handdator

Visa fullständig version : Särskild granskare och medrevisor i bostadsrättsförening


Admin
2010-10-09, 17:51
Särskild granskningsman i bostadsrättsförening

Länsstyrelsen förordnar särskild granskare enligt 8 kap 17 § lagen om ekonomiska föreningar då föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller då vissa åtgärder/förhållanden i föreningen behöver särskild granskning. Motsvarande gäller bostadsrättsföreningar enligt 9 kap 26 § bostadsrättslagen.

Förslag om särskild granskare framställs på ordinarie föreningsstämma eller annan stämma där ärendet ska tas upp enligt kallelsen.
I föreningar måste förslaget biträdas av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller minst en tredjedel av de vid stämman närvarande röstberättigade.

Om en röstberättigad sedan begär det ska Länsstyrelsen förordna en eller flera granskare. Begäran samt protokoll från stämman skickas till Länsstyrelsens rättsenhet.

Om särskild granskning i brf, Föreningslagen 8 kap. 17 §

17 § Varje röstberättigad kan väcka förslag om att länsstyrelsen skall utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.

Förslaget skall framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas.
Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att granskare skall utses.
Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning.
Länsstyrelsen får förordna en eller flera granskare.

Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att granskare utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra framställning härom hos länsstyrelsen. Försummas detta får varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning. Länsstyrelsen får förordna en eller flera granskare.

Vad som sägs i 3 § första och tredje styckena, 4, 7, 11, 15 och 16 §§ samt 13 kap. 2 och 4--6 §§ om revisor tillämpas även i fråga om granskare.

Yttrande över granskningen skall avges till föreningsstämman. Yttrandet skall hållas tillgängligt för och sändas till medlemmar och andra röstberättigade enligt 7 kap. 8 § fjärde stycket samt läggas fram på stämman. På samma sätt skall yttrandet dessutom hållas tillgängligt för och sändas till innehavare av förlagsandelar, om granskaren har utsetts på begäran av en sådan innehavare.


OBS! NYTT!
Från 2013-11-01 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12470).
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 8 kap 17§;
17 § Varje röstberättigad kan föreslå att Bolagsverket ska utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.

Förslaget ska framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där ärendet enligt kallelsen ska behandlas.
Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade, ska styrelsen inom en vecka ansöka hos Bolagsverket om att granskare ska utses.
Om styrelsen försummar detta, får varje röstberättigad göra en sådan ansökan.
Bolagsverket får utse en eller flera granskare.

Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att granskare utses. Om detta begärs av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapitalet, ska styrelsen inom två månader ansöka hos Bolagsverket om att granskare utses. Om styrelsen försummar detta, får varje innehavare av en förlagsandel göra en sådan ansökan. Bolagsverket får utse en eller flera granskare.

Det som sägs i 3 § första och tredje styckena, 4, 7, 11, 15 och 16 §§ samt 13 kap. 2 och 4–6 §§ om revisor ska tillämpas även i fråga om granskare.

Ett yttrande över granskningen ska avges till föreningsstämman. Yttrandet ska hållas tillgängligt för och sändas till medlemmar och andra röstberättigade enligt 7 kap. 8 § fjärde stycket samt läggas fram på stämman. På samma sätt ska yttrandet dessutom hållas tillgängligt för och sändas till innehavare av förlagsandelar, om granskaren har utsetts på begäran av en sådan innehavare. Lag (2013:736).


Minoritetsrevisor/medrevisor i bostadsrättsförening

För att tillgodose kravet på minoritetsskydd finns i lagen om ekonomiska föreningar bestämmelser som innebär att Länsstyrelsen ibland ska förordna en revisor som ska delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna (kallade minoritetsrevisor för aktiebolag och medrevisor för ekonomisk förening). Motsvarande gäller bostadsrättsföreningar enligt 9 kap 26 § bostadsrättslagen (1991:614).

Förslag om minoritetsrevisor framställs på föreningsstämma där revisorsval ska ske eller annan stämma där förslaget ska behandlas enligt kallelsen.

I föreningar måste förslaget biträdas av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller minst en tredjedel av de vid stämman närvarande röstberättigade.

Om en röstberättigad sedan begär det ska Länsstyrelsen förordna en revisor. Begäran samt protokoll från stämman skickas till Länsstyrelsens rättsenhet.

Om medrevisor, Föreningslagen 8 kap. 2 §

2 § Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos länsstyrelsen påkallas att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna.
Förslaget skall framställas på en föreningsstämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman skall behandlas.
Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att en medrevisor utses.
Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning.
Medrevisorn skall tjänstgöra för tiden till och med ordinarie föreningsstämma under nästa räkenskapsår.

Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att en medrevisor utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra framställning hos länsstyrelsen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning.


OBS! NYTT!
Från 2013-11-01 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12470).
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 8 kap 2§;
2 § Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos Bolagsverket begärs att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna.
Förslaget ska framställas på en föreningsstämma där revisorsval ska ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman ska behandlas.
Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade, ska styrelsen inom en vecka ansöka hos Bolagsverket om att en medrevisor utses.
Om styrelsen försummar detta, får varje röstberättigad göra en sådan ansökan.
Medrevisorn ska tjänstgöra för tiden till och med ordinarie föreningsstämma under nästa räkenskapsår.

Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att en medrevisor utses. Om detta begärs av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapitalet, ska styrelsen inom två månader ansöka hos Bolagsverket om att en medrevisor utses. Om styrelsen försummar detta, får varje innehavare av en förlagsandel göra en sådan ansökan. Lag (2013:736).[/quote]Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 8 kap 6§;
[quote]6 § I fråga om andra föreningar än dem som avses i 5 § får Bolagsverket, om det är påkallat av särskilda omständigheter, besluta att minst en revisor ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor.

Om det finns skäl till det, får Bolagsverket samtidigt utse en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor att delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer. Uppdragstiden för revisorn ska bestämmas så att uppdraget upphör när en annan behörig revisor har blivit utsedd i föreskriven ordning.

Innan Bolagsverket meddelar ett beslut som avses i denna paragraf, ska föreningen ges tillfälle att yttra sig. Lag (2013:736).

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 8 kap 9§;
9 § Efter ansökan ska Bolagsverket utse en behörig revisor, om
1. någon auktoriserad revisor eller godkänd revisor inte är utsedd enligt 5 § första–tredje styckena,
2. en revisor är obehörig enligt 3 § första stycket eller 7 § första eller andra stycket, eller
3. en bestämmelse i stadgarna om antalet revisorer eller om revisors behörighet har åsidosatts.

Var och en kan göra en ansökan enligt första stycket. Styrelsen är skyldig att göra en ansökan, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som utser revisor.
Om föreningsstämman, trots en begäran enligt 5 § femte stycket, inte har utsett någon auktoriserad eller godkänd revisor och om en röstberättigad inom en månad från föreningsstämman ansöker om det hos Bolagsverket, ska Bolagsverket utse en sådan revisor.

Ett förordnande enligt denna paragraf ska meddelas efter det att föreningen har hörts och avse tiden till dess att en annan revisor har blivit utsedd i föreskriven ordning. Vid förordnande på grund av att en revisor är obehörig enligt 3 § första stycket eller 7 § första eller andra stycket ska Bolagsverket entlediga den obehöriga revisorn. Lag (2013:736).Mall för dagordning vid begäran om medrevisor och/eller särskild granskning;
Extrastämmans öppnande
Val av stämmoordförande och protokollförare (stämmosekreterare).
ELLER;
- Val av stämmoordförande
- Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Val av minst två personer, högst tre, att jämte stämmoordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare, samt arvode till justerare
Fastställande av röstlängd
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning och i övrigt på behörigt sätt utlyst (stämmohandlingar utsända inom föreskriven tid och att stämman hålles inom den tid som anges i regelverket)
Godkännande av dagordning
Genomgång av styrelsens svar på medlemmarnas frågor om aktuell situation och beslut om vilken övrig kompletterande information (utöver redan tidigare angivna svar) som styrelsen ska återkomma skriftligen med till alla medlemmar inom av stämman angiven tid (förslagsvis 14 dagar)
Särskild granskning av antingen specifikt förhållandena kring aktuell situation eller föreningens räkenskaper under av stämman fastställd period (t ex från 1/1 2012). Alternativt beslut om medrevisor enligt stämmans förslag
Beslut om föreningens styrelseprotokoll ska vara lätt tillgängliga för alla medlemmar, med de eventuella begränsningar som stämman beslutar (t ex att medlemsspecifik information ej ingår; suddas eller skrivs i bilaga till styrelseprotokoll). Med omedelbar verkan.
Beslut om ifall ännu en extrastämma ska hållas med anledning av vad som kommit fram på aktuell stämma och i så fall när detta ska ske och vilka beslut som då ska fattas av stämman.
Stämmans avslutande.Notera att det är lämpligt att beslut för punkt #7 - 10 tas genom sluten omröstning. Sluten votering ska ske om någon röstberättigad på stämman begär detta.

Se även;
Oberoende granskning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7588)

Kan styrelse vägra lämna ut information? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11828)

Val av ny styrelse på en extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7846)

Maktmissbruk av styrelse & lön till styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394)

Extrastämma för att riva upp ordinarie stämmans beslut (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12305)

8 kap. - Revision och särskild granskning - Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12640)

Fler klagar på bostadsrätters styre (http://www.sydsvenskan.se/bostad/article213359/Fler-klagar-pa-bostadsratters-styre.html) (Sydsvenskan, 2007-01-30)