handdator

Visa fullständig version : Nycklar och lås i bostadsrätt


Admin
2009-03-12, 17:33
FRÅGOR OCH SVAR OM LÅS OCH NYCKLAR i BOSTADSRÄTT

1. Vem ska betala för nytt lås till ytterdörr i bostadsrätt?

Fråga: Mitt lås till ytterdörren är utslitet och måste bytas ut.
Ska jag eller bostadsrättsföreningen stå för kostnaden?

Svar: Enligt HSB:s stadgar är det bostadsrättshavaren som har underhållsansvaret för låset på ytterdörren. Det innebär att det är du som får stå för kostnaden att byta ut det.


2. Vem betalar låssmed om lägenhetsnyckel fastnar i lås till tvättstuga?

Fråga: Min lägenhetsnyckel fastnade i ett utslitet lås till tvättstugan. Jag kunde inte få loss den. Detta hände på en tid då fastighetsskötaren inte var i tjänst. Jag blev tvungen att tillkalla låssmed.
Vem ska betala, jag eller bostadsrättsföreningen?

Svar: Föreningen har som fastighetsägare ansvaret för att låsanordningar till gemensamma utrymmen som tvättstugan fungerar.

Kan du visa att föreningen har underlåtit att underhålla låset, det vill säga brustit i sitt reparationsansvar, ska föreningen stå för kostnaden. Annars får du själv betala för låssmeden.


3. Vem bekostar byte av föreningsnycklar?

Fråga: Häromkvällen glömde jag nyckeln i låset på min ytterdörr. Nästa morgon var den borta och jag fick veta av en granne att trappuppgången haft påhälsning av ett par överförfriskade män samma natt.
Jag bytte mitt lås och bekostade det själv. Men på nyckelknippan satt även nycklar till gemensamma utrymmen som vind, port, källare och gård. Att byta dessa lås och ge varje medlem en ny uppsättning nycklar skulle kosta cirka 6000 kronor.
Vem ska bekosta detta byte, föreningen eller jag?

Svar: Att glömma kvar nycklarna i låset är visserligen lätt hänt, men det får ändå i de flesta fall anses vara vårdslöst. Det är viktigt att man är aktsam om nycklar, särskilt om de går till gemensamma utrymmen.

Om det föreligger vårdslöshet är du ersättningsskyldig för den skada som du orsakar föreningen, i det här fallet kostnaderna för låsbyte och nycklar för de gemensamma utrymmena.

Det rekommenderas att du anmäler händelsen till ditt försäkringsbolag, som får utreda om det föreligger vårdslöshet.


4. Krävs stämmobeslut för byte av ytterlås?

Fråga: Vem står för kostnaderna i en bostadsrättsförening om föreningen vill byta ytterlås?
Måste beslut dessutom tas av två stämmor eller kan styrelsen själva bestämma?

Svar: Under förutsättning att din förening tillämpar HSB:s normalstadgar gäller följande:
Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparation av lägenhetens ytterdörr och ska därför själv bekosta låsbyte, med mera. Föreningen svarar endast för målning på utsidan av ytterdörren.

Portlåset å andra sidan hör till föreningens underhållsansvar.

Gäller det endast byte till lås med liknande funktion som idag, är det en sak styrelsen kan besluta om.

Om det däremot ska installeras till exempel portlås som inte funnits tidigare är det troligtvis att se som en förändring av de delar av huset som lägenhetsinnehavaren disponerar. Därmed krävs ett godkännande av samtliga de bostadsrättshavare som berörs av förändringen. Alternativt fattas beslutet på en stämma där 2/3 av de röstande ska ha röstat för låsbytet. Dessutom krävs hyresnämndens godkännande.


5. Ansvar för nycklar vid överlåtelse

Fråga: Jag har precis köpt en bostadsrätt och undrar över om jag fått alla nycklar av säljaren. Säljaren säger att det är föreningens sak att se till att jag har fått samtliga nycklar och föreningen säger att det är säljarens ansvar.
Vad är det som gäller?

Svar: Det är säljarens, inte föreningens, ansvar att samtliga nycklar överlämnas.

Enligt stadgarna svarar säljaren normalt för låset till lägenheten och därmed nycklarna. Föreningen disponerar inte över nycklar till lägenheterna, utan det är det bostadsrättshavaren som gör.

Det är viktigt att parterna reglerar frågan i överlåtelseavtalet så att det inte råder några oklarheter.

När det gäller nycklarna till föreningens gemensamma utrymmen är det mer oklart.

Detta bör regleras i föreningens stadgar, och kan fungera olika i olika föreningar.
Det bästa är om säljaren överlämnar alla nycklar/taggar (som går till föreningens gemensamma utrymmen) till föreningen, som sedan överlämnar dessa till köparen. På detta sätt får föreningen kontroll över nycklarna.Se även;
Huvudnyckel till lägenhet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7961)

Styrelsens rätt att gå in i lägenhet
(http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18776)
Tillträde till lgh
(http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=21251)
Hemfridsbrott? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=21990)

Styrelsens rätt att gå in i lägenhet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18776)

Besök i bostadsrätt, rutiner (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11591)

Ytterdörrens låscylinder?
(http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17214)
Saknad lägenhetsnyckel vid avflyttning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16934)

Användande av huvudnyckel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=20925)

Vicevärd i brf - huvudnyckel - ersättning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=61)