handdator

Visa fullständig version : Närvaro vid årsstämman


Beaufort
2010-04-28, 17:14
Hur har Ni det i Era föreningar med närvaron vid årsstämmorna? Vi brukar ha ca 20% närvaro, är det bra eller dåligt?

tompa69
2010-04-28, 21:35
Hej.

Vid vår senaste stämma hade vi Ca: 150st närvarande = 45%
Vi är 333 lägenheter och från en del kom fler personer än 1.

Thomas

guben
2010-04-28, 22:07
Tittat i årsredovisningen, förra stämman kom 9 pers (räknar man med eller utan styrelsen?), det är ca 40 %. Jag tror att det i praktiken var styrelsen med sina resp sambos plus några till.

Svårt att kunna ändra på något under sådana förhållanden. :(

kluringen
2010-04-29, 02:16
Citat ur våra stadgar:

"Stämman är beslutför när mer än hälften av samtliga röstberättigade medlemmar deltar genom närvaro eller fullmakt."

Obs! Kravet är inte antal närvarande personer utan antal giltiga röster.
Klent ändå tycker jag eftersom det kan räcka med 25% av alla röstberättigade medlemmar att fatta avgörande beslut.

Gusten
2010-04-29, 09:51
Citat ur våra stadgar:

"Stämman är beslutför när mer än hälften av samtliga röstberättigade medlemmar deltar genom närvaro eller fullmakt."

Obs! Kravet är inte antal närvarande personer utan antal giltiga röster.
Klent ändå tycker jag eftersom det kan räcka med 25% av alla röstberättigade medlemmar att fatta avgörande beslut.

Det innebär alltså att om tillräcklig närvaro inte uppnås på så kan t ex
den ordinarie årsstämman inte fatta några beslut överhuvudtaget ?

kluringen
2010-04-29, 11:26
Det innebär alltså att om tillräcklig närvaro inte uppnås på så kan t ex
den ordinarie årsstämman inte fatta några beslut överhuvudtaget ?

Ja det gör det, gäller för extrastämmor också. Kan den ordinarie stämman inte genomföras får vi problem och det är folk medvetna om. För styrelsens del innebär det att tänka efter när man väljer datum så att tidpunkten inte krockar med t.ex. skollov, långhelger osv. Det tvingar också medlemmarna till att kommunicera med varandra då det är en förutsättning för att kunna lämna fullmakter om man är för hindrad att närvara. Det är alltså omöjligt att lobba igenom kontroversiella beslut med hjälp av några få utvalda.

Helt i linje med det öppna arbetssättet som vi förespråkar. Det fungerar.

Borättexperten
2010-04-30, 15:28
20% är nog väldigt normalt, åtminstone för större föreningar. Jag har varit med om stämmor med bara 10%, men när det varit extrastämma med något mycket intressant ämne har vi kommit upp i 40% som mest. Vi har drygt 300 lägenheter. :(

Gusten
2010-04-30, 17:53
20% är nog väldigt normalt, åtminstone för större föreningar. Jag har varit med om stämmor med bara 10%, men när det varit extrastämma med något mycket intressant ämne har vi kommit upp i 40% som mest. Vi har drygt 300 lägenheter. :(

Jag antar att stadgebestämmelsen i Kluringens förening med minst 50 procent närvaro är till för att fler ska
tvingas komma till stämman eftersom den ordinarie årsstämman annars inte skulle gå att genomföra överhuvudtaget,
och föreningen därmed i förlängningen skulle försättas i likvidation.

kluringen
2010-05-01, 12:57
Jag antar att stadgebestämmelsen i Kluringens förening med minst 50 procent närvaro är till för att fler ska
tvingas komma till stämman eftersom den ordinarie årsstämman annars inte skulle gå att genomföra överhuvudtaget,
och föreningen därmed i förlängningen skulle försättas i likvidation.

Du antar helt rätt Gusten. Risk för att föreningen kan försättas i likvidation väcker även de värsta soffliggarna. Men det bästa med bestämmelsen är att den skyddar medlemmarna från att en eventuell ”skurkstyrelse” ska kunna omvandla ett orättfärdigt styrelsebeslut till ett stämmobeslut. Det finns ju inget förbud mot att kalla till extrastämma på t.ex. en jul- eller midsommarafton.

Gusten
2010-05-03, 07:40
Jag kan hålla med om att det inte är bra med låg närvaro vid tagande av stämmobeslut.

Ett skräckexempel är HSB:s BRF Marmorn med ca 500 lägenheter där man ändrade andelstalen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) så att vissa fick högre årsavgift och andra lägre avgift, med endast 10 % närvoro på stämman.
Enligt HSB räckte det dessutom med endast en stämma och enkel majoritet för omfördelning av andelstalen. Vad jag förstått är majoritetskravet för ändring av andelstal aldrig prövat i domstol.

Peter B
2010-10-09, 20:13
Det verkar alltså som att det inte finns något undre tal för beslutförhet på stämma, om det inte angetts särskilt i stadgarna.

Jag har just kallat till extra stämma där granskningsman ska utses och undrar om styrelsen kan dribbla bort det genom att se till att bara några få personer kommer på stämman.
Jag hade för mig att det var åtminstone tre personer eller något.

Trötter
2010-10-09, 22:17
Det verkar alltså som att det inte finns något undre tal för beslutförhet på stämma, om det inte angetts särskilt i stadgarna.

Jag har just kallat till extra stämma där granskningsman ska utses och undrar om styrelsen kan dribbla bort det genom att se till att bara några få personer kommer på stämman.
Jag hade för mig att det var åtminstone tre personer eller något.
Att påkalla särskild granskning, är en mycket delikat åtgärd. Min erfarenhet är att medlemmar i en brf inte vet vad detta innebär. Reglerna som omfattar detta är följande.
Om 10 % av medlemmarna med förlagsandelar röstar på stämma för granskning har styrelsen en vecka på sig att göra framställan till Länsstyrelsen att granskning skall göras av specifikt ärende.
Om en tredjedel av de närvarande på stämman voterar om att granskning skall genomföras gäller det samma.Om inte styrelsen gör framställan till länsstyrelsen har medlem med förlagsandel i föreningen rätt att utforma och påkalla granskning efter eget tycke.


Det är viktigt att det finns angivet i dagordningen att stamman ska behandla frågan om granskning om det inte gäller ordinarie stämma. Jag rekommenderar/föreslår att du/ni som ska behandla frågan om granskning vid stämma använder er av dold ljudupptagning för att säkerställa bevisning vad gäller utslaget vid en omröstning. Det är även viktigt att begära votering i frågan och att resultatet förs till protokollet vad gäller frågan om granskning.

Kap 8
Revision och särskild granskning


17 § Varje röstberättigad kan väcka förslag om att länsstyrelsen skall utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.
Förslaget skall framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att granskare skall utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Länsstyrelsen får förordna en eller flera granskare.

tette
2010-10-09, 22:43
Bra är om man vidtalat en jurist/advokat som "ställer upp" och föreslå o välja granskningsman på stämman om förslaget går igenom.

Admin
2010-10-09, 23:11
Jag har just kallat till extra stämma där granskningsman ska utses och undrar om styrelsen kan dribbla bort det genom att se till att bara några få personer kommer på stämman.
Jag hade för mig att det var åtminstone tre personer eller något.
Det är för styrelsemöten som det finns ett lagstadgat lägsta antal närvarande ledamöter. För stämmor finns det inget lägsta antal närvarande röstberättigade/röster för att beslut ska kunna tas.

I övrigt vet jag inte hur styrelsen skulle kunna få bara ett fåtal att dyka upp på stämman, men det kan vara en fördel om du själv engagerar medlemmarna innan stämman och påminner dem om vikten att komma på stämman (t.ex. genom utskick i brevlådorna).

Se;
Stämmodeltagande (http://hotpot.se/hsb-stamma-narvaro.htm)

tette
2010-10-10, 10:14
för att kunna genomföra en stämma måste det väl i alla fall finnas 4 närvarande? en ordförande, en sekreterare och 2 rösträknare?

Är styrelsen jävig avseende att rösta på att de ska utsättas för granskning av deras arbete?

Admin
2010-10-10, 14:36
Det finns inget i lagen som uppger ett minsta antal medlemmar på en stämma, men om vi ska ta extremfallet så räcker det med en extern mötesordförande, en extern sekreterare och en medlem (där denna medlem är rösträknare och justerare).

Alltså allt som allt en röstberättigad medlem så är stämman beslutsför (om inte stadgarna säger något annat).
Men vi får väl hoppas att detta läge aldrig inträffar.

Ja, det är viktigt att man kontrollerar så att ingen styrelseledamot inte röstar i frågan om granskning av styrelsen.
Om styrelsesuppleanter får rösta i frågan om granskning av styrelsen är mer tveksamt. De bör i alla fall inte göra detta om suppleanterna vid något tillfälle trätt in som ledamot, men annars är det svårt att säga vad som gäller.

MikHo
2010-10-10, 20:54
Ja, det är viktigt att man kontrollerar så att ingen styrelseledamot inte röstar i frågan om granskning av styrelsen.
Om styrelsesuppleanter får rösta i frågan om granskning av styrelsen är mer tveksamt. De bör i alla fall inte göra detta om suppleanterna vid något tillfälle trätt in som ledamot, men annars är det svårt att säga vad som gäller.


Här har vi verkligen myntets baksida, jag kan inte komma på att jag läst någonstans att en medlem som suttit i styrelsen inte FÅR rösta för ansvarfrihet eller granskning.

Det är däremot väldigt olämpligt att någon skulle göra så men säger verkligen lagen något om detta scenario?

I de fall där styrelseledamotens sambo/hustru/man beslutar sig att rösta i denna typ av fråga, skall man förvägra dennes rösträtt?

Jag efterfrågar lagtext som bekräftar detta inte den moraliska aspekten i det hela.

tette
2010-10-10, 21:40
Bostadsrättslagen är Sveriges sämsta och minst prövade lag som berör så många. Inte mycket är klart reglerat så några texter avseende det som diskuteras här finns inte.

Lagen kom ju till med att VD;arna från HSB och Riksbyggen "kokade ihop" lite texter som skulle gynna företagen på sikt. sedan gick man till Geiger o socialdemokraterna (som de haft så mycket nytta av avseende beviljanden av billig tomtmark, mot byggandet av bostäder) och fick igenom lagen.

Hur den pågående ombearbetningen går vet jag inte, men det är troligvis nya krafter inblandade som går på hsb, riksbyggens tyckande att någon större förändring/förbättring är väl inte att vänta?.

Bostadsrättsägarna lär väl aldrig få tycka till, som är de verkliga experterna.
Många på detta forum är också experter som jag ser det, men hur mycket har vi att säga till om. NADA.

Uppvakta nya bostadsministern så kanske det sker förbättring om 30 år?