handdator

Visa fullständig version : Rösträtt - per medlem eller per bostadsrätt?


Hallmat
2010-08-24, 10:30
I vår förenings mossiga stadgar står det:
”Medlems rätt att deltaga i föreningens angelägenheter utövas å föreningens sammanträden, där varje medlem, som fullgjort sina förbindelser till föreningen, äger en röst”

I mer moderna stadgar – och alla jag läst – står det, förutom ovanstående (dock skrivet på lite mer modern svenska), att
”Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.”

Det exakta citatet ovan kommer från SBC’s mönsterstadgar. Denna mening, eller något liknande, finns alltså inte i våra stadgar.

I bostadsrättslagen står det:
”Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna”

Min avsikt är att starta ett arbete för att modernisera våra stadgar, som inte har ändrats alls sen föreningen bildades 1943. Spontant tycker jag personligen att vår beskrivning känns bättre och mest naturligt, att varje medlem, oavsett om två eller fler medlemmar bor ihop, har en röst.
Men uppenbarligen är detta då väldigt ovanligt och jag söker argument för att det skulle vara bättre att det är själva bostadsrätten som har rösträtt och inte de enskilda medlemmarna som bor i den.

Vi har 9 lägenheter och en lokal. Totalt just nu 14 medlemmar. En av medlemmarna äger lokalen och bor inte i huset. Han är dock totalt ointresserad av föreningen.

Så, ni kunniga inom detta område – bör jag ändra detta eller inte?

Admin
2010-08-24, 11:06
Måste rimligen ändras!

T.ex. till;
30 § Röstning och Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt tillsammans har de dock tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst.
Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina ekonomiska åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar och enligt lag.
... Enligt mina mallstadgar för brf (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm).

Det är inte förenligt med likhetsprincipen att en familj med fler medlemmar har större inflytande än ensamstående, även om lagen nu gett en liten öppning för att bryta mot likhetsprincipen.

Se även;
Rösträtt i förhållande till ägarandel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16674)

För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8535) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Stämma - Beslut på stämman, votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15671) - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15659) - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1150) - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8903)

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989) - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8628) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1826) - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf (http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm) - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3) - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12088) - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14821)
Hur ska giltig fullmakt se ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14930) - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14725) - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10203) - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14510) - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500) - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16414) - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331) - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460)
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650) - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10017) - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6598) - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14008) - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1322)

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1820) - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4217) - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15466) - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7397)

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10662)

Röstning i samband med balkongbygge (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15148) - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar (http://hotpot.se/hsb-staemma-brf.htm#stadgeaendring)

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet (http://hotpot.se/hsb-staemma.htm#ogiltig_roestning)

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12514) - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14992) - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13397) - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14324) - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14079) - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=821) - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13407) - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#roestning) - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7993) - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13888) - Jäv?

totiki
2010-08-24, 11:16
Bra fråga. Som vanligt finns inget enhetligt svar.
Jag anser att ni ska ge varje lägenhetsnummer möjlighet till en ledamot i styrelsen, oavsett om de använder möjligheten eller inte. Det är 9 lägenheter. Och lika på stämman.

Som jag ser det är det väldigt stor skillnad när det gäller stora och små bostadsrättsföreningar vad gäller rösträtt.

Det skulle kunna rättas efter andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010), precis som A resp. B aktier i Sverige. Ett system som lever kvar sedan innan 1917 när det Svenska rösträttssystemet grundade sig på rikedom. Det skulle väl ändå inte behöva vara orättvist i små föreningar med 3-5 lgh. Men rätt förlegat.

Det skulle kunna rättas efter medlemsskap, som jag beskrev i föreningar med biverksamhet eller ideologi.

I större föreningar tror jag inte att annat än en röst per lägenhetsnummer är möjligt.

Jag tror inte man ska begränsa att den som äger fler lägenheter endast har en röst. Det öppnar bara för att bostadsrätten skrivs över på annan familjemedlem eller släkting. Min åsikt är att rösten ska vara kopplad till lägenhetnummer och inte till personen. Föreningen är fastigheten uppdelad i enheter, vars enhetsroller ikläds av personer.
Dessutom så förändrar det andelstalet på ett abstrakt vis. Det är inte heller likvärdigt.

Med endast 9 lägenheter tycker jag att ni i stadgan ska ge en styrelseledamot till varjeb ostadsrätt d v s mellan 3 - 10 ledamöter i styrelsen. Det kan även skrivas in i stadgan att detta sker per automatik. Att styrelsen är beslutsför vid tre ledamöters närvaro och att beslut tas i styrelsen med enkel majoritet där ordförandens röst är utslagsgivande (eftersom det vid tillfälle kan vara jämnt antal ledamöter på plats).
Då är det upp till var och en av bostadsrättshavarna att bevaka sin rätt och röst. Att erhålla och läsa protokoll (total genomlysning) samt att dra konsekvenserna av att inte göra detta.

För stämman ska ni ge en röst till varje lägenhetsnummer samt även till lokalens nummer.

Admin
2010-08-24, 11:38
Jag tycker inte man ska kunna köpa till sig mer makt i en brf. T.ex. att en medlem har två bostadsrätter.
Men det är inte skrivet i sten, så att säga.

Visst kan man med mitt förslag komma runt detta genom att en medlem som har två lägenheter skriver över en av sina två lägenheter på annan medlem.
Men det är nog sällsynt att det sker (kräver vissa förutsättningar) och får nog räknas som undantagsfall?
Blir svårt (omöjligt?) att täcka upp alla möjligheter och få ett helt rättvist system.

Men eftersom förmodligen nästan alla föreningar bygger på rösträtt enligt mitt förslag så kanske det blir så rättvist det nu kan bli bara av detta skäl?

Sedan kanske det i praktiken spelar mindre roll vilket alternativ man väljer så länge det ändå bara är 5-25 % av medlemmarna som går på stämmor?
Men det är ju alltid bra att planera för framtiden! :1:

Dock vill jag understryka att hur man än gör så är rösträtt per medlem, enligt min mening, det absolut sämsta alternativet!

totiki
2010-08-24, 12:34
Jag tycker inte man ska kunna köpa till sig mer makt i en brf.
T.ex. att en medlem har två bostadsrätter.
Men det är inte skrivet i sten, så att säga.


Som jag ser det är det stor skillnad i denna fråga avseende stor eller liten bostadsrättsförening.
I en förening med 100 lika stora eller endast ettor & tvåor. Blir andelstalet i princip 1 för alla mer eller mindre. Om en eller par individer äger två röster istället för 1 blir det förmodligen försumbart i de flesta frågor. Är det jämnt skägg har ändå ordföranden utslagsröst. Så problemet fanns där innan också.

I en liten förening med tre bostadsrätter. En barnfamilj med 5 barn i en trea på 70 kvm och 2 Stockholms-ettor på 15 kvm. Kommer denna brf att gå omkull om ettorna vill bygga en pool med spa med sina egna 15% insats var mot 3:ans 70% på egen hand (som kanske strider för ett barnvagnsrum som aldrig kan gå igenom).

Rättvisa i små föreningar måste nog förhandlas fram genom sunt förnuft och grannsämja eller så måste det skapas ett eget regelverk för dessa.

Admin
2010-08-24, 14:11
... tycker jag att ni i stadgan ska ge en styrelseledamot till varje Bostadsrätt d v s. mellan 3 - 10 ledamöter i styrelsen.
Tycker jag låter som en ypperlig idé.
Trodde lite det var så det generellt fungerade i mindre föreningar, men det kanske det inte är.

ordförandens röst är utslagsgivande
En intressant punkt och också något jag tycker ska ändras i stadgarna avseende stämmor. Dvs;
"Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder".
Jag tycker inte det är rätt att möjligheten ens ska finnas att en utomstående, och som regel part i målet (dvs det innebär att man ger styrelsen en extraröst), ska kunna ha en utslagsröst.

För stämman skall ni ge en röst till varje lägenhetsnummer samt även till lokalens nummer.
Men bara om det är en bostadsrättslokal.

Rättvisa i små föreningar måste nog förhandlas fram genom sunt förnuft och grannsämja eller så måste det skapas ett eget regelverk för dessa.
Ja, många tror att rättvisa och demokrati är samma sak, men så är det inte.
Demokrati är lätt att uppnå, rättvisa ofta omöjligt.
Jag är för regelverk, och tydliga sådana, och jag tycker det ska tas fram regler där det är möjligt, men samtidigt kommer vi naturligtvis aldrig att uppnå ett läge där vi har ett regelverk som täcker allt.
Sunt förnuft är bra. Men jag kan ju säga att det sunda förnuftet lyser med sin frånvaro i bl.a. min brf, och man ska nog inte sätta för mycket tillit till detta.

totiki
2010-08-24, 14:57
En intressant punkt och också något jag tycker ska ändras i stadgarna avseende stämmor. Dvs;
"Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder".
Jag tycker inte det är rätt att möjligheten ens ska finnas att en utomstående, och som regel part i målet (dvs det innebär att man ger styrelsen en extraröst), ska kunna ha en utslagsröst.


Kan hålla med dig om avseende stämmor. Men för att det ordinarie styrelsemötet ska fungera krävs det nog avslut och inte bordläggningar, även om ett jämnt antal ledamöter infunnit sig.

Hallmat
2010-08-24, 15:41
Med endast 9 lägenheter tycker jag att ni i stadgan ska ge en styrelseledamot till varje Bostadsrätt d v s. mellan 3 - 10 ledamöter i styrelsen. Det kan även skrivas in i stadgan att detta sker per automatik. Att styrelsen är beslutsför vid tre ledamöters närvaro och att beslut tas i styrelsen med enkel majoritet där ordförandens röst är utslagsgivande (eftersom det vid tillfälle kan vara jämnt antal ledamöter på plats).
Då är det upp till var och en av innehavarna att bevaka sin rätt och röst. Att erhålla och läsa protokoll (total genomlysning) samt att dra konsekvenserna av att inte göra detta.
För stämman ska ni ge en röst till varje lägenhetsnummer samt även till lokalens nummer.
Nja, jag tycker nog att det ska till ett lite större "generationsskifte" i föreningen för att det ska bli aktuellt att ge alla bostadsrätter en styrelsepost. Vi har t.ex. en dement 93-åring som dessutom är eremit. Jag har bott i huset i två år nu och har aldrig sett henne. Vad ska hon med en styrelsepost till? Vi har en annan 93-åring i huset. Klar i knoppen, men men med lite märkliga åsikter om saker och ting. Vad ska hon med en styrelsepost till? En annan multisjuk kvinna finns också. En riktig gnällkärring som bara är allmänt jobbig. Styrelseledamot? Nej tack.

Och så har vi lokalägaren. Som alltså bara äger lokalen (upplåten som bostadsrätt) men inte bor i huset. Har bott i huset en gång i tiden men som idag har noll intresse för huset och föreningen. Är aldrig med på medlemsmöten eller årsmöten. Varför ska han ha en styrelsepost?

Dessutom finns det risk att han som styrelseledamot upptäcker att han fått betala olagliga städavgifter i 10 år. Dessa är borttagna nu men han skulle aldrig låta en sån vetskap bero utan skulle kräva tillbaka dessa avgifter.

clabbe
2010-08-24, 16:05
Enligt lagen om ekonomiska föreningar gäller följande för ett styrelsebeslut:Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.Det låter spännande att tillämpa den lagregeln i Hallmats förening.

Det är svårt att säga att det är mer rättvist med en röst per medlem än en röst per lägenhet. En aspekt på att ha en röst per lägenhet är att maktbalansen på föreningsstämman inte skiftar beroende på om lägenheter ägs av en eller flera medlemmar.

Admin
2010-08-24, 16:21
Ja, som Totiki säger så kan det skilja lite beroende om föreningen är stor eller liten, och som Hallmat visar på så kan också valet av det mest rättvisa alternativet skilja beroende på föreningens sammansättning.

En röst per medlem är säkert bra för storfamiljer och dem med många delägare (som kanske inte ens bor i föreningen).

Mina två huvudskäl för att en röst per medlem är det absolut sämsta alternativet är just;
1. att en det blir en orimlig fördelning av rösterna (faktiskt även i små föreningar).
2. det allmänt accepterade alternativet med en röst per lägenhet är det som används nästan överallt och varför frångå detta då?

Sedan kan man kanske göra olika definitioner av vad en röst per lägenhet innebär i praktiken, men det är nog ytterst sällan varianter på detta kan leda till något problem... så länge alla vet vad som gäller.

totiki
2010-08-24, 16:38
Nja, jag tycker nog att det ska till ett lite större "generationsskifte" i föreningen för att det ska bli aktuellt att ge alla bostadsrätter en styrelsepost. Vi har t.ex. en dement 93-åring som dessutom är eremit. Jag har bott i huset i två år nu och har aldrig sett henne. Vad ska hon med en styrelsepost till? Vi har en annan 93-åring i huset. Klar i knoppen, men men med lite märkliga åsikter om saker och ting. Vad ska hon med en styrelsepost till? En annan multisjuk kvinna finns också. En riktig gnällkärring som bara är allmänt jobbig. Styrelseledamot? Nej tack.

Och så har vi lokalägaren. Som alltså bara äger lokalen (upplåten som bostadsrätt) men inte bor i huset. Har bott i huset en gång i tiden men som idag har noll intresse för huset och föreningen. Är aldrig med på medlemsmöten eller årsmöten. Varför ska han ha en styrelsepost?
Dessutom finns det risk att han som styrelseledamot upptäcker att han fått betala olagliga städavgifter i 10 år. Dessa är borttagna nu men han skulle aldrig låta en sån vetskap bero utan skulle kräva tillbaka dessa avgifter.

Tror du någon av de tre kvinnorna kommer att närvara på styrelsemötena?
Förmodligen iinte. Ifall de gör det och det innebär problem av något slag vad gäller styrelsearbetet så sätter det press på övriga ledamoter att infinna sig. Detta stärker i sådana fall demokratin och likaprincipen. (Förmodligen kommer det fortfarande enbart att vara ni samma tre som sitter där, men nu i kraft av ett oantastligt demokratiskt och likaberättigat förhållande).

Jag föreslår inte att lokalägaren ska få en styrelsepost. Men en röst på stämman ska han ha ifall lokalen är upplåten med "lokalrätt".

Vad jag skrev var; En röst per lgh-nummer. Inte medlem.
Det innebär att medlem som innehar flera bostadsrätter också får fler röster. Detta sätter press på att när fler bostadsrätter slås ihop ska det också regleras formellt till en (1) lägenhet.

Jag tror att det är bättre att vara konsekvent (inom föreningen) än att blanda olika bitar ur regelverket för olika lägenheter.

Admin
2010-08-24, 17:06
En röst per lgh-nummer. Inte medlem. Detta innebär att medlem som innehar flera lgh-nummer också får fler röster. Detta sätter press på att när fler lgh slås ihop ska det också regleras formellt till en (1) lgh.
Jag tror att det är bättre att vara konsekvent (inom föreningen) än att blanda olika bitar ur regelverket för olika lägenheter.
Jag bara kommenterade övriga kommentarer i denna tråd om en röst per medlem, vilket inte minst trådägarens ursprungsinlägg om rösträtten på stämmor handlade om (och som jag koncentrerade mig på).

Jag har inte kommenterat alternativet "en röst per lgh-nummer" mer än att jag inte kan säga om det är bra eller mindre bra att ha det på det viset... och att min personliga preferens tills vidare är en röst per lägenhet.

kluringen
2010-08-24, 18:15
Det är ett lovvärt initiativ att modernisera mossiga gamla stadgar. I er lilla förening är det dessutom inte alltför krångligt att skapa en bred förankring blad medlemmarna. Fast gamla stadgar behöver inte vara mossiga bara för att de är gamla, det kan t o m vara tvärt om.

Tips: Börja med att sätta upp målsättningar för stadgarna som gillas av era medlemmar. Varning för att ändra på det som är inarbetat och känns bra med motiveringen att ”så står det i många andra föreningars stadgar”. Ha alltid i tankarna att er förening är unik och att det bara är ni själva som kan avgöra om det är på gott eller ont att ändra något som fungerar bra! Vår huvudmålsättning när vi gjorde om stadgarna (som jag personligen tycker mycket om) löd så här:

1.) Att stadgarna skall vara till stöd i det löpande föreningsarbetet för både styrelse och medlemmar i den unika förening som stadgarna är skrivna för. (huvudmålsättning)

En annan målsättning som jag fortfarande tycker illa om men som vi inte kunde slippa var formulerad på en stämma i samband med beslut om att hela stadgan ska ses över i sin helhet. Som man frågar får man svar, och frågan som ställdes var om vi ska ha ”hemsnickrade stadgar” eller något som är standardiserat och som banker och mäklare känner igen sig i. (Vem bryr sig om banker och mäklare?)

4. Att stadgarna påminner om någon / några andra normalstadgar i den mån som föreningens behov tillåter

Det understrukna la vi till på eget bevåg.

Det skulle kunna rättas efter andelstal, precis som A resp. B aktier i Sverige. Ett system som lever kvar sedan innan 1917 då det Svenska rösträttssystemet grundade sig på rikedom. Det skulle väl kanske ändå inte behöva vara orättvist i små föreningar med 3-5 lgh. Men rätt förlegat.

Jag tycker inte man ska kunna köpa till sig mer makt i en brf.


Det beror helt och hållet på om man uppfattar föreningen som en ideell sammanlutning eller som ett företag som ska tillgodose ”ägarnas” ekonomiska intressen. Det är inte bara när man köper som man lägger en större summa. En stor lägenhet betalar mycket mer för att täcka föreningens löpande utgifter än en liten.

Röster viktade proportionellt till insatserna har vår förening tillämpat under 60-års tid utan problem eller ifrågasättanden ända tills vi blev BRL och bytte till en modernare problemmetod. Synd, eftersom metoden enligt ”aktiebolagsprincipen” är klockrent entydig.

Dessutom, det är de mindre lägenheterna som byter ägare relativt ofta medans de större lägenheterna bjuds sällan ut till försäljning. Det är dom som bor kvar som får ta konsekvensen av måhända demokratiska men ibland felaktiga beslut, och det är de som har för avsikt att bo länge som engagerar sig i föreningens angelägenheter. Är det då så odemokratiskt att de har större inflytande? I så fall är hela aktiebolagslagstiftningen odemokratisk.

Ogörligt att försöka backa nu när innehavarna av de större lägenheterna har förlorat styrkan i sina rösträtter.

Till sist, en mossig formulering ur våra antika stadgar som gällde från 1920 till 1995 då vi blev en BRF, och vars innebörd inte var ifrågasatt av någon i huset:

§1. Denna förenig, vars benämning är Bostadsföreningen N:r kvarteret lavetten utan personlig ansvarighet, har till föremål att för sina medlemmars räkning inköpa och för all framtid besitta och förvalta fasta egendomen N:r 11 i kvarteret Lavetten med adressnummer 9 vid Kronobergsgatan och 1 A och 1 B vid Drottningholmsvägen i Stockholm samt däri upplåta bostadslägenheter åt sina ledamöter, vilka lägenheter bliva innehavarens lagliga egendom.

En kalldusch att inse efter omregistreringen att ägande av själva lägenheten inte är möjlig enligt BRL, men det är bara att gilla läget.

Stadgarna som antogs 1995 var formulerades under väldigt kort tid. Som grund användes en standardmall. Ett antal bestämmelser som vi ville inte ha men accepterade ändå eftersom ”experter” hänvisade till BRL som vi själva inte visste ett jota om.

Det finns två finns viktiga bestämmelser som kom in stadgan p g a att vi blev grovt vilseledda enligt min uppfattning.
• man måste inte alls ha någon underhållsfond
• vi hade kunnat behålla våra rösträtter som inte var förbjudna i BRL
:13: