråkar alltid ett korrekt dokumenterat upphandlingsförfarande där det framgår klart och tydligt vad som ska utföras. Att sedan anlita en entreprenör behöver inte alltid vara den som ger det lägsta anbudet som anlitas, man bör värdera innehåll leveranssäkerhet i bedömningen och kvalités innehållet.
Håller funkomligt med dig, vi har ju avtalet med vår "gamla" entreprenör som bas för vår offertförfrågan.

När man i styrelsen eller vid stämman bestämmer sig för en entreprenör, ska styrelsen upprätta ett avtal som båda parter förbinder sig till. Här är det viktigt att precisera vad som ska utföras, till vilken kvalité och när det ska utföras. Det ska även framgå vilket förhållnings sätt som parterna ska ha vid tvist eller brister i entreprenaden. När man upprättar det avtal bör allt utformas klart och tydligt.
Där har vi allt klar med det "gamla" avtalet. Så kan vi anlita vår medlem för uppdraget, om han klarar av allt detta?