handdator

Visa fullständig version : Ändring av stadgar


AnnaS-son
2010-05-03, 15:01
Hur stor majoritet behövs? Och behövs det alltid två på varandra följande stämmor som beslutar om stadgeändringar.

Admin
2010-05-03, 15:52
Här är ett förslag på hur en formulering borde vara i en bostadsrättsförenings stadgar;

ÄNDRINGAR I DESSA STADGAR

63 §
Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två av varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifterna ska beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks eller att förbehåll enligt BrL 6 kap. 9 § införs, är giltigt endast om samtliga bostadsrättshavare vars rätt berörs av ändringen gått med på beslutet.

Formaliteter för stadgeändring
I begreppet "de röstande" ingår inte den som avstått eller i en sluten omröstning lämnat in blank röstsedel.
Om stadgeändringsbeslut fattas på två stämmor får det inte hållas någon stämma mellan de båda stämmorna. Beslutet kan fattas på två ordinarie, en ordinarie och en extra eller på två extra stämmor. Ordningsföljden dem emellan saknar betydelse.
Beslutet på andra stämman måste innebära att stadgeändringsförslaget antas i oförändrat skick i förhållande till första stämman. Detta hindrar inte att vissa paragrafer antas medan andra avslås på grund av otillräcklig majoritet.

Kallelse vid stadgeändringar
Det fullständiga stadgeändringsförslaget ska tas in i sin helhet i kallelsen som bilaga.
Det finns förslag på förändringar i lagen som gör att tvåstämmokravet till viss del kanske försvinner.

Du har inte fyllt i din profil vilket som regel förenklar och förbättrar de svar som ges på frågor.

AnnaS-son
2010-05-03, 16:08
Tack för ett bra svar:5:

En fråga till eftersom jag är helt ny i branchen.

Är det valberedningen som utser och föreslår revisor.


Skall komplettera min profil. såg faktiskt inte var man skulle fylla i det men skall undersöka det hela

Admin
2010-05-03, 17:10
Valberedningen gör precis som den vill och känner för om inte brf:en har en policy för valberedningen.

Men normalt sett är det valberedningen som lämnar förslag till stämman på revisorer och sedan är det stämman som utser revisorer (i HSB-föreningar utser "HSB" dessutom en revisor utöver lekmannarevisorn).
Eftersom engagemanget är närmast noll i de flesta föreningar så blir det som regel så som valberedningen föreslår, oavsett vilket som är det bästa alternativet.

Här är länken jag brukar lämna till FAQ med mer info om profilen;
Fyll i din profil ! (http://hotpot.se/php/vb/faq.php?faq=vb_faq#faq_profil)

PS.
Notera att min formulering;
Kallelse vid stadgeändringar
Det fullständiga stadgeändringsförslaget ska tas in i sin helhet i kallelsen som bilaga.
är ett önsketänkande över hur det borde fungera. Det är formulerat lite mer "luddigt" i regelverket.

MikHo
2010-05-03, 21:55
Ändring av stadgarna är reglerade i bostadsrättslagen:

9 kap. Ändring av stadgar

23 § Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks eller att förbehåll enligt 6 kap. 9 § införs, är giltigt endast om samtliga bostadsrättshavare vars rätt berörs av ändringen gått med på beslutet.

24 § Om det i stadgarna har tagits in något villkor utöver vad som följer av 23 § för ändring av stadgarna, gäller även det.
Om det finns en föreskrift i stadgarna om att en viss bestämmelse inte får ändras utan regeringens tillstånd, får inte heller föreskriften ändras utan regeringens tillstånd, om den har tagits in i stadgarna på grund av lag eller annan författning eller efter regeringens medgivande.

25 § Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett.


Sammanfattat så kan det räcka med en stämma om 100% av alla röstberättigade röstar JA.

Kontrollera i era stadgar om det finns några andra skrifter som kan vara till hinder för en stadgeändring, i våra stadgar står det till exempel att Riksbyggen har vetorätt gällande ändring av stadgar.

Det är fint av Admin att presentera formuleringen på hur det borde vara, tyvärr är det som Admin påpekat i många andra trådar sällan som verkligheten stämmer överens med hur det borde vara.

Kontrollera er stadgar, finns där ingenting angående ändringar så är det bostadsrättslagen som gäller.