handdator

Visa fullständig version : Styrelsens rätt att teckna lån för brf


helena42
2010-10-08, 18:54
Hej!

I vår förening har några medlemmar begärt en extrastämma på ämnet "hur stora lån får styrelsen ta upp utan medlemmars medgivande?" Är detta en fråga som kan bestämmas av en stämma? Finns någon slags rekommendation på hur stora lån som kräver en extrastämma? Vad gör man om fastigheten är i desperat behov av en fasadrenovering men stämman röstar nej?

/Helena

Harald
2010-10-08, 19:15
Alltså, styrelsen har VÅRDPLIKT. Det innebär att om fastigheten MÅSTE renoveras för att upprätthålla sitt värde, så MÅSTE styrelsen agera. Allt annat är lag- och stadgevidrigt.

Däremot, så fort en renovering innebär en STANDARDHÖJNING, d v s om man vill FÖRBÄTTRA fastigheten, så krävs stämmobeslut.

Finansieringen beslutar styrelsen om efter bästa förmåga.

På stämma kan medlemmar besluta ej ansvarsfrihet om styrelsen bedöms ha varit VÅRDSLÖS.

Att säkra föreningens enda tillgång (huset/husen) är inte att vara vårdslös. Däremot kan diskuteras hur vårdslösa medlemmar och styrelse har varit INNAN om inte pengar finns reserverade till detta....

helena42
2010-10-08, 19:38
Jo, så har vi också uppfattat det, och styrelsen har därför beslutat om fasadrenovering utan extrastämma. Men nu har 10% av medlemmarna (vi är en liten förening) begärt en stämma ändå. Så vad gör man när lagarna "krockar", vi måste ju respektera begäran om stämma och stämmobeslut men vi har ett ansvar att bibehålla fastighetens skick?

Admin
2010-10-08, 20:38
När lagarna krockar - vårdplikten kontra stämman - så är det enkelt. Det är bara att följa beslutet från föreningens högsta beslutande organ, stämman. Det finns inget alternativ.

Men vad styrelsen kan göra är att förbereda sina argument till extrastämman.
Anser styrelsen sedan att styrelsen inte kan upprätthålla underhållet ovanför lägsta acceptabla nivå så får styrelsen kalla till ny stämma för att tillsätta en ny styrelse.

Eftersom stämman är föreningens högsta beslutande organ, under vilket styrelsen lyder, så kan stämman bestämma allt som ligger inom lagens gränser och som hör till föreningen, inklusive hur stora lån styrelsen kan teckna utan stämmans godkännande.

Harald
2010-10-08, 23:05
Exakt, bra Admin!

Alltså, om stämman underkänner eller bakbinder en styrelse, så att styrelsen inte anser sig kunna fullgöra sitt uppdrag enligt stadgar eller lag, då är det egentligen att tolka som ett misstroendevotum mot styrelsen, som därmed skall avgå.

kluringen
2010-10-09, 11:02
Svårt att skydda föreningen mot en korkad skurkstyrelses tilltag parallellt med att ge styrelsen tillräcklig och nödvändig handlingsfrihet för att kunna sköta den vårdplikt som de är skyldiga att genomföra. Dillemmat har diskuterats ingående i min förening.

Regleringen i stadgan enligt

"Behörighetsbegränsning

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom, nybelåna denna eller ta ut nya pantbrev. Styrelsen får dock belåna lediga pantbrev upp till 10 % av det totala pantbrevsvärdet utan stämmans medgivande.

Om föreningsstämman har beviljat styrelsen att ta ut nya pantbrev och beslutet inte har blivit verkställt, gäller beslutet endast fram till nästa ordinarie stämma."

kan fungera förutsatt att när man beslutar om nya pantbrev ges styrelsen parallellt mandat att belåna dessa inför en omfattande renovering. Begränsningen med 10 % syftar till att ge styrelsen viss frihet även när föreningens innehav av lediga pantbrev växer på grund av amorteringar. Inte vattentätt, men vi lyckades inte enas om något bättre.

Personligen tycker jag att formuleringen

"Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller ta ut nya pantbrev.

Om föreningsstämman har beviljat styrelsen att ta ut nya pantbrev och beslutet inte har blivit verkställt, gäller beslutet endast fram till nästa ordinarie stämma."

hade räckt och är mindre luddig. Utan pantbrev får man inget lån. För närvarande har föreningen inga obelånade pantbrev.