handdator

Visa fullständig version : Suppleant som träder in för att uppnå minsta antal ledamöter?


tjejen
2010-05-11, 08:20
Enligt våra stadgar skall styrelsen vara minst 3 max 5 ordinare ledamöter och max 2 suppleanter. Hit är allt Ok för vår del.
Om man har en styrelse där det finns 3 ordinare ledamöter och 2 suppleanter och en ordinare ledamot blir sjuk kan vi i styrelsen låta en suppleant träda in i stället så vi fortfarande kan ha våra styrelsemöten?
Eller vad händer?

Admin
2010-05-11, 09:40
Tror det fanns i princip en identisk fråga här för någon vecka sedan.

Svaret är ja.

Förra gången kompletterade jag med en liten lustig miss i regelverket;
Om en styrelse inte är beslutsför, hur ska denna styrelse kunna besluta att suppleant träder in/vilken suppleant som träder in?
Suppleanter träder inte in per automatik, utan styrelsen tar beslut om detta (i alla fall om fler än en suppleant finns), och att suppleant ersätter ledamot måste protokollföras.

Bortsett från detta så är regelverket runt suppleanter rent ut sagt uruselt.
Min rekommendation är att varje brf tar fram en policy - som fastställs av stämman - för vad som ska gälla för suppleanterna, när nu lagar och normalstadgar falerar.

Se även;
Suppleant delta i styrelsearbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10785)
Vad kan man kräva av en suppleant? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11103)
Hjälp mig att utreda valberedningen/styrelsens funktion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12184)
Krävs extrastämman för att välja ny ordförande? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10781)

Borättexperten
2010-05-11, 10:18
Varför krångla till det?
Suppleanternas roll är ju att ersätta ordinarie ledamot vid förhinder, det är ju själva poängen! Och det bör ske med automatik, men det ska protokollföras.

Men för att undvika följande problem: det finns fler närvarande suppleanter att välja på, så bör man redan på konstituerande sammanträdet rangordna suppleanterna, alltså i vilken ordning de inträder. :6:

tjejen
2010-05-11, 10:32
Ska ta med mig att det finns fel i lagtexten, bra att göra allt tydligt vad som ska gälla vid det konstituerade mötet, har jag förstått.

Jag vill tacka för de svar jag fått.:4:

clabbe
2010-05-11, 11:48
Förra gången kompletterade jag med en liten lustig miss i regelverket;
När styrelsen inte är beslutsför så kan den inte besluta att suppleant träder in.
Det är nämligen så att suppleanter inte träder in per automatik, utan styrelsen tar beslut om detta. En miss i lagar och stadgar.

Bortsett från detta så är regelverket runt suppleanter rent ut sagt uruselt.
Min rekommendation är att varje brf tar fram en policy - som fastställs av stämman - för vad som ska gälla för suppleanterna, när nu lagar och normalstadgar falerar.

Jag håller inte med Admin i hans tolkning.

Lagen om ekonomiska föreningar säger så här:
6 kap 9§ Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det.

Det tarvas inget styrelsebeslut för att suppleanten ska träda in i en ordinarie ledamots ställe. Det ska bara noteras i protokollet att vid mötet trädde denna suppleant in istället för den ordinarie.
Suppleanten är dessutom utsedd av stämman, inte av styrelsen. Det är på stämmans uppdrag suppleanten träder in i ordinarie ledamots ställe. Styrelsen får inte besluta om suppleant ska träda in i en ordinarie ledamots ställe, det skulle innebära att styrelsen klampar in på stämmans revir. Styrelsen är som framgår av lagtexten skyldig att låta suppleanten träda in.

Admin
2010-05-11, 13:43
Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det.
Ja, denna lilla formulering i LEF är ju ganska avgörande.
Även om det inte står i klartext så får man nog säga att ovanstående mening leder till att styrelsen (beslutsför eller ej) är skyldig att arbeta för att suppleant (i de fall sådan finns, vilket ju inte är alltid) ersätter saknad styrelseledamot.

Något som borde framhävas i stadgar och på så många ställen som möjligt, inte minst eftersom jag vet att det finns en hel del som gör som styrelsen i min brf och undviker att ge suppleanterna möjlighet att delta i beslut när styrelsen inte är fulltalig.

Men styrelsebeslut krävs ändå, i det fall stämman inte fastställt i vilken turordning suppleanter ska träda in (och jag misstänker att det är ganska sällsynt att stämman fastställt turordning för suppleanterna).

Det får även andra konsekvenser.
Jag vet att många styrelser inte ens bryr sig om att kalla suppleanterna till styrelsemötena under året. Det kan då i vissa fall bli svårt för suppleanten att hoppa in och helt plötsligt behöva ta beslut i något som suppleanten inte är insatt i.


Det tarvas inget styrelsebeslut för att suppleanten ska träda in i en ordinarie ledamots ställe.
Alltid kul att lära sig nya ord; "tarvas" (= behövs) är ett ord som lyckats undgå mig tidigare i mitt liv. :1:

Borättexperten
2010-05-11, 16:12
Jag vet att många styrelser inte ens bryr sig om att kalla suppleanterna till styrelsemötena under året. Kan då i vissa fall bli svårt för suppleanten att hoppa in och helt plötsligt behöva ta beslut i något som suppleanten inte är insatt i.

Det är nog här problemet ligger. Det blir förstås jättestor skillnad om suppleanterna inte brukar kallas och inte brukar delta på styrelsemötena, eller om de alltid kallas och får delta fullt ut. Jag förespråkar självklart det senare, suppleanterna ska vara insatta i alla aktuella styrelsefrågor och hoppa in som röstberättigad så fort någon ordinare uteblir. Men så kanske det inte fungerar överallt, och då förstår jag att det blir problem.

Det är väl därför Hsb slutat tillsätta suppleanter, bättre att alla är ordinarie så slipper man detta problem, och vem som är ansvarig och inte ansvarig för de beslut som fattas. På bostadsrättsnivå tycker jag man kan fortsätta ha suppleanter, det är en bra "inkörsport", men alla suppleanter ska kallas och få delta på mötena. :5:

Per Liljekvist
2011-02-27, 17:21
Är det OK att på ett enskilt möte lyfta upp en suppleant vid frånvaro av ledamot, och suppleanten då blir beslutsför?

Hur ser banker och omgivning på detta?

clabbe
2011-02-27, 17:28
Är det OK att på ett enskilt möte lyfta upp en suppleant vid frånvaro av ledamot, och suppleanten då blir beslutsför?


Det är helt OK eftersom detta är suppleantens primära uppgift, att träda in när ordinarie ledamot inte kan närvara.
Men jag tror att ordet beslutför syftar på styrelsen som helhet, inte den enskilde suppleantens rättighet. Jag skulle säga att suppleanten får rösträtt vid detta möte.

tette
2011-02-27, 23:52
Jag gillar exempel om vad som kan hända o gärna skräckexempel.

En styrelse har diskuterat stambyte på en rad möten under året. Drivande har varit ledamot X.
Fem ordinarie ledamöter har varit delaktiga hela tiden.
Beslut om de genomgågna anbuden ska beslutas på nästa möte, X kan inte vara med.

1. Kan man kalla in en suppleant till detta beslut? Mycket tveksamt? En suppleant ska vara insatt i det ärende han är med om att besluta.
Han kan få handlingarna i god tid och läsa in sig kanske någon tycker? Tveksamt i ett så stort ärende.
2. Suppleanten (väl påläst) är med och beslutar att AB ruffel o båg får anbudet.

Nu visar det sig att AB ruffel o båg är lierad med styrelseledamot X. Som senare går fri för att han inte varit med om att fatta beslutet?
Suppleanten blir skyldig för att orsakat föreningen skada då hela stambytet gick åt skogen?