handdator

Visa fullständig version : Får andra medlemmar närvara på ett styrelsemöte?


Laurene
2010-06-23, 21:13
Jag undrar vem som får närvara vid styrelsemöte?
Att vicevärden kan närvara men inte har några yttranderätt och rösträtt har jag nog förstått. Men vad gäller för andra medlemmar? :13:

Trötter
2010-06-23, 21:21
Om styrelsen finne det nödvändigt att kalla in andra till styrelsens sammanträden för ett ärende, då kan styrelsen låta andra delta på sammanträdena. T.ex. expertkunskap inom något område eller om styrelsen ska behandla något ärende som gäller en enskild medlem eller grupp. Beslutanderätten är endast tilldelad ledamöterna som är registrerade i styrelsen. Utomstående får ej vara med i beslutsprocessen.

Vicevärden kan ha beslutande rätt i styrelsen om vederbörande sitter som ledamot i styrelsen.

Laurene
2010-06-23, 21:53
Vilket snabbt svar! :-) Tack!

Min fråga gäller inte besluttanderätten, som bara gäller för ledamöterna, utan yttranderätten och rätten att närvara på möte för en enskild medlem. Kan alltså styrelse sätta sig emot att en medlem vill närvara ett styrelsemöte?

Admin
2010-06-24, 07:57
Ja, styrelsen bestämmer vem som får närvara på styrelsens sammanträden.

Stämman står över styrelsen, så vill man ha en annan ordning kan stämman besluta om detta, men det är som regel inte särskilt lämpligt att "vanliga" medlemmar deltar på styrelsemöte.

Revisorn bör heller inte närvara på något styrelsemöte.

Däremot är det väldigt viktigt att valberedningen, som en del av sitt uppdrag, deltar på ett eller två styrelsemöten om året.
Eftersom styrelser oftast vill förvägra valberedningen denna möjlighet måste det då till ett mycket tydligt formulerat stämmobeslut om att valberedningen har denna rättighet.
Gärna att det förs in i föreningens stadgar.

Du kan skriva en motion till föreningen om hur du önskar att det ska fungera.

MikHo
2010-06-24, 11:05
Hej!

Jag har letat i forumet men inte hittat svar på min fråga...
Jag undrar nämligen om vem som får närvara vid styrelsemöte?
Att vicevärden kan närvara men inte har några yttranderätt och rösträtt har jag nog förstått. Men vad gäller för andra medlemmar? :13:

Någon som vet?

/Laurene

När jag satt med i Styrelsen i min förening så kallades alltid den ekonomiske förvaltaren till det styrelsemöte där budgeten skulle diskuteras.

Vid de styrelsemöten jag höll i när vi hade ventilationsarbete så ingick alltid våran ventilationskonsult för att kunna förklara de handlingar som kom från entrepenören til föreningen samt att det blev korrekt formulerat till leverantören från föreningen.

Efter avhandlade ärende så lämnar konsulten/förvaltaren/den inbjudne styrelserummet och styrelsen fortsätter behandla övriga ärenden.