handdator

Visa fullständig version : Extrastämma som medlemmarna begär


Snuffe
2010-06-07, 19:24
Om ett antal medlemmar vill ha extrastämma och styrelsen kallar. Måste det inte redovisas vilka som har begärt detta. Annars kan ju styrelsen bara säga att x antal medlemmar vill ha extrastämma.

Admin
2010-06-07, 19:32
Styrelsen måste inte redovisa detta, men å andra sidan kan styrelsen inte hindra dig från att se detta dokument om du begär detta.

Råder det tveksamhet om vem som begärt extrastämma (minst 10% av medlemmarna) så kan du begära på extrastämman (lämpligen under punkten för godkännande av dagordning) att få se detta dokument från de medlemmar som ska ha begärt extrastänmma.
Kan styrelsen inte visa upp det då så har styrelsen två veckor att visa detta dokument för alla medlemmar som begär att få se det.

Det är också en del av stämmohandlingar som måste finnas tillhanda för alla medlemmar senast 3 veckor efter stämman.

Frågande
2010-06-21, 22:31
Exakt vart kan man hitta lagstöd för att få ta del av vilka som begärt extrastämman?

Trötter
2010-06-22, 00:50
Jag kan inte hitta något i lagtexterna som anger att styrelsen måste redovisa vem eller vilka som har påkallat stämma. Det som styrelsen har att göra vid en medlems påkallad stämma, det är att kalla till en sådan inom 2 veckor. Men styrelsen har en upplysningsplikt när medlemmar ställer frågor på stämma, styrelsen bör beakta beakta detta. Annars kan det få kostsamma konsekvenser för föreningen och eventuellt styrelsen, som i min förening där hela verksamheten granskas till en förmodad kostnad på ca 120 000 kr. Detta för att styrelsen behagade svara på alla frågor vid stämma, enligt följande. Det är en sak för styrelsen och inte för medlemmarna.

Det som är viktigt vid en extra påkallad stämma, att det finns en dagordning som är upprättad enligt norm. och att det inte fattas beslut i andra ärenden en de som är angivna i dagordningen.

Frågande
2010-06-22, 22:36
Men om nu minst 10% av medlemmarna begärt en extrastämma, man har som medlem (ingår dock inte i de 10% som skrivit på) inte fått se denna begäran så man vet alltså inte vilka som skrivit under. Det man har fått höra ryktas är dock att det framgår inte på begäran om extrastämma vem som är kontaktperson/dragit igång listan med namnunderskrifter och det framgår inte heller vad ändamålet är/varför man vill ha extrastämma (underförstått så vet dock alla vad det handlar om...).

Frågan är då

Kan man inte begära att få se listan med namnunderskrifter för att se att det har gått rätt till?

Om det inte finns någon kontaktperson för listan är den då giltig?

Om ändamålet inte skriftligen begärs, är begäran om extrastämma då giltig? (Se lagen om ekonomiska föreningar, 7 kap. 5 § Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen. )

Admin
2010-06-23, 10:06
Kan man inte begära att få se listan med namnunderskrifter för att se att det har gått rätt till?
Om det inte finns någon kontaktperson för listan är den då giltig?
Ja, det kan tyckas märkligt, men lagen stadgar inga villkor för denna lista med begäran om extrastämma.
Det behövs således ingen kontaktperson.
Det ska heller inte behövas. Alla som skriver under en lista om begäran av extrastämma har lika ansvar/skyldigheter.

Om ändamålet inte skriftligen begärs, är begäran om extrastämma då giltig?
Nej. Om begäran om extrastämma skett utan att ändamålet med extrastämman begärts till styrelsen så är det av naturliga skäl inte möjligt att hålla en extrastämma.
Styrelsen måste då kontakta dem som begärt extrastämman och be att skriftligt erhålla vilka beslut som ska tas på extrastämman.

Det räcker inte med att alla underförstått vet vad det handlar om, men är du säker på att styrelsen inte erhållit en skriftlig förklaring på vilka frågor stämman ska behandla på extrastämman?


Sedan angående din tidigare fråga;
Det finns olika sätt för en medlem utanför styrelsen att begära att få ta del av vilka som begärt extrastämman.
T.ex. enligt föreningslagen (§11, 7 kap) om styrelsens skyldighet att svara på frågor på stämman.

Se;
7 kap. - Föreningsstämman - Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12641)

totiki
2010-06-23, 10:44
I kallelsen skall det dessutom stå vad som skall avhandlas på stämman.

Trötter
2010-06-23, 11:04
I kallelsen skall det dessutom stå vad som skall avhandlas på stämman.

Eller att kallelsen utgörs av dagordning .

clabbe
2010-06-23, 13:17
Om ett antal medlemmar vill ha extrastämma och styrelsen kallar. Måste det inte redovisas vilka som har begärt detta. Annars kan ju styrelsen bara säga att x antal medlemmar vill ha extrastämma.

Styrelsen kan ju luta sig emot första rekvisitet i 7 5, att styrelsen finner skäl till att hålla en extra stämma, då är det ju inte så noga med hur många eller vilka som begärt en stämma.

Trötter
2010-06-23, 13:26
Styrelsen kan ju luta sig emot första rekvisitet i 7 5, att styrelsen finner skäl till att hålla en extra stämma, då är det ju inte så noga med hur många eller vilka som begärt en stämma.

Eller som i min förening. En minoritet begärde att styrelsen skulle kalla till stämma. Där styrelsen uppger i sin motivering att det är jag som har krånglat med att kalla till stämma. Anledningen är förmodligen den att styrelsen har vissa läs och skrivsvårigheter. Det finns ingen i vår styrelse som har läst eller har lyckats ta till sig en enda stavelse i stadgan och lagen:13:.

Frågande
2010-06-23, 20:44
Nej. Om begäran om extrastämma skett utan att ändamålet med extrastämman begärts till styrelsen så är det av naturliga skäl inte möjligt att hålla en extrastämma.
Styrelsen måste då kontakta dem som begärt extrastämman och be att skriftligt erhålla vilka beslut som ska tas på extrastämman.

Det räcker inte med att alla underförstått vet vad det handlar om, men är du säker på att styrelsen inte erhållit en skriftlig förklaring på vilka frågor stämman ska behandla på extrastämman?


Men om en styrelse, trots att de i begäran om extrastämma från medlemmarna inte skriftligen framgått vad som skulle behandlas, nu ändå kallat till extrastämma (och i kallelsen även angivit vilket ärende som skall tas upp, vilket var underförstått men ej skriftligen begärt), vad gäller då? Blir det beslut som togs på extrastämman giltigt eller har styrelsen felaktigt kallat till extrastämma och blir ett beslut som då tas där ogiltigt?

Trötter
2010-06-23, 21:27
Om det inte i kallelsen framgår vad stämman ska fatta beslut eller behandla. Då kan det tolkas som att kallelsen till stämman inte har behörigen skett. I ett sådant fall bör stämman klandras klander tiden är 3 månader från den dag som stämman hölls.

clabbe
2010-06-24, 08:01
Men om en styrelse, trots att de i begäran om extrastämma från medlemmarna inte skriftligen framgått vad som skulle behandlas, nu ändå kallat till extrastämma (och i kallelsen även angivit vilket ärende som skall tas upp, vilket var underförstått men ej skriftligen begärt), vad gäller då? Blir det beslut som togs på extrastämman giltigt eller har styrelsen felaktigt kallat till extrastämma och blir ett beslut som då tas där ogiltigt?

Har styrelsen gjort så här som du beskriver så tycker jag att det är ett giltigt beslut.
Styrelsen har funnit skäl till att hålla stämma (första rekvisitet i 7 kap 5 § LEF).
Det som ska behandlas på stämman är angivet i kallelsen (om man får anta att det var tillräckligt väl beskrivet i kallelsen).

Frågande
2010-06-26, 20:24
Har styrelsen gjort så här som du beskriver så tycker jag att det är ett giltigt beslut.
Styrelsen har funnit skäl till att hålla stämma (första rekvisitet i 7 kap 5 § LEF).
Det som ska behandlas på stämman är angivet i kallelsen (om man får anta att det var tillräckligt väl beskrivet i kallelsen).

Jodå det var väl angivet i kallelsen vad extrastämman skulle behandla så jag håller med om att styrelsen kan luta sig mot första rekvisitet i 7 kap 5 § LEF som du skriver. Det jag tycker är slarvigt är att de 10% av medlemmarna som begärde extrastämman inte skriftligen hade begärt vad extrastämman skulle behandla, även det enligt 7 kap 5 § LEF.