handdator

Visa fullständig version : Kostnad för fuktskada i brf som orsakats av bostadsrättshavaren - Vem betalar?


Tom1980
2010-09-20, 16:01
Vi har en hel del gamla badrum i våra förening som inte renoverats på år och dar. Nu har det uppstått en fuktskada i en vägg mellan två bostadsrättshavare där det råder en oklarhet över om bostadsrättshavaren eller föreningen ska stå för kostnaden av reparationen i väggen.

Fuktskadan beror på följande:
1. Förslitning mellan kakelplattorna i badrummet (vatten läckt igenom).
2. I den övre delen av väggen i badrummet finns det inte kakel utan istället sitter tapet som målats med våtrumsfärg (har släppt igenom vatten ändå).

De yttre skadorna på respektive bostadrättshavares vägg har gått till deras respektive försäkringsbolag. Frågan är nu hur det står till med de inre skadorna i väggen som kostat ca 8000 kr att reparera.

Frågan är om bostadsrättshavaren eller föreningen ska stå för kostnaden?


Vad jag kan utläsa från våra stadgar i sista stycket så handlar det endast om att föreningen får avhjälpa problemet innan något händer och fakturan går till bostadsrättshavaren. Inget om vem som står för den ekonomiska biten om skadan redan har uppkommit.

I Bostadsrättslagen står det följande i 7 kap 12§;
Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

Jag tolkar indirekt av texten att vid en vattenskada i väggen som inte har orsakats av en vattenledningsskada så ska bostadsrättshavaren stå för kostnaden. Är detta en rätt tolkning?


Bihang

Stadgar, BRF Vemmenhygge:
5§ Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavarens svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av för flera lägenheter gemensamma ledningar(stam) för avlopp, värme, ventilation, el och vatten som föreningen försett lägenheten med.

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens underhåll omfattar sålunda bland annat.
- rummens väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt

Sista stycket:
"Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom, har föreningen efter rättelseanmaning rätt att avhjälpa bristen på bostadsrätthavarens bekostnad".


Bostadsrättslagen 7kap. 12§
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.
Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.
För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.
Tredje stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. Lag (2003:31).

Harald
2010-09-20, 20:38
Lät lite krångligt, men det klarnade efter en stund!

Ansvaret för att LAGA väggen är bostadsrättsföreningens. Det ska den göra först.

Därefter åtgärdar OCH betalar respektive lägenhetsinnehavare sin skada (tätskikt och kakel).

Föreningen debiterar ut sina kostnader till den/de vållande med stöd av stadgarn. (Går det inte att säkert avgöra vems tätskick som förstört väggen, sådela kostnaden 50/50 mellan lägenheterna och hänvisa till att VÅRDPLIKTEN ej var uppfylld av någondera parten).

Lägenhetsinnehavarna får själva försöka få tillbaka föreningens fordran från sitt respektive försäkringsbolag.

Klart!

Tom1980
2010-11-05, 11:05
Vad jag har förstått så går det inte att indirekt utläsa att bostadsrättsinnehavaren är skyldig att stå för de kostnader som orsakats på annan egendom, p.g.a. bristande i underhåll av bostadsrätten i BRL 7 kap 12§

Den enda del av våra stadgar som berör frågan är som jag skrev förut denna;
5§ Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavarens svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av för flera lägenheter gemensamma ledningar(stam) för avlopp, värme, ventilation, el och vatten som föreningen försett lägenheten med.
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens underhåll omfattar sålunda bland annat.
- rummens väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom, har föreningen efter rättelseanmaning rätt att avhjälpa bristen på bostadsrätthavarens bekostnad.

Det står ingenting här om konsekvenserna av att bostadsrättshavaren är skyldig att betala för skada som uppkommer på annan egendom. Inte heller står det direkt någonstans i bostadsrättslagen.

Så vad tolkar ni från BRL och våra stadgar om det hela, är bostadrättshavaren skyldig att betala eller inte?