handdator

Visa fullständig version : Vad händer med styrelsen vid klander av stämma?


micke
2010-06-12, 09:11
I november förra året så flyttade jag in i en nybyggd bostadsrätt (privat brf, 30 lgh). Nuvarande styrelse är tillsatt av Skanska (och de står också för styrelsen arvode).

Den 16 juni så ska vi ha vår första årsstämma då det även ska väljas en helt ny styrelse som endast består av medlemmar i föreningen. Kallelsen till årsstämman kom inte i tid (3 juni) och någon årsredovisning har inte skickats ut. Enligt stadgarna så ska en kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen tillställas (dvs. skickas till) medlemmarna senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma.

Att kallelsen kom en dag sent hade jag kunnat acceptera om allt annat hade varit OK, men att jag inte fått årsredovisningen i tid anser jag helt oacceptabelt. Jag har vid två tillfällen (skriftligen) efterfrågat årsredovisningen av den kontaktperson som stod med i kallelsen, men det har ignorerats. Har även uppmärksammat dem om att stämman kan bli ogiltig om den hålls den 16 juni och att det kanske borde vara läge att flytta den. Inget svar.

Enligt stadgarna så ska dessutom föreningens hus besiktigas innan årsredovisningen avges, men den besiktningen verkar ha gjorts den 8 juni och hur man då har kunnat lämna en årsredovisning till revisorn en månad innan årsstämman går inte riktigt ihop... Svårt att avgöra innan jag har sett årsredovisningen.

Jag har läst andra trådar i forumet hur man går tillväga vid klander av stämman, men jag undrar lite över vad som händer med styrelsen? I vårt fall så ska hela styrelsen bytas ut i samband med stämman, men om jag klandrar stämman i efterhand och den blir ogiltig kommer då den tidigare styrelsen tillsättas på nytt eller vad händer i det fallet? Jag skulle iofs. enbart kunna begära att de specifika punkter som rör årsredovisningen och ansvarsfrihet blir ogiltiga...

/Micke

Trötter
2010-06-12, 10:21
Det finns anledning att klandra er stämma för de brister som du anger.

Att ni tillsätter en styrelse vid stämman som ej har kommit till enligt förordningen är inget problem enligt mig. Styrelsen kan förändras vid varje tillfälle som det påkallas stämma. Att ni klandrar stämman behöver inte betyda att den nytillträdda styrelsen vid stämman anses som icke legitim.

Det som är viktigt är att det förs protokoll över voteringsresultatet vid val av styrelse samt att den nya styrelsen konstituerats och registreras hos Bolagsverket.

Om rätten anser att stämman bedöms som klandervärd. så får ni med stor sannolikhet ta om stämman i de delar som klandras eller i sin helhet, där ni konfirmerar sittande ny valda styrelse. Om nu tidigare styrelse inte har upprättat ett årsbokslut och redovisat detta samt utfört bokföring enligt gällande regler så finns det anledning att söka skadestånd hos tidigare styrelse för brister i förvaltningsuppdraget.

micke
2010-06-12, 11:22
Tack för svaret; jag vill ju gärna undvika att få tillbaka en styrelse jag helst vill bli av med...

Jag tror att jag hade fel angående att kallelsen inte kom i tid. Formellt sett så anses väl en kallelse utfärdad den dag den avsänts med posten och i så fall så var den i tid.

En följdfråga, om man inte har fått årsredovisningen i enlighet med stadgarna är det något man ska ta upp under "frågan om kallelse till stämman behörigen skett"?

/Micke

Admin
2010-06-12, 12:58
Tack för svaret; jag vill ju gärna undvika att få tillbaka en styrelse jag helst vill bli av med...
Det är alltid en risk om medlemmarna inte förberett stämman och inte har en färdig styrelse att ersätta tidigare styrelse med.

Jag tror att jag hade fel angående att kallelsen inte kom i tid. Formellt sett så anses väl en kallelse utfärdad den dag den avsänts med posten och i så fall så var den i tid.
Ja, det är olyckligt att det i lagtexten (LEF) används ordet "utfärdas";
8 § Kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före
stämman.
Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en
vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid.
Det skulle naturligtvis skrivas som att kallelse ska komma medlemmen till del vid givna tidpunkter (speciellt för dem som inte får kallelse via post, vilket väl är ca. 98 % av landets medlemmar).

En följdfråga, om man inte har fått årsredovisningen i enlighet med stadgarna är det något man ska ta upp under "frågan om kallelse till stämman behörigen skett"?
Absolut ska man ta upp det under denna punkt.
Risken är stor att mötesordföranden då svarar bl.a.; "Ja vad ska vi göra åt det nu?".
Då måste man ha ett färdigformulerat svar på denna fråga.
Inte minst viktigt är att du begär att din fråga tillsammans med beslut ska protokollföras (och se till att styrelsen inte gör som är vanligt förekommande, dvs styrelsen ordnar så att de som är på styrelsens sida väljs som justerare).

Har kallelse till stämma inte skett så är det ju faktiskt så att stämman måste göras om (vilket bara händer om medlemmar kräver detta) utifall att en stämma hålles där kallelse ej skett på behörigt sätt.

micke
2010-06-12, 14:16
Det är alltid en risk om medlemmarna inte förberett stämman och inte har en färdig styrelse att ersätta tidigare styrelse med

Flera medlemmar har som tur är redan visat intresse för styrelsearbete. Själva valet av styrelseledamöter (och suppleanter) ser jag inte längre några problem med att genomföra. Däremot så kan jag inte tänka mig att medverka i beslut angående årsredovisning, revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet om jag får tillgång till årsredovisning först på årsstämman. Hur ska jag ha någon möjlighet att granska den under de förutsättningarna? Man kommer säkert tycka att det räcker med den föredragning av årsredovisningen som ingår i dagordningen, men det tycker inte jag är tillräckligt och om man genomdriver det så kommer jag klandra stämman.

Det ska bli intressant att se revisionsberättelsen eftersom det verkar finnas vissa egendomligheter angående tidpunkt för besiktning av föreningens hus och när årsredovisningen borde ha varit klar. Men med den erfarenhet jag har av revisorer så kommer det säkert vara standardformulering utan någon anmärkning från revisorn. Så det är mycket möjligt att jag kommer ha vissa invändningar mot omval av samma revisor, men jag ska inte springa händelserna i förväg...


Risken är stor att mötesordföranden då svarar bl.a.; "Ja vad ska vi göra åt det nu?".
Då måste man ha ett färdigformulerat svar på denna fråga.

Jag räknar kallt med att utsättas för en "skjut-budbäraren-mentalitet" och jag kommer förbereda mig så gott det går (det var en anledning till mitt inlägg i detta forum). Jag har även passat på att läsa flera olika trådar i forumet.

Även om jag tycker att det borde räcka med mina två försök till skriftlig kontakt med den nuvarande styrelsen, så ska jag även försöka ringa kontaktpersonen på måndag.

/Micke

Trötter
2010-06-13, 09:08
Stämman har möjlighet att bordlägga årsredovisningen till ett senare tillfälle enligt kap 7 §4 i föreningslagen. Vilket ger en minoritet av medlemmarna möjlighet att bordlägga punkterna, resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande vinst eller förlust samt ansvarsfrihet för ansvarig styrelse. Om stämman bordlägger frågan resultat och balansräkning så har ansvarig styrelse två månader på sig att redovisa efterfrågad informationFöreningslagen

kap 7 föreningsstämma

4 § Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Vid stämman skall beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i moderförening, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna.

Beslut i en fråga som avses i andra stycket 1--3 skall dock skjutas upp till en fortsatt stämma, om majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. Sådan stämma skall hållas minst en och högst två månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.

micke
2010-06-13, 10:23
Stämman har möjlighet att bordlägga årsredovisningen till ett senare tillfälle enligt kap 7 §4 i föreningslagen.
Tack för det tipset. Låter som något jag skulle kunna använda mig av om mötesordföranden kommer med ett uttalande likt det Admin nämnde, "Ja vad ska vi göra åt det nu?"

Jag hade bara tänkt svara att vi borde skjuta upp beslut för de punkter på dagordningen som är relaterade till årsredovisningen, men att kunna hänvisa till en specifik paragraf i lagen om ekonomiska föreningar låter bättre. Behöver bara få ytterligare två röstberättigade att hålla med mig så har vi uppnått den nödvändiga tiondelen. Om det nu skulle visa sig att ingen annan är intresserad av att få en chans att granska årsredovisningen (vilket skulle vara rätt så tragiskt), så har jag alltid kvar möjligheten att klandra stämman...

/Micke

micke
2010-06-14, 17:13
Fick en kopia av årsredovisningen via e-post idag om än med viss motvilja ("den skulle ju delas ut på stämman"). Har bara hunnit bläddra igenom den som hastigast men är redan lite förvånad över innehållet. Kommer posta en separat fråga angående det.

Upptäckte direkt ett fel (felaktigt org.nummer) och revisorn har på något vis lyckats framlägga sin revisionsberättelse enbart en vecka innan stämman trots att det ska ske senast två veckor innan stämman...

/Micke

micke
2010-06-16, 21:18
En liten uppföljning av hur det gick.

När jag framförde åsikten att kallelsen inte hade gått rätt till, så fick jag direkt mothugg. Först var det att det inte var relevant, sedan övergick det till "då får vi väl avbryta stämman; vill du det?", för att sedan avslutas med att lagen sa att årsredovisningen skulle finnas tillgänglig men nu råkade det stå i stadgarna att den skulle skickas ut och det hade styrelsen missat... Vet fortfarande inte om det kom med i protokollet; jag upprepade ett antal gånger att jag ville ha det protokollfört.

När jag hade ställt ett par frågor angående årsredovisningen och begärt att få skickat till mig en del information som styrelsen inte kunde svara på (bl.a. ville jag ha information om de lån som man hade tecknat efter bokslutsdagen), så blev jag verbalt påhoppad av en annan mötesdeltagare som tyckte jag skulle sluta ställa frågor annars kunde man lika gärna avbryta stämman. Jag lät honom avsluta sin attack på mig (den pågick ett tag) och sedan så ställde jag de frågor som jag hade kvar :1:

Min sista fråga på årsredovisningen handlade om att det fanns en post angående en förutbetald månadsavgift trots att inga månadsavgifter hade betalats in till föreningen. Ordförandens svar på det, "Det är en bokföringsteknisk finess som inte ens jag förstod och jag har jobbat som revisor." Jag kunde bara avsluta med ett sarkastiskt "Tack, det var ju ett väldigt bra svar!"

Under hela stämman så var jag den enda som ställde några frågor...

/Micke

Admin
2010-06-17, 11:12
När jag framförde åsikten att kallelsen inte hade gått rätt till, så fick jag direkt mothugg. Först var det att det inte var relevant, sedan övergick det till "då får vi väl avbryta stämman; vill du det?"
Det är en klassiker och var vad jag sa (några inlägg bakåt i denna tråd) skulle hända.

... för att sedan avslutas med att lagen sa att årsredovisningen skulle finnas tillgänglig men nu råkade det stå i stadgarna att den skulle skickas ut och det hade styrelsen missat.
Det är oförsvarbart av en styrelse.
Missar man detta så måste styrelsen själv ta initiativ till en ny stämma, inte bara ta en chansning och förlita sig på att man kan fortsätta lura medlemmarna.

När jag hade ställt ett par frågor angående årsredovisningen och begärt att få skickat till mig en del information som styrelsen inte kunde svara på (bl.a. ville jag ha information om de lån som man hade tecknat efter bokslutsdagen)
Styrelsen har två veckor på sig att delge dig (och alla andra medlemmar som begär det) denna info.

... så blev jag verbalt påhoppad av en annan mötesdeltagare som tyckte jag skulle sluta ställa frågor annars kunde man lika gärna avbryta stämman.
Här är det mötesordförandens uppgift att sätta stopp för dylika påhopp.
Det är alltid lika tråkigt när mötesordföranden låter påhopp passera bara för att det gagnar styrelsen.

Under hela stämman så var jag den enda som ställde några frågor.
Och denna totala brist på engagemang, som inte precis är unik för din brf, bland medlemmarna leder enbart till en sämre boendemiljö och en sämre ekonomi för var och en av medlemmarna.

micke
2010-06-17, 12:12
Det är alltid lika tråkigt när mötesordföranden låter påhopp passera bara för att det gagnar styrelsen.

Eftersom mötesordföranden även var styrelsens ordförande, så passade detta påhopp säkert alldeles utmärkt. Efter det verbala påhoppet så försökte mötesordföranden gå på beslut att lägga årsredovisningen till handlingarna varvid jag inflikade att "jag har ytterligare några frågor, om jag nu får lov att ställa fler frågor" vilket i varje fall gav upphov till ett lätt fniss från några närvarande.

Vid valet av justerare så fick jag nästan bita mig i tungan för att inte komma med en spydig kommentar. Mötesordförandens beskrivning av detta uppdrag var att "det enbart handlade om att skriva på stämmoprotokollet och så besvärligt är det väl inte att sätta sin namnteckning på protokollet".

Och denna totala brist på engagemang, som inte precis är unik för din brf, bland medlemmarna leder enbart till en sämre boendemiljö och en sämre ekonomi för var och en av medlemmarna.
Förhoppningsvis så ska engagemanget öka lite nu när vi har en "egen" styrelse. Å andra sidan finns väl alltid risken att egenintressena inom styrelsen riskerar att gå lite för långt i stället...

/Micke

Admin
2010-06-17, 14:45
Vid valet av justerare så fick jag nästan bita mig i tungan för att inte komma med en spydig kommentar. Mötesordförandens beskrivning av detta uppdrag var att "det enbart handlade om att skriva på stämmoprotokollet och så besvärligt är det väl inte att sätta sin namnteckning på protokollet".
Det är tråkigt att det finns mötesordförande/styrelseordförande med en sådan inställning. Dessutom till en så här viktig uppgift i föreningen.

Det största problemet här är nog att de flesta justerare också ser det som att det bara är att skriva under stämmoprotokollet;
"Protokollet är ju redan undertecknat av mötesordförande & protokollförare, så då får man väl förutsätta att det är rätt".

Förhoppningsvis så ska engagemanget öka lite nu när vi har en "egen" styrelse.
Den bistra verkligheten är att det knappt finns några brf:ar med något större engagemang.
Det räcker inte om styrelsen är engagerad. Utifall att en förening ska fungera bra måste även övriga medlemmar ha ett intresse för sin ekonomi.
Man kan inte bara lämna över allt till en liten lekmannastyrelse och tro att allt blir bra.

Varje brf borde dels ha;
1. En punkt i dagordningen för årsstämman om hur engagemanget i föreningen ska kunna ökas.
2. En kommitté som löpande under året - från år till år - arbetar med engagemanghöjande åtgärder.

micke
2010-06-18, 09:42
Den bistra verkligheten är att det knappt finns några brf:ar med något större engagemang.
Det räcker inte om styrelsen är engagerad..

Eftersom vi är en ny förening, så tänker jag ge den nya styrelsen en viss tid på sig att "visa vad den går för" bl.a. angående information till medlemmarna. Om styrelsen löpande informerar om vad som händer i föreningen, så ser jag t.ex. ingen större anledning att efterfråga offentliga styrelsemötesprotokoll. Att börja skicka motioner om olika ändringar redan nu skulle inte heller vara lämpligt; jag har nog redan fått stämpeln som en "besvärlig person" i och med att jag ställde frågor på stämman och begärde information som den nya styrelsen nu måste ta sig an...

Även övriga medlemmar kan behöva få tid på sig att hitta rätt rutiner och engagemang. Vår förening består av tre "gårdar" med 10 lgh per gård och på min gård så har vi i varje fall gemensamt löst enklare praktiska frågor (snöskottning, gräsklippning, etc.) Men jag har redan hört att det gnisslar lite på en annan gård eftersom inte alla hjälper till med gräsklippningen...


Utifall att en förening ska fungera bra måste även övriga medlemmar ha ett intresse för sin ekonomi.

Även om de flesta verkar ha lite väl lågt intresse för sin egen ekonomi just nu, så kanske intresset vaknar när räntan höjs och därmed även årsavgiften.

/Micke