handdator

Visa fullständig version : Justera styrelseprotokoll


tractors
2010-05-31, 05:24
I vår privata BRF har vi haft föreningsstämma och nu fått en delvis ny styrelse. På första styrelsemötet skulle en justeringsman utses - för att till-
sammans med ordföranden och sekreteraren underteckna dagens protokoll.
Styrelsen var fulltalig och närvarande suppleant utsågs till att justera dagens protokoll. Är detta korrekt?

Deadlund
2010-05-31, 07:27
I lagen om ekonomiska föreningar 6 Kap. 8 § står att läsa:
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det.

Sen finns det nog inget hinder för att det även utses en justerare

Admin
2010-05-31, 08:10
Det är onekligen lustigt men lagtexten som du refererar till, Deadlund, gör det omöjligt att utse suppleanten som justerare.

Jag har aldrig reflekterat över detta tidigare.

Vem kan utses som justerare till styrelsens protokoll?

Jag skulle ha velat svara som följande på Tractors fråga;
Normalt ska man vara försiktig med att ge uppdrag till suppleanter eftersom de inte lyder under samma ansvar och regelverk som styrelsen, men det spelar ingen roll vem som väljs som justerare. Justeraren skulle t.o.m. kunna vara en utomstående icke-medlem i föreningen, om så önskas. Det viktiga bara är att suppleanten inte är sekreterarens make/maka eller har andra nära band, dvs jäv - eller ens risk för en jävsituation - får inte förekomma.

Nu faller mitt svar med Deadlunds citat från lagen om ekonomiska föreningar.

Fråga: Vem får utses som justerare av protokoll i en brf-styrelse?
Svar: Suppleanten är inte ledamot, och som justerare måste en styrelseledamot utses enligt lag.För mer information om styrelseprotokoll, se bl a;
Styrelse, protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8617) - FAKTABANKEN

Styrelsemöte och protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10855) - Mötesanteckningar från styrelsemöte stämmer inte, styrelseprotokoll har ej justerats, styrelseprotokoll från föregående möte gås ej igenom

Suppleant till styrelsen justerar styrelsens protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16049) - Styrelsesuppleant som protokollförare på styrelsemöten

Styrelseprotokoll saknas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13858) - Protokollförare (= ordföranden) lämnar inte ifrån sig styrelseprotokoll

Har styrelsens ordförande huvudansvar för att protokoll förvaras på ett betryggande sätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13552) - Styrelseprotokoll saknas. Ansvar för protokoll och övriga styrelsedokument. Vem är ansvarig för styrelseprotokollen? Rutiner för arkivering av viktiga dokument måste finnas i varje brf!

Får vice ordföranden ändra i styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13194) - Ledamot i styrelsen som ändrar i ett styrelseprotokoll, innan justering gjorts

Särskild mening i styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5061) - Ledamot önskar få in synpunkter i styrelsens protokoll

Reservation i styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)
Reservation i styrelseprotokoll tas bort av ordföranden, tillika justerare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Medlemmarnas rätt till information av styrelsen. Är inte underhållsplan/ekonomisk plan och kalkyl offentliga i en brf? Information om upphandling. Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten. Ledamot som ej får tillgång till styrelsens protokoll

Per capsulam utan styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10584)

Ska avhopp av ledamot i styrelsen protokollföras i styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14375)

Måste personuppgifter på den som beviljas medlemskap i föreningen föras in i styrelseprotokollet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11153)

Styrelseprotokoll samt överlåtelse-och pantsättningsavgift i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14979)

Regler och rutiner för styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13636)

Arbetsordning för styrelse, protokoll (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#styrelseprotokoll) - Upprätta styrelseprotokoll

Mall för styrelseprotokoll vid konstituerande möte (konstituerande mötesprotokoll) (http://hotpot.se/Pdf/protokoll-konstituerande-stamma-brf.pdf) - Protokoll från konstituerande styrelsemöte


Utdrag från styrelseprotokoll i brf, rätt att få utdrag för det som rör en själv? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12276) - Protokollsutdrag styrelseprotokoll
Motion: Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-12.htm#92) - Motion till HSB om att medlemmar som begär detta ska erhålla utdrag från styrelseprotokoll i frågor som rör dem själva

Motion om offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#06)

Får valberedningen läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10756)
Riksbyggen säger att varken valberedning eller medlemmar har med styrelseprotokollen att göra (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10367)


Nummerordning i protokollen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15879) - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12470) - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13746) - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7319) - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a styrelseprotokoll och stämmoprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-25.htm) - Motion


För information om offentliga styrelseprotokoll, se bl.a.;
Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117)

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) Del 1

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523) Del 2

tractors
2010-05-31, 08:40
Till Admin,
Tack - jag fick det svar jag hade hoppats på.
Det vill säga:
Protokollet skall justeras av ledamot i styrelsen.
Suppleanten är inte ledamot. Således har vi gjort fel.

totiki
2010-05-31, 09:54
En fråga. Ifall suppleanten är där i enlighet med suppleantens uppgift. Att fylla ut för en frånvarande ledamot. Är han då inte där i kraft av ledamot? Med ledamotens rättigheter och skyldigheter? Exempelsevis för att göra styrelsemötet beslutsmässigt enligt stadgarna?

Admin
2010-05-31, 09:54
Ja, vi får dessutom tacka Deadlund som gjorde sig besväret att kolla vad det stod i lagen, annars hade risken varit att jag svarat fel i arla morgonstund.

När det i lagtexten står "den ledamot som styrelsen utser till det" så avses med detta justeraren, vilket kanske skulle kunna uttryckts lite klarare.

Vem utser justerare av styrelsens protokoll?
Styrelsen utser den som ska justera protokollet utöver mötesordförande.

Hur många justerare kan utses för styrelseprotokollet?
Man kan också notera att lagen begränsar antalet justerare till en utöver styrelsens ordförande, vilket jag finner lite märkligt.

Signera protokoll
Men jag vill starkt rekommendera att samtliga styrelseledamöter ändå läser igenom varje protokoll och sätter sin signatur på varje sida i protokollet.
Det finns inget lagkrav på detta, men det borgar för en ökad säkerhet.

Om då en ledamot som signerar inte ställer upp på vad sekreteraren skrivit och/eller justeraren justerat så kan det bli lite jobbigt... men den dagen den sorgen. :1:

En fråga. Ifall suppleanten är där i enlighet med suppleantens uppgift. Att fylla ut för en frånvarande ledamot. Är han då inte där i kraft av ledamot?
Jo, absolut! Då är det inga problem för suppleanten att justera (men i detta specifika fall var ju styrelsen fulltalig).

Följande kan också vara bra att känna till;

Fråga: Kan ett protokoll ändras?
Svar: Nej. Har den som justerar protokollet en från protokollföraren avvikande uppfattning om vad som beslutats på sammanträdet ska inte protokollet ändras utan justeraren får i protokollet notera sina avvikande åsikter.

Fråga: Om man som ledamot inte håller med om det som beslutas/skrivs i protokollet, vad gör man då?
Svar: I en ekonomisk förening äger styrelseledamöterna rätt att få avvikande mening noterad i styrelseprotokoll.