handdator

Visa fullständig version : Styrelsebeslut om extra stämma innan styrelsen är vald


bossan
2010-05-09, 10:28
Vi har lämnat in motioner till årsstämman med krav på bl. a. bättre info från styrelsen kring mycket stora förändringar i föreningens fastighet.
Styrelsen har publicerat motionerna på hemsidan men också, tre dagar före årsmötet, kallat till extra stämma tre veckor efter årsstämman. En mindre del av motionernas innehåll har gjorts till punkter på dagordningen till extra stämman. Vi tror att detta är ett sätt att få poäng för förutseende men egentligen enkelt kunna avslå motionerna med hänvisning att kallelse redan gått ut kring frågan.
Frågorna är:
1/ Har den nuvarande styrelsen rätt att kalla till extra stämma under en period till vilken den ännu ej är vald?
2/ Kan man istället föreslå att styrelsen låter dagen för extra stämma istället bli en proposition till årsstämman som då kan besluta att dagordningen ska bli mer omfattande? (Ingen vill ju sinka arbetena men många vill ha betydligt bättre information)

Gusten
2010-05-09, 11:01
Motioner är sådant som endast behandlas på ordinarie stämma. Inte på extra stämma.
Tillgång till dator ska inte behöva vara en förutsättning för att kunna ta del av motioner.
Egentligen ska motionerna bifogas med kallelsen till ordinarie stämman.

Admin
2010-05-09, 14:17
Motioner är sådant som endast behandlas på ordinarie stämma. Inte på extra stämma.
Det är ej korrekt.

Det går alldeles utmärkt att behandla motioner på vilken stämma som helst.
Det enda som krävs är att motionerna till en extrastämma lämnas in i "rimlig tid".
Hur lång tid innan extrastämman som kan anses rimlig finns det ingen praxis för, men uppskattningsvis en eller ett par veckor innan kallelse för extrastämman går ut till medlemmarna.

1. Det finns inget juridiskt hinder för att kalla till stämma där datumet för stämman sker efter val av förtroendevalda. Däremot måste den första stämman (huvudstämman)hållas innan kallelse går ut till nästa stämma (dvs man kan inte samtidigt ha två kallelser till stämmor ute).

2. Styrelsen föreslår dagordningen, men stämman bestämmer dagordningen
Det innebär att stämmodeltagarna på stämman (under punkten fastställande av dagordning) kan förändra ordningen på punkterna i dagordningen och besluta att ta bort punkter i dagordningen som inte måste ingå enligt lag och stadgar.
Däremot kan stämman bestämma att lägga till punkter i dagordningen endast om de är direkt avhängiga av någon annan punkt i dagordningen.

bossan
2010-05-09, 16:20
Admin skriver:
1. Det finns inget juridiskt hinder för att kalla till stämma där datumet för stämman sker efter val av förtroendevalda. Däremot måste den första stämman (huvudstämman)hållas innan kallelse går ut till nästa stämma (dvs man kan inte samtidigt ha två kallelser till stämmor ute).

Jag får inte detta att gå ihop.
Om styrelsen ska kunna kalla till extra stämma måste den ju vara vald, dvs huvudstämma, årsstämma, måste ha hållits och ny- eller omval styrelse skett innan kallelse till extrastämma kan ske. Alltså borde den sittande styrelsen inte kunna kalla till extra stämma förrän årsstämman hållits. Är det korrekt uppfattat?
Vår sittande styrelse har nu kallelser till två stämmor ute samtidigt - är då kallelsen till extrastämma ogiltig?

Trötter
2010-05-09, 17:41
Er styrelse verkar ha fått saken om bakfoten. Att styrelsen går ut med en kallelse till extrastämma i precis innan ordinarie stämma visar på bristande kompetens. Jag instämmer med Admin att det inte finns möjlighet att påkalla en extrastämma innan ordinarie stämma har påbörjats. Det korrekta tillvägagångssättet är att utlysa en extrastämma under ordinarie stämma för frågor som ej kan behandlas på ordinarie föreningsstämma.

Motionerna som har delgets till stämman ska behandlas på ett respektfullt sätt och protokollföras enligt författningen. Så hur styrelsen ställer sig till motionerna är inte relevant det är medlemmarnas voteringsresultat som gäller vid stämman. Att styrelsen redigerar och trixar med innehållet i motionerna kan tolkas som en HSB strategi eller liknande.

Admin
2010-05-10, 12:10
Jag har lagt in regelverket för kallelse här;
Kallelse till stämma i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12316)

Problemet är att lagen inte skrivits efter alla galenskaper som en styrelse kan hitta på. Det är självklart att en styrelse inte ska kalla till en extrastämma direkt efter årsstämman, men det finns inget i lagen som sätter hinder för att så sker.

Eftersom lagen inte sätter stopp för möjligheten att före årsstämman kalla till en stämma som förläggs efter årsstämman där styrelse väljs så kan alltså styrelsen göra detta, hur galet det än är.

När det sedan gäller att ha kallelser till två stämmor ute samtidigt så har lagstiftarna egentligen bara begränsat möjligheten till detta i samband med stadgeändringar.
Föreningslagen, 7 kap.
Om det enligt denna lag eller stadgarna krävs för att ett föreningsstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits.

Men sedan är frågan när kallelse utfärdats för de två stämmorna och när de ska hållas. Och vad era lokala stadgar säger om kallelse.

Regelverket för tider som specificeras i länken ovan måste följas i kombination med era stadgar, som vi inte känner till vad de säger.

UffeJ
2010-05-12, 12:42
Att styrelsen redigerar och trixar med innehållet i motionerna kan tolkas som en HSB strategi eller liknande.

Haha.....en mycket bra kommentar :10: