handdator

Visa fullständig version : Försenad kallelse


Astrid Holmqvist
2008-05-13, 20:00
Jag har fått förhandstips om att vi ska ha vår brf årsstämma den 26 maj. Vi har ännu inte fått kallelse, varken uppsatt i entre eller annan anslagstavla. Vad blir det för följder när inte kallelsen skett i den tid som stadgarna förespråkar, i vårt fall 14 dagar?:6:

Admin
2008-05-13, 20:11
Kallelse ska enligt föreningslagen 7 kap 8 § utfärdas senast 14 dagar före ordinarie årsstämma (stadgarna kan förlänga denna tid före stämman, men det kan aldrig vara kortare tid än 14 dagar före stämman).

Om kallelse ej utfärdats inom utsatt tid så måste någon anmärka på detta när frågan kommer upp på dagordningen om kallelse skett i behörig ordning.

Stämman kan då ta ett beslut att fortsätta stämman i alla fall, men om någon klandrar stämman så kommer stämman att ogiltigförklaras och måste således göras om vid ett senare tillfälle.

Astrid Holmqvist
2008-05-13, 20:21
Hur uttrycker man att man klandrar stämman, hur motiverar man det? Tacksam för svar!

Admin
2008-05-13, 20:36
Ett klander lämnas in till Tingsrätten, med angivande av föreningens namn och organisationsnummer.

Ett exempel på klander hittar du här (http://hotpot.se/hsb-stamma.pdf).

Klander riktas mot styrelsen i föreningen, dvs styrelsen är "svarande".
Klandret görs enkelt och kort med begäran om att stämman görs om pga för sent utfärdad kallelse enligt föreningslagen 7 kap 8 §, och ev. med begäran om att föreningen står för rättegångskostnaderna, dvs i princip de 450 kr en stämningsansökan kostar. Detta är enkelt för tingsrätten att avgöra så det lär behandlas snabbt och enkelt.


Följande är vad jag tidigare skrivit rent allmänt om klander;

Klander av stämma

Om lagar och stadgar ej följs

Reglerna för klander av beslut innebär att man kan använda sig av rättsmaskineriet om ett beslut inte kommit till i behörig ordning, eller strider mot FL, Brl, eller mot stadgarna. I dessa fall kan talan föras mot föreningen om att beslutet skall upphävas eller ändras.
Talan mot beslutet förs genom att en/flera föreningsmedlem/ar hos tingsrätten ansöker om stämning mot föreningen.

Om en stämma bryter mot vad lag och stadgar säger om rösträtt och vem som får närvara på stämman så kan alltså vem som helst som enskild medlem klandra (klaga på) stämman.

Enligt huvudprincipen skall talan väckas inom tre månader från dagen för beslutet (dvs då stämman hölls). Om inte ansökan om stämning kommer till tingsrätten inom denna tid är rätten till att föra talan förlorad. I vissa fall kan dock talan mot ett beslut väckas senare och det är i de s k nullitetsfallen; nämligen när föreningsstämman överträtt tvingande regler. T ex när samtycke krävs av medlemmarna men detta saknas eller när det föreligger allvarliga brister i kallelse till stämman.

Så här skriver HSB Riksförbund om detta;
"Du kan klandra ett stämmobeslut om det inte har tillkommit i behörig ordning, t ex om kallelse inte har skett på rätt sätt eller om beslutet inte har fattats med rätt majoritet. Beslutet kan också klandras om det strider mot lagen eller stadgarna. Om du vill klaga på ett beslut ska du vända dig till tingsrätten, vanligtvis inom tre månader".

Du lämnar alltså in ditt klander av stämma till Tingsrätten.
Kostnaden för detta ligger i dag på 450 kr (i ditt klander av stämma kräv ersättning från styrelsen/mötesordförande/föreningen för dina utlägg).

När man klandrar en stämma pga fel i vem som varit röstberättigad eller pga fel i vem som agerat ombud eller biträde så kan man bl.a. hänvisa till att beslut tagits som ger otillbörlig fördel till någon medlem, och nackdel för någon annan medlem.
Beslut som bereder otillbörlig fördel för en medlem eller nackdel till en annan får ej fattas av stämman. Denna föreningsrättsliga generalklausul är ett komplement till likhetsprincipen som beskrivs nedan.

Likhetsprincipen = likabehandlingsprincipen = likställighetsprincipen
Man kan vid behov referera till den allmänna rättsgrundsatsen som benämns likhetsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) vars innebörd är att föreningsstämman eller föreningsstyrelsen inte får gynnna eller missgynna vissa medlemmar på bekostnad av andra medlemmar eller föreningen. Likhetsprincipen åberopas om en åtgärd leder till olika behandling och uppställer inga krav på att åtgärden ska innebära någon direkt fördel eller nackdel för någon. Vid tveksamma fall ska avgörandet ske till minoritetens fördel. Likhetsprincipen kräver alltså enbart att käranden visar att en olikabehandling ägt rum. Bevisbördan ligger därefter på föreningen som måste bevisa att åtgärden var motiverad av sakliga skäl.
Likhetsprincipens främsta syfte är att eliminera maktmissbruk och illojala förfaranden inom föreningen, och är till för att skydda minoriteten.
Stämmobeslut eller stadgeändringar som strider mot likhetsprincipen är ej att betrakta som nullitet (= oväsentlighet), utan måste klandras för att ogiltigförklaras.

Jag kan tillägga att likhetsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) åberopas alldeles för sällan. Pga att man inte känner till denna grundläggande rättsprincip så missar många medlemmar att få rätt i sina frågor.

Francois
2008-05-13, 22:10
Astrid frågade också. "hur motiverar man det?" .

Visst är det inte bra att en kallelse kommer för sent, men man kan undra om det finns anledning att klandra en stämma just för det. är det särt det?
Om mycket annat går fel på stämman, kan det vara bra att klandra den, och lista allt som gått fel, bl.a. att kallelsen kom för sent. Men om allt annat gått rätt till...

Admin
2008-05-14, 11:58
Jag tror Astrid menade något annat med frågan om hur man motiverar det, dvs hur man formulerar klandret. Jag läste mellan raderna här i det som Astrid skrivit och tolkar det som att det finns anledning att väcka medlemmarna i Astrids brf om en styrelse som inte sköter sitt uppdrag.

Att inte skicka ut kallelse i tid är något så absolut grundläggande att man redan utifrån detta kan förstå att det finns styrelseledamöter här som inte borde sitta där de sitter.

stephan
2008-05-14, 15:28
Håller med admin fullständigt avseende inkometenta styrelser, som inte borde sitta där de sitter.

Senare (på annat ämne) kommer jag beskriva brf vädurens totala förakt för medlemmarna i föreningen genom sina motionssvar.
Här skriver jag om hur det inte får gå till inför en stämma men gör det i Väduren på grund av värdelös styrelse.

Kallelse kommer i portarna exakt 2 veckor innan stämman. På denna kallelse står det att "handlingar till stämman finns att läsa på expeditionen och kommer att delas ut en vecka innan stämman.

Vid besök dagen efter på expeditionen får vi till svar att inga handlingar finns, och att det förmodligen är "tryckfelsnisse" som är orsaken.

Igår en vecka innan stämman kom motionerna, inget mer.
Idag "luskade" vi fram att årsredovisningen håller på att packas i kuvert för att skickas ut till medlemmarna. Kommer förhoppningsvis imorgon eller fredag?

En styrelse som planerar så dåligt att det blir extra kostnader för medlemmarna är som sagt "skit".

Kostnaderna är kanske inte så stora men handlar enligt uträkning om:

En utdelning i brevlådorna med motioner och årsredovisningen kostar 7 timmar x 200kr.

Nu blir det förutom denna kostnad (-den mycket lilla kostnaden som blir med att lägga 2 handlingar samtidigt i brevlådan) porto 9x900=8100kr + instoppning av årsredovisning och adressering av kuvert (5tim x 200kr?) 1000kr.
Summa alltså 9100kr i sjön på grund av dålig planering.

Kan man hoppas annat att styrelsen avsätts nästa tisdag?

Francois
2008-05-14, 20:18
Jag tycker inte man kan bedöma en styrelse utifrån att bara ett fel har begåtts. Även den bästa styrelsen begår fel då och då. Men en bra styrelse rättar till efter begått fel.
Däremot finns det också ibland medlemmar som aldrig blir nöjda, och måste hacka upp sig på de minsta obetydliga detaljer. Den aspekten ska man inte glömma bort ;)
Jag står vid vad jag skrev tidigare. Om allt annat gått rätt till och styrelsen skött sig bra, men det enda felet och sen kallelse på några dagar, tycker jag verkligen det är värt det att klandra stämman bara för det.
Men om mycket annat gått fel, ja då visst ...

Admin
2008-05-14, 20:43
Jag läste som sagt mellan raderna i Astrids fråga och tolkade det som det låg mer bakom.
Att inte skicka ut en kallelse i tid till en årsstämma är bortom okunskap. Det visar på en total brist på respekt för medlemmarna. Bara av denna anledning anser jag att stämman ska klandras.
Vad ska vi annars med stadgar och lagar till, om det bara är styrelsen som kan och får bryta mot dem? Det handlar om att lära styrelsen att visa respekt för medlemmarna.

En stämma med för sent utskickad kallelse bör klandras, men visst kan det finnas förmildrande omständigheter.

En simpel lösning på problemet vore att styrelsen skjuter fram stämman. Vad hindrar dem från att göra detta?

j.a
2008-05-14, 21:35
Samtidigt som jag förstår admins principiellt inställning så anser jag att man måste se till syftet bakom bestämmelsen om minsta tid för kallelse.

Om stämman inte har några beslutspunkter för medlemmarna att förbereda och om det handlar om en eller två dagars försening bör man kunna argumentera för att 12 dagar är tillräckligt för att sätta sig in i årsredovisningen. Alltså är felet inte någon avgörande brist på det sätt att hela stämman måste tas om.

Om det däremot är fråga om stora beslutspunkter för medlemmarna med ett omfattande material som de måste sätta sig in i kan varje dag vara viktig.

Admin
2008-05-14, 21:53
Var ska man då dra gränsen? Om 1-2 dagar för sen kallelse är ok så är väl 3 dagar för sen också ok? Och även 4 dagar? Eller kanske fem dagar? Osv.

Det är i lag satt en gräns på minst 14 dagar, och det är för att denna gräns ska hållas, och alla ska veta att senare än så kan man inte kalla till en stämma.
Det finns inget som hindrar att styrelsen kallar 3 veckor innan stämman. Eller 4 veckor innan.

Om man ska börja räkna på hur tunga ämnen som ska tas upp och hur många dagar för sent man ska kunna kalla till stämma beroende på vikten av de ämnen som ska tas upp på stämman så har man hamnat i en fullständigt orimlig situation där man ska göra avkall på de få lagar som finns för medlemmarnas säkerhet.

De flesta lagparagrafer kan tolkas hit eller dit, men här är det solklart 14 dagar som gäller. Det finns inget att tveka på, och varje styrelse med den minsta kunskap och den minsta respekt för föreningens medlemmar ska se till att hålla denna gräns.

Klandras stämman så finns det inget att tolka i detta fall, och käranden kan inte göra annat än att vinna. Styrelsen har begått ett fel. Ett lagbrott!

Vill styrelsen korrigera sitt fel så kan styrelsen skjuta fram stämman.
Svårare än så är det inte.

Jag skulle vilja uttrycka det som att en stämma där kallelse sker för sent ska ovillkorligen klandras.
Det ska inte vara djungelns lag som råder, och de få och små skydd som finns för medlemmarnas säkerhet ska varje styrelse följa.

Det skulle i och för sig vara intressant att veta skälet till att styrelsen struntar i att följa lagen, men antingen får styrelsen och föreningen ta smällen att stämman görs om eller så får styrelsen skjuta fram stämman. Det finns ingen anledning till att medlemmarna ska finna sig i detta. Dessutom så måste nog föreningen ta sig en allvarlig funderare på att byta ut ledamöterna i styrelsen till några som visar lite mer respekt för sitt uppdrag och för de medlemmar som de ska arbeta för.
Ett klander kan (och brukar) fungera som en väckarklocka.

stephan
2008-05-14, 22:08
Nu är det lekissnack här och försvar av styrelser som känns barnsligt.

Sista dagen för kallelse är 14 dagar innan stämman, första dagen är 4 veckor innan stämman.

Hur skulle det se ut om om Sveriges förstafemma kom för sent till en match???

Francois
2008-05-14, 23:10
Jag håller med "ja". Förra året bestämde vi ett datum för årsstämman, men tyvärr blev det väldigt tajt för förvaltaren att ta fram årsredovisningen. Kallelse tillsammans med årsredovisningen delades ut en dag för sent.

Men det gjorde inget, det spelade ingen roll. Varför skulle man ha klandrat vår stämma för detta? Tur att vi fokuserade på viktigare saker på stämman, än på en sådan formalitet. Jag är för att man ska följa reglerna, men om det händer en liten olycka som ingen drabbas av ändå, ser jag ingen nytta att blåsa upp det hela till orimliga höjder.

stephan
2008-05-14, 23:36
Jag håller inte med dig Francois.

Av följande anledningar i ditt svar här ovan.
Förvaltaren fick problem med att ta fram årsredovisningen = skylla ifrån sig det är styrelsens ansvar punkt slut.

I en mindre förening är det mindre risk att någon blir drabbad av en dag hit eller dit, men det skall bara inte finnas möjlighet att någon blir drabbad på grund av att styrelsen inte kan planera och hålla på regler.

Detta är inte otänkbart, du åker på 14 dagars semester, kallelsen har inte kommit, du kommer hem efter din 14 dagars semester dagen efter stämman.

Då får ett bagatellfel kanske stora konsekvenser?

En annan syn på det hela, jag tror tyvärr att de flesta styrelser som får in "obekväm" motion en dag för sent gärna ogiltigförklarar den?????

j.a
2008-05-15, 09:55
Jag och Francois är på samma linje tror jag.

Man har förstås rätt att klandra, jag påstår inte motsatsen. Frågan är istället om man, bara därför att man har rätt, bör klandra?

(dvs förnuftsmässigt i de fall ingen synbar skada skett)

Det kan vara idé att välja sina strider.

Francois
2008-05-16, 21:11
Jg kan tillägga att i vårt fall visste medlemmarna långt tidigare när stämman skulle hållas, eftersom det stod i ett informationsblad.

Jag tycker att, om man ska klandra stämman, just för principens skull, även om ingen tagit skada, då borde man också göra en polisanmälan varje gång man ser en trafikförseelse, varje gång man ser/hör någon gjort fel. Då borde man anmäla sina grannar för en för hög stakett, för jag vet inte vad. Då blir det ingen rolig samhälle.

Det är ofta svårt att få medlemmarna att komma till stämman. Att få de att komma 2 gånger på kort tid är int bra för föreningen.

Jag kan också säga så: jag är säker på att det alltid går att hitta ett formellt fel i vilken stämma som helst. Om man klandrar varje gång, blir stämman inte av... "Kasta stenen först den som aldrig syndat.."

stephan
2008-05-17, 09:55
Blir "brottet" ej informerad kallelse i tid större, om stämmohandlingarna kommer med bara en vardag till stämman?

Francois
2008-05-17, 18:33
Ja, den blir större.
Ett exempel från andra branscher. När man söker bygglov för ett hus, finns det regler som säger att man inte får bygag mer än x% på tomten. Om man vill bygga lite mer, kan det gå. Då ska nämden hantera en avvikelse. Om avvikelsen är liten (läs mindre än 5 eller 10%), då kan det gå bra.
Alltså, 1-2 dagar försening för kallelse, i fall det inte finns ett välsigt stort antal motioner, är väl ok. En vecka försening är inte ok.

Det finns andra principer som man aldrig någonsin får tämja på, t.ex. köra på rött. För att man då riskerar andras liv.

14 dagar för kallelse är inte en sådan regel. Det är en regel som anger en ganska stor tidsperiod och som tar hänsyn att medlemmar ska kunna planera sina aktiviteter för att kunna komma till stämman, samt ska hinna läsa alla motioner och årsredovisning. Om det inte finns motioern, om medlemmarna redan blivit informerade om datumet på årsståmman, ja, då tycker jag att det borde räcka med en kommentar till styrelsen att de borde vara försiktiga och hålla sig till reglerna, till nästa stämma. Men om det varit många motioner, kan man tycka på ett annat sätt.

Det finns värre brott än 1-2 försening av kallelse: t.ex. att välja ett datum mitt i en lång helg för årsstämman. Detta är inget brott i lagens mening, men det är ändå ett sätt att hålla bort medlemmarna från stämman (många vill bort under långa helger).
Det är inte alltid lätt med rät och fel och sunt förnuft.

Myggan
2008-05-18, 11:27
Om en motion kommer in för sent får man vänta ETT år!
Ska vi tänja på den regeln med då eller?
En motion ska lämnas in flere månader innan stämman och en styrelse godtar inte EN dag för sent!
Bara en jämförelse....
Finns det regler och regler?:1:

Francois
2008-05-18, 17:35
För några år sedan lämnade jag en motion till styrelsen för sent. På stämman hade kallelsen kommit för sent. Styrelsen påpekade att min motion inte kunde tas på agendan, eftersom den kommit för sent. Så var reglerna. Jag påpekade då att kallelsen hade kommit för sent, och undrade då om styrelsen ansåg att reglerna gällde bara för medlemmarna och inte för styrelsen. De frågade stämman om det var ändå ok att fortsätta med stämman, och fick godkänt. jag tycker att de borde frågat stämman om det var ok att behandla min motion, men det gjorde de inte.

Som styrelseledamot skulle jag inte tveka att ta emot och behandla en motion som kommit för sent, om jag anser att styrelsen har tid för det. Om det kommer 10 motioner 1 vecka innan stämman, blir det nej från min sida. Om det kommer 1 motion 1 vecka för sent (tiden går ut sista juli i vår förening), skulle jag yrka för att vi behandlar den. Möjligtvis kan vi ändra motionen till en egen proposition för att kunna behandla den.

Kolla, t.o.m. skatteverket blundar om inkomstspecifikationen kommer 1-2 dagar efter sista datumet. Lite flexibilitet skadar inte.

Astrid Holmqvist
2008-05-19, 18:11
Jag tycker inte man kan bedöma en styrelse utifrån att bara ett fel har begåtts. Även den bästa styrelsen begår fel då och då. Men en bra styrelse rättar till efter begått fel.
Däremot finns det också ibland medlemmar som aldrig blir nöjda, och måste hacka upp sig på de minsta obetydliga detaljer. Den aspekten ska man inte glömma bort ;)
Jag står vid vad jag skrev tidigare. Om allt annat gått rätt till och styrelsen skött sig bra, men det enda felet och sen kallelse på några dagar, tycker jag verkligen det är värt det att klandra stämman bara för det.
Men om mycket annat gått fel, ja då visst ...

Fick just tillbaka en motion i brevlådan, där styrelsen redan avslagit ett förslag. Det är nästa problem, styrelsen beslutar själva motionerna innan stämman. Jag skulle inte klandra en försenad kallelse om annat var helt OK, helt rätt!

Francois
2008-05-19, 23:36
Oj då, otroligt vad dåligt din styrelse sköter sig. Jag hoppas att du står på dig och informerar styrelsen att de inte har någon rätt att avslå en motion. De ska förbereda ett svar, och sen ska stämman ta ställning till motionen.
Sen borde din styrelse gå en kurs :13: