handdator

Visa fullständig version : Maktmissbruk av styrelse & lön till styrelse - Senior brf


Robarb
2010-05-19, 20:59
Vår förening är en s.k. seniorbostadrättsförening där man skall vara 55 år fyllda men ej 71 vid inflyttning. Dock inträffar det stundligen att styrelsen godkänner medlemsskap för betydligt äldre personer om den som söker medlemskap, har goda kontakter med styrelsen.

Ett annat maktmissbruk som förekomer är att styrelsen frångår föreningsstadgans regler om förelning av årsavgifterna och hittar på egna lösningar då de ej "orkar" sätta sig in i hur stadgans fördelningsgrunder fungerar.

Enligt föreningsstadgan skall föreningsstämman fastställa styrelse och revisorsarvodena för nästföljande verksamhetsår. För innevarande år fastställdes arvodena för styrelse och revisorer till 100 000 kronor vid ordinarie föreningsstämma 2009-06-01. Trots detta anser sig styrelsen ha rätt att utta lön för det "arbete" som de lägger ner på styrelsesammanträden och övrigt styrelsearbete. för 2008 tog de ut ca 1,0 mkr inklusive arbetsgivaravgifter och pensionsförsäkringar.

Styrelsen har den grundläggande uppfattningen att medlemsgruppen består i huvudsak av äldre personer som inte orkar eller vågar ifrågasätta detta förhållande.

Finns det någon annan förening som drabbas av samma maktmissbruk från styrelsen sida som vi drabbas av och hur har ni hanterat detta?

Kommentar från Admin;
Jag drog ut detta inlägg från tidigare tråd eftersom den passar bäst som separat tråd.

Admin
2010-05-19, 21:19
Bryter styrelsen mot föreningens stadgar gäller det att väcka frågan på stämman.
Som motion och/eller under t.ex. punkterna på årsstämman för godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet.

Hjälper inte detta så kan medlemmarna stämma styrelsen.

Vi har inte hela bilden här, men styrelsen har bara rätt att ta ut det arvode som stämman bestämt.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

Trötter
2010-05-19, 22:11
Om detta stämmer som du anger i detta fallet, så är min rekommendation att granska stadgan mycket noga och gör en polisanmälan. Det skulle kunna rubriceras som trolöshet mot huvudman alternativt bedrägeri. Om jag var delaktig i er förening så skulle jag även försöka få till stånd en tredjepartsrevision och särskild granskning av föreningens förehavande. Styrelsen bör avsättas omedelbart och ny styrelse utses.

Att en styrelse tar ut ersättningar utöver de som fastställts vid stämma är att stjäla ur föreningens kassa vilket är mycket allvarligt. Och att förfördela vissa strider mot allt vad borättsprincipen står för.:15::(

drjohan
2010-05-22, 09:18
Hej,

även om det bryts mot regler, stadgar etc etc... Så har även detta ingen betydelse. Om du mot all förmodan orkar skriva en polisanmälan så kan jag informera om vad som kommer hända:
Det läggs ner...

För vem fan vill bli stämplad som en rättshaverist? Va - är ju den där jobbiga jäveln som gnäller. Speciellt i Stockholm går detta utmärkt. Så mitt tips är även om du eller några av dina vänner är utsatta: Sätt på TV:n och skit i det!
Ett mycket bra alternativ tycker jag själv, kanske en av de statliga kanalerna 1:an eller 2:an. Själv gillar jag Bollibompa - men det finns ju ett brett utbud! Idag finns ju även Internet med alla faciliteter så där kan du roa dig med dvs olika sidor...

Med andra ord kan "styrelse", "revisor", "ordförande" etc etc göra i princip vad som helst! Välkommen till 2010 mina vänner!

Trötter
2010-05-22, 11:09
Hej,

även om det bryts mot regler, stadgar etc etc... Så har även detta ingen betydelse. Om du mot all förmodan orkar skriva en polisanmälan så kan jag informera om vad som kommer hända:
Det läggs ner...

För vem fan vill bli stämplad som en rättshaverist? Va - är ju den där jobbiga jäveln som gnäller. Speciellt i Stockholm går detta utmärkt. Så mitt tips är även om du eller några av dina vänner är utsatta: Sätt på TV:n och skit i det!
Ett mycket bra alternativ tycker jag själv, kanske en av de statliga kanalerna 1:an eller 2:an. Själv gillar jag Bollibompa - men det finns ju ett brett utbud! Idag finns ju även Internet med alla faciliteter så där kan du roa dig med dvs olika sidor...

Med andra ord kan "styrelse", "revisor", "ordförande" etc etc göra i princip vad som helst! Välkommen till 2010 mina vänner!

Om nu alla tänker på detta udda sätt, då skulle hela rättsstaten Sverige haverera. Jag försvarar inte rättsmaskineriet i Sverige i alla lägen, men för att få igång debatten så krävs det att medlemmar med kompetens och civilkurage i föreningar skapar opinion mot maktfullkomliga styrelser.

Om nu åklagaren väljer att lägga ner åtalet så får man göra om anmälan, det är inte förbjudet att anmäla brottsliga handlingar. Att man sen försöker grunda sin anmälan på fakta som kan härledas då blir åklagarens uppgift mer hanterbar. För att få fram fakta görs detta enklast om man kan skapa en opinion inom föreningen, som stöder falangen som anser att föreningens ledning beter sig felaktigt. Har man ett minoritetsstöd i sin sak så blir det betydligt mycket enklare att processa mot styrelser som ej lever upp till de normer som bör finnas inom en brf.

Att det finns en uppfattning om att styrelse med revisorer och organisationer kan göra som de vill, är jag med dig enig. Om man har en hund som inte följer spelreglerna får hunden på tafsen. Om nu inte hunden lär sig så tar man bort den. Detta bör gälla även i en förenings styrelse, jag tror att det bästa sättet för att skapa en hållbar opinion i en förening. Är att man försöker verka i det dolda, genom att försöka påverka medlemmarna med information som kan påvisa de bristerna som finns inom styrelsen. Att agera extrovert kan ge motsatt effekt, så ta det lite lugnt och skaffa fakta som håller vid en eventuell förtroendeprövning av ledningen i föreningen.

drjohan
2010-05-23, 11:05
Ja du... Efter att gjort ett antal anmälningar till berörda myndigheter, rättsväsende, skickat PM och föreslagit informationsmöten så kan jag konstatera att det verkar helt enkelt ointressant.

Men visst håller jag med dig. Det är mycket bättre att verka i det dolda och arbeta genom systemen. Tyvärr har det ju visat sig att systemen kanske inte är uppsatta och opererar tillräckligt bra.

Men dyrt och beklagligt kan jag konstatera att det är. För min egen räkning så har jag annat att göra en att spendera 80 timmar i veckan på att försöka få rättsida på ngt om ingen verkar vilja få rättsida på eller göra rätt för sig.

totiki
2010-05-23, 13:25
Jag håller med drjohan. Vad spelar regelverket för roll ifall myndigheterna inte håller sig till det. Utan gör som de vill iallafall. Tjänstemännen är rädda för politikerna, och om sina jobb, därför går de i ledband trots regelverket.
Jag har, precis som drjohan, blivit behandlad enligt denna inofficiella norm under det senaste året.

Det kanske inte är korruption enligt det traditionella synsättet, men korrupt likväl.

Robarb
2010-06-04, 15:16
Bryter styrelsen mot föreningens stadgar gäller det att väcka frågan på stämman.
Som motion och/eller under t.ex. punkterna på årsstämman för godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet.

Hjälper inte detta så kan medlemmarna stämma styrelsen.

Vi har inte hela bilden här, men styrelsen har bara rätt att ta ut det arvode som stämman bestämt.

Inom Brf Rönningeborg ägde årets ordinarie föreningsstämma rum måndagen den 31 maj. Ordförande för stämman var som vanligt SBC´s VD Göran Olsson

Det som är påtagligt vid våra stämmor är att ovannämnde ordförande inte har de demokratiska spelreglerna klart för sig utan förhindrar en fri debatt. Han har föresatt sig att alla inlägg som kan tolkas som kritik mot styrelsen inte skall få förekomma.

Som jag tidigare nämnt, så har styrelsen brutit mot alla de regler som kan tänkas att en styrelse kan bryta mot. Det är dels missbruk av förtroendeställning för egen ekonomisk vinnings skull genom att i strid mot årsstämmans beslut om styreslearvode, uttaga en hög lön utöver arvodena, i strid mot föreningsstadgans bestämmelser om fördelning av årsavgifterna, hitta på egna lösningar. Ytterligare brott mot föreningslagen KAP 7 § 11 är att styrelsen vägrar svara på motioner och/eller interpellationer med hänvisning till att det inte finns någon annan än motionären/interpellatören som är intresserad av frågeställningen.

Med tanke på att en bostadrättsförening är en ekonomisk förening och kan betecknas som ett företag så är det påfallande bristfälliga årsredovisningar som presenteras. Den information som ges är så bristfällig att det inte går att utläsa vad det faktiska resultatet blev. I år så redovisades ett resutat på 798,5 kkr efter ett uttag ur fond för yttre underhåll om 613,0 kkr. Stämmoordförande passerade raskt över årsredovisningen för att förindra att några frågor ställdes kring den. Ett normalt bokslut skall innehålla information om nyckeltal för olika driftkostnader.

Tyvärr är bostadsrättsföreningar befriade från att redovisa en finansieringsanalys, men en sådan skulle ge värdefull information om årets amorteringar och investeringar som kan ligga som underlag för bedöningen av det kapitaltillskott som skett under året och ge medlemmarna information om årets värdetillväxt.

På grund av medlemmarnas ålderssammansättning med en genomsnoittsålder kring 78 år gör att de ej orkade eller vågade att ifrågasätta styrelsens och stämmoordförandes agerande utan beslutet blev ett frikännande från anklagelsen av korruption och lagtrots och styrelsen fick fortsatt förtroende att utarma föreningens ekonomi.

Mitt yrkande i de chargesdebatten var följande:

Föreningsstämman föreslås besluta.
• Ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 med stöd av vad ovan anförts,
• Uppdra till revisorerna att begära rättslig prövning om det föreligger brott enligt 10 kap 5 § brottsbalken " Trolöshet mot huvudman - person eller personer som missbrukar en förtroendeställning till egen vinning när det gäller ekonomiska angelägenheter".
• Utse en särskild granskare enligt LEF kap 8 § 17 med uppgift att granska föreningens administrativa och tekniska verksamhet från 2007 och fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2011. Denna skall löpande rapportera till föreningsstämman om gjorda iakttagelser.
• Uppdra till valberedningen att föreslå ny styrelse och revisorer för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma

Stämman gick på revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhtsåret. Revisorerna ansåg även att de påtalade brotten mot stämma, stadgar och lagar var ursäktligt med hänsyn till styrelsens bristande kunskaper. Man kan slå sig för pannan för mindre.

clabbe
2010-06-05, 11:27
Finns årsredovisningen för 2008 och 2009 att se på nätet? 2007 hittade jag. http://mhs.evision.nu/pdf/ronningeborg.pdf

Robarb
2010-06-06, 11:29
Finns årsredovisningen för 2008 och 2009 att se på nätet? 2007 hittade jag. http://mhs.evision.nu/pdf/ronningeborg.pdf

Hej Calbbe! De har slopat den gamla hemsidan där Du hitade årsredovisningen för 2007. I den nya hemsidan http://www.ronningeborg.se/ finns inga ekonomiska uppgifter införda vare sig för 2008 eller 2009.

Skälet till detta är höljt i dunkel men jag antar att det skulle vara lite för komprometterande för styrelsen att lägga ut sådan information, där kunniga personer får tillgång till den ekonomiska situationen. Förmodar att efterfrågan på lägenheterna skulle minska drastiskt bland dem som kan utläsa hur förenigen sköts. De som saknar insikt i ekonomiska frågor bryr sig inte utan ser kanske mer till att det är handikappanpassat och att de kan äta på andras bekostnad :(

clabbe
2010-06-06, 19:05
Det som står i årsredovisningen 2007 att styrelsen bildade ett arbetsutskott som skötte förvaltningen (och ekonomihanteringen också?) när förvaltaren slutade, har samma sak fortsatt 2008 och 2009?

Robarb
2010-06-08, 21:11
Det som står i årsredovisningen 2007 att styrelsen bildade ett arbetsutskott som skötte förvaltningen (och ekonomihanteringen också?) när förvaltaren slutade, har samma sak fortsatt 2008 och 2009?

Styreslen bildade ett AU efter det att de anställda (förvaltare och ekonom) slutade efter långvariga trakasserier och mobbing från styrelsen sida. Styrelsen handlade upp den kamerala och tekniska förvaltnigen på entreprenad och tog därefter ut en lön utöver styrelsearvodena utan godkännande av föreningsstämman.

Det fanns en del medlemmar som ifrågasatte att föreningen skulle ha egen anställd personal med tanke på de kostnader det medförde. Den nya ordningen efter 2007 visar att kostnaderna har stigit högst betydligt med konsulter och entreprenörer vilket medfört att ekonomin urholkas. För närvarande finns enbart en deltidsanställd trädgårdsmästare och en lokalvårdare på heltid. en lokalvårdare finns på entreprenad. Restaurangen drivs helt på entreprenad och till vilken föreningen betalar ut stora subventioner för att hålla nere lunchpriset.

Under tiden med anställd förvaltare och ekonom kunde de externa kostnaderna hållas nere betydligt och det visade sig i årsresultaten att det uppstod överskott i rörelsen samt att betydande investeringar skedde för upprustning av byggnaderna och marken inom fastigheten. I dag sker de flesta investeringar inom ramen för driftbudgeten och direktfinansieras.

Varje investering som ökar tillgångarna och amorteringar som minskar det externa kapitalet skapar ett kapitaltillskott som medlemmarna kan få reveny av vid en försäljning. De senste två åren har kapitaltillskotten i huvudsak uteblivit och stora underskott i rörelsen har uppstått. Direktfinasierade investeringar ger således inte några kapitaltillskott enligt de regler som gäller för SKV.

Men medlemmarna överser gärna med detta då styrelsen är amatörer och underlåter att informera om väsentligheter som medlemmarna ändå inte förstår.:12: