handdator

Visa fullständig version : Begäran om extra styrelesmöte ignoreras av ordförande


Bjurre
2010-08-16, 08:55
Jag och ytterligare en suppleant i styrelsen skickade en skriftlig begäran om extra styrelsemöte till vår ordförande, i begäran fanns även krav på att det extra styrelsemötet ska ske före nästa ordinarie styrelsemötet. Vår ordförande nonchalerar totalt vår begäran, troligtvis därför att den fråga vi vill ta upp ej ligger i linje med hans egen uppfattning. Enligt vad jag kan tolka i Föreningslagen (6 kap. Föreningens ledning. §8) så ska styrelsen sammankallas ifall en styrelseledamot så begär. Enligt mig så begår vår styrelseordförande ett mycket stort fel när han ignorerar vår begäran. Har jag fel?

Trötter
2010-08-16, 11:18
Att styrelsens ordförande har den exklusiva makten att sammankalla till styrelsens sammanträden, detta ger inte ordförande makten att överta beslutande rätten i föreningen. Så om nu inte styrelsens ordförande behagar att utlysa ett sammanträde på begäran av en ledamot bör ordförande avträda som ordförande. Så mitt förslag är att ni vid nästa sammanträde utlyser en förtroende omröstning inom styrelsen och ser om det finns förtroende för sittande ordförande.

Ett annat alternativ är att ta diskussionen med övriga ledamöter genom att kalla till ett inofficiellt sammanträde där ni diskuterar frågan som bör behandlas.

göteborgaren
2010-08-20, 11:51
Är ni 2 suppleanter som begär extra styrelsemöte kan ordföranden bråka, eftersom ni är suppleanter. Är däremot någon av er ordinarie ledamot får ordföranden inte motsätta sig ett extra styrelsemöte. Där är lagstifningen solklar

Trötter
2010-08-20, 12:38
Är ni 2 suppleanter som begär extra styrelsemöte kan ordföranden bråka, eftersom ni är suppleanter. Är däremot någon av er ordinarie ledamot får ordföranden inte motsätta sig ett extra styrelsemöte. Där är lagstifningen solklar

Ja enligt föreningslagen 6 kap. Föreningens ledning


8 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen skall välja ordförande, om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har beslutats av föreningsstämman. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Verk- ställande direktören får inte vara ordförande.
Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören skall styrelsen sammankallas. Verkställande direktören har, även om han inte är styrelseledamot, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om inte styrelsen bestämmer annat i ett särskilt fall.
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.