handdator

Visa fullständig version : Årsredovisning. Ska inte medlemmarna ha tillgång till den?


Tiha
2010-06-03, 13:47
Hjälp, hjälp...
vi har föreningsstämma nästa vecka. Ska inte årsredovisningen vara utskickat till alla medlemmarna före den? Verkar mysko...
På agendan står ingenting om att godkänna årsredovisningen. Är det inte just för den anledningen man har en årsstämma?

clabbe
2010-06-03, 14:29
Såhär säger lagen om ekonomiska föreningar (7 kap 8§):
Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshand- lingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna .. och genast sändas till medlemmar... som begär det

Den behöver alltså inte vara utskickad men ska finnas tillgänglig.
Att inte ha en punkt om beslut om årsredovisningen kan fastställas verkar mkt märkligt. Det är om inte den enda men ändå en av de viktiga anledningarna att ha årsstämma.

Trötter
2010-06-03, 14:41
Styrelsen i föreningen kallar till stämma. föreningenslagen anger att. Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen. I kallelsen skall det tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.

Föra att kallelsen ska var korrekt ska det framgå klart och tydligt vad som ska behandlas på stämman. Styrelsen ska förmedla dagordningen till stämman i kallelsen och i vissa fall göra årsredovisningen tillgänglig för medlemmarna i god tid innan stämman. Att styrelsen inte förmedlar årsredovisningen till samtliga medlemmar kan tolka som en inskränkning i den så viktiga informationsplikt som styrelsen har. Vad som ska ingå i dagordningen brukar anges i stadgan, så jag rekommenderar att du granska er stadga. I vår stadga står det så här när det gäller dagordningen.
På ordinarie stämma skall förekomma:
val av stämmoordförande
anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
godkännande av röstlängd
fastställande av dagordningen
val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
fråga om kallelse behörigen skett
styrelsens årsredovisning
revisorernas berättelse
beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen
beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
val av styrelseledamöter och suppleanter
val av revisor/er och suppleant
val av valberedning
erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
övriga i kallelsen anmälda ärenden.På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Om nu inte styrelsen skickar ut en korrekt kallelse med dagordning och erforderlig information som motioner och i vissa fall årsredovisning. Då kan det finnas skäl att klandra stämman, att kallelsen till stämman inte har skett behörigen. Så vid stämman så bör man ange på punkten 6 som i vår dagordning, att styrelsen inte har sammankallat stämman enligt föreningens stadga och förenings lagen kap 7 § 4 & 8 som anger vad som ska ingå i kallelsen och vad som enligt lag ska behandlas på stämman. Det är viktigt att man får detta antecknat till protokollet om man motsätter sig de grunder som styrelsen har företagit vid sammankallandet av stämma

Tiha
2010-06-03, 14:46
Tack för ett snabbt svar.
Detta med att inte ha punkten gällande årsredovisningen är verkligen skumt.
Ska jag påpeka detta till styrelsen?
Finns det några andra dokument som ska vara tillgängliga före årsstämman? Ekonomisk plan, verksamhetsberättelse osv? Som medlem i föreningen, vad har jag rätt att ta del av?
Vad händer om styrelsen vägrar att lämna ut årsredovisningen? Eller rent ut sagt struntar i det? Varifrån jag, som medlem i föreningen kan få mera hjälp?

clabbe
2010-06-03, 15:07
Verksamhetsberättelsen ingår normalt i årsredovisningen tillsammans med resultat- och balansräkning, så det är ett dokument som ska vara tillgängligt.
Befintlig ekonomisk plan är inte ett sådant dokument som behandlas på årsstämman, så den behöver inte vara tillgänglig av den orsaken. Men du borde få titta på den som medlem oavsett.
Om styrelsen vägrar lämna ut årsredovisningen finns det ingen årsredovisning att ta ställning till på stämman, och stämman kan därmed inte genomföras fullt ut. Ni kan inte ta ställning till att bevilja ansvarsfrihet utan att ha sett årsredovisningen t.ex.
En extra stämma måste ordnas.

Admin
2010-06-03, 15:13
Ja, som påpekats kan stämman inte hållas om det är sant som du säger.
Stämman blir inte giltig eftersom den obligatoriska punkten för godkännande av årsredovisning inte är med.

För sent att åtgärda detta nu. Inget att göra, annat än att styrelsen sätter ut ett nytt datum för årsstämman.

Glöm inte att inför årsstämman skriftligen (med vittne eller via epost) begära en kopia av årsredovisningen så att du säkert får den.

Trötter
2010-06-03, 15:18
Att en styrelse inte redovisar eller upprättar den så viktiga årsredovisningen är att betrakta som ett ekobrott och/eller ett bokföringsbrott. Om nu inte styrelsen upprättar en årsredovisning, så föreslår jag att du vänder dig till ekobrottsmyndigheten via denna länk http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____2306.aspx. Eller tar kontakt med polisen på din ort för konsultation, du kan även kontakta Länsstyrelsens rättsenhet och Bolagsverket i ärendet.

Styrelsen ska på förfrågan delge medlemmar ek-plan och utdrag ur lägenhetsförteckningen. Om inte detta hörsammas har du möjlighet att stämma föreningen vid tingsrätt. Du kan även ta kontakt med hyresnämnden som har till uppgift att medla i tvister mellan förening och medlem.

Om styrelsen redovisar en ofullständig årsredovisning, då kan medlemmarna vid stämman påtala att en granskning och eller en tredjepartsrevisorn ska tillsättas. Det som krävs är att en minoritet av medlemmarna bifaller en sådan begäran. En minoritet ska bestå av 10 % av medlemmarna med förlagsandelar/rösträtt.

Tiha
2010-06-03, 15:28
Alltså, ska jag påtala styrelsen i förväg att jag tänker yrka boläggning av årsstämman innan själva mötet (med t.ex. e-mail) om årsredovisningarna är inte tillgängliga för oss medlemmar minst en vecka innan?

Trötter
2010-06-03, 15:49
Du kan påtala detta innan stämman men det går även att vecka frågan på stämman, vid den punkt på dagordningen som behandlar stämmans legitimitet när det gäller om styrelsen har följt regelverket för att kalla till stämma.