handdator

Visa fullständig version : Kallelse till årsmöte - regelverk bostadsrättsförening


Admin
2010-05-10, 11:53
I föreningslagen, 7 kap, finns följande regelverk avseende kallelse till stämma;


Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det.
Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna.
Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.


En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen.


Styrelsen kallar till föreningsstämma. Om en stämma som skall hållas enligt denna lag, enligt stadgarna eller enligt ett stämmobeslut inte sammankallas i föreskriven ordning, skall länsstyrelsen på anmälan av en styrelseledamot, en revisor eller någon röstberättigad genast på föreningens bekostnad sammankalla stämman i den ordning som sägs i 8 §.


Kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman.
Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid.
Om en stämma skjuts upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman.
Om det enligt denna lag eller stadgarna krävs för att ett föreningsstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits.
I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.
Kallelse skall ske enligt stadgarna.
Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen, om
ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller
föreningsstämma skall behandla fråga om
sådan ändring av stadgarna som avses i 15 § första eller andra stycket,
föreningens försättande i likvidation,
föreningens uppgående i en annan förening genom fusion. I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.
Om ett ärende avser ändring av stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen skall efter det att kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress.

Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna och genast sändas till medlemmar som begär det.


Om bestämmelser i denna lag eller stadgarna rörande kallelse till föreningsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla medlemmar som berörs av felet.
Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också besluta att extra föreningsstämma skall sammankallas för behandling av ärendet.

MOTIONER SKA MEDFÖLJA KALLELSE !

OBS!
Notera att enligt ovanstående paragrafer i föreningslagen så innebär detta att motioner inte kan undanhållas medlemmarna.
Motioner måste delas ut i samband med kallelsen till stämman.
Annars har kallelse ej skett på behörigt sätt, och ny stämma måste utlysas.

Möjligtvis skulle styrelsen kunna tydligt redovisa varje motion - tillsammans med alla yrkanden - som separata punkter i dagordningen för att därmed uppfylla lagens krav på att varje ärende som ska behandlas på stämman också ska medfölja kallelsen till stämman;
I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Det lämnar dock i sådant fall öppet för tolkningar om ifall styrelsen återgett motioner och samtliga yrkanden på ett fullgott sätt, och medför därmed en onödig risk bl.a. för att stämman klandras.

Se även;
Kallelse till föreningsstämma - rutiner (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8630)

Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214)
(Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.)