handdator

Visa fullständig version : Är BoRevisions inblandning i revisionen ett lagbrott?


Bjurre
2010-06-21, 15:01
Våran HSB Brf, som så många andra, anlitar BoRevision för att gå igenom vår årsredovisning. Nu har jag en fråga gällande deras inblandning i revisionen, en fråga gällande jäv.

I Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, kapitel 8, §7, står följande:

Den får inte vara revisor som:
1. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller föreningens kontroll däröver,
2. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till föreningen eller någon som avses i 1,
3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller föreningens kontroll däröver,
6. utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen, står i låneskuld till denna eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som föreningen eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

Vad jag har förstått så är BoRevision ett "dotterbolag" till HSB och är då verksam i samma företag som den yrkesmässigt biträder.
Är BoRevisions inblandning i revisionen ett lagbrott?

clabbe
2010-06-21, 15:18
Men BoRevision är väl inte dotterbolag till er Brf?

PS: lägger till att jag nog missförstod vilken punkt du syftade på. Är det punkt 3?

totiki
2010-06-21, 15:46
Det är väl skilda bolag fast de ingår i samma koncern.

Admin
2010-06-21, 15:49
Efter att jag tog upp detta problem med HSB om att det inte är rimligt att BoRevision granskar sig själv, så bestämde HSB sig snabbt för att BoRevision och HSB - efter många år - skulle gå skilda vägar.

Se; BoRevision (http://hotpot.se/bo-revision.htm)

Trötter
2010-06-21, 18:05
Admin anger skilda vägar. Man ser att Bo revision och HSB på pappret är två fristående företag/organisationer som inte har några som helst återkopplingar, då tycker jag att man svär i kyrkan. Enligt min mening så har dessa aktörer ett dolt samarbete som inte syns juridiskt eftersom HSB har knoppat av Bo revision.

Alla företag och föreningar utser allt från en till flera revisorer genom att ägare eller som i brf medlemmar utser revisor på stämma eller liknande. Detta gäller dock inte i föreningar som är anslutna till organisationen HSB. HSB har enligt den av HSB uppdiktade stadgan rätt att utse en med revisor som granska föreningens dokumentation på BRI bekostnad:13:.

Vilket företag eller organisation låter en kund gå in i verksamhetens heligaste och styra och ställa som det behagar detta är ett mycket underligt agerande.

Att det inte råder någon jävs situation i förhållandet HSB vs Bo revision på pappret värkar klar lagt, men ser man till den moraliska aspekten och kulturen som finns i HSB och som med största sannolikhet finns i Bo revision, då anser jag att det är högst olämpligt att revision utföras av Bo revision och till råga på allt på föreningens bekostnad.

Om man går in och skärskådar Bo revisions bristfälliga granskning av föreningar, så finns det stora frågetecken vad gäller objektiviteten och att ta tillvara medlemmarnas intressen. En brf ska i första hand värna medlemmarnas ekonomiska intressen och revisorns roll är att säkerställa detta genom sin granskning. Hur kan HSB:föreningars "enligt mig" korrupta bo revision gör detta när det aldrig från revisorernas sid anmärks på överdebiteringar, stadga överträdelser, bristande dokumentation och rena bokförings slarv som HSB föregriper i de tjänster som HSB prackar på föreningar. Detta är en gåta som jag har ett svar på. Dessa två parter sitter i knät på varandra och bevakar sina ekonomiska intressen. Där det finns pengar där finns det bedragare.


Med detta sätt som HSB bedriver sin verksamhet så är min åsikt att HSB kidnappar föreningar och genom utsugningsmetoder och desinformation skapar en otrygg och kostnadsineffektiv verksamhet genom sin makt position.

MikHo
2010-06-21, 19:06
i lagens mening finns där inget jäv, däremot kan man alltid diskutera den moraliska aspekten.

Admin
2010-06-21, 19:49
Ja, det är helt klart att det som står på papperet skiljer sig från verkligheten.
Rent jurdiskt förekommer det ingen jävsituation idag jämfört med innan jag fick HSB att skilja sig från BoRevision. Men naturligtvis finns de gamla banden kvar, och det lär knappast vara så att revisionsföretagen spelar på lika villkor om HSB:s brf:ar.

Om någon från media läser detta så skulle det vara intressant om man undersökte hur stor del av HSB:s brf:ar som än idag anlitar BoRevision.

Så länge medlemmarna inte förstår vikten av att ställa kvalitetskrav så kommer BoRevision att fortsätta revidera majoriteten av HSB brf:arna.

Brf:ar med BoRevision lever särskilt farligt. Inte bara för att BoRevision inte är auktoriserad. Dessa brf:ar har en revisor som aldrig lär skriva något annat än en ren revisionsberättelse. Detta så länge dess arbetsgivare sitter i den styrelse de reviderar, och dessa revisorer arbetar för sin uppdragsgivare HSB i stället för medlemmarna.

Bjurre
2010-06-23, 01:37
Tack för era svar. Skönt att vi valde in bl.a. en revisor och en företagsekonom i vår nya styrelse. Vid första styrelsemötet blev det direkt diskussioner gällande brister i årsredovisning och kontohanteringar, vilket inte påpekats av BoRevision. Bra att få ordning på allt samt att se ifall BoRevision förstår något överhuvudtaget nu när allt verkar falla på plats.

Admin
2010-06-23, 10:20
Tyvärr förlitar sig majoriteten av medlemmarna (99,9999 %?) på att revisorerna gör ett bra arbete.

Sanningen är tyvärr raka motsatsen.

Revisorerna av brf:ar gör inte en revision värd namnet. Det som görs är ett rent skämt och som det fungerar idag kan föreningarna precis lika väl vara utan de av HSB anlitade revisorerna. De tillför ändå ingenting för någon.

Jag tycker att ni ska påpeka alla missar som BoRevision gjort och avkräva en skriftlig förklaring från BoRevision.
BoRevision kommer då självfallet att göra precis som Ernst & Young gjort efter mina kontakter med dem, och säga att de ska bättra sig.
Men låt er inte nöjas med detta.
Föreningen kan t.ex. ställa skadeståndskrav eller - som minst - kräva pengarna tillbaka för de år som den bristfälliga revisionen utförts av BoRevision.

Trötter
2010-06-23, 11:34
Årsredovisningen som presenteras för medlemmarna på stämma är i grund och botten ett dokument som inte ger svar på frågor som, vad har vi betalat för, hur har detta finansierats, vem har attesterat vad.

Att en styrelse inte redovisar vilka utgifter föreningen har haft och vem som har attesterat dessa utgifter kan väcka frågan om korruption. Lagen anger att en ledamot inte får företa en rättshandling. Eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. Om det kan påvisas vid en granskning/revision att ledamot har brustit i detta, då ska vederbörande stå för handlandet i egen person.

Exempel: Om en i styrelsen drabbas av en vatten skada, på utrustning som denne har installerat i egen regi och låter föreningen stå för kostnaden för reparation. Då är detta att företa en åtgärd som bereder en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
I detta ska föreningens revisorer reagera.

För att revisorerna ska ha möjlighet att upptäcka detta, bör de granska alla protokoll och ekonomisk dokumentation som styrelsen producerar under ett räkenskapsår för sitt förvaltningsuppdrag. Revisorn bör koppla alla transaktioner inom föreningen till styrelsens dokumentikon. Jag tror att detta inte utförs av t.ex. i föreningar som är anslutna till HSB. Vid vår stämma hittades det felaktigheter som vilken revisor som helst skulle hitta. Stämman beslutade att bordlägga frågan om resultat, balans, överskott, underskott och ansvarsfrihet till en senare stämma.