handdator

Visa fullständig version : Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt?


Admin
2010-06-15, 14:00
Jag måste citera nedanstående förstummande artikel från Bobättre 2009-05-10 (deras sajt verkar ligga nere just nu).

Detta kan mycket väl vara den största samling dumma kommentarer och synpunkter jag någonsin sett rörande bostadsrätter.

Bostadsrättsjuridik - Jörn Liljeström är advokat på LEX advokatbyrå. Han har arbetat med bostadsrättsfrågor i femton år.

Inte sällan kräver medlemmar att föreningens styrelse ska informera ingående om bakgrunden till olika beslut som fattas. I många fall är det varken möjligt eller önskvärt, ibland till och med rent skadligt.

Eftersom det inte finns klara bestämmelser i lag att hänvisa till kan det som styrelseledamot vara svårt att förklara varför det i vissa fall inte går att informera om vad som händer på styrelsemöten.

Hänvisar man till tystnadsplikten som skäl så kan det ifrågasättas; "i vilken paragraf står det?". Enskild medlem hänvisar vidare ofta till "offentlighetsprincipen" eller påstår att det skulle finnas någon annan allmän rätt att få veta allt och som skulle vara starkare än tystnadsplikten.

Motivet bakom kraven kan skifta mellan en ambition att samla underlag för kritik av styrelsen i syfte att vinna en eller annan föreningspolitisk poäng, eller en vilja att kontrollera att styrelsen gör ett bra jobb enligt den aktuella medlemmens bedömning. Då är en pedagogisk förklaring till varför styrelseledamöter i vissa fall inte får sprida information vidare på sin plats.

Tystnadsplikten behövs inte bara för att undvika att enskilda medlemmars eller föreningens intressen skadas, utan även för att styrelseledamöterna sinsemellan ska våga yttra sig öppet och därmed kunna genomlysa frågor på ett bra sätt. Om styrelseledamöter behövde befara att det som sägs i styrelserummet sprids så försämras kvalitén på besluten då styrelsen inte kan eller törs belysa alla vinklar (inte de känsligaste i alla fall), vilket leder till att beslutet fattas på sämre underlag än vad som annars vore möjligt.

Vid spridning av information från styrelserummet riskerar styrelsen att bli ett forum för olika intressen som lobbar för sin sak. Den person utanför styrelsen som kräver insyn kräver ofta i nästa steg även inflytande – utan att behöva bära ansvaret för de beslut som fattas. Det finns då risk för att styrelsen påverkas av annat än uppdraget som gavs vid årsstämman. Det finns risk att för styrelsen påverkas av enskilda särintressen och får svårare att i allt agera endast med föreningens bästa för ögonen.

Tystnadsplikten är alltså en viktig del av de demokratiska spelreglerna. Styrelsen väljs för att hantera föreningens löpande angelägenheter. Enskild medlem utövar sitt inflytande vid årsmöte, inte genom löpande kontakter med styrelsen. de beslut som styrelsen fattar under året kan granskas från varje vinkel vid den årliga föreningsstämman, bl a inom ramen för frågerätten inför beslut om godkännande av årsredovisning.

Om stämman skulle finna att styrelseledamöterna kan ha skadat föreningen kan stämman välja att inte bevilja ansvarsfrihet, vilket innebär att föreningen förbehåller sig rätten att kräva ersättning för ekonomisk skada från enskilda styrelseledamöter. Även om styrelseledamöter inte fattat beslut till skada för föreningen kan det av annan anledning vara så att stämman inte längre har förtroende, och då kan stämman välja nya ledamöter till styrelsen. Under tiden mellan stämmorna kan en minoritet, det räcker med en tiondel, av medlemmarna kalla till extrastämma i viss fråga. Det kan röra sig om granskning genom extern granskningsman, utseende av ny styrelse eller bara ett önskemål om att beslut ska fattas i viss fråga.

Föreningens revisor har kontinuerligt funktionen som "vakthund" och kan slå larm om konstiga beslut fattas. Jag har ovan nämnt några av de kontrollfunktioner som existerar för att visa att det finns tillräcklig kontroll av styrelsens arbete trots att medlemmarna inte har rätt till annan information än vad gäller de styrelsebeslut som berör dem själva.

Om vi istället för rådande ordning med tystnadsplikt skulle ha fri informationsspridning, som någon form av kontrollmedel, skulle en mängd negativa bieffekter inträda. Exempelvis att enskilda medlemmar söker "köra från baksätet" och fortlöpande skaffar sig kontroll över vad som avhandlas i styrelserummet samt även med olika medel söker påverka de beslut som fattas. Vidare skulle en minoritet som sett sig besegrad vid årsstämman ändå kunna utöva makt (den makt föreningsstämman vägrat dem) genom att påverka styrelsen direkt. En sådan ordning skulle helt undergräva föreningsdemokratin.

Tystnadsplikten är ett effektivt skydd mot att styrelsen förvandlas från en effektiv beslutsfattare med föreningens bästa för ögonen till ett forum där olika intressenter försöker få gehör för sina särintressen.

De styrelseledamöter som inte förstår vikten av tystnadsplikten bör avträda förtroendeuppdraget, och om de ej gör det frivilligt bör extrastämma inkallas för deras entledigande. tystnadsplikten följer av styrelsens ansvar att väl vårda föreningens angelägenheter (till exempel vad avser upphandling, framtidsplaner eller överväganden för problemhantering vid tvist) och därutöver även vårda enskilda medlemmars intresse av att inte få för dem känslig information spridd (till exempel information om bristande betalning, bristande skötsamhet eller rentav avhysning).

Tystnadsplikten följer av allmänna föreningsrättsliga principer och har samma innebörd som tystnadsplikten inom övriga delar av associationsrätten; även bolagsstyrelser har tystnadsplikt.
Bland det som finns reglerat finns vissa "spår" till tystnadsplikten i andra paragrafer. Som exempel kan nämnas att enskild styrelseledamot är personligt ansvarig för den skada han/hon vållar föreningen vid fullgörande av uppdrag, till exempel genom att bryta mot sin tystnadsplikt på sätt som leder till skada (jfr 13 kap 1 § Lag om ekonomiska föreningar). För att bedöma omfattningen av tystnadsplikten i en bostadsrättsförening kan vi inte enbart titta på situationer som leder till skadestånd eller straff (till exempel trolöshet mot huvudman), utan vi måste "vända på steken" och fråga oss vilken information medlem eller annan kan kräva att föreningens styrelse lämnar ut. Medlem har rätt att ta del av beslut som berör medlemmen.

Vidare finns rätt för medlem att erhålla utdrag ur lägenhetsförteckningen (9 kap 11 § Bostadsrättslagen). Vem som helst, även annan än medlem, kan begära att få ta del av medlemsförteckningen (9 kap 9 §). Denna behöver då ej skickas utan endast hållas tillgänglig genom att personen får läsa "från pärmen" på föreningens kontor. I samband med årsstämma finns även rätt att få frågor beträffande styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter besvarade och även rätt att få ett fullständigt beslutsunderlag i de frågor som ska avgöras av stämma.

Bostadsrättsföreningar omfattas inte av offentlighetsprincipen. Endast det allmänna (staten inklusive olika statliga organ och myndigheter, landstingskommun, kommun) är skyldig att tillhandahålla all information som inte är belagd med sekretess. Av det skälet saknas rätt att ta del av något annat än de exempel som angivits ovan. En rekommendation är att bostadsrättsföreningar ständigt arbetar med att sprida förståelse för hur föreningen bäst arbetar.

Tystnadsplikten kan ställas på sin spets om föreningen hamnat i rättsprocess. Det finns då ofta medlemmar som ifrågasätter och vill ha detaljerad information om hur styrelsen avser driva frågan med mera. Ibland kan sådan intresserad medlem ha blivit kontaktad av motparten och ombedd att "luska lite". Hur bör då styrelsen svara?
Såhär kanske: "Vi har blivit stämda och vi kan inte röja något angående handläggningen på grund av tystnadsplikt.
Det är viktigt att inte sprida information eftersom läckor ibland finns och allt som kommer till motpartens kännedom sedan kan användas för att skada föreningen.
Styrelsen lämnar rapport när tvisten är avslutad. Intill dess får ni lita på att styrelsen gör sitt bästa."

Trots att styrelsen saknar skyldighet att ge allmän information är det naturligtvis lämpligt att så ändå sker i form av infoblad, hemsida eller på annat sätt som inte är alltför tidskrävande eller betungande för styrelsen.
I regel kan föreningen informera om alla beslut som inte kan vara till skada för föreningen eller någon annan, och som inte heller innebär att man röjer vad som förevarit i styrelserummet.
Man kan även informera allmänt om vad som är 'på gång' och vad som annars planeras.
Det är viktigt att ha en informationspolicy som innebär att ingen information läcker förrän det är klart att den kan spridas till alla.

Egentligen borde jag inte sprida denna dynga vidare eftersom de ogrundade och osakliga argument han för fram tyvärr med all säkerhet kommer att utnyttjas i argumenten från okunniga styrelser landet runt, men samtidigt så är hela artikeln så sanslös att jag bara inte kan låta bli.

STOR VARNING FÖR LEX ADVOKATBYRÅ !!!
Vem vågar anlita LEX advokatbyrå efter denna uppvisning av total inkompetens och brist på insikt?

Och hur kan tidningen BoBättre låta honom presentera sin smörja helt oemotsagd?

Det är illa om en vanlig, enkel medlem i en brf är så här okunnig, men att en advokat helt saknar kunskap inom området är häpnadsväckande!

Han presenterar i artikeln sitt personliga tyckande och lite eller inget som har med regelverken att göra.

Trots att han är advokat så känner han inte ens till något så grundläggande som att styrelsen inte har tystnadsplikt, utan han försöker här, på ett närmast desperat sätt, konstruera motiveringar för tystnadsplikten, utan like i historien.

Man får onekligen intrycket av att han fikar efter uppdrag bland landets insynsskyddade styrelser som vill kunna trycka ner medlemmarna ännu mer.

Om man arbetat med bostadsrättsfrågor i 15 år och dessutom är advokat så tycker man kanske att en dylik person borde känna till i all fall lite om hur det fungerar inom området man arbetar med.

För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8618)

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13904) - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14217) - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13406) - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16230) - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15887) - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/gota/hsb-gota-2009-21.htm#182) - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=273)

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8619) - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=854&a=visa)

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7154) - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11805)

- Arbetsordning för styrelse (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm#demokrati) - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/25_Motion_Kent_Bengtsson_tystnadsplikt.pdf) - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7412)

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10424)
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12241)
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-4.htm) (motion)
- Revisorn är köpt av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12989)

- Valberedning, tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13782) - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14229) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14593) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15753) - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4) - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692))
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-24.htm#192) - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5644) - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-03.htm) (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14050) - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2263) - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224) - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-21) - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665)

- En oberoende granskning av Riksbyggen (http://hotpot.se/riksbyggen.htm) - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte (http://hotpot.se/riksbyggen_main-filer/Riksbyggen_hsb_protokoll.htm) - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1408&a=visa)
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll (http://hotpot.se/hsb-offentliga-styrelseprotokoll.htm)

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523)- Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2341)

- Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24B.htm) - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8854) - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11979)
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117) - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8834) - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12119) - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13378) - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24.htm) - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motion-till-hsb-1.htm) - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8677) - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=847&a=visa)
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8690) - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=850&a=visa) - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=774&a=visa) - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=853&a=visa) - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=848&a=visa)
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada" (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=855&a=visa)
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2934&a=visa)

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13246)
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15818) - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8997)

- Öppenhet och ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=15850&postcount=2) - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=33011)

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8689)

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6514)

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12645)

Begära ut dokument från styrelsen i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15450)

Kan styrelse vägra lämna ut information? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11828)

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14401)

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6471)

Hemlighetsmakeri i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12208)

Hur åtgärda dålig demokrati i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12727)

Gusten
2010-06-15, 14:45
Jörn Liljeström var tidigare förbundsjurist på HSB:s Riksförbund har jag för mig.

UffeJ
2010-06-15, 15:12
Jörn Liljeström var tidigare förbundsjurist på HSB:s Riksförbund har jag för mig.

Haha, ja av egen erfarenhet så verkar inte kompetenskraven vara så höga för de förbundsjurister som "jobbar" på HSB Riksförbund :D

Admin
2010-06-15, 16:26
Jag ser nu att Jörn Liljeström kommer från HSB. Sedan dess har han tydligen blivit advokat, men inställningen till medlemmarna har han inte frångått sedan sin tid i HSB.

HSBs inställning är ju generellt att medlemmarna ska veta sin plats, och medlemmarna har ingen rätt att varken ifrågasätta eller kontrollera styrelsearbetet, med undantag av under de två timmar om året som årsstämman varar.

Det är sorgligt att läsa vad han skrivit, men det visualiserar problemen på ett synnerligen tydligt sätt.

Om föreningarna någonsin ska utvecklas framåt måste de frigöra sig från bostadsorganisationerna.
Och den ledamot som HSB placerar i föreningarna måste utsättas för en separat särskild granskning. Dvs i HSB-föreningar borde det i dagordningen för årsstämman finnas en särskild obligatorisk punkt;
- HSB-ledamotens prestation och framtida roll
Målet för föreningarna måste vara att avveckla denna partiska ledamot från bostadsorganisationen eftersom det står helt klart att denna ledamot under inga omständigheter är på medlemmarnas sida, utan denna går alltid i bostadsorganisationens och styrelsens ledband.

Bara inledningen till Jörn Liljeströms artikel säger allt om denna person och hans avoga inställning till medlemmarna i bostadsrättsföreningarna;
"Inte sällan kräver medlemmar att föreningens styrelse ska informera ingående om bakgrunden till olika beslut som fattas. I många fall är det varken möjligt eller önskvärt, ibland till och med rent skadligt".

Pensionär
2010-06-15, 17:13
Jag måste citera nedanstående förstummande artikel från Bobättre 2009-05-10 (deras sajt verkar ligga nere just nu).

Detta kan mycket väl vara den största samling dumma kommentarer och synpunkter jag någonsin sett rörande bostadsrätter.
Vet ju inte hur mycket dumt du läst i dina dagar, men satsar ändå en slant på att du har rätt här :1:

Egentligen borde jag inte sprida denna dynga eftersom de ogrundade och osakliga argument han för fram tyvärr med all säkerhet kommer att utnyttjas i argumenten från okunniga styrelser landet runt, men samtidigt så är hela artikeln så sanslös att jag bara inte kan låta bli.
Nej något lite kan man väl få peta i dyngan? Kan inte heller låta bli
*******

Vid spridning av information från styrelserummet riskerar styrelsen att bli ett forum för olika intressen som lobbar för sin sak.

Oavsett det man behandlar är spritt eller ej, utgör styrelsen i sig ett forum av skilda intressen, erfarenheter och kunskaper. Att man efter att ha valts in i styrelsen, sedan skulle försöka stänga av möjligheterna till påverkan från resten av den grupp vars "intressen" man nu ska förvalta på bästa sätt? Man skulle m a o förrutsättas redan ha all nödig kunskap och information i alla kommande frågor för att fatta bästa beslut.
Låter som en rätt vilsen tankegång

Den person utanför styrelsen som kräver insyn kräver ofta i nästa steg även inflytande
Ja det är ju demokratins huvudtanke, kunskaper ger möjlighet till inflytande.

Tystnadsplikten är alltså en viktig del av de demokratiska spelreglerna.
Nästan fånigt att påpeka att den viktigaste delen är alldeles tvärtom öppenheten.
Det man inte vet något om, kan man inte påverka.

de beslut som styrelsen fattar under året kan granskas från varje vinkel vid den årliga föreningsstämman, bl a inom ramen för frågerätten inför beslut om godkännande av årsredovisning.
Granskas från varje vinkel- Det här är möjligen dumhetskurvans högsta punkt.
De beslut som styrelsen fattat under året, skulle granskas -från varje vinkel- med hjälp av vadå? revisorns försäkran om att granskningen genomförts..etc?
Jag orkar inte mer idag. Det här är för tröttsamt. Men en höjdare likafullt :1:

tette
2010-06-15, 21:29
Man kan bara hoppas på att man om 100 år löst problemet med att kunna ta bort de gener som tydligen styr så många hsb:ARE.

Gusten
2010-06-16, 12:45
Liljeström kanske borde som advokat ha preciserat bättre vad som avses
med tystnadsplikt i detta sammanhang. Det finns ju vissa yrkesgrupper
som har tystnadsplikt enligt lag, t ex läkare, advokater och präster
i Svenska kyrkan. Någon sådan lagstadgad tystnadsplikt föreligger
vad jag förstått inte för BRF-styrelser.

Admin
2010-06-16, 13:55
Ja, det lustiga i denna helgalna text är att man kan uttyda att Jörn Liljeström någonstans i bakhuvudet tycks vara medveten om att styrelsen inte har någon tystnadsplikt;
Eftersom det inte finns klara bestämmelser i lag att hänvisa till kan det som styrelseledamot vara svårt att förklara varför det i vissa fall inte går att informera om vad som händer på styrelsemöten.

Sedan motsäger han sig själv på ett synnerligen radikalt sätt genom hela sin text, t.ex.;
Tystnadsplikten är alltså en viktig del av de demokratiska spelreglerna.
För de styrelser som inte kan något så låter de sig naturligtvis luras av advokat Jörn Liljeströms uppenbart medvetna sätt att med retorik försöka förvilla läsarna.

Advokat Jörn Liljeström presenterar en lång rad av personliga tyckanden där precis varje mening kan ifrågasättas eftersom allt han säger saknar såväl grund som motivering och i vissa fall t.o.m. är rejält felaktiga.

Trötter
2010-06-16, 14:29
Advokaten skriver att inte ge ledamöter ansvarsfrihet för skada som kan ha uppkommit genom styrelsen eller ledamöters agerande. Oj oj. Hur ska medlemmarna i föreningen veta om styrelsen har agerat bristfälligt om styrelsens arbete censureras genom tystnadsplikt. Jo man tillsätter en granskning av styrelsens förehavande, genom minoritetsinflytande. Nu kommer det krångliga i kråksången vad ska granskas, om inte styrelsen delger information då bör ju allting granskas. Detta är oerhört kostsamt vem ska bära kostnaden, jo föreningen i förstahand. Styrelsen eller enskilda ledamöter kan få ta en del av kostnaden om granskningen kan visa på brister inom styrelsen. Vem är förloraren på detta jo BRF.Om stämman skulle finna att styrelseledamöterna kan ha skadat föreningen kan stämman välja att inte bevilja ansvarsfrihet, vilket innebär att föreningen förbehåller sig rätten att kräva ersättning för ekonomisk skada från enskilda styrelseledamöter. Även om styrelseledamöter inte fattat beslut till skada för föreningen kan det av annan anledning vara så att stämman inte längre har förtroende, och då kan stämman välja nya ledamöter till styrelsen. Under tiden mellan stämmorna kan en minoritet, det räcker med en tiondel, av medlemmarna kalla till extrastämma i viss fråga. Det kan röra sig om granskning genom extern granskningsman, utseende av ny styrelse eller bara ett önskemål om att beslut ska fattas i viss fråga.

Admin
2010-06-16, 15:15
Ja, den konservativa advokaten Jörn Liljeström förespråkar en miljö i bostadsrättsföreningen där det inte ska finnas något beslutsunderlag för att kunna komma till rätta med problem.

Det ska också vara så svårt som möjligt, enligt advokat Jörn Liljeström, för medlemmarna att få insyn i styrelsearbetet. Det ska göras så svårt som möjligt för medlemmarna att upptäcka felaktigheter och oegentligheter i styrelsen.

När frågan om ansvarsfrihet kommer upp så finns det egentligen ingen i landets bostadsrättsföreningar som normalt sett kan svara ja eller nej på denna fråga. Årsredovisningen är definitivt inget tillräckligt underlag för ett beslut om ansvarsfrihet. Det hoppas jag vi alla kan vara överens om.
Om det sedan skulle hjälpa att frågan om ansvarsfrihet tas bort, så som man nu vill göra, känner jag som högst tveksamt.

Hela ansvaret för kontrollen av styrelsens arbete ligger på de enda i föreningen som (om de vill) som har i alla fall någon form av insyn; revisorerna - dvs den del av föreningen som vi bortom allt rimligt tvivel kan konstatera i normalfallet inte bryr sig och inte kontrollerar något.

Vem vågar bo i en brf?

Trötter
2010-06-16, 15:48
Hur hittar advokaten spår av tystnadsplikt i andra paragrafer som härleds till BRF eller ekonomiska föreningar ???

Jag undrar om spåren som advokaten har nosat upp kan härledas till någon oskriven HSB lag. Hur han nu har kommit fram till detta underliga påhitt lär bli obesvarat. Inom Sveriges gränser finns det vissa som har tystnadsplikt genom sin titel och yrkesutövande, sekretessregler gäller för b.l.a. läkare, lärare, poliser, präster, advokater, psykologer, växeltelefonister och revisorer. Det finns tre yrkes kategorier som är behäftade med absolut sekretess/tystnadsplikt och det är präster, växeltelefonister och revisorer. Jag kan inte hitta någonstans att ledamöter för en BRF styrelse skulle omfattas av sekretessregler gentemot medlemmar och tillika grannar.


Bland det som finns reglerat finns vissa "spår" till tystnadsplikten i andra paragrafer. Advokaten har nog tolkat förenings lagen kap 13 1§ i natt mössan. Söker man på ordet tystnadsplikt i BRL eller föreningslagen så kommer det att resultera i noll träffar. Det som kap 13 § 1 hänvisar till är att om ledamot skadar enskild medlem eller föreningen på något sätt då kan vederbörande ställas till svars för detta. Hur kan man då skada en ekonomisk förening eller medlem. Jo genom att förskingra, ingå juridiskt bindande avtal med bristande kompetens, sätta sina intressen före föreningens. Dessa är enligt mig händelser/agerande som kan skada en eko-förening som har till uppgift att bara främja medlemmarnas ekonomiska intressen.


Som exempel kan nämnas att enskild styrelseledamot är personligt ansvarig för den skada han/hon vållar föreningen vid fullgörande av uppdrag, till exempel genom att bryta mot sin tystnadsplikt på sätt som leder till skada (jfr 13 kap 1 § Lag om ekonomiska föreningar). Att advokat Jörn Liljeström skriver att medlem har rätt att ta del av beslut som berör medlem är prekärt. Min mening är att alla beslut som fattas av styrelsen berör medlemmen och till lika kollektivet, detta är odiskutabelt. Då är min uppfattning att advokaten talar emot sig själv och visar på en oerhörd brist i sitt utövande som advokat.

Man kan tänka sig att det finns föreningar som har en dold agenda och vill agera genom begränsad insyn. Oavsett vilken agenda eller rutin en eko-förening har så finns det medlemmar med förlagsandelar och dessa har rätt att ta del av föreningens verksamhet.
Om man viste vad advokaten är utefter när han skriver om trolöshet och vända på steken. Styrelsen ska lämna relevant information för att medlemmarna sak kunna bedöma styrelsens proffisonalism i sitt förtroende uppdrag. Om det är som det brukar vara inom styrelser i BRF med amatör karaktär så kan man inte förvänta sig ett proffsigt agerande.

För att bedöma omfattningen av tystnadsplikten i en bostadsrättsförening kan vi inte enbart titta på situationer som leder till skadestånd eller straff (till exempel trolöshet mot huvudman), utan vi måste "vända på steken" och fråga oss vilken information medlem eller annan kan kräva att föreningens styrelse lämnar ut. Medlem har rätt att ta del av beslut som berör medlemmen.
Om nu advokaten insinuerar att detta är medlems rätt till skriftlig information, så har detta inget med bedömningen av styrelsens sätt att skötta föreningens intressen, som enbart är ekonomiska. Kap 9 § 11 reglerar registreringen av förmögenhetsvärde, krediter och lägenhetskonstellation som medlemskapet medför.

Vidare finns rätt för medlem att erhålla utdrag ur lägenhetsförteckningen (9 kap 11 § Bostadsrättslagen).

Vem som helst, även annan än medlem, kan begära att få ta del av medlemsförteckningen (9 kap 9 §). Denna behöver då ej skickas utan endast hållas tillgänglig genom att personen får läsa "från pärmen" på föreningens kontor. I samband med årsstämma finns även rätt att få frågor beträffande styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter besvarade och även rätt att få ett fullständigt beslutsunderlag i de frågor som ska avgöras av stämma.
Intrycket av artikeln ger inget förtroende för denna advokat.

Trötter
2010-06-16, 16:20
Ja, den konservativa advokaten Jörn Liljeström förespråkar en miljö i bostadsrättsföreningen där det inte ska finnas något beslutsunderlag för att kunna komma till rätta med problem.

Detta gagnar bara organisationerna ekonomiskt.

Det ska också vara så svårt som möjligt, enligt advokat Jörn Liljeström, för medlemmarna att få insyn i styrelsearbetet. Det ska göras så svårt som möjligt för medlemmarna att upptäcka felaktigheter och oegentligheter i styrelsen.
Detta ger organisationerna möjlighet att påverka besluten inom styrelsen så att entreprenader tillfaller de som tar bäst betalt och ger minst service vilket då givet vis är organisationerna.


När frågan om ansvarsfrihet kommer upp så finns det egentligen ingen i landets bostadsrättsföreningar som normalt sett kan svara ja eller nej på denna fråga. Årsredovisningen är definitivt inget tillräckligt underlag för ett beslut om ansvarsfrihet. Det hoppas jag vi alla kan vara överens om.Helt enig.

Att nu organisationer som HSB upprättar dessa med utgångspunkt på att göra den helt obegriplig är en sak. Men när medlemmar frågar om motivet eller information om vissa transaktioner inom föreningen som härleds till bokslutsdokumentation för att bedöma ansvarsfriheten för styrelsen. Och får till svar att detta är en fråga för styrelsen och inte medlemmarna, då har HSB vunnit hela matchen med 5-0.

Om det sedan skulle hjälpa att frågan om ansvarsfrihet tas bort, så som man nu vill göra, känner jag som högst tveksamt. Att avskaffa detta instrument skull ge organisationerna fria tyglar att göra som det behagar och fylla sin kassa på medlemmarnas bekostnad.

Hela ansvaret för kontrollen av styrelsens arbete ligger på de enda i föreningen som (om de vill) som har i alla fall någon form av insyn; revisorerna - dvs den del av föreningen som vi bortom allt rimligt tvivel kan konstatera i normalfallet inte bryr sig och inte kontrollerar något. Som advokaten skriver om revisorerna i sin artikel.

Föreningens revisor har kontinuerligt funktionen som ”vakthund” och kan slå larm om konstiga beslut fattas. Jag har ovan nämnt några av de kontrollfunktioner som existerar för att visa att det finns tillräcklig kontroll av styrelsens arbete trots att medlemmarna inte har rätt till annan information än vad gäller de styrelsebeslut som berör dem själva. Att nu dessa vakthundar sitter som knähundar hos t.ex. organisationen HSB nämns inte på några punkter.

Vem vågar bo i en brf?Snart är det över, kommer aldrig mer att befatta mig med formen bostadsrätt.

Pensionär
2010-06-17, 14:53
Enskild medlem hänvisar vidare ofta till "offentlighetsprincipen",
Varför inte? En alldeles utmärkt formulerad princip, vars bakomliggande tanke är ytterst relevant även för medlemmar i en bostadsrätt. Principens klara utformning ger oss stora möjligheter att granska en myndighets agerande. Men vår egen "myndighet" vars agerande kan få ödesdigra konsekvenser för hela föreningen, ska skyddas från vår insyn och granskning? Måtte Gud snart välsigna och tillmötesgå dessa klart tänkande medlemmar!


Motivet bakom kraven kan skifta.

Absolut är det så, det finns många, men det räcker gott och väl med det motiv advokaten själv föreslår nedan..

eller en vilja att kontrollera att styrelsen gör ett bra jobb enligt den aktuella medlemmens bedömning.
Att man vill kontrollera "efter egen bedömning" tycks uppfattas som suspekt av advokaten, men vems bedömning skulle man annars följa?

Vid spridning av information från styrelserummet riskerar styrelsen att bli ett forum för olika intressen som lobbar för sin sak.
Visst! Det är så stora såväl som små demokratiska system byggs. Fel vore det annars. En styrelse är ingen klonad enhet. Enskilda ledamöter bör kräva att få reservera sig i viss fråga, om protkollstexten utmynnar i ett beslut som strider mot deras övertygelse. Absolut inget skäl att hemlighålla protokollet. Tvärtom.
På samma sätt som politiker måste för väljarna göra klart var han står i ett antal frågor, måste en styrelseledamot kunna visa vem han är, vad han vet, hur han tänker. Hur ska vi annars kunna välja?

Om stämman skulle finna att styrelseledamöterna kan ha skadat föreningen kan stämman välja att inte bevilja ansvarsfrihet, vilket innebär att föreningen förbehåller sig rätten att kräva ersättning för ekonomisk skada från enskilda styrelseledamöter.
Om styrelsen handlat enligt advokatens råd, låst in sina protokoll, förseglat sina läppar, måste väl stämmans enda rimliga beslut vara att inte bevija ansvarsfrihet, eftersom knappast någonting kan skada föreningen så mycket som just bristen på information.

Föreningens revisor har kontinuerligt funktionen som "vakthund" och kan slå larm om konstiga beslut fattas.
Min uppfattning efter 45 år i bostadsrätt är nog snarast att denna "vakthund" inte fungerar så bra som vakthund. Tyvärr kan vårt regelverk inte göra det möjligt för oss att kontrollera om hunden är vaken. Det händer att han reser på sig och viftar på svansen, men det är sällsynt.
Ett allvarligt systemfel föreligger tvivelsutan här. Jag har påpekat det i annan tråd. Gör det igen.
Endast om medlemmarna får studera protokollen, kan de någon gång se om revisorn gör sitt jobb eller ej.

Jag har ovan nämnt några av de kontrollfunktioner som existerar för att visa att det finns tillräcklig kontroll av styrelsens arbete trots att medlemmarna inte har rätt till annan information än vad gäller de styrelsebeslut som berör dem själva.
Hans "pedagogiska" talang räckte inte till för mina behov. Inte någonstans har han visat (så att jag förstått) att det finns tillräcklig kontroll. Betänk ännu en gång vad han påstår (man har bara rätt till den information som berör en själv!) Hur skulle systemet kunna vila på denna torftiga grund? att gemensamt ta ansvar för vår förening. Hans logik är grotesk.


Om vi istället för rådande ordning med tystnadsplikt skulle ha fri informationsspridning, som någon form av kontrollmedel,skulle en mängd negativa bieffekter inträda. Fri informationsspridning? Det är styrelsens protokoll vi diskuterar, och som enskilda nyblivna medlemmar brukar undra över varför de inte har tillgång till.


De styrelseledamöter som inte förstår vikten av tystnadsplikten bör avträda förtroendeuppdraget, och om de ej gör det frivilligt bör extrastämma inkallas för deras entledigande.
"tystnadsplikten" bör ersättas med ordet "information".

Passar möe bättre i ett samhälle med demokratiska värderingar.
Offentlighetsprincipens vackra formulering--- i lätt travestering klingar skönt efter en stund med denna advokat.
"Till främjande av ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning skall varje medlem ha rätt att taga del av styrelsens protokoll"

Admin
2010-06-17, 16:51
Min uppfattning efter 45 år i bostadsrätt är nog snarast att denna "vakthund" inte fungerar så bra som vakthund. Tyvärr kan vårt regelverk inte göra det möjligt för oss att kontrollera om hunden är vaken. Det händer att han reser på sig och viftar på svansen, men det är sällsynt.
:1: Ha ha. Ja, denna knähund, som Trötter benämnde revisorn, gör nog inte mycket mer än att vifta på svansen... alltid nöjd och glad med det arbete styrelsen presterat, och rena revisionsberättelser oavsett vad styrelsen gjort, eller inte gjort.

Advokat Jörn Liljeström skriver;
Tystnadsplikten följer av allmänna föreningsrättsliga principer och har samma innebörd som tystnadsplikten inom övriga delar av associationsrätten; även bolagsstyrelser har tystnadsplikt.
Helt fel, det är raka motsatsen till vad advokat Jörn Liljeström hävdar som gäller, och någon tystnadsplikt följer inte alls av "allmänna föreningsrättsliga regler". Ett rent påhitt. Detta har advokat Jörn Liljeström bara tagit helt ur luften !!!

Som styrelseledamot i en bostadsrättsförening lyder man inte under någon tystnadsplikt och detta följer av att tystnadsplikt inte nämns varken i Bostadsrättslagen (1991:614) eller Lag om ekonomiska föreningar (1987:667).

Eller för att uttrycka det annorlunda; Av lagen följer tvivelsutan att styrelsen i en brf inte har någon tystnadsplikt.
Om styrelsen lytt under under någon tystnadsplikt så hade det uppgivits i lagen.

Det blir mest bara löjligt att göra som advokat Jörn Liljeström och bara hävda att eftersom det inte står i lagen att styrelsen inte lyder under tystnadsplikt så lyder styrelsen under tystnadsplikt.

Jörn Liljeström försöker argumentera emot lagen, men dessa futila försök att föra läsarna bakom ljuset lurar bara den lättlurade och oinitierade.

pilatuskukk
2014-04-07, 23:21
BRH = bostadsrättsinnehavare
BRF = bostadsrättsföreningen = bostadsrättsinnehavar-ens/-nas gemensamma kassa.
”Jörn Liljeström” =JL här omskriven, ”via hörsägen” debiterar ”ca tjugofemtusen timman” för de föreningar vederbörande håller i ordförandeklubban plus sekreterare ”en HSB ledamot” m.m, verkar omtyckt av sekten ”HSB som förvaltar många bostadsrättsföreningar”.
Visst är det prekärt för JL det som debiteras blir synligt.
Däröver, utvalda styrelsen vem företräder de, HSB, med att i årsredovisningarna mörka och schablonmässigt redovisa vad revisorerna tycker, övriga medlemmar betalar fakturan.
Som också skrivits här på hotpot ”STOR VARNING FÖR LEX ADVOKATBYRÅ !!!
Vem vågar anlita LEX advokatbyrå efter denna uppvisning av total inkompetens och brist på insikt?”
Instämmer helt i detta. Tyvärr, hyckleriet med årsredovisningen kan fortsätta, när (ledamöter och köpta individer) kan mörka som de gör med hjälp av advokater och revisorer.
Vilken är skillnaden på Närvarolista, Röstlängd på en årsstämma?