handdator

Visa fullständig version : Vad lagen säger om störningar och styrelsens skyldigheter i bostadsrättsförening


Admin
2009-08-30, 19:06
Det regelverk som gäller för störningar återfinns i bostadsrättslagen, kap 7 (http://hotpot.se/hsb-bostadsraettslag-kapitel-7.htm).


7 kap. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

9 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.

Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.

Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2.

Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen, skall föreningen
ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och
om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.

20 § Uppsägning på grund av störningar i boendet enligt 18 § 5 får, om det är fråga om en bostadslägenhet, inte ske förrän socialnämnden har underrättats enligt 9 § andra stycket 2.
Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i 18 § 5 även om någon tillsägelse om rättelse inte har skett. Vid sådana störningar får uppsägning som gäller en bostadslägenhet ske utan föregående underrättelse till socialnämnden. En kopia av uppsägningen skall dock skickas till socialnämnden.
Fjärde stycket gäller inte om störningarna inträffat under tid då lägenheten varit upplåten i andra hand på sätt som anges i 10 eller 11 §. Lag (2004:390).

21 § Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som avses i 18 § 1-3 eller 5-7 men sker rättelse innan föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får han eller hon inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detta gäller dock inte om nyttjanderätten är förverkad på grund av sådana särskilt allvarliga störningar i boendet som avses i 9 § tredje stycket.
18 §
5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt 9 § vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid användning av denna åsidosätter de skyldigheter som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare,samt;


11 kap. Förfarandet i bostadsrättstvister m.m.

1 § Tvister som rör störningar i boendet skall handläggas särskilt skyndsamt. Lag (2003:31). Angående tidigare fråga avseende styrelsens skyldigheter står följande i bostadsrättslagen;


Vissa övriga meddelanden

32 § Är ett sådant meddelande från föreningen som avses i 9 §, 12 a §, 16 §, 18 § 1, 20 § första stycket, 23 § första stycket 1 b eller 31 § första stycket eller 6 kap. 1 § andra stycket, 1 a § eller 2 § avsänt i rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress, skall föreningen anses ha fullgjort vad som ankommer på den.
Detsamma gäller beträffande sådant meddelande från bostadsrättshavaren som avses i 2 § och 6 kap. 6 §. Lag (2004:390). Not.
År 2003 kom inte förslag på ändringar i bostadsrättslagen utan år 2003 infördes föreslagna ändringar.


Se även;
Underrättelse vid avhysning, vad säger lagen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8784)

Bostadsrättslagen (SFS 1991:614), 7 kapitlet (http://hotpot.se/hsb-bostadsraettslag-kapitel-7.htm)

Skriftlig varning (http://hotpot.se/hsb-skriftlig-varning.htm)


Se även bl.a.;
Störningar i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8594)
Störningar i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8805)
Störningar och vanvård (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8592)
Mall för anmodan att vidtaga rättelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12493)
Formulär för att vidta rättelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11846)
Grannar som stör och hotar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12491)
Uppsägning från föreningen / Hur får man någon vräkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12461)
Hur får man någon vräkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12021)

Medlem som hotar annan medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12112)
Styrelse som trakasserar enskild medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12346)

Störande grannar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12423)
Störande grannar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=471)
Konflikt mellan grannar - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10710)
Störande grannar och passiv styrelse som dessutom känner störmomenten... (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11494)
Störande grannar - Passiv BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7453)
Konflikt mellan grannar - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10710) - styrelsens skyldigheter vid störningar
Anklagad för störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10846)
Sviken av styrelsen - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4864)
Känslig - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=53) och Tystnad en bristvara - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=542)
Rådvill, finns det någon som kan hjälpa? - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7577)

CP skadat + autistiskt barn till granne som stör - mina rättigheter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12272)
Barn som stör? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11564)

Renovera på kvällar... (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8766)
Skällande hund - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2876) - Lag om tillsyn av hundar och katter samt SOU:s hundansvarsutredning
Tobaksrökning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1996)

Särskilt allvarliga störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8539)

Rätt till sex i bostadsrätt - kul meddelanden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3489)

Medlemsförteckning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11663)
Tillgång till styrelseprotokoll - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8854)

Att äga sin lägenhet - nya lagstadgade problem - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4511)