handdator

Visa fullständig version : Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening


tstrauss
2010-05-03, 11:25
Avtal för arrende av bakgård till bostadsrättsförening
Jag önskar förslag på lämpligt arrendeavtal för bostadsrättsföreningens bakgård. Jag bor på nedre botten och har fått ett erbjudande om att få utnyttja husets bakgård för eget bruk mot en arrendeavgift och underhåll. Kan någon tipsa om hur avtalet bör se ut? Finns det mallar att tillgå?

Jag skulle vilja att det löper över så lång tid som möjligt så att även en framtida ny ägare kan utnyttja avtalet mot att jag som arrendator tar på mig underhållskostnaderna för bakgården. Föreningen vill ha visst inflytande över hur jag får utnyttja och renovera gården.

Hur lång uppsägningstid bör man ha från respektive part?


För mer information om andelstal i bostadsrättsförening, se bl a;
Andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) - Faktabanken

Andelstal, andel, betalningsgrundande andel, laglig grund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11537)

För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14662)

Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15679)

Samma andelstal men olika avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13009) - Koppling mellan andelstal och avgift i en brf

Insats eller andelstal som fördelningsgrund för avgifterna i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8610) - Faktabanken

Skillnad mellan andelstal för insater och andelstal för beräkning av avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17720)

Beräkna andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13649)

Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15697)

Utökad boendeyta - högre månadskostnad (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11454)

Dubbla andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14857) - Andelstal ska anges vid försäljning av en bostadsrätt och att detta kan innebära att två andelstal måste anges

Avgiftsskillnader i brf, mer än grava. Andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1475)

Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14490)

Köpa del av grannens lägenhet i brf och omräkning av andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10293)

Kostnader för bredband fördelat enligt andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15916)

Avgift för altan på vind i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9905) - Principer för att beräkna andelstal

Frågor kring råvindsupplåtelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15877) - Exempel på hur andelstal räknas ut

Utvidgning av föreningens verksamhet i brf - Innebär en vindsförsäljning även ändrade andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14271)

Avskrivningar av brf-fastighetens värde (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14031) - Vindsutrymme och höjning av andelstal för att täcka ökade kostnader

Andelstal vid ombyggnad av källare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=204)
Bygga om källare till en del av lägenheten, hur ska andelstal beräknas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13368)

Tillbyggnad och höjd avgift i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1213) - Vad styr andelstal? Höjning av andelstal måste kunna motiveras utifrån lag/stadgar

Sänka avgift / ändra andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16395)

Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4597) - Årsavgift kopplad till ekonomisk plan... men vilken?

Fördelning av kapitaltillskott baserat på andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=69)

Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8788) - Frågor om andelstal i brf

Nya andelstal i brf. Olika andelstal för lika lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8786) - Frågor om andelstal i bostadsrättsförening

Trötter
2010-05-03, 12:28
Om det gäller en förening som du är medlem i så finns det ingen anledning att föreningen ska arrendera ut mark till medlemmarna i en bostadsrättsförening.
Om de övriga medlemmarna i föreningen inte har något att invända mot att du använder mark som ligger i anslutning till din bostad så tycker jag inte att denna procedur behöver användas.

Medlemmarna i föreningen har andelar i föreningen och föreningen äger fastigheten. Medlemmarna gemensamt erlägger en årsavgift som ska ligga till grund för de utgifter som föreningen har under ett räkenskapsår.
Om du skulle få använda denna yta för eget bruk så bör du sköta underhållet, vilket kommer att ge föreningen lägre underhållskostnader.

Det föreningen kan göra är att villkora för hur du får använda ytan. Som t ex att du får ha trädgårdsmöbler, bygga en enklare altan mm. Och det går att införa restriktioner för hur stor del av ytan som får bebyggas vad gäller altan, mm.

tstrauss
2010-05-03, 14:21
Dessvärre är inte bostadsrättsföreningen intresserad av att låta mig utnyttja gården med ensamrätt utan ett arrendeavtal. Jag letar därför efter en avtalsmall som kan vara behjälplig.

Trötter
2010-05-05, 08:35
Jag tolkar det som att du vill utnyttja föreningens tillgångar i egen regi. För att det ska kunna genomföras måste det föregås av en enig stämma. Att arrendera ut föreningens tillgångar kan betecknas som att föreningen avyttrar tillgångar.
Har ärendet behandlats av en stämma?
Har stämman varit enhällig?
Är det styrelsen som lagt detta förslag med ett arrende?
Hur är föreningens fastighet utformad?
Kan det finnas fler i föreningen som har samma intresse?
Vad menar du med utnyttja gård?
Hur ska du utnyttja gården?Jag tycker att hela idén med att arrendera ut bostadsrättsföreningens tillgångar är en smula o-ortodoxt. Allt som föreningen äger är till för medlemmarna gemensamt, förutom bostaden och eventuella förrådsutrymmen som enskild medlem förfogar över. För att föreningen ska kunna upprätta ett arrendeavtal med dig bör ni vända er till en expert på området bostadsrättsföreningar som arrenderar ut tomtmark till medlemmar.

Jag tror att juridiken runt detta är ganska tunn. För att kunna upprätta ett avtal som ger bostadsrättshavaren möjlighet att nyttja mark som föreningen äger så föreslår jag att marken/ytan tilldelas bostadsrätten inte medlemmen. Detta för att säkerställa föreningens tillgångar. Om medlemmen arrenderar mark och skulle avsluta sitt medlemskap i föreningen så har medlemmen rätten till föreningens tillgångar för hela den tid som arrendeavtalet gäller. Om föreningen överlåter en del av tillgångarna till en av bostadsrätterna så har föreningen fortsatt kontroll över tillgångarna.

tstrauss
2010-05-05, 09:41
Har ärendet behandlats av en stämma?
Nej, men styrelsen har föreslagit arrendet och en stämma ska fastställa beslutet.

Har stämman varit enhällig?
Det ser ut som om stämman blir enhällig. Dock utgår jag ifrån att min egen (och min makes) röst inte räknas eftersom vi är parter i målet.

Är det styrelsen som lagt detta förslag med ett arrende?
Ja.

Hur är föreningens fastighet utformad?
Förstår inte frågan. Det är en bostadsrättsförening med 5 lägenheter.

Kan det finnas fler i föreningen som har samma intresse?
Nej. Ingen annan i föreningen är intresserad av att utnyttja bakgården. Det var därför arrendeförslaget kom på tal.

Vad menar du med utnyttja gård?
Hur ska du utnyttja gården?
Använda den som en privat "trädgård".

För att föreningen ska kunna upprätta ett arrendeavtal med dig bör ni vända er till en expert på området bostadsrättsföreningar som arrenderar ut tomtmark till medlemmar.
Har du några tips på var man hittar en sådan expert?

För att kunna upprätta ett avtal som ger bostadsrättshavaren möjlighet att nyttja mark som föreningen äger så föreslår jag att marken/ytan tilldelas bostadsrätten inte medlemmen. Detta för att säkerställa föreningens tillgångar.
Perfekt. Det innebär att rättigheten övergår till nästa ägare om jag säljer bostadsrätten och jag kan därigenom få tillbaka min eventuella investering i bakgården.

Trötter
2010-05-05, 11:18
Jag tror det skulle vara lättare om föreningen ändrar andelstalen för bostadrätterna (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) och lägenhetsupplåtelsen vad gäller markytan. Andelstalet för din bostad kan utformas så att den intäkt som föreningen skulle få på grund av ett arrende räknas in. Och den besparing av underhåll som föreningen får för att du förvaltar ytan räknas av från arrendekostnaden.

För att upprätta nya andelstal krävs det lite efterforskningar i hur andelstalen är utformade i dag. Det kan vara bra att fundera på hur marken ska värderas, om du ska öka din insats i föreningen för att få tillgång till marken.

Andelstalet ska spegla nyttjandegraden av varje enskild medlems bostadsinnehav.


Förstår inte frågan. Det är en bostadsrättsförening med 5 lägenheter.Jag undrar hur bostäderna är förlagda. Är det småhus eller är det ett flerfamiljshus och har du tillgång till trädgård från din bostad?

Har du några tips på var man hittar en sådan expert?
Jag har inget tips om en juridiskt kunnig på området. Jag har aldrig hört att en förening arrenderat ut mark till en enskild medlem.

tstrauss
2010-05-05, 12:40
Men med nya andelstal blir väl omfördelningen permanent? Det tror jag inte föreningen är intresserad av.

Jag bor i en bostadsrätt i ett mindre flervåningshus inne i stan.

Trötter
2010-05-05, 15:13
Är det inte det som ni är ute efter, dvs att göra det permanent?

Andelstalen förändras om det finns enhällighet i föreningen och det inte missgynnar någon av medlemmarna som har andelar i föreningen. Det går i framtiden att ändra andelstalen om det skulle upstå en väsentlig förändring i föreningen.