handdator

Visa fullständig version : Hur mycket är OK i arvode för styrelse?


Undrandez
2010-11-09, 14:35
Är det okej att flera styrelseledamöter i föreningen har arvoden på 50.000 kr/år?
Dvs 4.000 kr/mån i arvode i genomsnitt.
Tycker det låter mycket. Tror sjutton att alla vill sitta kvar och att ingen byts ut. :(

Admin
2010-11-09, 15:06
Tja, låter mycket, men du har inte fyllt i din profil (Fyll i din profil (http://hotpot.se/php/vb/faq.php?faq=vb_faq#faq_profil)) så vi vet inget om din brf.

Jag gissar att du avser styrelsearvodet. På följande sida kan du se hur mycket styrelserna inom HSB-Malmö får i arvode;
Arvode för styrelse (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm)


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

clabbe
2010-11-10, 13:55
Är det okej att flera styrelseledamöter i föreningen har arvoden på 50.000 kr/år?
Dvs 4.000 kr/mån i arvode i genomsnitt.
Du skrev ju själv nyss att ni bytt ordförande 2009?

Puken
2010-11-11, 20:16
Arvodet måste hållas på en rimlig nivå baserat på:
- Storleken på föreningen
- Föreningens ekonomi
- Arbetsinsats från ledamöterna
- Ingår ersättning för merkostnader?
- Behövs en ekonomisk drivkraft för att få "bra" folk till styrelsen?

guben
2010-12-13, 19:15
Intressant de här med arvoden.....

Vi är en liten brf, 15-20 lägenheter.
Styrelsearvoden (inklusive mötesarvode) kostar ca 50 000 kr/år (ca 10 000 kr/ledamot) eller 3000 kr/lägenhet (d.v.s. långt över snittet).

Jag har kollat HSBs rekommendationer, det skulle bli ca 20 000 kr/år (inga mötesarvoden utgår) för vår styrelse.

Till saken hör att vi köper samtliga tjänster från HSB, mycket lite arbete återstår för styrelsen.

Jag anser att styrelser som ligger över rekommenderade arvoden borde få motivera varför styrelseledamöterna ska ha högre arvoden. Det kan ju i vissa fall ge styrelsen en god möjlighet att informera om sina insatser för medlemmarnas bästa.

Mr Magoo
2010-12-13, 19:35
Visst är det svårt. Min "kompis" Clabbe tipsade oss om en mycket bra idé som de använder i deras förening och som vi även infört i vår; "Se hur mycket tid ni "jobbat" och ta betalt när året är slut!". Nu har ju inte vi den ekonomin i vår förening så vi vet inte om vi kan ta betalt över huvud taget. Vi jobbar på ändå för att alla ska få det bättre.

Gusten
2010-12-13, 19:36
Jag antar att det är styrelsen som lagt förslag till stämman om de höga arvodena.

Den som vill kan på stämman lägga ett motförslag med lägre belopp.
Sedan har man en omröstning där styrelsens förslag ställs mot motförslaget med lägre belopp.

guben
2010-12-13, 22:25
Min "kompis" Clabbe tipsade oss om en mycket bra idé som de använder i deras förening och som vi även infört i vår; "Se hur mycket tid ni "jobbat" och ta betalt när året är slut!". Nu har ju inte vi den ekonomin i vår förening så vi vet inte om vi kan ta betalt över huvud taget.

Det kan ju vara praktiskt, det brukar vara några få som gör ev. jobb och andra håller sig undan. Budgetera ett antal timmar och ta ut det som gått åt mot attesterade tidrapporter (tid och arbetsuppgift). Lämplig timtaxa 500 kr? Då skulle man ju kunna köpa in expertis utifrån när den egna kompetensen/tiden är skral.
Fast det är nog bättre med årsarvode, baserat på antagen arbetsinsats.

Finns det andra förvaltare än HSB som har arvodesförslag?

guben
2010-12-13, 22:28
Jag antar att det är styrelsen som lagt förslag till stämman om de höga arvodena.

Den som vill kan på stämman lägga ett motförslag med lägre belopp.
Sedan har man en omröstning där styrelsens förslag ställs mot motförslaget med lägre belopp.

Vet inte hur våra höga arvoden för styrelsen har tillkommit. Det är väl valberedningens uppgift att föreslå arvoden?

clabbe
2010-12-14, 08:54
Vet inte hur våra höga arvoden för styrelsen har tillkommit. Det är väl valberedningens uppgift att föreslå arvoden?

Njae. Det är fritt för alla medlemmar på en stämma att ge förslag på styrelsearvoden.

Trötter
2010-12-14, 09:41
Vet inte hur våra höga arvoden för styrelsen har tillkommit. Det är väl valberedningens uppgift att föreslå arvoden?

Valberedningen kan ha den uppgiften, det kan även vara styrelsen som rekommenderar stämman att fatta beslut om en viss nivå på styrelsens arvode. Men det är alltid stämman som fastställer arvoden. Det ska framgå i protokoll från stämma att arvoden fastställs till en viss nivå och denna arvodesnivå får aldrig ändras utan att en stämma ger sitt bifall för en förändring.

Om man vill kontrollera hur arvodena i föreningen tillkommit kan varje medlem begära att få tillgång till de stämmoprotokoll som ligger till grund för gällande arvode för de förtroendevalda.

Dante
2011-02-11, 07:59
Detta är inte ett svar utan en fråga.
På stämman beslutades att arvodena för styrelsen skulle vara enligt Riksbyggens rekommendationer. Och det var angivna belopp för de olika posterna, dvs ordförande, vice ordförande, kassör, etc. Och totalkostnaden skulle bli ca 50.000 kr per år.

Det har varit en överbelastning på ordförande med arbete hela tiden. Jag föreslog då att arbetsuppgifterna skulle fördelas mellan medlemmarna efter arbetsinsats. Och då ändra arvodena efter detta. Då påstods det på styrelsemötet att vi är bundna till stämmobeslutet att ge exakt den ersättning som presenterades på stämman.

Jag hävdar att det räcker att vi följer totalsumman och att vi inte behöver ett nytt beslut på stämman för att justera ersättningsnivåerna inom styrelsen.

Vem har rätt?

clabbe
2011-02-11, 09:06
Ni är bundna vid stämmobeslutet, tycker jag.
Ett beslut som är väldigt rigit men inte ngt att bryta mot för det.

Feligonde
2011-02-11, 11:30
Är det okej att flera styrelseledamöter i föreningen har arvoden på 50.000 kr/år?
Dvs 4.000 kr/mån i arvode i genomsnitt.
Tycker det låter mycket. Tror sjutton att alla vill sitta kvar och att ingen byts ut.
I vår förening har stämman beslutat om 4 basbelopp i arvode, dvs ca 170 000 kr. Detta fördelar vi på 8 personer utifrån nedlagd tid och arbetsinsats.
Ordföranden, som brukar få mest, får ca 35 000 kr/år och resten fördelas på de övriga.

Men om du tycker att det delas ut för mycket arvode kan du ju lägga in en motion till stämman och föreslå lägre arvode.

guben
2011-02-13, 12:25
Det kan väl vara lite svårt att bedöma om arvodet är högt eller lågt utan att veta hur stor föreningen är. Stor förening - mycket arbete och ansvar, liten förening - mindre arbete och ansvar.

Ett intressant nyckeltal i sammanhanget är väl arvode per lägenhet. Där ger ju Admins intressanta lista över arvoden (i början på denna tråd) ett bra jämförelsematerial.

Vi betalar ca 3 500 kr/lägenhet och år eller 60.000 kr (inkl. sociala kostnader. Det känns väldigt högt per lägenhet. Särskilt med tanke på att allt arbete läggs ut på HSB.
HSBs rekommendation skulle ge halva kostnaden, deras lista baseras på antal lägenheter vilket verkar förnuftigt.
Trots att Feligondes styrelse får 170.000 kr blir det bara 1.300 kr/lägenhet.

Dante
2011-02-13, 22:21
Ni är bundna vid stämmobeslutet, tycker jag.
Ett beslut som är väldigt rigit men inte ngt att bryta mot för det.
Då får vi ändra på beslutet på nästa stämma. Jag tycker man ska ha en pott om hur mycket styrelsearbetet får kosta totalt. Föutom möjligheten att fördela det på medlemmarna i styrelsen efter ansvar och arbetsinsats har man möjlighet att om inte ledamöterna vill jobba så kan man köpa in tjänster utifrån. Då ser de lata ledamöterna att deras arvode minskar. Det är självklart också viktigt att föreningen har ett tak för kostnaden och i o m det finns en spärr att för att pengarna skenar i väg. Man vet ju inte vad en styrelse kan hitta på.

MikHo
2011-02-14, 01:06
På stämman beslutades att arvodena för styrelsen skulle vara enligt Riksbyggens rekommendationer. Och det var angivna belopp för de olika posterna, dvs ordförande, vice ordförande, kassör, etc. Och totalkostnaden skulle bli ca 50.000 kr per år.
Det har varit en överbelastning på ordförande med arbete hela tiden. Jag föreslog då att arbetsuppgifterna skulle fördelas mellan medlemmarna efter arbetsinsats. Och då ändra arvodena efter detta. Då påstods det på styrelsemötet att vi är bundna till stämmobeslutet att ge exakt den ersättning som presenterades på stämman.
Jag hävdar att det räcker att vi följer totalsumman och att vi inte behöver ett nytt beslut på stämman för att justera ersättningsnivåerna inom styrelsen.
Vem har rätt?

Beror lite på hur beslutet är formulerat, du skriver att ni tog beslut om angivna belopp för de olika posterna... då är ni i styrelsen tvingade att fördela arvodet så som stämman beslutat.

Det ni kan göra till nästa stämma är att antingen besluta endast om klumpsumman eller att styrelsen ges möjlighet att arvodera person/er inom föreningen med X antal kronor i en pott. Alltså styrelsen har fritt att fördela denna pott till boende i föreningen som utfört arbete inom föreningen... stort som smått.

kluringen
2011-02-14, 22:12
Det kan väl vara lite svårt att bedöma om arvodet är högt eller lågt utan att veta hur stor föreningen är. Stor förening - mycket arbete och ansvar, liten förening - mindre arbete och ansvar.

Det kan mycket väl vara tvärt om. I en stor förening är det sällsynt att styrelsen sköter bokföringen och eller lägenhetsförteckningen själva, men förekommer ofta i små föreningar.

En stor förening har kanske en fastighetsskötare på heltid, i liten förening är det styrelsen som tar emot felanmälningar och kontaktar lämpliga hantverkare vid behov. Listan kan göras lång.

Ett intressant nyckeltal i sammanhanget är väl arvode per lägenhet. Där ger ju Admins intressanta lista över arvoden (i början på denna tråd) ett bra jämförelsematerial.

Arvode per lägenhet är ett riktig missvisande nyckeltal. Lägenheten med andelstalet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) 3 betalar 3 ggr så mycket av styrelsens arvode som en lägenhet med andelstalet 1.

Det finns en arbetsbelastning i grunden för en styrelse som inte växer med antalet lägenheter. Antal lägenheter är ingen bra grund för bedömning av hur stort arvode som är rimligt.

guben
2011-02-15, 11:48
Det kan mycket väl vara tvärt om. I en stor förening är det sällsynt att styrelsen sköter bokföringen och eller lägenhetsförteckningen själva, men förekommer ofta i små föreningar.

En stor förening har kanske en fastighetsskötare på heltid, i liten förening är det styrelsen som tar emot felanmälningar och kontaktar lämpliga hantverkare vid behov.

Det är naturligtvis riktigt, mer arbete-mer arvode.
I vår lilla förening har allt lagts ut till HSB. Ändå betalar vi ca 3.500 kr/lägenhet (2.500 kr exkl. sociala kostnader).


Arvode per lägenhet är ett riktig missvisande nyckeltal. Lägenheten med andelstalet 3 betalar 3 ggr så mycket av styrelsens arvode som en lägenhet med andelstalet 1.
Jo, det kan jag hålla med om men kostnad per lägenhet blir ju mera påtagligt och lätt tillgängligt. Tycks ju vara det vanligaste sättet att mäta på, därför lätt att få fram.
Sen kan jag tycka att om det ska redovisas som kostnad/lägenhet bör det inkludera sociala kostnader eftersom det blir så i slutänden.
Om man däremot vill redovisa arvode per styrelse bör det vara exklusive sociala kostnader.

Det finns en arbetsbelastning i grunden för en styrelse som inte växer med antalet lägenheter. Antal lägenheter är ingen bra grund för bedömning av hur stort arvode som är rimligt.Ja det är sant, man borde kanske ha ett grundarvode och sedan ökande tillägg för antalet lägenheter.
Som med alla nyckeltal är detta väl endast en indikator som bör leda till vidare analys för att komma fram till om avvikelsen är rimlig eller om man bör ompröva arvodet.

kluringen
2011-02-15, 14:59
Endast en djupare analys av vad det är fråga om kan ge en bra indikation om en viss kostnad är rimlig eller inte.


Det är naturligtvis riktigt, mer arbete-mer arvode.

Eller inget arvode alls? Arvodet får inte vara drivkraften för att ställa upp för föreningsarbete. Dividerar jag mitt arvode med de faktiska timmarna som jag lägger ner är lönen så usel att man lika gärna kan jobba gratis. Den verkliga belöningen är när medlemmarna visar uppskattning för jobbet man gör. :3:

Som med alla nyckeltal är detta väl endast en indikator som bör leda till vidare analys för att komma fram till om avvikelsen är rimlig eller om man bör ompröva arvodet.

En mycket dålig indikator. Enligt din indikator har vi ett nyckeltal på 2.563 kr/lägenhet. Själv bidrar jag med 3.230 kr till mitt arvode, medan de minsta lägenheterna klarar sig med 820 kr/år. Hur bra blir det då att argumentera med nyckeltal på stämman när stämman ska besluta om arvoden? Att jämföra med andra föreningar är absolut inte relevant som det framgår i mitt förra inlägg. De mindre lägenheterna är i majoritet i förhållande till de stora. Förleds de att tro att de betalar runt 2,5 tusen kr om året lär de inte inse hur mycket de får för nästan inga pengar alls. Folk räknar sällan själva och de flesta tänker och röstar med plånboken.

Hur man fördelar arvodet inom styrelsen anser jag är styrelsens ensak. För föreningen är det en utgift jämte alla övriga utgifter och ska behandlas som sådan. Gör du likadant med värmekostnaden eller andra kostnadsposter hamnar du verkligen snett. :12:

totiki
2011-02-15, 15:38
Kanske kan man ha en koppling mellan arvodet och styrelsemedlemmens andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) eller årsavgift? Det skulle vara ett incitament för att alla får lika betalt för lika insatta medel. För det blir ju lite konstigt när en styrelsemedlem får 2/12 årsavgift i arvode (mot en 1/12 inbetald) och en annan får 1/24 årsavgift i slutändan (mot en 1/12 inbetald), när man ser till vem som betalar in pengarna. Så skulle det bli i vår förening med lika fördelning, där alla sitter i styrelsen.

Även jag anser att det borde baseras på utfört arbete och bedömningen av utfört arbete kan väl enbart göras av de andra i styrelsen. Därför måste styrelsen fördela en pott för arvodet avsatt av stämman.

kluringen
2011-02-15, 17:10
Om alla sitter i styrelsen i en pytte liten förening är ett stämmobeslut = ett styrelsebeslut och vice versa? Skillnaden är endast en formalitet. I den situationen kan man avskaffa arvoden helt och blåsa staten på lite inkomstskatt och sociala avgifter. Avgiften kan sänkas när utgiften inte finns. Sen, om man vill, kan man arvodera den/de styrelseledamöter som har jobbat extremt mycket mer än de övriga med lite extra bonus i efterskott om det är möjligt att värdera den extra arbetsinsatsen.

I det här fallet blir Gubens nyckeltal för arvode definitivt :16: intetsägande.

totiki
2011-02-15, 17:23
Just det. När man struntar i arvode till styrelsen i en liten förening som vår blir resultatet att alla slipper betala sitt eget andelstal till styrelsearvoden. Det vill säga, det är den förtjänst man gör. Varför skulle man inte kunna göra så även i en större förening? Alltså, arvode baserat på andelstal.

clabbe
2011-02-16, 09:01
När man struntar i arvode till styrelsen i en liten förening som vår blir resultatet att alla slipper betala sitt eget andelstal till styrelsearvoden. Det vill säga, det är den förtjänst man gör. Varför skulle man inte kunna göra så även i en större förening? Alltså, arvode baserat på andelstal.

Hur menar du nu, att man skulle strunta i arvodet till styrelsen?
Eller att man skulle få avdrag på månadsavgiften med sitt andelstal av sitt arvode, mot ett motsvarande lägre arvode? Det senare skulle jämställas med ett kontant arvode och vara skattepliktigt.

clabbe
2011-02-16, 09:10
Om alla sitter i styrelsen i en pytte liten förening är ett stämmobeslut = ett styrelsebeslut och vice versa? Skillnaden är endast en formalitet. I den situationen kan man avskaffa arvoden helt och blåsa staten på lite inkomstskatt och sociala avgifter. Avgiften kan sänkas när utgiften inte finns. Sen, om man vill, kan man arvodera den/de styrelseledamöter som har jobbat extremt mycket mer än de övriga med lite extra bonus i efterskott om det är möjligt att värdera den extra arbetsinsatsen.

Jag håller med dig om att arvoden lika gärna kan avskaffas i en förening där alla medlemmar sitter i styrelsen. Man betalar ju annars bara till staten.

Visst,en bonus är ju bra tänkt, så länge man minns att den delvis betalas av bonusmottagaren själv. Säg att det är 4 medlemmar i föreningen. Arvode tas inte ut men en av dem får en bonus på 4.000 kr av föreningen. Med sociala avgifter blir kostnaden 5.200 kr. Medlemmen betalar 30% skatt, kvar efter skatt 2.800 kr. Av dessa har medlemmen själv betalat 1.300 kr.

totiki
2011-02-16, 10:08
Hur menar du nu, att man skulle strunta i arvodet till styrelsen?
Eller att man skulle få avdrag på månadsavgiften med sitt andelstal av sitt arvode, mot ett motsvarande lägre arvode? Det senare skulle jämställas med ett kontant arvode och vara skattepliktigt.
Ifall man struntar i arvodet eller ej är stämmans uppgift att bestämma. Även storleken.

Ifall stämman beslutar om en pott för styrelsen att fördela inom sig, menar jag att fördelningen skulle kunna ske efter andelstalen hos styrelsemedlemmarna. Dessa får då givetvis räknas om så att styrelsen sammanlagt har 100%.

Då får ju alla ett lika arvode, baserat på vad de själva lägger in ekonomiskt i föreningen. Då kan styrelsen kräva lika stort uttag av arbete från varje styrelsemedlem.

clabbe
2011-02-16, 10:24
Då får ju alla ett lika arvode, baserat på vad de själva lägger in ekonomiskt i föreningen. Då kan styrelsen kräva lika stort uttag av arbete från varje styrelsemedlem.

Menar du att var och en skulle krävas på lika många timmars arbete men den med störst lägenhet skulle få mest arvode?

Admin
2011-02-16, 10:39
Det är mer eller mindre omöjligt att få ett rättvist arvode hur man än gör.

Det enda sättet att få det mest rättvisa arvodet är att börja med att ta fram en arbetsordning.

I HSB Malmö beslutade fullmäktigestämman att man skulle göra en arvodesutredning. Vad de gjorde var att jämföra med andra HSB-regioner och vad styrelserna fick där (precis som om det fanns någon annan styrelse i Sverige som "gjorde rätt", vilket det inte finns), och sedan rörde man till allting så mycket som möjligt till dess att inte en enda person förstod ett enda ord av något i denna utredning.

Det enda som var relevant för arvodet utreddes inte och berördes inte med ett ord, och det var att sätta prestationskrav och skapa en arbetsordning inom styrelsen.

Arvodesutskottet (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf) inom HSB Malmö utgick enbart från den ekonomiska sidan, och uteslöt alla parametrar av betydelse.

totiki
2011-02-16, 10:51
Ja. Det är rättvist, jämfört med att den som betalar mest i årsavgift (och av arvodet) också utför flest timmar.

Jag kan förstå att det framstår som konstigt i BRF sammanhang. Man kan vända på det också. Samma arvode för alla men fler arbetstimmar för den som lägger in mindre ekonomiskt. Tanken är att det skall balansera i slutändan.

I större föreningar har detta mindre betydelse för andelstalen pendlar mellan 1 % - 3 % eller mindre. Och är ofta rätt lika. Men i mindre föreningar med större skillnader i andelstalen blir det ofta så att de stora andelstalen har mer på spel (både privat och i föreningens ekonomi) och tar ett större ansvar för föreningens skötsel. Ska medlemmar bestraffas för det? Genom fler arbetstimmar samtidigt som de ska betala de andra styrelsemedlemmarnas arvoden, när dessa sitter och tittar på?

clabbe
2011-02-16, 12:54
Jag förstår inte tankesättet med bestraffning. För mig är det rimligaste sättet att fördela arvodet att man får en fast summa för ansvaret och mötesdeltagandet (man förväntas vara med på alla styrelsemöten t.ex.) och sen får man en del till efter arbetsinsats utöver det som alla är med i.

Finns det styrelsemedlemmar som "sitter och tittar på" får man väl diskutera arbetsfördelningen inbördes i styrelsen. Eller bara betala efter arbetsinsats så löser man väl det ev. problemet.

Jag instämmer med Admin om det svåra i ett rättvist arvode. Rättvisa är ju olika för olika människor dessutom. Någon millimeterrättvisa får man aldrig i en brf.

Jag kan ju säga att i min förening så tar hon med störst andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) i föreningen inte ett dyft ansvar. Hon sitter inte ens i styrelsen. Inte heller paret som ligger delad trea i andelstalen tar ansvar genom att sitta i styrelsen.
Och det är inget fel i det!

totiki
2011-02-16, 13:32
Jag påstår heller inte att det jag skriver skulle vara bäst ur alla synvinklar heller. Jag visar enbart på ytterliggare ett synsätt som kan tillämpas när det visar sig var bättre än andra i en specifik situation.

Som jag tidigare skrev, i vår förening blir det på det viset automatiskt eftersom inget arvode utgår. Det innebär att den med högst andelstal slipper betala mest o s v. Och det finns ingen annan som tycker att detta är orättvist.

Det är skillnad inte bara på stora och små föreningar, det finns andra betydande skillnader i arbetssätt, användande av utomstående konsulter o s v. Därför kan det vara bra för varje förening att se över vad som blir ett bra och rättvist förfarande ur just deras förenings behov.
Jag har svårt att tro på att något övergripande handlingssätt ska kunna passa alla.