handdator

Visa fullständig version : Frågor om extrastämma


helena42
2010-10-14, 20:42
Hej!

Vår förening kommer ha en extrastämma inom kort då 10% av medlemmarna har begärt detta. Får en styrelse lägga in egna frågor på en extrastämma som är initerad av föreningens medlemmar? Bör det på kallelsen till stämma framgå huruvida det är styrelsen eller medlemmarna som har önskat en stämma? Kan man begära av medlemmarna som begärt stämma att de formulerar sina frågor så att de enkelt kan besvaras av en stämma?

Tack!
Helena

Admin
2010-10-14, 23:00
Ja, det finns inget hinder för styrelsen att lägga in extra punkter i dagordningen utöver de som medlemmarna begärt extrastämma för (men det bör naturligtvis undvikas eftersom det kan skapa oordning).
Detta eftersom det alltid är styrelsen som sätter ihop dagordningen och det finns inga uttryckliga restriktioner för utformningen av den kallelse som medlemmarna begärt förutom att det medlemmarna begärt extrastämma för måste vara med i kallelsen (tillsammans med standardpunkterna enligt föreningslag/stadgar).

Är din fråga;
Kan styrelsen begära av de som krävt extrastämma att i kallelsen ställa frågor till stämman så att dessa frågor enkelt kan besvaras på stämman?

Du måste vara lite mer konkret i din fråga om det ska vara möjligt att svara, men på stämman är varje medlem fri att ställa vilka frågor medlemmen vill till styrelsen så länge det hör till dagordningen.

helena42
2010-10-15, 08:06
Admin, tack för svar! Ja det är min fråga! Vi har fått en begäran om extrastämma som är ganska vagt formulerad och frågan är hur man bäst hanterar detta. Vi har förstås bett om förtydligande men inte fått något än, och snart har det gått två veckor sedan begäran inkom.

Admin
2010-10-15, 13:21
OK, det enda som medlemmarna (de som begärt att styrelsen ska kalla till extrastämma) är skyldiga till är att den punkt i dagordningen som är medlemmarnas krav ska vara utformad på ett sådant sätt att beslut i någon form ska kunna tas på stämman.

Styrelsen har ingen rätt att kräva något annat och får inte dra ut på kallelsen till stämman (t.ex. med frågor om detta till de som begärt extrastämman) eftersom medlemmarna då kan be länsstyrelsen att kalla till stämma istället.

Det handlar om fasadrenoveringen/styrelsens rätt att teckna lån ?

Har inte medlemmarna begärt en extrastämma för beslut om ett tak för styrelsen att teckna lån utan stämmobeslut? På vilket sätt menar du att formuleringen är vag här?
I kallelsen ska bara den övergripande punkten framgå (som alltid vid stämmor). De mer detaljerade frågorna får sedan tas på stämman. Jag vet inte hur medlemmarnas begäran ser ut men frågan tycks ju vara ganska avgränsad så det borde inte vara så svårt.

Vad gäller din fråga om det i kallelsen ska framgå att det är medlemmarna som kallat till extrastämma så vill jag starkt rekommendera att styrelsen gör klart i kallelsen att det är medlemmarna (vilka medlemmar är ointressant) som begärt extrastämma.
Dvs det bör stå något i stil med; "Då mer än 10% av medlemmarna önskat en extrastämma i frågan om tak för de lån styrelsen kan teckna utan stämmobeslut vill styrelsen härmed kalla till denna extrastämma".