handdator

Visa fullständig version : Stämning av styrelse, hur?


Snuffe
2010-07-05, 20:34
Hur går man tillväga med stämning av styrelse. Var & hur lämnar jag in denna stämning? Hur är turerna sedan?

Admin
2010-07-05, 21:33
Svårt att svara på utan att ha hela bilden, men i princip finns det bara en instans (efter eventuellt försök till medling i hyresnämnden) och det är tingsrätten.

Är det styrelsens brott mot stämmobeslut det handlar om?

Se även;
Hur går man tillväga för att klandra stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12547)

Klander av stämma i brf, exempel/mall/tips (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12937)

Trötter
2010-07-06, 09:34
Om föreningen ska söka ekonomiskkompensation genom en skadeståndstalan för något styrelsen eller enskilda ledamöter har genomfört, som strider mot stadga, lag eller beslut som fattats på stämma. Då finns det några åtgärder och procedurer som man kan vidta och tänka på.

13 kap. Skadestånd m.m.
5 § Talan om skadestånd till föreningen enligt 1--3 §§ kan väckas, om vid en föreningsstämma majoriteten eller en minoritet bestående av minst en tiondel av samtliga röstberättigade har biträtt ett förslag om att väcka skadestånds- talan eller, såvitt gäller en styrelseledamot eller verkställande direktören, har röstat mot ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet. En uppgörelse om skadeståndsskyldigheten kan träffas endast av föreningsstämman och bara under förutsättning att inte en tiondel av samtliga röstberättigade röstar mot förslaget till uppgörelse. Om en föreningsmedlem för skadeståndstalan för föreningens räkning, kan någon uppgörelse inte träffas utan hans samtycke.
Talan om skadestånd till föreningen får föras av röstberättigade som utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Om en röstberättigad sedan talan har väckts avstår från talan, kan likväl de övriga fullfölja denna. Den som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning av föreningen för den kostnad som täcks av vad som har kommit föreningen till godo genom rättegången.
Talan för föreningens räkning mot en styrelseledamot eller verkställande direktören om skadestånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall väckas senast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på föreningsstämma.
Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra skadeståndstalan utan att det minsta antalet röstberättigade som avses i första stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan försuttits enligt tredje stycket, kan trots detta talan enligt första eller andra stycket väckas, om det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något annat sätt till föreningsstämman inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.
Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.

Föreningens medlemmar bör kalla till en extrastämma och söka stöd hos medlemmarna för att driva en process mot styrelsen. För att driva talan mot styrelsen på föreningens bekostnad, krävs det att 10 % av medlemmarna bifaller en sådan begäran vid en extrastämma. Om stämman har behandlat frågan och begäran får stöd för att driva talan mot styrelsen, då bör de som har biträtt begäran om talan mot styrelsen vända sig till juridiskexpertis för att upprätta en skriftligskadeståndstalan mot styrelsen eller enskilda ledamöter, som lämnas till tingsrätten på orten. Om styrelsen eller enskilda styrelseledamöter förlorar ett sådant mål då har föreningen möjlighet att utesluta de medlemmarna som har orsakat föreningen ekonomisk skada.

ChevySS454
2010-08-03, 20:12
Hur går man tillväga med stämning av styrelse. Var & hur lämnar jag in denna stämning? Hur är turerna sedan?


Stämning av styrelse sker i länet där BRF:en har sitt säte.
Ansökan skickas in i två exemplar. :14: