handdator

Visa fullständig version : Får vice ordförande ändra i ett protokoll?


Nella
2010-10-06, 09:39
Får man göra tillägg/ändra i ett protokoll?
Till saken är att det inte är påskrivet av justerare ännu....


För mer information om styrelseprotokoll, se bl a;
Styrelse, protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8617) - FAKTABANKEN

Styrelsemöte och protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10855) - Mötesanteckningar från styrelsemöte stämmer inte, styrelseprotokoll har ej justerats, styrelseprotokoll från föregående möte gås ej igenom

Justera styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12474) - Vem kan utses som justerare till styrelsens protokoll? Vem utser justerare av styrelsens protokoll? Hur många justerare kan utses för styrelseprotokollet? Måste varje sida i protokollet signeras av ledamöterna? Kan ett protokoll ändras? Vad ska ledamot i styrelsen göra som inte håller med om vad som skrivits i protokollet?

Suppleant till styrelsen justerar styrelsens protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16049) - Styrelsesuppleant som protokollförare på styrelsemöten

Styrelseprotokoll saknas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13858) - Protokollförare (= ordföranden) lämnar inte ifrån sig styrelseprotokoll

Har styrelsens ordförande huvudansvar för att protokoll förvaras på ett betryggande sätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13552) - Styrelseprotokoll saknas. Ansvar för protokoll och övriga styrelsedokument. Vem är ansvarig för styrelseprotokollen? Rutiner för arkivering av viktiga dokument måste finnas i varje brf!

Särskild mening i styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5061) - Ledamot önskar få in synpunkter i styrelsens protokoll

Reservation i styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)
Reservation i styrelseprotokoll tas bort av ordföranden, tillika justerare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Medlemmarnas rätt till information av styrelsen. Är inte underhållsplan/ekonomisk plan och kalkyl offentliga i en brf? Information om upphandling. Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten. Ledamot som ej får tillgång till styrelsens protokoll

Per capsulam utan styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10584)

Ska avhopp av ledamot i styrelsen protokollföras i styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14375)

Måste personuppgifter på den som beviljas medlemskap i föreningen föras in i styrelseprotokollet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11153)

Styrelseprotokoll samt överlåtelse-och pantsättningsavgift i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14979)

Regler och rutiner för styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13636)

Arbetsordning för styrelse, protokoll (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#styrelseprotokoll) - Upprätta styrelseprotokoll

Mall för styrelseprotokoll vid konstituerande möte (konstituerande mötesprotokoll) (http://hotpot.se/Pdf/protokoll-konstituerande-stamma-brf.pdf) - Protokoll från konstituerande styrelsemöte


Utdrag från styrelseprotokoll i brf, rätt att få utdrag för det som rör en själv? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12276) - Protokollsutdrag styrelseprotokoll
Motion: Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-12.htm#92) - Motion till HSB om att medlemmar som begär detta ska erhålla utdrag från styrelseprotokoll i frågor som rör dem själva

Motion om offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#06)

Får valberedningen läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10756)
Riksbyggen säger att varken valberedning eller medlemmar har med styrelseprotokollen att göra (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10367)


Nummerordning i protokollen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15879) - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12470) - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13746) - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7319) - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a styrelseprotokoll och stämmoprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-25.htm) - Motion


För information om offentliga styrelseprotokoll, se bl.a.;
Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117)

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) Del 1

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523) Del 2

MikHo
2010-10-06, 09:45
Det är en av anledningarna till att man har justerare till protokollen.

Så länge inte alla (som skall signera) har skrivit på kan och skall justerare till protokollet notera vad som avviker från det som verkligen sagts.

Nella
2010-10-06, 09:50
Men om man inte är överens om det som tilläggs skriver inte justerare på och man kan kalla till ett nytt möte??

tette
2010-10-06, 10:35
Eller så skriver justeraren en not om att xxx är tillagt av xx.

Men för att veta vad som gäller måste det skrivas tydligare om vad som gäller vilka som inte är överens om vad som tillagts.

Nella
2010-10-06, 10:42
Och om det redan är justerat vad faller det in i för ramar då? (kan vara bra att veta) Får man då göra tillägg?

tette
2010-10-06, 13:53
Om man skriver in något i ett justerat protokoll faller det in under urkundsförfalskning.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Urkundsf%C3%B6rfalskning

MikHo
2010-10-06, 15:31
Men om man inte är överens om det som tilläggs skriver inte justerare på och man kan kalla till ett nytt möte??

om man till exempel har två (eller fler) olika uppfattningar om vad som skall stå i protokollet. Kan vara ett beslut som varit otydligt.
Skriv detta som en notering i protokollet och ta upp punkten igen på nästa möte där det klart och tydligt, så alla är med på vad som är beslutat kan föras in i nästa protokoll.

Sandlådan
2010-10-06, 15:59
Om man skriver in något i ett justerat protokoll faller det in under urkundsförfalskning.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Urkundsf%C3%B6rfalskning

Det stämmer att man får inte göra ändringar i efterhand i ett protokoll. Protokollet får inte heller innehålla osanningar om vad som avhandlades eller beslöts på sammanträdet.

Ibland är det dock motiverat att göra tillägg till ett justerat protokoll. Det kan t ex vara aktuellt att notera att man hade avvikande åsikt i en fråga som avhandlades.
Ett tillägg skall göras på originalprotokollet, förslagsvis under underskrifterna och det ska undertecknas samt gärna dateras.
Detta är inte urkundsförfalskning utan ett fullt korrekt förfarande.

MikHo
2010-10-06, 17:04
Tillägg skall göras INNAN protokollet justeras.
Därav att man har justerare ... att i efterhand lägga till/ta bort/förändra sker enklast genom att man på efterföljande möte river upp taget beslut eller att man klargör eventuella tillägg.


Ett justerat protokoll SKALL (/BÖR?) aldrig ändras.

Granne
2010-11-08, 21:06
Jag undrar om det är okej att skriva ett nytt protokoll om man inte hittar originalet !
det är precis så man gjorde vid förra styrelsemötet i min förening.

Admin
2010-11-08, 21:55
Tja, får och får... vad ska man göra om protokoll försvunnit (förutom att omedelbart ändra rutinerna för att säkra protokollen)?
Dock hårresande att detta inträffar, även om vi inte känner till omständigheterna runt detta.

Styrelsen har ett stort ansvar enligt lag att se till att protokoll inte försvinner, och med tanke på den tyngd lagen lagt på detta så kan man tänka sig att straffpåföljden kan bli hård.

Om styrelsen via ett styrelsebeslut bestämmer att skriva ett nytt styrelseprotokoll så måste det dock tydligt framgå av det nya - och tidstämplade - styrelseprotokollet att det ersätter ett förlorat protokoll. Annars är det urkundsförfalskning.

Dessutom måste revisorerna anmärka på detta och informera stämman om det inträffade.

Trötter
2010-11-08, 23:08
Jag undrar om det är okej att skriva ett nytt protokoll om man inte hittar originalet !
det är precis så man gjorde vid förra styrelsemötet i min förening.

Det är inte tillåtet att redigera eller ändra ett justerat protokoll. Att skriva ett nytt protokoll för att ersätta ett gammalt är helt upp åt väggarna. Jag förmodar att detta beteende kan betecknas som urkundsförfalskning, och påföljden kan generera fängelse. Påtala detta för vederbörande och tillse att den som agerar ovarsamt med styrelsens dokumentation genast begär om eget entledigande. :(

Granne
2010-11-08, 23:41
alltså får jag forska vidare om protokollet,
är det bortslarvat och ersatt med ett nytt utan att detta är styrkt, ja då får de nog förklara sig för stämman.
får hoppas att allt är i sin ordning, för nu börjar det bli så mycket att jag överväger åtgärder !

MikHo
2010-11-09, 10:39
Jag undrar om det är okej att skriva ett nytt protokoll om man inte hittar originalet !
det är precis så man gjorde vid förra styrelsemötet i min förening.

Det är egentligen inte ok, grundat på att enligt bostadsrättslagen är det styrelsens skyldighet att förvara protokollen "säkert".

Intressant är dock om det är ett justerat protokoll, alltså .. finns alla signaturer där eller saknas det någon?

Ett protokoll blir inte "officiellt" förrän alla som skall har signerat det.

Stamcire
2011-06-25, 15:52
Och om det redan är justerat vad faller det in i för ramar då? (kan vara bra att veta) Får man då göra tillägg?

Efter ett styrelsemöte fick jag som ledamot ett påskrivet och justerat protokoll som innehöll rejäla felaktigheter. Jag sa till om det och det fick göras om. Frågan är, ska alla ledamöter se protokollet innan det justeras? Annars kan det ju av okunnighet bli så här.

Admin
2011-06-25, 16:07
Det är inte meningen att alla ledamöter ska se protokollet innan det justeras, och anledningen till detta är att det då riskerar ta alldeles för lång tid innan justering färdigställs.

Dock vet jag att det ofta förekommer samråd innan protokoll är klart för justering.

Det finns i och för sig inget som hindrar att styrelseprotokoll skickas ut via epost till alla ledamöter för kommentarer samtidigt som justering sker. Det är helt upp till justeraren att avgöra vad denne finner bäst.

Om protokollföraren missköter sitt uppdrag är det lämpligt att byta denne och samma gäller naturligtvis justeraren/justerarna.