handdator

Visa fullständig version : Hur många revisorer ska föreningen ha?


Eliza-Izabell
2010-11-14, 09:51
Jag är sekreterare i vår styrelse. Min fråga gäller hur många revisorer ska vi ha? Självklart ska föreningen ha en revisor utifrån som granska allt som har med ekonomi att göra. Men jag har hört att det är brukligt att styrelsen har även en intern revisor. Följdfrågan blir då: Vem ska denna interna revisor vara, någon ur styrelsen eller en bostadsrättsinnehavare som inte har styrelseuppdrag?
Tacksam om någon kan bringa lite ljus i frågan.

Robarb
2010-11-14, 11:42
Jag är sekreterare i vår styrelse. Min fråga gäller hur många revisorer ska vi ha? Självklart ska föreningen ha en revisor utifrån som granska allt som har med ekonomi att göra. Men jag har hört att det är brukligt att styrelsen har även en intern revisor. Följdfrågan blir då: Vem ska denna interna revisor vara, någon ur styrelsen eller en bostadsrättsinnehavare som inte har styrelseuppdrag?
Tacksam om någon kan bringa lite ljus i frågan.

Hej Eliza-Izabell. Skall försöka reda ut Dina frågeställningar.

Det skall framgå av föreningstadgan hur många revisorer som skall utses på den ordinarie föreningestämman samt hur lång deras mandatperiod skall vara. Normalt utses en till två interna revisorer och/eller en revisorsuppleant ur medlemsgruppen och deras mandattid omfattar tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

En extern revisor utses oftast om balansomslutningen överstiger en viss nivå eller om det kan befaras att det inom medlemsgruppen inte finns någon eller några lämliga revoisorer att granska styrelsens verksamhet och ekonomi.

Revisorerna utses av föreningsstämman att granska styrelsens arbete, således får de ej inneha uppdrag som styrelseledamöter eller suppleant till dessa för att det ej skall uppstå jävsförhållanden. Det är enastående viktigt att revisorerna har klart för sig vad deras uppdrag avser så att medlemmarna får fullt förtroende till att granskningen sker objektivt. Vi har sett alltför många inlägg i detta forum hur revisorer missköter sina uppdrag, och då inte enbart interna revisorer utan även externa s.k. auktoriserade revisorer.

Vi har även sett i media på sista tiden att branchen måste saneras för att återskapa förtroendet till revisionen. Det gäller i alla led allt från stora finansiella organisationer till små bostadsrättsföreningar.

För bostadsrättsföreningar gäller kap 8 i lagen om ekonomiska föreningar beträffande revision.