handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös representant utmärker sig


Karl-Otto
2010-04-21, 09:33
I protokollet från HSB riksförbunds senaste årsstämma (2009) så står det bland annat:

§ 33 Arvodet till styrelse och revisorer i HSB Riksförbund och stiftelsen HSBs Garantifond.

Valberedningens ordförande Bengt Gustafsson meddelar att förbundsstyrelsen framfört att man anser att arvodena bör frysas på 2008 års nivå.

Valberedningens föreslår stämman besluta : Att arvodet beräknas på 2008 års inkomstbasbelopp (48000 kronor ) och att detta beslut ska gälla till och med 2010 års möte.

Tommy Johansson (HSB Malmö) har ett tilläggsyrkande att tillsätta en arvodesutredning som ser över samtliga arvoden för att göra det tydligt. Tommy Johansson yrkar avslag på förslaget att frysa arvodet på 2008 års nivå.

Anna Carin Magnusson framhåller att det inte är ett yrkande som kan tas upp eftersom det är ett nytt förslag som inte varit känt för fullmäktige. Fullmäktige kommer därför inte att få ta ställning till yrkandet.

Valberedningen förslag vinner och bifalles.

Vad säger det om Tommy Johansson : Hur kan en representant från HSB Malmö vara så okunnig att han lägger ett förslag som det inte kan beslutas om på denna stämma. Eller ville han inte förstå att ett nytt förslag som inte tidigare varit känt för fullmäktige självklart inte kan behandlas.

Och vad menar han med ” att tillsätta en arvodesutredning som ser över samtliga arvoden för att göra det tydligt”.
Ett beslut om storleken på arvoden är väl alltid tydliga.

Kan för övrigt informeras om att Tommy Johansson är revisor i HSB Malmö !!

Admin
2010-04-21, 09:45
Tommy Johansson är både representant för HSB Malmö & lekmannarevisor, vilket är högst motsägelsefullt.
Tommy Johansson är alltså av HSB Malmös valberedning placerad att granska sig själv, och HSB Malmös fullmäktige reagerar inte.
Fullmäktige gör som i princip alla tidigare år i historien, och bara accepterar valberedningens förslag rakt upp och ner, utan att ifrågasätta något.

Jag instämmer, ett fast arvode är väldigt tydligt i sig själv.

Tommy Johansson vill göra om samma kaotiska utredning, med sanslöst ologiskt tänkande och utelämnande av en stor mängd i sammanhanget relevanta parametrar, som han gjorde i HSB Malmö;
Se; Arvodeskommittén HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)

Otydligare än vad arvodena blev efter den utredningen har nog aldrig några arvoden någonsin varit.

Det är ju naturligtvis också tråkigt att Tommy Johansson inte känner till hur stämmor fungerar. Det ger ju en dålig bild av HSB Malmö i andra regioner.

Katten Georg
2010-04-21, 12:54
Det är värre än så

Man kan notera nedanstående från 2009 års redovisning från Sundsfastigheter:

Sundsfastigheter har ställda panter på 1 107 000 000: - men krediter på 1 314 000 000: -. Kreditinstituten lånar inte ut 200 mkr in blanco så därför måste dessa krediter komma från HSB Malmö Ek För.

Eftersom HSB Malmö: s likvida medel kommer från bostadsrättsföreningarna, medlemmarna i HSB Malmö, så innebär detta att HSB Malmö Ek För lånar ut drygt 200 mkr in blanco, utan säkerhet, av medlemmarnas pengar till Sundsfastigheter, ett bolag som innehåller en fastighet, TT, som är ytterst tveksamt värderad. Dessutom går HSB Malmö Ek. För i borgen för Sundsfastigheter till ett belopp av 1 274 552 000?

Hur kan revisorerna godkänna detta utan en enda kommentar?
Hur kan detta risktagande med medlemmarnas pengar förbigås av revisorerna på detta flagranta sätt?
Det är, till yttermera visso, ytterst märkligt eftersom en av revisorerna, Tommy Johansson, är bankman. Inget seriöst kreditinstitut, inklusive Nordea där Tommy Johansson är anställd, skulle komma på den befängda idén att låna ut 200 mkr utan säkerhet och definitivt inte till ett företag av Sundsfastigheters kvalitet.
Tommy Johansson är både representant för HSB Malmö & lekmannarevisor och är alltså av HSB Malmös valberedning placerad att granska sig själv.

Man kan således konstatera att HSB Malmö: s svar på motionen avseende yrkade på en fullständig ekonomisk genomlysning med noggrann redovisning av alla de relevanta faktorer, poster och villkor som påverkar Turning Torsos ekonomiska ställning är helt missvisande.

Svaren på frågorna finns inte alls i årsredovisningshandligarna och i den mån de finns så krävs det kvalificerat analysarbete att plocka fram svaren. Man döljer medvetet viktiga faktiska förhållanden, som det dessutom borde vara på sin plats att revisorerna skulle reagera på. Detta agerande är minst sagt anmärkningsvärt för att inte säga direkt arrogant vis-ā-vis medlemmarna.

insidern
2010-04-23, 18:49
Det är värre än så

Man kan notera nedanstående från 2009 års redovisning från Sundsfastigheter:

Sundsfastigheter har ställda panter på 1 107 000 000: - men krediter på 1 314 000 000: -. Kreditinstituten lånar inte ut 200 mkr in blanco så därför måste dessa krediter komma från HSB Malmö Ek För.

Eftersom HSB Malmö: s likvida medel kommer från bostadsrättsföreningarna, medlemmarna i HSB Malmö, så innebär detta att HSB Malmö Ek För lånar ut drygt 200 mkr in blanco, utan säkerhet, av medlemmarnas pengar till Sundsfastigheter, ett bolag som innehåller en fastighet, TT, som är ytterst tveksamt värderad. Dessutom går HSB Malmö Ek. För i borgen för Sundsfastigheter till ett belopp av 1 274 552 000?

Hur kan revisorerna godkänna detta utan en enda kommentar?
Hur kan detta risktagande med medlemmarnas pengar förbigås av revisorerna på detta flagranta sätt?
Det är, till yttermera visso, ytterst märkligt eftersom en av revisorerna, Tommy Johansson, är bankman. Inget seriöst kreditinstitut, inklusive Nordea där Tommy Johansson är anställd, skulle komma på den befängda idén att låna ut 200 mkr utan säkerhet och definitivt inte till ett företag av Sundsfastigheters kvalitet.
Tommy Johansson är både representant för HSB Malmö & lekmannarevisor och är alltså av HSB Malmös valberedning placerad att granska sig själv.

Man kan således konstatera att HSB Malmö: s svar på motionen avseende yrkade på en fullständig ekonomisk genomlysning med noggrann redovisning av alla de relevanta faktorer, poster och villkor som påverkar Turning Torsos ekonomiska ställning är helt missvisande.

Svaren på frågorna finns inte alls i årsredovisningshandligarna och i den mån de finns så krävs det kvalificerat analysarbete att plocka fram svaren. Man döljer medvetet viktiga faktiska förhållanden, som det dessutom borde vara på sin plats att revisorerna skulle reagera på. Detta agerande är minst sagt anmärkningsvärt för att inte säga direkt arrogant vis-ā-vis medlemmarna.
Det vore kanske på sin plats att Tommy Johansson förklarar sig när det gäller de 200 miljonerna som lånats ut till Sundsfastigheter. Hur kan han som revisor godkänna detta ?

Lämpligen kan detta ske på morgondagens stämma i HSB Malmö.

Holger
2010-04-24, 17:40
Tommy Johansson blev omvald på dagens stämma. Han är alltså fortfarande revisor i HSB Malmö trots sin insats på riksförbundets stämma. Sov fullmäktigeledamöterna ?