handdator

Visa fullständig version : Hjälp mig att utreda valberedningen/styrelsens funktion


Sofi
2010-04-23, 01:00
Jättebra med information om styrelseuppdragen i en förening.

Jag undrar, hur gör styrelsen om en av två valberedare avsäger sig sitt uppdrag två månader innan stämman? Är det styrelsen som ska tillsätta ny valberedare? Låter lite odemokratiskt i så fall.

Vad ska göras om ordföranden och vice ordförande hoppar av sitt uppdrag mitt under sin mandat?

Vi medlemmar får inget veta men det tisslas och tasslas i föreningen, så det är nog bara fakta som behövs för att skapa lite ordning och reda.

Hur ska medlemmarna kunna välja ny styrelse om inte ens informationen har gått ut till medlemmarna?

Nä det luktar lurt i vår styrelse, så nu får man ta reda på fakta.


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Trötter
2010-04-23, 08:56
Om ledamöter i styrelsen slutar i förtid, bör det föregås av en dokumenterad rutin där ledamoten begär om entledigande hos styrelsen alternativt styrelsens ordförande. När entledigandet är protokollfört vid ett sammanträde har detta fått verkställighet. Styrelsen bör omgående registrera den nya styrelsekonstellationen till Bolagsverket. För att ersätta vakansen i styrelsen bör en av föreningens suppleant ges möjlighet att tillträda en post i styrelsen. Om styrelsens ordförande lämnar sina uppdrag så ska styrelsen tillsätta en ny ordförande, och då lämpligen ge den som innehar vice ordförandeskapet i föreningen möjlighet att tillträda som ordförande.

Det kan vara bra att kalla till en extra föreningens stämma för att konfirmera styrelsens sammansättning hos medlemmarna. Här finns det möjlighet att förändra styrelsesammansättning enligt medlemmarnas önskemål och förstärka valberedningen och styrelsen

clabbe
2010-04-23, 10:49
Jag undrar, hur gör styrelsen om en av två valberedare avsäger sig sitt uppdrag två månader innan stämman? Är det styrelsen som ska tillsätta ny valberedare? Låter lite odemokratiskt i så fall.

Vad ska göras om ordföranden och vice ordförande hoppar av sitt uppdrag mitt under sin mandat?

Hur ska medlemmarna kunna välja ny styrelse om inte ens informationen har gått ut till medlemmarna?

Styrelsen har inte rätt att tillsätta valberedning utan det ska göras av stämman. Styrelsen kan sålunda inte göra något åt saken rent formellt.

Är ordföranden vald av stämman eller inom styrelsen? Om stämman utser ordförande krävs en extra stämma för att välja ny ordförande, annars kan styrelsen internt utse ny ordförande. Har ni suppleanter får de nu delta i styrelsens beslut (träda in i deras ställe).

Francois
2010-04-23, 11:21
När entledigandet är protokollfört vid ett sammanträde har detta fått verkställighet.
Jag tror att det räcker med ett brev (eller kanske t.o.m. muntligt) från den som hoppar av, och då gäller det från denna dag, inte från nästa styrelsemöte.

clabbe
2010-04-23, 18:31
Jag tror att det räcker med ett brev (eller kanske t.o.m. muntligt) från den som hoppar av, och då gäller det från denna dag, inte från nästa styrelsemöte.

Man avgår på egen begäran. Styrelsen har ingen kompetens att entlediga ledamöter.

Francois
2010-04-23, 19:08
Problemet med valberedningen:
Ni har nu bara en medlem i valberedningen. Jag tycker att denna medlem kan, om han/hon vill, ta hjälp som valberedaren anser han behöver för att klara av arbetet. Och då menar jag att han kan fråga andra i föreningen att hjälpa till med valberedningsarbetet, om han vet att det finns vilja att göra det.

Ett problem är att man ofta bara väljer två medlemmar i valberedningen. Man borde välja 2 st. suppleanter också, tycker jag, för att lösa problemet när en inte kan ställa upp av olika anledningar.

MikHo
2010-04-25, 07:57
Enligt wikipedia så betyder Kompetens (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetens);

ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter


Du hävdar alltså att det är brist på kunskap och färdighet som förhindrar att styrelsen att entlediga ledamöter?

Det är väl snarare så att det lagmässigt endast är stämman som får avsätta ledamöter, eller?

clabbe
2010-04-25, 08:15
Wikipedia säger du?
Kompetens (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetens_(juridik))
"Kompetens är i juridiska sammanhang befogenheten att avgöra ett visst ärende eller att utföra vissa uppgifter."

Trötter
2010-05-06, 21:02
För att ett entledigande i en styrelse ska bli legitimt så anger lagen att den som har för avsikt att avsluta sitt deltagande i styrelsen är skyldig att begära hos styrelsen att bli entledigad från sina/sitt uppdrag. Detta bör göras skriftligen och ställas till styrelsen. Styrelsen i sin tur bör föra detta till ett protokoll vid ett sammanträde. När denna procedur är genomförd så ska styrelsen registrera den nya styrelsesammansättningen hos Bolagsverket.

Jag är medveten om att föreningar inte nyttjar denna procedur. Följden av att inte dokumentera ledamöters avhopp kan i värsta fall leda till obehagliga konsekvenser för dessa ledamöter. Ansvarsfördelningen ligger alltid på den styrelse som är registrerad och protokollförd vid det konstituerande sammanträdet. Vid varje förändring som sker i styrelsen bör styrelsen konstituera om sig. Jag vill poängtera att det oftast är det dokumenterade som gäller vid en tvist på denna nivån.

Se hur lagstiftaren uttryckt sig så framgår det hur ett entledigande ska föras i en förening

Föreningslagen kap 6 §2

Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång ska göras hos styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på föreningsstämma vill avgå, även hos den som har tillsatt honom.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 § uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon suppleant som kan inträda i hans ställe, ska övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden.

Kommentar inlagd av Admin;
"... en ledamot som inte är vald på föreningsstämma vill avgå, även hos den som har tillsatt honom"
Märkligt att HSB-ledamöterna alltid bryter mot detta när de byts ut/avgår.

Francois
2010-05-06, 22:42
Jag är medveten om att föreningar inte nyttjar denna procedur. Följden av att inte dokumentera ledamöters avhopp kan i värsta fall leda till obehagliga konsekvenser för dessa ledamöter.

Tror knappast att det kan bli obehagliga konsekvenser. Så länge man kan bevisa att man sagt upp sig (genom att visa ett mail eller brev med datum) borde man klara sig. Om sen styrelsen tar tid på sig att registrera ledamotens avhopp, kan det inte leda till något problem för den avhoppade ledamoten. Har svårt att se hur det skulle kunna uppstå problem här.

Henric Lellky
2010-05-06, 23:16
Om man som f.d. styrelseledamot är orolig för att styrelsen inte registrerar att man avgått så kan man själv skicka in en anmälan om eget utträde till Bolagsverket.

Blankett för egen avgång ur styrelsen (http://www.bolagsverket.se/dokument/pdf/blanketter/962.pdf) - för bl a bostadsrättsförening, Bolagsverket, blankett 962

Information Använd den här blanketten när du ska anmäla egen avgång ur en förening. Du som ska anmäla egen avgång ur en ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening kan anmäla direkt i e-tjänsten i företagarsajten verksamt.se. E-tjänster och mer information hittar du på www.bolagsverket.se (http://www.bolagsverket.se). Vi skickar ett registreringsbevis när vi har registrerat ärendet.
Om anmälan gäller avregistrering av revisor, använd blanketten Egen avgång som revisor, nr 703.
1. Organisationsnummer och föreningens namn
Fyll i organisationsnummer och föreningens namn.
2. Kontaktperson i detta ärende
Fyll i person- och adressuppgifter om du väljer att ha en kontaktperson eller om föreningen har ett ombud.
Tänk på att vi skickar meddelanden till kontaktpersonens e-postadress i första hand. Om du inte har skrivit in någon e-postadress skickar vi meddelanden per post. Registreringsbeviset skickar vi alltid per post.
Om ombudet har ett depositionskonto hos Bolagsverket och vill använda det för betalning av registrerings-
avgiften, ska du också fylla i det tresiffriga kontonumret.
3. Personer som anmäler sin egen avgång
Du som avgår från ditt uppdrag i föreningen, fyll i person- och adressuppgifter samt det uppdrag du lämnar.
4. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter.
5. Försäkran och underskrift
En av de personer som anmäler sin egen avgång ska skriva under anmälan. Observera att en särskild
firmatecknare bara kan skriva under en anmälan om sin egen avgång.
6. Registreringsavgift
Fyll i när och hur du betalade avgiften. För att vi ska kunna registrera avgiften på rätt ärende, måste du fylla i organisationsnummer när du betalar. Vi betalar inte tillbaka avgiften när vi har påbörjat handläggningen.

clabbe
2010-05-12, 16:11
För att ett entledigande i en styrelse ska bli legitimt så anger lagen att den som har för avsikt att avsluta sitt deltagande i styrelsen är skyldig att begära hos styrelsen att bli entledigad från sina/sitt uppdrag. Detta bör göras skriftligen och ställas till styrelsen. Styrelsen i sin tur bör föra detta till ett protokoll vid ett sammanträde. När denna procedur är genomförd så ska styrelsen registrera den nya styrelsesammansättningen hos Bolagsverket.

----

Se hur lagstiftaren uttryckt sig så framgår det hur ett entledigande ska föras i en förening

Föreningslagen kap 6 §2

Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång ska göras hos styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på föreningsstämma vill avgå, även hos den som har tillsatt honom.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 § uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon suppleant som kan inträda i hans ställe, ska övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden.

Uttrycket "entlediga" betyder att man blir beviljad ett avsked. Det är inte riktigt lämpligt att använda det ordet i sammanhanget anser jag eftersom styrelsen inte har den juridiska befogenheten att bevilja en styrelseledamot avsked. Det är förutom den enskilde ledamoten bara stämman som kan avsluta en ledamots uppdrag i förtid. Som synes i lagtexten ska det göras en anmälan om avgång till styrelsen, inte ställas en begäran till styrelsen.

Styrelsen kan bara notera i protokoll att en ledamot begärt att uppdraget ska upphöra, och därefter anmäla förändringen till Bolagsverket om ledamoten inte själv anmält sitt eget utträde.