handdator

Visa fullständig version : Ogiltigt stämmoprotokoll - Justering


Deadlund
2010-05-28, 19:25
Om två justerare valts på en årsstämma måste väl bådas signaturer finnas med för att stämmoprotokollet ska vara giltigt?

Om det funnits 2 "originalprotokoll";
- 1 stämmoprotokoll där enbart mötesordförandens underskrift saknas (sekreterararen, justerare 1 och justerare 2 har skrivit under).
- 1 stämmoprotokoll som saknar signatur från justerare 1 (mötesordförande, sekreterare och justerare 2 har skrivit under). Justerare 1 har dessutom noterat, i det protokoll som visats för denne, "Se bilaga" vid de punkter där anmärkningar funnits i det protokoll som justerare 1 sett och skrivit under, samt skrivit en bilaga med protokollnoteringar.

Det måste betyda att det funnits 2 protokoll från stämman, varav styrelsen valt att dela ut det som saknar signatur från Justerare 1.

Detta ser jag som ett uppenbart lagbrott, men vilken/vilka lagöverträdelser är det som begåtts här?

Vill tillägga att jag tycker detta forum verkligen är toppen, mycket tips och råd hittas här.

Francois
2010-05-29, 08:44
I lagen om ekonomiska föreningar står det:

Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman.

Om 2 justeringsmän har valts av stämmen, ska båda två skriva under.

Stämmen har givit sitt förtroende till 2 personer att justera protokollet. Om en justeringsman vägrar skriva under, måste protokollet justeras vidare tills de kommer överens. Mötesordföranden och en justeringsman kan inte gå mot en justerare vald av stämman.

Om de inte kan komma överens för att de inte kommr ihåg vad som sades på stämmen, kan de kanske ta hjälp av andra i föreningen som kanske kommer ihåg bättre än dem. Om det handlar om formuleringar och formaliteter, kan de kanske ta hjälp av hyresnämden (inte säkert det går).

Deadlund
2010-05-29, 09:59
Tack Francois
Där fick jag bekräftat att båda skall skriva under, mötesordföranden, före detta HSB anställd, försökte övertyga mig om att det endast räcker med att en justeringsman skriver under.
Det jag tycker är skrämmande, oacceptabelt och troligen ett lagbrott är att det har funnits 2 originalprotokoll för underskrift, ett som jag sett (jag är då justerare 1) och skrivit under tillsammans med sekreteraren och justerare 2. Sedan har det funnits ett precis likadant som mötesordförande, sekreterare och justerare 2 skrivit under. Man har alltså valt att undanhålla det protkokoll jag skrivit "Se bilaga" på, bifogat bilaga till och skrivit under.
Jag har fått bekräftat att mötesordföranden har skrivit under efter att jag gjort det, samt att han tagit del av min bilaga. Nu vill mötesordföranden att vi alla ska träffas för att "komma överens" om ett gemensamt protokoll...???

Jag kommer mer än gärna att lägga in de mail som skickats mellan mig och mötesordföranden här, men jag avvaktar med detta i fall att det blir så att detta går till tingsrätten.

Admin
2010-05-29, 14:24
Om 2 justerare valts på en årsstämma, så måste väl bådas signaturer finnas med för att stämmoprotokollet ska vara giltigt?
Nej, en justerare kan avlida.
Eller en justerare kan vägra skriva under och då går det varken med rättsliga metoder eller tvång/våld att tvinga denne att skriva under.
Eller en justerare kan "gå upp i rök".

Visst ska alla som valts som justerare skriva under stämmoprotokollet, men om en eller flera dem som ska skriva under - inberäknat mötesordförande och protokollförare - inte skriver under så finns det inga rutiner varken i lag, stadgar eller föreningen i övrigt för att hantera detta.

Egentligen måste en extrastämma tillkallas för att lösa detta problem, men det finns ingen som kan svara på - enbart med utgångspunkt från denna fråga - om stämmoprotokollet är giltigt trots att en eller flera inte skrivit under.

Frågan är om det räcker med att en av dem som ska skriva under som inte gör detta för att protokollet ska bli ogiltigt, eller om det finns en gräns för hur många som inte skrivit under för att stämmoprotokollet blir ogiltigt.

Lagen är, i vanlig ordning, oklar.

Om det funnits 2 "originalprotokoll";
1 där enbart mötesordförandens underskrift saknats (sekreterararen, justerare 1 och justerare 2 har skrivit under).
1 som saknar signatur från justerare 1 (mötesordförande, sekreterare och justerare 2 har skrivit under). Justerare 1 har dessutom noterat, i det protokoll som visats för denne, "Se bilaga" vid de punkter där anmärkningar funnits i det protokoll som justerare 1 sett och skrivit under, samt skrivit en bilaga med protokollnoteringar.
Det måste betyda att det funnits 2 protokoll från stämman, varav styrelsen valt att dela ut det som saknar signatur från Justerare 1.

Detta ser jag som ett uppenbart lagbrott, men vilken/vilka lagöverträdelser är det som begåtts här?
Att en styrelse försöker dölja en justeringsmans justering är naturligtvis ett solklart lagbrott.
Om det är som du skriver, och detta kan bevisas, så är det de säkert mest vanligt förekommande lagbrotten i brf:ar som begåtts här;
Trolöshet mot huvudman och urkundsförfalskning.
Två mycket allvarliga brott som bägge kan ge fängelse.


För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm#7-38)
Ny föreningslag (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9504) - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm#protokoll) - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#protokoll) - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm)

Justering av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8728) - Manipulering av protokoll. Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll. Renskrivning av justerarnas justering. Vem får justera stämmoprotokoll? Hur ska ett protokoll från årsmötet justeras?

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14655) - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll (http://hotpot.se/hsb-justering-protokoll-brf-0.htm) - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-justering-protokoll-brf-1.htm) - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel (http://hotpot.se/hsb-staemma-protokoll-2007.htm) - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-12B.htm) - 2010

Vikten av att välja RÄTT justerare av protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12139) - Om oengagerad justerare av stämmoprotokoll väljs så riskerar medlemmarnas sista säkerhet i föreningen att falla

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-26-5.htm) - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-36.htm) - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-05.htm#37) - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-55.htm) - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare
Vad är justerarens uppgift? (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=9312&postcount=7) - Sammanställning över motioner om justerarens roll på stämman. Information om rutiner för justeringsman

Protokoll från extrastämma styrd av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8534) - Protokoll justeras innan mötesordföranden skrivit på. Ordföranden som protokollförare.

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16166) - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas (http://hotpot.se/hsb-protokoll-brf-2004.htm) - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-protokoll-staemma-brf.htm) - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf (http://hotpot.se/hsb-staemmoprotokoll-2005-brf.htm) - (2005)

Vad ska protokollföras från föreningsstämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14447) - Vad innehåller protokoll?

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - FAKTABANKEN (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12532) - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6499)

Från hur långt tillbaka i tiden kan medlem begära tillgång till stämmohandlingar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8390)

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15660) - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12760) - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6722)

Frågor och svar om stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7879) - Vad reglerar stämmoprotokoll? Om mötesordföranden ej godkänner stämmoprotokoll, hur påverkar detta stämman och de beslut som tagits där? Etc.

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/Pdf/hsb-planering-styrelsearbete.pdf)

Numrerad röstlängd på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16344) - Alla medlemmar ska kunna se hur var och en har röstat

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB" (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2880) - Verkligen? Varför inte öppna styrelseprotokoll då?

HSB Riksförbund vill utan grund ge sken av att medlem ej har rätt att skriva av/kopiera stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224)
Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2263) - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-riksfoerbund.htm) - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=40) - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=42)

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14050)
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-3.htm)

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-bengt-skanhamre.htm) - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1840)
Censurerade stämmoprotokoll från HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12420) - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-justerat-protokoll-foreningsstamma_20070426.pdf)
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008 (http://hotpot.se/Pdf/HSB_Malmo_stammoprotokoll_080426.pdf)
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-090425.pdf)
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-protokoll-arsstamma-2010.pdf) - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-2011-05-07.pdf)
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14804)

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-stamma.pdf) - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13566)
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del2.htm#6) - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-11.htm#88)
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#14) - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#34) - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-lagbrott.htm) - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16138) - (2012)

a. Styrelse i brf vägrar låta medlemmar få tillgång till stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665) - Lagbrott stödjs av HSB !
b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-9.htm#2010-9)
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-brf-hyresnamnden-protokoll.htm)
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12978) - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-36.htm) - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Styrelsen vägrar ge tillgång till stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15946) - Hyresnämnden gör inget. Vad göra?

Nummerordning i protokollen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15879) - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12470) - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13746) - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7319) - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-25.htm) - Motion

Deadlund
2010-05-29, 14:50
I detta fall så finns vittnen gällande det protokoll jag skrivit under och den bilaga jag bifogat, i min mailkonversation med mötesordföranden så medger denne att han vetat om min bilaga.
Ändå har styrelsen och mötesordföranden valt att bortse från min bilaga och det protokoll jag skrivit under (endast mötesordförandens underskrift saknades), utan att höra av sig till mig.
Nu vill mötesordföranden kalla till "justeringssammanträde" och rätta till protokollet, han vill alltså ändra till/justera ett protokoll han redan godkänt, fastän han tidigare valt att skriva på det som saknade min underskrift.
Kan tillägga att sista dag för utdelning av protokoll har passerat.

Min uppfattning är att han insett att han gjort ett grovt misstag och nu försöker rädda situationen för sig själv.

Admin
2010-05-29, 16:52
Nu vill mötesordföranden kalla till "justeringssammanträde" och rätta till protokollet, han vill alltså ändra till/justera ett protokoll han redan godkänt, fastän han tidigare valt att skriva på det som saknade min underskrift.
Tanken är befängd. Det låter sig inte göras!
Justeringsmannen är den sista som skriver på protokollet och sedan är det uteslutet att kunna göra några ändringar.

Kan tillägga att sista dag för utdelning av protokoll har passerat.
Vet inte hur regelverket ser ut hos er.
Om inte föreningen tagit beslut om detta så behöver med dagens regelverk (lagen kommer att ändras avseende detta) så behöver styrelsen inte dela ut protokoll (bara "ge tillgång" till stämmoprotokollet).

Min uppfattning är att han insett att han gjort ett grovt misstag och nu försöker rädda situationen för sig själv.
Självklart.
Sedan kanske man kan se det som positivt att han i alla fall insett att han gjort fel.
När jag justerar de galna protokoll som skrivs i min brf så är det ingen som bryr sig att styrelse och protokollskrivaren från HSB försöker manipulera protokollen.

I detta fall så finns vittnen gällande det protokoll jag skrivit under och den bilaga jag bifogat, i min mailkonversation med mötesordföranden så medger denne att han vetat om min bilaga.
Ändå har styrelsen och mötesordföranden valt att bortse från min bilaga och det protokoll jag skrivit under (endast mötesordförandens underskrift saknades), utan att höra av sig till mig.
Du kan med stöd av 10% av medlemmarna begära att styrelsen kallar till extrastämma i frågan.
Eller du kan stämma styrelsen.

Francois
2010-05-29, 17:58
Om en justerare inte avlider, inte går upp i rök, och om det inte faller en atombomb som upplånar förening, ska alla justera som valts av stämman justera protokollet.

Deadlund säger
Nu vill mötesordföranden kalla till "justeringssammanträde" och rätta till protokollet, han vill alltså ändra till/justera ett protokoll han redan godkänt, fastän han tidigare valt att skriva på det som saknade min underskrift.


Admin svar
Tanken är befängd. Det låter sig inte göras!

Nej, nej och nej. Detta är inte alls befängd, det är sunt förnuft och rätt. När man inte är överens ska man träffas och prata med varandra och komma överens om en formulering som alla ska stå bakom.Justeringsmannen är den sista som skriver på protokollet och sedan är det uteslutet att kunna göra några ändringar.

Inte sant.

- I detta fall är protokollet inte klart, inte arkiverat och inte signerat av alla inblandade. Därför går det alldeles utmärkt att göra en ny original och skriva under på nytt (och slänga den felaktiga original)
- I övrigt går det att göra "amendment" i justerade och signerade protokoll genom att skriva ändringar, datum och underskrift just där man han gjort ändringen.

Admin
2010-05-29, 20:10
Om en justerare inte avlider, inte går upp i rök, och om det inte faller en atombomb som upplånar förening, ska alla justera som valts av stämman justera protokollet.
Jag tyckte min poäng var väldigt tydlig. Poängen var;
omständigheter kan inträffa där protokoll inte blir underskrivet av alla, och det finns inga rutiner för detta och det finns inget regelverk att förlita sig på vad gäller frågan om protokollets giltighet om det ej skrivs under av alla!

Med utgångspunkt från själva frågeställningen var det viktigt att understryka detta eftersom det innebär att det inte finns några klara gränser. Därmed finns det heller ingen möjlighet att säkert veta vad en rättslig prövning av denna fråga skulle resultera i.

Nej, nej och nej. Detta är inte alls befängd, det är sunt förnuft och rätt. När man inte är överens ska man träffas och prata med varandra och komma överens om en formulering som alla ska stå bakom
Jo, jag vidhåller med bestämdhet att att det är befängt. Särskilt i den aktuella frågeställningen.
Man kan kanske tycka att det är "sunt förnuft och rätt" om man sätter på sig skyglappar och avgränsar frågan kraftigt utan att ta hänsyn till varken olika för frågan viktiga parameterar eller konsekvenser.
Men faktum är att det är så fel det kan bli att skriva om ett protokoll, och anledningen till detta är kort uttryckt att det får aldrig råda några tvivel om vilket protokoll som är det gällande.

Teoretiskt skulle man kunna tänka sig att ett nytt protokoll skrivs i det att samtliga följande parametrar uppfylls;

Samtliga som skrivit under (mötesordförande, protokollförare och samtliga justerare) accepterar detta.
Motsätter sig en enda part detta så faller möjligheten av sig själv att skriva ett nytt protokoll.
Det nya protokollet färdigställs inom de tre första veckorna efter stämman (vilket passerat i aktuellt fall).
Protokollet är inte inskickat till Bolagsverket.
I det nyskrivna protokollet ges en referens till det gamla protokollet som medföljer det nya protokollet som bilaga.Beroende på omständigheterna kan det också krävas att samtliga medlemmar i föreningen informeras om att nytt protokoll skrivits och att protokollet i sin helhet då delas ut skriftligen till samtliga medlemmar.

Ovanstående förutsätter nog att vi lever i den bästa av världar och att föreningen "Goa & glaa" i Lyckostan har medlemmar som trivs med varandra, är flexibla och kommer överens i det mesta eller allt.

Man måste vara medveten om att det inte alls är säkert att man kommer till koncensus.
Sannolikheten för detta är nog ganska liten, inte minst i detta fall, med tanke på förutsättningarna.

Jag har forskat i denna fråga för något år sedan och kunde då inte bland landets ledande experter hitta någon som kunde eller ville argumentera för möjligheten att skriva om ett protokoll på nytt.
Det finns egentligen bara argument som talar mot att skriva ett nytt protokoll.

Inte sant.
Jo, det är definitivt sant att det ska vara justeringsmannen som är den sista som skriver på protokollet.

- I detta fall är protokollet inte klart, inte arkiverat och inte signerat av alla inblandade. Därför går det alldeles utmärkt att göra en ny original och skriva under på nytt (och slänga den felaktiga original)
Se ovan.

- I övrigt går det att göra "amendment" i justerade och signerade protokoll genom att skriva ändringar, datum och underskrift just där man han gjort ändringen.
Absolut inte!
Se ovan.

Tilläggas kan att HSB är av den åsikten att protokollet är utan betydelse.
Det säger kanske en hel del om HSB:s kompetens?


Fortsättningen i de inlägg som kommer att visa sig inte leda någonstans är från och med här flyttade till en separat tråd;
Ogiltigt protokoll - sidodiskussion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12469)

Trötter
2010-05-29, 21:44
Något liknande har hänt i min förening, och jag redovisa för det i denna tråd http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8534. Man blir så tröt på detta agerande.

I vårat fall så underteckna de av stämmans valda justerare men inte stämmo ordförande det protokoll som protokollföraren förde vid stämman. Ordförande upprätta ett nytt protokoll som enbart justerades av en av de två justerarna. Ordförande försökte med hot få den som förde protokollet att ändra detta, samt försökte påverka den av justerarna som godkände det första protokollet att godkänna ordförandes protokoll. Att en som är anställd vid HSB beter sig på detta sätt ytterst beklämmande och oroväckande för rättssäkerheten i BRF. I den granskning som föreningen är under så ska detta belysas. Så vi får se hur den juridiska expertisen ser på detta med att det upprättas två skilda och justerad protokoll vid stämma.

Jag tror inte att de som granskar föreningen kommer att lägga någon vikt vid detta med hur en amatörorganisation utför dokumentationen vid stämma. det verkar som de föreningar som ingår i en organisation kan drivas lite hur som helst. Eller snarare i organisationens favör.

Om en förening som är ansluten till HSB, och anlitar en av HSBs anställda till att föredra stämma. Så har man inte mycket att förvänta sig av de resultat som produceras vad gäller dokumentation vid stämma. Vid vår årsstämma 2009 fördes det ett protokoll som delgavs medlemmarna ca 2 månader för sent. Detta protokoll innehöll inga resultat från de omröstningar som företogs vid stämman, vad gäller motionerna. Med anledning av detta upprätta jag en motion till HSB Götas stämma 2010, där jag ville att styrelsen skulle redovisa om detta är ett normalt sätt att agera på inom HSB vid dokumentation vid stämma. HSB Göta valde att inte ta med min motion till stämman enligt denna tråd i forumet http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=21065#post21065

Gusten
2010-05-29, 22:35
Det är inte nödvändigt att alla som ska skriva under stämmoprotokollet
är ense om protokollets innehåll. T ex kan en justerare ange en skiljaktig
uppfattning om vad som sades på stämman. Denne kan då ange sin
skiljaktiga mening vid sin underskrift, eller om mer utrymme behövs, på en separat bilaga.

Deadlund
2010-05-30, 17:51
Tack för all diskussion som framkommit angående mitt problem.
(Om detta inlägg hamnar på fel sida kanske Admin kan ordna så att det hamnar på rätt sida)

Då det blev en het diskussion om de antal protokoll och underskrifter som finns så ska jag försöka förtydliga och berätta lite mer om hur det gått till.
Det kanske blev lite invecklat i mitt första inlägg.

Första gången jag fick protokollet till mig var 2 dagar efter årsmötet, hittade då en hel del fel/konstigheter, skrev ner kommentarer och tillägg för inskrivning i protokollet, jag lämnade det vidare till justerare 2 dagen efter.
17 dagar senare (2 dagar innan deadline) får jag tillbaka ett protokoll som ser bättre ut än första gången, men även här hittar jag en hel del att anmärka på, jag noterar "Se bilaga"
vid varje punkt där jag har anmärkningar, sätter även min signatur längst ner till höger på varje sida och skriver under, lägger allt i en plastficka och lämnar till sekreteraren.

Dagen efter kommer ett protokoll i brevlådan till alla medlemmar, ett protokoll som saknar mina noteringar, signaturer, underskrift och bilaga.
Jag ringer till mötesordföranden dagen efter och frågar när han skrev på protokollet, det hade han gjort samma dag som protokollet delats ut. Han medger även att han känt till min bilaga.

Det måste alltså ha gått till på följande sätt (gissningsvis).
Sekreteraren har skrivit ut 2 likadana protokoll, där sekreteraren och justerare 2 skrivit under båda protokollen(båda personerna är knutna till styrelsen).
Ett av dessa protokoll fick jag se och skriva under. Sekreteraren har sedan åkt och träffat mötesordföranden med båda protokollen och min bilaga.
De har sedan kommit överens om att skippa min bilaga och det protokoll jag noterat på och skrivit under, mötesordföranden valde istället att skriva under
det andra protokollet, det som jag INTE har skrivit under eller sett.

Jag hoppas att detta kanske klargjorde lite angående protokollen.

Jag har, som jag skrivit tidigare, haft en mailkonversation med mötesordföranden vilken jag ämnar lägga ut här. Vill dock inte göra det än, vet inte om
detta ärende går till tingsrätten, då kanske det är dumt att ha lagt ut allt för mycket här på forumet.

Visst är det bra med diskussioner och att man kan komma överens, men i detta fall tycker jag att det gått för långt, det finns 1 protokoll, men i 2 upplagor.
Allt mötesordföranden egentligen behöver göra är att skriva på det protokoll jag skrivit under. Sedan kan styrelsen dela ut på nytt, men denna gång ett protokoll
som är underskrivet av oss alla, samt min bilaga.
Frågan är om jag ska gå till tingsrätten med detta eller ej?
Vad skulle Admin göra i detta fall, brottet har begåtts, men de får en chans att rätta till felet genom att dela ut det protokoll jag skrivit under och min bilaga.
Att anmäla eller inte anmäla?...det är frågan...

För sakens skull: Jag är inte med i styrelsen

Återigen tusen tack för en bra sida, hade jag inte råkat ut för detta problem hade jag aldrig hittat denna sida.

Admin
2010-05-30, 18:24
Tack för förtydligandet, det underlättar alltid att få så mycket info som möjligt.
Har flyttat ditt inlägg från sidodiskussionen hit så att vi kan fortsätta på tråden utan att blanda in annat som inte hör till saken.

Dagen efter kommer ett protokoll i brevlådan till alla medlemmar, ett protokoll som saknar mina noteringar, signaturer, underskrift och bilaga.
Ett mycket märkligt beteende, och man måste nog här förutsätta att styrelsen varit medveten om att detta står i strid med lagen... men att de inte brydde sig.

Han medger även att han känt till min bilaga.
Notera att hela styrelsen är skyldig till detta lagbrott, inte bara mötesordföranden.

Sekreteraren har skrivit ut 2 likadana protokoll, där sekreteraren och justerare 2 skrivit under båda protokollen(båda personerna är knutna till styrelsen).
Nog inte helt ovanligt.
Ju mer kritiska justerarna är till styrelsen desto sannolikare är att protokollen kommer att spegla sanningen, så det är alltid viktigt för stämman att välja rätt justerare.

Man kan bara undra om medlemmarna inte reagerat på att en av justerarnas namnteckning saknades? Det är ju en stor varningssignal om att mygel begåtts.

Jag har, som jag skrivit tidigare, haft en mailkonversation med mötesordföranden vilken jag ämnar lägga ut här. Vill dock inte göra det än, vet inte om detta ärende går till tingsrätten, då kanske det är dumt att ha lagt ut allt för mycket här på forumet.
Om du tror att det är något som styrelsen kan dra nytta av så ska du inte lägga ut mailtexten här.
Men å andra sidan så vet väl styrelsen redan vad som står i denna mailkonversation?

Om du vill kan du skicka den till mig via forumets meddelandefunktion.
Jag har lång erfarenhet av att avgöra vad som är riskfritt att lägga ut i sådana här frågor för att det inte ska vara till ens nackdel.

det finns 1 protokoll, men i 2 upplagor.
Helt givet att detta är oacceptabelt!

Allt mötesordföranden egentligen behöver göra är att skriva på det protokoll jag skrivit under. Sedan kan styrelsen dela ut på nytt, men denna gång ett protokoll som är underskrivet av oss alla, samt min bilaga.
Precis, ett mycket enkelt problem att lösa, om styrelsen bara ville.
Faktum kvarstår att styrelsen försökt lura medlemmarna med ett manipulerat protokoll, men i ett sådant läge kanske man kan acceptera denna lösning för att slippa gå vidare till domstol.

Frågan är om jag ska gå till tingsrätten med detta eller ej?
Vad skulle Admin göra i detta fall, brottet har begåtts, men de får en chans att rätta till felet genom att dela ut det protokoll jag skrivit under och min bilaga.
Endast du kan ta detta beslut utifrån din egen moraliska syn och rättstänkande och förutsättningar, men jag skulle gjort så. Dvs jag skulle gett styrelsen alla möjligheter jag kunde att dela ut det riktiga protokollet (tillsammas med en förklaring och ursäkt från styrelsen).
Vägrar styrelsen göra det inom rimlig tid, så hade jag tveklöst låtit styrelsen stå till svars för sina handlingar. Jag vet inte vad du skrivit i din bilaga, men det är egentligen irrelevant.

Det är högst sannolikt att om detta går till tingsrätten så kommer tingsrätten redan i den inledande förhandlingen klargöra för styrelsen vad som gäller och styrelsen kommer att följa detta utan att riskera något genom att ärendet går vidare.

Jag kan dra paralleller med hur det fungerar i min brf. Efter att styrelsen sett att det är riskfritt att begå lagbrott så begås dessa lagbrott nu mest på löpande band.
Det gäller att stämma i bäcken.

MikHo
2010-05-30, 18:47
Sekreteraren har skrivit ut 2 likadana protokoll, där sekreteraren och justerare 2 skrivit under båda protokollen(båda personerna är knutna till styrelsen).
Ett av dessa protokoll fick jag se och skriva under. Sekreteraren har sedan åkt och träffat mötesordföranden med båda protokollen och min bilaga.


Du skriver att sekreterare och Justerare 2 är knutna till Styrelsen.
Är även mötesordförande (på årstämman) medlem i styrelsen?

Jag tolkar din text som att mötesordförande på årsstämman inte är medlem av styrelsen.

Vi kanske kan komma överens om att stämman och styrelsen är två skilda instanser (även om det brukar vara samma personer inblandade)

Så de som delat ut protokollen är egentligen inte styrelsens utan mötesordförande & mötessekreteraren på årsstämman.

Admin
2010-05-30, 19:00
Jag tolkar det som om mötesordföranden (f.d. HSB-anställd) var del av styrelsen (t.ex. som HSB-representant) även om det inte framgår riktigt, men det kvittar egentligen lika för frågeställningen här, som jag ser det.

De få gånger något delas ut från "föreningen" i min brf så vet jag inte vem som delat ut materialet.
Oavsett vem som delat ut protokollen här så är det rent juridiskt styrelsen som är ansvarig.

Mötesordförande och sekreterare är som regel av naturliga skäl antingen del av styrelsen eller så intimt förknippade med styrelsen att de kan defineras som "del av styrelsen".

Om det högst osannolika skulle inträffa att mötesordföranden och sekreteraren delat ut stämmoprotokollen helt på eget bevåg så faller ändå ansvaret att rätta upp begånget fel på styrelsen.

Vad jag skulle vilja veta är vad rutinerna och regelverket i din brf, Deadlund, säger om utdelning av stämmoprotokoll.
Har föreningen tagit något beslut om att stämmoprotokoll alltid ska delas ut till alla medlemmar?
När togs i så fall detta beslut? / Hur länge har stämmoprotokoll delats ut till alla?

Kobran
2010-05-30, 19:29
:mad:Bästa deadlund. Jag tycker som så efter att ha läst din som jag ser det icke allt för sköna läsning om hur det går till. Vet du med dig att du har belägg för händelseförlopp etc, så skall du inte tveka att sätta ned foten direkt! Och med detta menar jag att du sätter din förening och medlemarnas intresse i första rummet! Det är så det skall vara! Styrelsen, eller vad vi skall ha för benämning vill jag därför endast kalla en hop praktikanter! Skulle ju vara positivt om just sådana här styrelser kommenterade sina handlingar, men tyvärr ser man detta allt för sällan eftersom dom många gånger inte tål dagsljuset!

Deadlund
2010-05-30, 20:10
Har försökt och få med citat på så fint sätt som ni andra lyckas med, men har ej lyckats, ni får hålla till godo med mitt sätt så länge, (klippa o klistra) ger "citaten/frågorna" en annan färg, jag kanske lär mig en dag...

Admin: Vad jag skulle vilja veta är vad rutinerna och regelverket i din brf, Deadlund, säger om utdelning av stämmoprotokoll.
Har föreningen tagit något beslut om att stämmoprotokoll alltid ska delas ut till alla medlemmar?
När togs i så fall detta beslut? / Hur länge har stämmoprotokoll delats ut till alla?

I stadgarna står endast:
Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.

Något beslut om att utdelning ska ske har inte tagits vad jag kan minnas, har bott i denna förening i snart 10 år.

Protokoll från stämman har delats ut till alla medlemmar så länge jag bott här

Admin: Notera att hela styrelsen är skyldig till detta lagbrott, inte bara mötesordföranden.

Tack, jag utgick ifrån att enbart de inblandade var skyldiga, men sekreteraren representerar ju faktiskt styrelsen.

MiKho: Är även mötesordförande (på årstämman) medlem i styrelsen?

Mötesordföranden är inhyrd att leda våra stämmor, har varit så ett par år och han har skött sig bra tidigare, så även på denna stämma, därför blev jag förvånad över beteendet gällande protokollet i år.

Admin: Man kan bara undra om medlemmarna inte reagerat på att en av justerarnas namnteckning saknades? Det är ju en stor varningssignal om att mygel begåtts.

Jag delade faktiskt ut ett dokument, tillsammans med min bilaga, i alla medlemmars (106st) brevlådor där jag förklarat för alla vad som hänt och hur styrelsen valt att undanhålla min bilaga, så alla bör nu vara medvetna om vilket mygel som försigår. Så här i efterhand kanske det var dumt att dela ut även bilagan, men jag ville att de medlemmar som ej var på stämman skulle bli informerade om vad som sagts på stämman.

Admin: Det är högst sannolikt att om detta går till tingsrätten så kommer tingsrätten redan i den inledande förhandlingen klargöra för styrelsen vad som gäller och styrelsen kommer att följa detta utan att riskera något genom att ärendet går vidare.

Betyder detta att om styrelsen följer tingsrättens tillsägelse så läggs ärendet ner utan påföljd för styrelsen?

Jag skickar ett meddelande till dig Admin, med mailkonversationen samt mitt dokument jag delat ut till medlemmarna

Admin
2010-05-30, 20:39
Protokoll från stämman har delats ut till alla medlemmar så länge jag bott här
Bra, då är det den rutin som gäller att styrelsen ser till så att varje medlem får en kopia av stämmoprotokollet.
Grattis till detta. Jag tror inte det är många föreningar det fungerar så bra i! :5:

Tack, jag utgick ifrån att enbart de inblandade var skyldiga, men sekreteraren representerar ju faktiskt styrelsen.
En styrelse har ett delat ansvar.
Jag förstår av ditt svar att sekreteraren på stämman då också är sekreterare i styrelsen.

Mötesordföranden är inhyrd att leda våra stämmor, har varit så ett par år och han har skött sig bra tidigare, så även på denna stämma, därför blev jag förvånad över beteendet gällande protokollet i år.
Har inte sett bilagan, men om han skött sig bra tidigare verkar det som att det du skrev i din bilaga skrämde upp styrelsen.

Betyder detta att om styrelsen följer tingsrättens tillsägelse så läggs ärendet ner utan påföljd för styrelsen?
Det behöver inte bli så om du inte vill, men räkna med att tingsrätten kommer att först övertala styrelsen att dela ut det rätta protokollet och sedan försöka övertala dig att dra tillbaka din stämning. Det är så det fungerar. Få tingsrätter vill att ärenden ska gå till beslut, utan de arbetar med alla möjliga medel för att det ska stanna vid en förlikning.
Det är så rättssystemet fungerar i vårt land.
Tingsrätterna tycks vara livrädda för att ta beslut, sedan kan var och en fundera på varför det är så... och varför vi lever i ett rättssystem där det är närmast omöjligt numera att överklaga domslut.

Men nu faller detta lite eftersom jag läser att du själv delat ut en skrivelse med bilagan om detta. I ditt läge hade jag stannat vid detta under nuvarande omständigheter. Inte lönt att gå vidare.

Jag hade i stället sett till att skriva välformulerade motioner om detta till nästa stämma.


TILLÄGG:
Efter att ha tagit del av din mejlkonversation med mötesordföranden så tycks det vara så att mötesordföranden inte varit delaktig i utdelningen av motionerna.
Det måste ha varit helt och hållet styrelsen som skött detta (vilket också är det naturliga).

Mötesordföranden kan inte kalla dig till justeringssammanträde, så som han har gjort.
Det fungerar inte så. Du har ingen skyldighet att ställa upp på detta, men han kan naturligtvis fråga dig om du skulle kunna tänka dig detta.
Om det varit för att rätta upp ett icke utdelat protokoll så hade i alla fall jag ställt upp, om jag hade möjlighet till det... även om jag inte är arvoderad och därmed inte heller har några skyldigheter utöver vad varje medlem har i att föreningen fungerar så bra som möjligt.

Jag noterar också att mötesordföranden undviker att svara på din fråga om varför det s.k. justeringssammanträdet inte skedde innan styrelsen delade ut protokollet.

Det stör mig en hel del att han - i äkta HSB-anda - försöker skuldbelägga dig... där han anser att det är din uppgift att kontakta mötesordföranden, medan han inte anser att styrelsen har några som helst skyldigheter eller ansvar.
Vad han i stället borde ha gjort är att - om det nu är sant som han hävdar att styrelsen undanhållit honom din justering - starkt kritisera styrelsen!

Han kan också kritisera styrelsen för att du fick vänta 17 dagar och får protokollet igen först två dagar innan det delas ut. Taktik?

Du skulle också kunna fråga mötesordföranden varför han inte skrivit på som nummer 2 i ordningen, för det har han inte gjort om jag förstått det hela rätt.

Sedan ställer jag mig frågandes till varför det är mötesordföranden - en icke medlem - som helt och hållet tycks styra här.
Vad pysslar styrelsen med?
Vad anser styrelsen?
Vad säger sekreteraren om detta?

Jag vet inte vad du kommer att besluta dig för, men om du har möjlighet kanske du skulle gå på det kommande justeringssammanträdet.
Men utan att då skriva under något... innan du konfererat forumet.


PS.
Genom att markera text och sedan klicka på ikonen i redigeringsfönstret (nedre ikonraden, 4:e ikonen från höger) så får du texter inramade ("quote").

Deadlund
2010-05-30, 23:11
Men nu faller detta lite eftersom jag läser att du själv delat ut en skrivelse med bilagan om detta. I ditt läge hade jag stannat vid detta under nuvarande omständigheter. Inte lönt att gå vidare.

Jag hade i stället sett till att skriva välformulerade motioner om detta till nästa stämma.

Här förstår jag nog inte vad du menar, vad ska jag skriva motioner om?


Efter att ha tagit del av din mejlkonversation med mötesordföranden så tycks det vara så att mötesordföranden inte varit delaktig i utdelningen av motionerna.
Här antar jag att du menar protokollet, du är väl lika trött som jag...

Sedan ställer jag mig frågandes till varför det är mötesordföranden - en icke medlem - som helt och hållet tycks styra här.
Vad pysslar styrelsen med?
Vad anser styrelsen?
Vad säger sekreteraren om detta?

Jag tror inte styrelsen själva vet vad dom gör utan lyssnar på en som dom tror sig veta hur saker ska gå till, i detta fall mötesordföranden.
Vad styrelsen eller sekreteraren anser och säger om detta vet jag faktiskt inte, jag har varit och är fortfarande för upprörd och arg över hur mötesordföranden betett sig för att kunna föra en diskussion på en bra nivå, vill inte att det ska bli sandlåda av det hela.


Han kan också kritisera styrelsen för att du fick vänta 17 dagar och får protokollet igen först två dagar innan det delas ut. Taktik?

Här tror jag att sekreteraren valt att dra ut på det hela, så visst är det taktik.

Tänkte skicka ett svarsmail till mötesordföranden imorgon med fler frågor, nu när jag har lite mer kött på benen. Tänker även begära att han tillsammans med styrelsen skickar ut en ursäkt till medlemmarna angående hur de hanterat detta protokoll. Tänker också påpeka att ett "nytt" protokoll inte skall skrivas utan att han kan skriva på det protokoll jag redan signerat, han har redan godkänt den text som står, enbart hans underskrift och min bilaga saknas.
Nu önskar jag alla en god natt

Admin
2010-05-31, 00:34
Här förstår jag nog inte vad du menar, vad ska jag skriva motioner om?
Om bättre rutiner så att alla vet vad som gäller och hur det ska fungera.
I detta läge är det viktiga ju att det inte upprepas.

Här antar jag att du menar protokollet, du är väl lika trött som jag...
Sant, förmodligen är jag t.o.m. mycket tröttare! :1:

Jag tror inte styrelsen själva vet vad dom gör utan lyssnar på en som dom tror sig veta hur saker ska gå till, i detta fall mötesordföranden.
Ja, jag får intrycket från din mejlkonversation att det är den externa mötesordföranden som tagit över styrelsens arbete. Man kan undra över varför mötesordföranden accepterar att agera styrelse.

Tänkte skicka ett svarsmail till mötesordföranden imorgon med fler frågor, nu när jag har lite mer kött på benen. Tänker även begära att han tillsammans med styrelsen skickar ut en ursäkt till medlemmarna angående hur de hanterat detta protokoll.
Ja, fast egentligen är det ju styrelsen du ska föra dialogen med.

Deadlund
2010-06-09, 15:23
Ja, fast egentligen är det ju styrelsen du ska föra dialogen med.
Skriver man något till Styrelsen så får man ett standardsvar som lyder: "Tack för dina synpunkter"

Nu har i alla fall mötesordföranden, sekreteraren och den andra justeraren, kanske även fler från styrelsen, haft sitt justeringssammanträde.
Mitt "krav" till mötesordföranden var att han skulle skriva på det protokoll som redan fanns och att styrelsen skulle gå ut med en ursäkt till samtliga medlemmar. Har nu fått ett svar, drygt en vecka efter de hade mötet, som lyder:
"God förmiddag,
Har gjort korrigeringar i originalprotokollet, förtydliganden i form av röstsiffror och även ett brev som ska ut till medlemmarna.
Du får nu möjligheten att ha synpunkter på protokollet , din bilaga ska självklart bifogas."

De har alltså korrigerat originalprotokollet, hur man nu kan göra något sådant?

Har även fått en kopia på den "ursäkt" som medlemmarna ska få:
Till
BRF XXX medlemmar.

Med detta brev bifogas årsmötesprotokollet, ber om ursäkt för att vi tidigare delat ut ett protokoll som är felaktigt.
Har i det protokoll som nu bifogas lagt till röstsiffror på de beslut som krävde omröstningar på stämman och förtydliganden i texten.
Den reservationen från en av justerarna bifogas årsmötesprotokollet. Denna handling ingår också i årsmötesprotokollet.
Självklart har samtliga justerare erbjudits möjlighet att skriva under det rätade protokollet.

Jag har ännu inte sett protokollet, jag svarade ordföranden att jag utgår ifrån att protokollet nu ligger i min brevlåda för granskning och påskrift. I annat fall förekommer det en grov lögn i brevet till medlemmarna.

Några synpunkter på detta?

Admin
2010-06-09, 16:59
De har alltså korrigerat originalprotokollet, hur man nu kan göra något sådant?
En svindlande tanke som, om det hade varit möjligt enligt regelverket, skulle lämna vidöppet för svindlerier av den allvarligaste grad.
Trodde verkligen inte att en styrelse vågade sig på något sådant, men nu vet vi bättre.

Med tanke på detta så är det märkligt att styrelsen faktiskt går ut med en ursäkt samt en förklaring till alla medlemmar.
Detta måste styrelsen ändå få beröm för.
Vad jag kan se så försöker inte styrelsen föra någon bakom ljuset (om inget annat framkommer). Även om styrelsen gjort fel här så berättar de i alla fall sanningen, och utan att försöka dölja något. Fast det var kanske en åtgärd de tvingades göra "under yxan"... ?

Det kan jag lova att styrelsen i min brf aldrig någonsin skulle göra, en sådan ärlighet finns inte ens i denna styrelses tankar.

Med detta i åtanke kanske man ska vara lite ödmjuk och förlåta styrelsen, även om de inte gjort rätt?

Skriver man något till Styrelsen så får man ett standardsvar som lyder: "Tack för dina synpunkter"
Inte helt ovanligt, tyvärr. Något man måste upplysa medlemmarna om på stämman och motionera om!

Deadlund
2010-06-09, 23:00
Med tanke på detta så är det märkligt att styrelsen faktiskt går ut med en ursäkt samt en förklaring till alla medlemmar.
I detta fall så kommer inte ursäkten/förklaringen från styrelsen direkt utan det är mötesordföranden som skrivit under denna ursäkt, framgick inte av mitt inlägg...men en ursäkt är skriven.

Vad jag kan se så försöker inte styrelsen föra någon bakom ljuset (om inget annat framkommer). Även om styrelsen gjort fel här så berättar de i alla fall sanningen, och utan att försöka dölja något. Fast det var kanske en åtgärd de tvingades göra "under yxan"... ?

Det är en åtgärd de mer eller mindre fått göra "under yxan", mina "krav" i ett av mina mail var:
Att mötesordföranden ska skriva under det protokoll som redan finns men saknar hans underskrift
Att styrelsen går ut med en ursäkt till alla medlemmar och förklarar varför det blivit som det blivit
Skrev sedan vidare att om det protokoll jag skrivit på och bifogat mina bilagor till har "försvunnit" så skulle jag ta ärendet till tingsrätten.

Nu har vi väl nått en godtagbar lösning tycker jag, men jag kommer att behålla min mailkonversation jag haft med mötesordförande i fall den kan komma att behövas vid senare tillfälle...ett brott har ändå begåtts av styrelsen. Även om jag accepterar den lösning som nu finns.

Ska bli intressant och se hur styrelsen och mötesordföranden reagerar när jag blir föreslagen som justerare på extrastämman som kommer att hållas i nästa vecka :)

Tackar för ett väldigt bra forum och för all hjälp och stöd jag fått i detta ärende, extra tack till Admin.

Nam et ipsa scienta potestas est