handdator

Visa fullständig version : Tystnadsplikt för styrelseledamot?


Granne
2010-11-07, 14:47
Hej
söker svar på frågan om tystnadsplikt.
Jag sitter i styrelsen för BRF Karlstadshus nr 8, där inträdes ordningen är något turbulent och godtycklig.
kunskapen om en brf styrelses ageranden och skyldigheter saknas i mångt och mycket.
min fråga är i vilken utsträckning tystnadsplikten gäller: styrelse medlem, suppleant, förenings medlem.
jag har läst på en internet sida ( http://hotpot.se/riksbyggen.htm#_Paragraf_%C2%A745 )
att lagen inte innefattar BRF och ekonomisk förening.
Då borde det innebära att jag kan visa protokoll för föreningsmedlem utan att rättslig påföljd kan göras. för om jag tolkar stadgarna rätt så är det upp till styrelsen att avgöra om man vill visa protokoll eller inte, och jag sitter ju i styrelsen.
tacksam för svar

tette
2010-11-07, 19:01
Tyst?
Att informera sina medlemmar kan man bara "fällas för" om man som styrelseldamot skadar föreningen.
Tydligen är det många som inte har fattat det.

Trötter
2010-11-07, 20:10
Det råder ingen tystnadsplikt mellan styrelsens ledamöter och medlemmar i föreningen. En situation där ledamöter/styrelsen inte svara på medlemmarnas frågor, kan få kostsamma följder för föreningen och eventuellt styrelse eller enskilda ledamöter. Det jag syftar på är att medlemmar genom ett minoritets inflytande kan få tillstånd en kostsam granskning av föreningens förehavande.

Vår lilla förening är föremål för en omfattande granskning som inlednings vis kommer att kosta föreningen ca 250 000 kr. hela denna kostnad kan regleras hos styrelsen eller enskilda ledamöter. Kostnaden kommer förmodligen att sammanfalla med andra yrkande som juridiska arvoden och andra anspråk som relateras till granskningen.

Min rekommendation, är att alltid svara på medlemmarnas frågor genom skriftligt undertecknade handlingar som styrelsen gemensamt har upprättat

Granne
2010-11-07, 21:13
och jag som lyckats med att få en skriftlig varning av ordförande, bara för att jag pratade med en kompis om hur vida styrelsen gör fel när dom flyttar upp suppleanter som dom tycker och inte följer valda ordning. :3::10:
tänkte satsa på minst 3 för att se vad dom ska göra sedan då :1:
kan ju alltid gå till polisen, går säkert anmäla för trakasseri eller något annat roligt, kan ju alltid krama ur ett skadestånd eller nått........:4:

Trötter
2010-11-07, 22:24
och jag som lyckats med att få en skriftlig varning av ordförande, bara för att jag pratade med en kompis om hur vida styrelsen gör fel när dom flyttar upp suppleanter som dom tycker och inte följer valda ordning.
Tänkte satsa på minst 3 för att se vad dom ska göra sedan då kan ju alltid gå till polisen, går säkert anmäla för trakasseri eller något annat roligt, kan ju alltid krama ur ett skadestånd eller nått........

Er ordförande har nog fått uppgiften som ordförande om bakfoten. En ordförande i en brf har som uppgift att sammankalla till styrelsens sammanträden administrativt. D.v.s ordförande skall skriftligen eller på annat dokumenterat säkert sätt kalla till styrelsens sammanträden när han/hon finner skäl till detta, eller när någon av de ordinarie ledamöterna finner skäl till att styrelsens skall sammankallas för att besluta i något ärende. Styrelsens ordförande skall även tillse att sammanträden dokumenteras enligt författning samt om möjligt föredra sammanträdena på ett bra och strukturerat sätt. Styrelsens ordförande har ingen annan roll i föreningens styrelse. En del som får denna position kan bilda sig uppfattningar som strider mot allt vad rollen som ordförande innebär. En del tror att det är ordförande som bestämmer om allt och har mandat att bete sig hur som helst.

Styrelsens ordförande har inget mandat att utfärda skriftliga varningar och absolut inte till ledamöter inom styrelsen. Skriftliga anmärkning, varningar eller påbud utfärdas av styrelsen gemensamt och är ägnat åt medlemmar som missköter sig i föreningen.

Mitt förslag är att du vid nästa styrelsesammanträde väcker frågan om ordförandes sätt att agera, när det gäller skriftlig varning som utställs på ledamöter inom styrelsen. Det kan även vara på sin plats att utfärda ett misstroende mot ordförande och påtala att det finns anledning att votera om ordförandens vara eller icke vara med anledning av dennes uppenbara brist på kompetens.

Admin
2010-11-07, 23:28
och jag som lyckats med att få en skriftlig varning av ordförande, bara för att jag pratade med en kompis om hur vida styrelsen gör fel när dom flyttar upp suppleanter som dom tycker och inte följer valda ordning.
Instämmer med Trötter, ordföranden i din brf verkar inte ha alla hästar hemma.

Du kan inte anmäla ordföranden till polisen, eftersom det är ett civilrättsligt ärende.

Du kan heller inte visa protokoll rakt av bara för att du sitter i styrelsen. Det är dels avhängigt om det i protokollet du visar innhåller något av känslig natur för någon medlem, men framför allt så handlar det om likhetsprincipen. Har alla medlemmar möjlighet att se styrelseprotokollet så är det inga problem. Däremot kan du fritt prata med andra medlemmar om precis vad som helst som diskuterats inom styrelsen, förutom det som är av "känslig" natur för enskild medlem och det som "kan skada föreningen" (och då inte på något vagt sätt). Någon tystnadsplikt finns inte!

Om du fått en skriftlig varning så måste detta ha beslutats av en majoritet inom styrelsen. Ordföranden kan, precis som Trötter säger, inte varna medlemmar på eget bevåg. Jag tycker er förening borde se sig om efter en annan ordförande, för den ni har nu kan ställa till med stor skada.

Eller så kan du ge ordföranden en skriftlig varning för att han tar sig friheten att utfärda skriftliga varningar utan rätt till detta. :13:


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8618)

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13904) - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14217) - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16230) - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15887) - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/gota/hsb-gota-2009-21.htm#182) - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=273)

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8619) - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=854&a=visa)

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12600) - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7154) - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11805)

- Arbetsordning för styrelse (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm#demokrati) - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/25_Motion_Kent_Bengtsson_tystnadsplikt.pdf) - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7412)

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10424)
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12241)
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-4.htm) (motion)
- Revisorn är köpt av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12989)

- Valberedning, tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13782) - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14229) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14593) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15753) - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4) - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692))
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-24.htm#192) - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5644) - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-03.htm) (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14050) - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2263) - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224) - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-21) - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665)

- En oberoende granskning av Riksbyggen (http://hotpot.se/riksbyggen.htm) - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte (http://hotpot.se/riksbyggen_main-filer/Riksbyggen_hsb_protokoll.htm) - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1408&a=visa)
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll (http://hotpot.se/hsb-offentliga-styrelseprotokoll.htm)

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523)- Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2341)

- Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24B.htm) - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8854) - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11979)
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117) - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8834) - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12119) - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13378) - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24.htm) - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motion-till-hsb-1.htm) - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8677) - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=847&a=visa)
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8690) - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=850&a=visa) - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=774&a=visa) - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=853&a=visa) - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=848&a=visa)
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada" (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=855&a=visa)
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2934&a=visa)

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13246)
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15818) - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8997)

- Öppenhet och ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=15850&postcount=2) - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=33011)

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8689)

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6514)

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12645)

Begära ut dokument från styrelsen i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15450)

Kan styrelse vägra lämna ut information? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11828)

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14401)

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6471)

Hemlighetsmakeri i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12208)

Hur åtgärda dålig demokrati i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12727)

Puken
2010-11-11, 20:02
Tystnadsplikt borde finnas om det kan leda till men för en enskild medlem. Framförallt om det handlar om medlemsärenden.
Sedan funderar jag på om det är skillnad att diskutera ett möte före eller efter att protokollet är undertecknat och justerat?

guben
2010-12-14, 14:54
Som föreningsvald revisor har jag av styrelsen uppmanats att skriva under en s.k. Tystnadsplikt (vilket jag har gjort).
Man påstår att det är framtaget av HSB, tycker dock formuleringarna är något otydliga. Jag har läst på forumet vad som skrivits om tystnadsplikt etc generellt, det vanligaste är väl att plikten begränsas till sådant som kan skada föreningen etc.
I mitt fall gäller det formuleringen nedan,skulle gärna vilja ha en kommentar av någon, gärna juridikkunnig medlem om vad detta egentligen betyder:

"Tystnadsplikt (är detta verkligen rätt term, fast det är väl texten som bestämmer vad jag åtagit mig, inte rubriken?)
En styrelseledamot/föreningsvald revisor får inte till någon person utanför styrelsen yppa information som ledamoten får genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada föreningen, medlem i föreningen eller [B]annan fysisk eller juridisk person" (detta avgränsar ju åtminstone vad som inte får yppas men genom att lägga in "annan......person" skulle man t.ex. vara förhindrad att tala om för medlemmarna/revisionsrapport om styrelsen gör en felaktig upphandling,då skulle ju den valde leverantören skadas). Vidare sägs det:
"Tystnadsplikten gäller under den tid som styrelseuppdraget/revisorsuppdraget varar och även tid(?) därefter." (vadå tid, hur länge blir det då?)Sedan har man lagt till:
"Tystnadsplikten gäller även för suppleant(gäller både ledamot och revisor)
Datum+ Underskrift"

Jag tycker struktur och formuleringar skvallrar om ett amatörmässigt hopkok snarare än en av HSBs jurister skriven mall.
Vad tycker ni?

Jag tänker i alla fall nu låta min revisorssuppleant skriva under ett sådant avtal, hoppas jag inte lurar in honom i ett "slavkontrakt" :14:

Pensionär
2010-12-14, 17:26
Som föreningsvald revisor har jag av styrelsen uppmanats att skriva under en s.k. Tystnadsplikt (vilket jag har gjort).
Du har alltså frivilligt skrivit under på att iaktta tystnad, på ett sätt som lagstiftningen i sig inte ålägger dig. ! ?
Det var väl onödigt.
Skulle jag (med nuvarande kunskaper) aldrig göra.

Man påstår att det är framtaget av HSB, tycker dock formuleringarna är något otydliga.
Visst är det ett påfund av HSB.
Men varför ska du gå på deras dumheter? Finns det något skäl att gå med på egencensur utöver vad lagen kräver. För att tillfredsställa HSB:s och ev styrelsens perversa behov?

Jag tänker i alla fall nu låta min revisorssuppleant skriva under ett sådant avtal, hoppas jag inte lurar in honom i ett "slavkontrakt" :14:[/QUOTE]

Skrynkla detta papper.
Be din medhjälpare istället att bara följa gällande lagstiftning, stötta honom i arbetet, och uppmuntra honom att vara särdeles frispråkig och meddelsam. Umgås flitigt med övriga medlemmar, samt lugnt invänta/strunta i HSB:s reaktion.

Var har du läst att du skulle behöva skriva på några papper ytterligare för att kunna verka i den funktion som stämman utsett dig till ?

totiki
2010-12-14, 18:16
Var har du läst att du skulle behöva skriva på några papper ytterligare för att kunna verka i den funktion som stämman utsett dig till ?

Detta är det centrala. Stämman utser revisorn. Inte styrelsen. Styrelsen är därför inte revisorns chef och kan heller inte utöva makt över eller ge pålagor till revisorn. Pappret om tystnadsplikt är inte värt någonting.
Först ifall stämman bestämmer att du skall skriva på ett sådant papper blir saken annorlunda.

Betrakta tystnadsplikten som helt frivillig.

guben
2010-12-14, 21:03
Oj då, har jag gjort bort mig genom att skriva på. Styrelsen kräver att jag låter suppleant skriva på oxå. :27: Skulle ha kollat upp med expertisen i detta forum innan jag skrev på, suck.

Men ändå....jag har ju "bara" skrivit på att jag inte skall prata om sådant som kan skada föreningen (verkar väl helt ok) eller medlem i föreningen (ganska självklart eller...?). Det enda som verkar omotiverat är väl det där med "annan fysisk eller juridisk person". (det innebär ju t.ex. att jag inte inför medlemmarna kan utöva kritik mo Borevision utan måste gå via styrelsen, synnerligen ologiskt!). En annan intressant aspekt på "skada.. medlem", kritik mot någon i styrelsen (som ju oxå är medlemmar) kan endast tas via styrelsen. Det var exempel på vad jag menar med oklarheter i dokumentet!

Jag tyckte Admin skrev tidigare i denna tråd
"Däremot kan du fritt prata med andra medlemmar om precis vad som helst som diskuterats inom styrelsen, förutom det som är av "känslig" natur för enskild medlem och det som "kan skada föreningen" (och då inte på något vagt sätt). Någon tystnadsplikt finns inte!"

Jag tolkar det så (enligt Admins utsago ovan)att jag skrivit på en tystnadsplikt begränsad till sådan information som kan skada föreningen...etc.

Intressant vore att veta om man i efterhand kan ta bort begränsningen "..annan fysisk eller juridisk person". Jag kommer i alla fall att begära besked vad som menas.

Totiki påpekar helt rätt att stämman utser revisorn. Men jag kan nog (motvilligt:1:) tycka att styrelsen gör sitt jobb när dom tar in dessa avtal (i föreningens intresse) förutsatt att dom begränsas till sådan information som kan skada föreningen eller enskild medlem.

Pensionär
2010-12-14, 22:11
Men ändå....jag har ju "bara" skrivit på att jag inte skall prata om sådant som kan skada föreningen (verkar väl helt ok) eller medlem i föreningen (ganska självklart eller...?). Det enda som verkar omotiverat är väl det där med "annan fysisk eller juridisk person". (det innebär ju t.ex. att jag inte inför medlemmarna kan utöva kritik mo Borevision utan måste gå via styrelsen, synnerligen ologiskt!). En annan intressant aspekt på "skada.. medlem", kritik mot någon i styrelsen (som ju oxå är medlemmar) kan endast tas via styrelsen. Det var exempel på vad jag menar med oklarheter i dokumentet!

Om man inte är riktigt säker på vad lagarna säger, eller deras tolkning, borde man resonera ungefär enligt följande:
Att skriva avtal om att man ska följa lagen är milt uttryckt, aningen överdrivet. Den skyldigheten lär man vara ålagd, även utan ytterligare avtal. Straffsatsen (vid brott mot bestämmelserna)torde inte ökas pga detta papper.
Alltså är syftet med detta avtal att försöka få dig att gå med på ytterligare begränsningar och inskränkningar i dina rättigheter att tala fritt.
Att du dessutom skulle vara indragen i försök att påverka din medhjälpare att skriva på. Stolligheter lagrade på varandra.
Don´t do it!
Men avtalstexten borde läggas ut här och granskas ingående.

MikHo
2010-12-15, 11:03
Då borde det innebära att jag kan visa protokoll för föreningsmedlem utan att rättslig påföljd kan göras. för om jag tolkar stadgarna rätt så är det upp till styrelsen att avgöra om man vill visa protokoll eller inte, och jag sitter ju i styrelsen.


Som påpekats i många andra trådar så är det inte enskilda tycken i styrelsen som skall få råda, vi har läst om ordförande som får hybris och beslutar en massa på egen hand.

Styrelsen står ENADE om alla beslut. om MAJORITETEN i styrelsen beslutar om att protokollen inte skall visas för resten av medlemmarna så skall alla i styrelsen rätta sig efter detta.
Ända tills en stämma beslutar att protokollen skall vara offentliga.

Det finns som sagt ingen lag som bestämmer om protokollen skall vara offentliga eller inte utan det får helt enkelt beslutsorganen ta hand om.

Man kan se det i ordningen Lagar, Stämma, Styrelse.
Om det inte är reglerat enligt lag se stadgarna, om det inte är reglerat i stadgarna se styrelsen.
Om det är ett beslut som styrelsen inte får lov att fatta SKALL det tas upp på stämma.
Vad som regleras om vad styrelsen får bestämma finns reglerat precis som ovan.... Lag, stämma, styrelse.

Admin
2010-12-15, 14:52
Totiki, Pensionär och MikHo har egentligen redan sagt det jag skulle ha svarat och mer därtill (där jag håller med i allt), men jag kan tillägga att om jag varit som du så hade jag lämnat in en underskriven skrivelse till styrelsen om att du drar tillbaka ditt undertecknande (av just den anledning du själv nämnt), men att du naturligtvis har för avsikt att följa lagen till fullo i denna fråga.

Jag hade nog också utrett hur tystnadspliktsavtalet kommit till, vem på HSB som skulle tagit fram detta och varför, etc.


Jag tyckte Admin skrev tidigare i denna tråd
"Däremot kan du fritt prata med andra medlemmar om precis vad som helst som diskuterats inom styrelsen, förutom det som är av "känslig" natur för enskild medlem och det som "kan skada föreningen" (och då inte på något vagt sätt). Någon tystnadsplikt finns inte!"

Jag tolkar det så (enligt Admins utsago ovan)att jag skrivit på en tystnadsplikt begränsad till sådan information som kan skada föreningen...etc.
Ja, och jag ställde även Ernst & Young på pottkanten (i en annan tråd) när jag bad dem förklara sin personliga åsikt om att denna auktoriserade revisor inte kunde diskutera föreningsfrågor med en föreningsmedlem som upplyser revisorn om oegentligheter i styrelsen. De kunde inte producera något som stödde deras åsikt.

Tystnadsplikt finns absolut inte för den föreningsvalda revisorn. Ingen har någonsin kunnat producera något stöd för denna åsikt, och ingen kommer heller att lyckas med detta i framtiden. Revisorn har, precis som styrelsen, vårdplikt. Det innebär att man som föreningsvald lekmannarevisor inte utanför stämman får sprida information som man fått i sitt uppdrag som kan skada föreningen (eller enskilda medlemmar), och sedan kan man diskutera vad som ingår i detta.

guben
2010-12-15, 21:03
Tack alla som har kommit med råd och goda ideer!

Till att börja med, här kommer "avtalet" i sin helhet.
"Tystnadsplikt
En styrelseledamot/föreningsvald revisor får inte till någon person utanför styrelsen yppa information som ledamoten får genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada föreningen, medlem i föreningen eller annan fysisk eller juridisk person.
Tystnadsplikten gäller under den tid som styrelseuppdraget/revisorsuppdraget varar och även tid därefter.
Tystnadsplikten gäller även för suppleant(gäller både ledamot och revisor)
Datum+ Underskrift"

Visst är det märkligt formulerat, styrelsen påstår att det är HSB som skrivit det!

För nytillkomna, Se i mina kommentarer till valda formuleringar i tidigare inlägg i denna tråd.

Det är ju f.ö. tveksamt om det kan kallas avtal, det är ju mera skrivet som en information eller definition av begreppet Tystnadsplikt, inte som ett åtagande.
Vad innebär egentligen en namnteckning under detta dokument; att man tagit del av dokumentet (som information) eller att man förpliktar sig att följa det som står där?

Pensionär m. fl.:i vilken lag finns min tystnadsplikt/vårdplikt redan reglerad?

Jag kommer som föreslagits att begära HSBs officiella ställningstagande och förklaring till dokumentet och så fort jag får veta vilken lag jag kan hänvisa tiil, återkalla den underskrivna skrivelsen.

Trötter
2010-12-15, 23:51
Tack alla som har kommit med råd och goda ideer!

Till att börja med, här kommer "avtalet" i sin helhet.
"Tystnadsplikt
En styrelseledamot/föreningsvald revisor får inte till någon person utanför styrelsen yppa information som ledamoten får genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada föreningen, medlem i föreningen eller annan fysisk eller juridisk person.
Tystnadsplikten gäller under den tid som styrelseuppdraget/revisorsuppdraget varar och även tid därefter.
Tystnadsplikten gäller även för suppleant(gäller både ledamot och revisor)
Datum+ Underskrift"

Visst är det märkligt formulerat, styrelsen påstår att det är HSB som skrivit det!

För nytillkomna, Se i mina kommentarer till valda formuleringar i tidigare inlägg i denna tråd.

Det är ju f.ö. tveksamt om det kan kallas avtal, det är ju mera skrivet som en information eller definition av begreppet Tystnadsplikt, inte som ett åtagande.
Vad innebär egentligen en namnteckning under detta dokument; att man tagit del av dokumentet (som information) eller att man förpliktar sig att följa det som står där?

Pensionär m. fl.:i vilken lag finns min tystnadsplikt/vårdplikt redan reglerad?

Jag kommer som föreslagits att begära HSBs officiella ställningstagande och förklaring till dokumentet och så fort jag får veta vilken lag jag kan hänvisa tiil, återkalla den underskrivna skrivelsen.

Ett sådant avtal kan aldrig ligga till grund för att anta ett förtroendeuppdrag i en förening. Att HSB instiftar avtal som organisationen pådyvlar inte ont anade ledamöter är försåtligt. HSB har som affärsidé att försöka sätta sig över föreningars företrädare och medlemmar. När det uppstår problem lutar sig HSB omgående på detta avtal, för att kuva medlemmar och förtroendevalda styrelsens ledamöter till tystnad.

Några vanligt sätt som HSB använder för att skrämma medlemmar till tystnad, är genom att hota med att föreningen kommer att likvideras samt att det kommer att vidtas åtgärder som kommer att bli ekonomiskt kännbara för föreningen om inte vederbörande ställer in sig i ledet. Sådant prat är bara strunt prat, och funkar på individer som inte har den rätta kompetensen. Jag har hört allt, lögner också frekvent förekommande.

Att lyssna på sådant dravel, gör mig en smula irriterande. Om ett liknade dokument skull sättas under min näsa, då skulle jag ta en tur på toa, och skriva under det med den signatur dokumentet förtjänar :1:.

Jag håller med Admin, upprätta ett skriftligt återtagande av detta och redovisa detta vid ett styrelse möte. Du bör även begära att få detta avtal så du kan destruera det. Motiveringen bör vara att detta dokument/avtal rimmar dåligt med föreningens verksamhet. Styrelsens och framförallt revisorns uppgift i föreningen är enligt mig att alltid arbeta utefter att delge information som efterfrågas av ägarna/medlemmarna.

Det lagen anger i kap 8 föreningslagen

16 § Revisorerna får inte obehörigen lämna upplysningar till enskilda medlemmar eller utomstående om sådana föreningens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för föreningen. Revisorerna är skyldiga att
1. till föreningsstämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte skulle vara till väsentlig nackdel för föreningen,
2. till medrevisor, granskare som avses i 17 §, ny revisor och, om föreningen har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga upplysningar om föreningens angelägenheter, samt
3. på begäran lämna upplysningar om föreningens angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Revisorns uppgifter

5 § Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.
Om företaget är moderföretag, skall revisorn även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden.

6 § Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till företaget. Bestämmelser om berättelsens innehåll och den tidpunkt då den skall lämnas till företagsledningen finns i 27-32 §§.
Om företaget är ett moderföretag, skall revisorn även lämna en koncernrevisionsberättelse enligt bestämmelserna i 33 §. Detta gäller inte om moderföretaget enligt 7 kap. 2 eller 3 § årsredovisningslagen (1995:1554) inte behöver upprätta koncernredovisning.

7 § I samband med revisionen skall revisorn till företagsledningen framföra de erinringar och göra de påpekanden som följer av god revisionssed. Bestämmelser om erinringar finns i 34 §.


Revisorns tystnadsplikt

35 § En revisor får inte till den som saknar rätt att få kännedom om företagets angelägenheter obehörigen lämna upplysningar om sådana företagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för företaget. Lag (2004:1189).


Revisorns upplysningsplikt

36 § Revisorn är skyldig att lämna medrevisor, ny revisor och, om företaget har försatts i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om företagets angelägenheter.
Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om företagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.
Revisorn i ett handelsbolag som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller landstinget. Lag (2009:485).


Att det anges i lag att revisorn inte får delge information till den som inte har behörighet, och i föreningslagen anges det att revisorn inte får lämna upplysning till någon om det kan vara till skada för föreningen. Det är ju helt klart att HSB lutar sig mot dessa paragrafer i sitt sätt att agera. Men dessa är helt verkningslösa. Enligt min menig så är det bara styrelsen som verkställande utskott i föreningen i samarbetet med HSB som kan ställa till skada. Att en upplysning till en enskild medlem skulle kunna tolkas som skadlig för föreningen är enligt mig osannolik.


Jag har aldrig hört att en förtroende vald inom en förening har ställts till svars för att ha delget information till medlemmar och tillika ägare av föreningen. Det låter barockt att inte delge ägare den information som är relevant för de beslut som fattas vid stämma. Men åter till HSB, denna organisation har som agenda att rekommendera styrelser och revisorer att inte svara på medlemmarnas frågor.

Admin
2010-12-16, 14:58
Ett litet förtydligande till Trötters utmärkta sammanställning i föregående inlägg.

Paragrafen om revisorns tystnadsplikt;
Revisorns tystnadsplikt
35 § En revisor får inte till den som saknar rätt att få kännedom om företagets angelägenheter obehörigen lämna upplysningar om sådana företagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för företaget.
Lag (2004:1189).
är hämtad från revisionslagen (1999:1079).
Om denna gäller lekmannarevisorer tror jag ingen kan svara på.

Eftersom den är skriven i relation till företag och inte bostadsrättsföreningar så är det högst tveksamt om lagparagrafen ens gäller huvudrevisorn i bostadsrättsföreningen, utan man ska istället helt utgå från den liknande paragrafen från föreningslagen (som Trötter citerar);
16 § Revisorerna får inte obehörigen lämna upplysningar till enskilda medlemmar eller utomstående om sådana föreningens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för föreningen.
Revisorerna är skyldiga att
1. till föreningsstämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte skulle vara till väsentlig nackdel för föreningen,
2. till medrevisor, granskare som avses i 17 §, ny revisor och, om föreningen har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga upplysningar om föreningens angelägenheter, samt
3. på begäran lämna upplysningar om föreningens angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.
Vi vet att revisorerna (vilket förmodligen inbegriper lekmannarevisorerna, men detta är oklart) inte får informera enskilda medlemmar om sådana saker som revisorerna fått kännedom om i samband med sitt uppdrag som revisor i föreningen, om denna information "kan vara till nackdel för föreningen".
Vad som inbegrips i "nackdel" kan ingen svara på, men att informera enskilda medlemmar om t.ex. missförhållanden i styrelsen kan enbart innebära en fördel för föreningen.
Eller för att uttrycka det tydligt;
Revisorn kan när som helst prata med vilken enskild medlem som helst om vad han/hon upptäckt i sitt uppdrag som revisor, förutom i särskilda extremfall (om dessa överhuvudtaget kan inträffa).

Tillägg:
Jag kom på ett exempel där lekmannarevisorn har tystnadsplikt. Det är om föreningen gör en upphandling och revisorn läcker information så att någon vet vilket bud som ska läggas för att vinna upphandlingen. Endast i dylika fall har revisorn tystnadsplikt.
Det märkliga här är att lagen medger revisorn att sprida information om enskilda medlemmar, som kan vara till skada för dem. Vilka underbara hjärnor som tagit fram ett sådant ruffligt regelverk !!!

På stämman är revisorn (precis som styrelsen) t.o.m. skyldig att svara på allt som medlemmarna frågar om såtillvida denna information inte innebär en "väsentlig nackdel för föreningen".
När föreningslagen skrevs så tror jag man glömde bort att det t.ex. finns något som heter bostadsrättsförening, för föreningslagen är inte anpassad till bostadsrättsföreningar.
Jag kan inte komma på något överhuvudtaget som skulle innebära "väsentlig nackdel" för föreningen som gör att revisorerna inte kan svara på detta. Kan någon annan?

Läs gärna hur den auktoriserade revisorn Ernst & Young desperat (till sin egen personliga fördel) försöker förklara revisorns tystnadsplikt (alltså för dem som auktoriserad revisor, inte för lekmannarevisorn);
Har revisorn i en bostadsrättsförening tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)

Att skriva på något extra tystnadspliktsavtal är absolut inte att rekommendera eftersom det inte kan göra annat än att skada föreningen. Det finns under inga omständigheter några fördelar med detta.

Skulle det vara sant att HSB går ut med rekommendation eller ens förslag att revisorer (eller styrelseledamöter) ska skriva under avtal om tystnadsplikt så är det mycket, mycket skrämmande. Det borde bli löpsedelsrubriker av detta !!!

Tystnadspliktsavtalet;
Tystnadsplikt
En styrelseledamot/föreningsvald revisor får inte till någon person utanför styrelsen yppa information som ledamoten får genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada föreningen, medlem i föreningen eller annan fysisk eller juridisk person.
Tystnadsplikten gäller under den tid som styrelseuppdraget/revisorsuppdraget varar och även tid därefter.
Tystnadsplikten gäller även för suppleant (gäller både ledamot och revisor).
kanske inte skiljer sig särskilt mycket från lagtexten, men den som har lite insikt i lagtexter vet hur ett enda ord kan helt ändra betydelsen.
Det positiva - om man nu ska se det från den sidan - i avtalet ovan är att styrelsen (HSB?) lagt till ett skydd även för enskilda medlemmar.
Tillägget om att tystnadsplikten ska gälla "även tid därefter" är fullständigt oacceptabelt och defintivt inte juridiskt hållbart !!!
Tillägget "eller annan fysisk eller juridisk person" förstår jag inte. Revisorn får inte yppa information som kan skada utomstående fysisk/juridisk person?

Vad föreningsstämman (naturligtvis inte styrelsen) skulle kunna besluta att göra är att låta revisorn underteckna en kopia av lagtexten. Inte mer!

MikHo
2010-12-17, 08:57
Ett litet förtydligande till Trötters utmärkta sammanställning i föregående inlägg.

Paragrafen om revisorns tystnadsplikt;

är hämtad från revisionslagen (1999:1079).
Om denna gäller lekmannarevisorer tror jag ingen kan svara på.

Eftersom den är skriven i relation till företag och inte bostadsrättsföreningar så är det högst tveksamt om lagparagrafen ens gäller huvudrevisorn i bostadsrättsföreningen, utan man ska istället helt utgå från den liknande paragrafen från föreningslagen (som Trötter citerar);


Det är "det fina" med lagar och paragrafer... Om man jämför med det lagar och regler som gäller för hantverkare till exempel elektriker eller vvs:are så gäller ju dessa regler även för privatpersoner som utför arbetet hemma istället för att plocka in en hantverkare.

Jag skulle inte bli förvånad om det skulle bli ett rättsfall baserat på den lagtexten så tror jag nog att utfallet skulle bli ett likställande mellan texten företag och bostadsrättsförening.

totiki
2010-12-17, 10:13
Kanske, MikHo. Men det fiffiga med domstolar är ju att den ena inte behöver bedöma på samma sätt som den andra. Även om det vore önskvärt.
Om Lagen inte vore tänjbar skulle den ju vara lika för alla. Och det finns det ingen med makt som skulle vilja se.

MikHo
2010-12-17, 12:43
Jag hävdar inte att jag har rätt i min tolkning, jag bara går på en magkänsla här.

Dessutom handlar det så mycket mer om etiska "lagar" och värderingar.
Att sköta saker på ett förtroendefullt och "proffsigt" sätt.


Till exempel bygger man inget förtroende om man sitter på krogen och pratar med "grabbarna" över några öl och tar upp alla fel och brister som det finns i föreningen. OM någon råkar höra detta som är involverad på något sätt med denna förening så kan man nog säga att den personen har förbrukat sitt förtroende från föreningen

guben
2010-12-18, 12:37
Tack för all kunnig och engagerad input!

För ev. nypåstigna; Detta är dokumentet som initierat de senaste kommentarerna
[I]Tystnadsplikt
En styrelseledamot/föreningsvald revisor får inte till någon person utanför styrelsen yppa information som ledamoten får genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada föreningen, medlem i föreningen eller annan fysisk eller juridisk person.
Tystnadsplikten gäller under den tid som styrelseuppdraget/revisorsuppdraget varar och även tid därefter.
Tystnadsplikten gäller även för suppleant (gäller både ledamot och revisor).
Det skiljer sig väsentligt från lagtexten genom att jag endast får yppa något "skadligt" till styrelsen.

Det är väl direkt i strid med FL kap. 8 16§ 1:a st.
Revisorerna är skyldiga att
1. till föreningsstämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte skulle vara till väsentlig nackdel för föreningen. Här kan jag enligt mitt dokument t.ex.inte kritisera styrelsen (de är ju medlemmar) , eller leverantör (annan juridisk person).

Jag får enligt mitt dokument, inte heller samråda med huvudrevisorn i sådant som "....kan skada...." .
Det måste ju vara helt fel att revisor som är satt att granska styrelsen endast får rapportera till styrelsen eller tänker jag fel?

Jag får nog följa rådet från tidigare att återkalla dokumentet och skriva på att jag förpliktar mig att följa gällande lagstiftning. Det blir en pärs vill jag lova, ordförande gillar inte mig sedan jag börjat ställa frågor om förvaltningen :14:

Gusten
2010-12-18, 14:22
Det där är knappast något avtal som behöver följas.
Som jag ser det saknar "avtalet" rättslig verkan.
Vissa yrkesgrupper som t ex läkare och präster har ju tystnadsplikt.
Att åstadkomma någon motsvarande tystnadsplikt genom interna avtal i en bostadsrättsförening går inte.
Inte heller behöver du skriva på någon förpliktelse om att följa gällande lagstiftning
eftersom sådan förpliktelse gäller för alla ändå.

Ford P
2011-12-24, 12:19
Guben, hur gick det i detta ärende?