handdator

Visa fullständig version : Avslå motioner ??


UffeJ
2010-04-19, 12:16
Kan (får) en Brf styrelse avslå inkomna motioner och inte ta med dessa i utskicket för kallelsen till årsstämman.

Har letat men inte hittat någon info om detta.

Gusten
2010-04-19, 15:04
Styrelsen kan föreslå stämman att avslå motionen men den ska ändå bifogas med kallelsen till stämman som alltså ändå kan besluta att bifalla motionen.
Styrelsen får alltså inte ensam besluta att motionen ska avslås.

UffeJ
2010-04-19, 15:22
Styrelsen får alltså inte ensam besluta att motionen ska avslås.

Är det någon lag eller, vad kan man man lägga fram om dessa motioner inte finns med i utskicket. Kan det vara ett skäl att inte ge ansvarsfrihet:13:

Gusten
2010-04-19, 15:56
I lagen används inte uttrycket motion utan "ärende som medlem önskar få behandlat på stämman".
Styrelsen gör nog inte fel medvetet men har inte förstått att motioner är beslutsunderlag för stämman och inte för styrelsen.
Det kanske räcker med att förklara detta för styrelsen och att de till kallelsen måste bifoga motioner som inkommit inom föreskriven tid.

Admin
2010-04-20, 06:11
Är det någon lag eller, vad kan man man lägga fram om dessa motioner inte finns med i utskicket. Kan det vara ett skäl att inte ge ansvarsfrihet?
Ja, det är lagstadgat att medlemmarna ska få ta del av stämmohandlingarna, vilket inbegriper motionerna.
Lagen kommer dessutom att förbättras i detta avseende "i dagarna" (till det bättre men inte till hur det borde vara).
Tyvärr kan man, som det är idag, "mickla med lagen" och undvika att delge medlemmarna motionerna före stämman.
Förmodligen skulle inte en domstol tillåta dylikt micklande, men det vet vi inte förrän någon fört ett dylikt ärende till rättslig prövning.

Det här med ansvarsfrihet är beskrivet på flera andra ställen så jag ska inte ge mig djupare in på detta, men precis vad som helst - utan något undantag - kan vara skäl för att inte ge styrelsen ansvarsfrihet. T.ex. fel färg på ordförandens slips. Det är stämman som bestämmer.
Att inte ge ansvarsfrihet har inte den minsta betydelse för någonting annat än att medlemmarna markerar sitt missnöje med styrelsen.

Sedan kommer alltid mötesordföranden köra en vals för medlemmarna om ämnet "ansvarsfrihet", om det skulle inträffa att stämman inte ger styrelsen ansvarsfrihet.
Verkar vara svårt att hitta ärliga mötesordförande i detta land.

Men följ Gustens förslag. Informera styrelsen om vad som gäller så får man hoppas att styrelsen skärper till sig.

Harald
2010-04-20, 23:35
Det räcker om motionerna är tillgängliga för stämman på stämman.

Det är alltså ok att dela ut dessa "i dörren".

Men styrelsen skall givetvis försöka delge medlemmarna så mycket information som möjligt inför stämman. Vi försöker få motionerna samt styrelsens beredning av dessa utdelade åtminstonde en vecka före stämma till samtliga medlemmar.

Det är mycket som skall klaffa inför stämman. Kallelse ska ut stadgeenligt, årsredovisningen skall vara klar, reviderad, tryckt och utdelad, motionerna skall gås igenom och beredas, samt delas ut, + allt annat praktiskt kring stämman som skall fixas.

När vi löser dessa delar, är det faktiskt med besvikelse man kan konstatera att det (med några få undantag) väcker mycket lite intresse hos medlemmarna. Allt för få är intresserade helt enkelt. Därav tycker jag man kan ha överseende med en styrelse som glömmer att
skicka ut någon motion, ta upp den på stämman ändå, så löser det sig....

Gusten
2010-04-22, 15:18
Egentligen ska väl alla ärenden som behandlas på stämman finnas med i
dagordningen i kallelsen som ska delas ut senast två veckor före ordinarie stämman.
Om det fattas stämmobeslut i ett ärende som saknas i kallelsen
har den som är missnöjd med beslutet tre månader på sig att klandra stämmobeslutet i tingsrätt.
Kan inte se varför något annat skulle gälla för motioner, alltså att de ska vara med i kallelsen.

Admin
2010-04-22, 23:37
Instämmer med Gusten.

Att det generellt brister i intresset från medlemmarna är en sak, men att detta därför ska drabba engagerade medlemmar är en annan sak.
Nu tror jag det är relativt sällsynt att styrelser inte delar ut motioner tillsammans med kallelsen, men skulle en styrelse inte göra detta så är det ett skäl gott som något att omedelbart avsätta denna styrelse.

Det bristande intresset lär knappast förbättras genom att strunta i att dela ut motionerna. Det bara ökar på problemen.

Men förhoppningsvis kommer kommer detta att fastställas på ett tydligt sätt i lag snart, så råder det därmed inte några tvivel om vad som gäller.

UffeJ
2010-05-17, 13:13
Inför kommade stämma den 25/5 så hade "styrelsen" i Brf. Skutan i Sundsvall precis lyckats att hinna med att anslå kallelsen i trapphuset innan tiden gick ut.

Inga kallelser i brevlådan dock, trots att det inte är mindre än 9 motioner som skall behandlas.....hur skall medlemmarna kunna sätta sig in i vad dom skall tycka till om..:(

Jag skickade nyss ett mail till HSB Mitts respresentant i styrelsen om att enl. Lagen om ekonomiska föreningar 7 kap. 8 § sista stycket http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.htm#K7 så måste dom på medlems begäran genast skicka ut handlingarna....till den som så begär...

Vi får väl se hur det går med det... :13:

Admin
2010-05-17, 13:19
Styrelsen måste inte enbart skicka ut alla handlingar till stämman inklusive motionerna till alla som så begär.
Som Gusten påpekat här är stämman ogiltig om inte ärendena (= motionerna) medföljer kallelsen.

Jag vill understryka att det som Harald nämner här ovan om att det är ok att dela ut motionerna i dörren på stämman är alltså inte korrekt!

UffeJ
2010-05-17, 13:31
Styrelsen måste inte enbart skicka ut alla handlingar till stämman inklusive motionerna till alla som så begär.
Som Gusten påpekat här är stämman ogiltig om inte ärendena (= motionerna) medföljerkallelsen.

Jag vill understryka att det som Harald nämner här ovan om att det är ok att dela ut motionerna i dörren på stämman är alltså inte korrekt!

Om jag förstått det hela rätt så är alltså inte kallelsen till stämman behörigt utlyst, vilket innebär att de får göra om hela kallelseproceduren och ajournera stämman....:12:

Kan du hänvisa till någon lagparagraf som styrker detta....?

Admin
2010-05-17, 13:44
Ja, stämman är inte behörigen utlyst i ert fall.

Du har själv redan refererat till den lagparagraf i föreningslagen där det står om detta;
Kallelse till föreningsstämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12316)

Rent tekniskt kanske man (enl. vad jag nämnde i mitt tidigare inlägg i denna tråd) kan komma runt lagen, om man nu vill vränga till betydelserna, genom att ange vad varje motion handlar om i dagordningen som medföljer kallelsen, men inte dela ut själva motionerna förrän på stämman.

Men vad jag förstår har styrelsen inte ens gjort detta.

UffeJ
2010-05-17, 14:05
Ja, stämman är inte behörigen utlyst i ert fall.

Du har själv redan refererat till den lagparagraf i föreningslagen där det står om detta;
Kallelse till föreningsstämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12316).

Jo.....men skriftlig personlig kallelse är ju endast nödvändig om det gäller punkterna 1 eller 2 i 8 §.

Dom har ju fortfarande en vecka på sig att skicka ut övriga redovisningshandlingar då stämman är den 25/5....eller?

Jag hittar inget som kräver att samtliga stämmohandlingar skall vara medlemmen tillhanda senast två veckor före stämman.:(
.....så då är den behörigen utlyst ändå...väl.. :14:

Admin
2010-05-17, 14:20
Jo.....men skriftlig personlig kallelse är ju endast nödvändig om det gäller punkterna 1 eller 2 i 8 §.
Du måste skilja på skriftlig personlig kallelse och kallelse.
Om styrelsen inte vill lämna kallelse med alla handlingar i din brevlåda måste du begära detta, och då ska du få allt, inklusive motionerna.

Dom har ju fortfarande en vecka på sig att skicka ut övriga redovisningshandlingar då stämman är den 25/5....eller?
Nej, kallelse med motioner måste komma medlemmarna till del senast två veckor före ordinarie stämma.

Jag hittar inget som kräver att samtliga stämmohandlingar skall vara medlemmen tillhanda senast två veckor före stämman.
Det står i lagparagrafen du själv refererade till, med förtydligande i länken du fick i mitt föregående inlägg.
Att styrelsen väljer att bara sätta upp kallelsen på anslagstavlorna är tecken på en icke fungerande styrelse, men tar inte bort lagkravet på att alla ärenden ska medfölja kallelsen (personlig eller ej).
I sådant fall får styrelsen hänga upp alla motioner bredvid kallelsen, om de nu nödvändigtvis vill komplicera det för medlemmarna.

MikHo
2010-05-18, 00:08
Här kommer hårklyveriet:


I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.


Jag tror att det räcker med "rubrik" eller sammanfattning av motionerna som inkommit. Inte hela motionen? Är dock osäker och kan inte hitta lagtext som förordar varken det ena eller det andra.
Däremot skall hela motionen (inklusive styrelsens svar) publiceras med årsredovisningen. Denna skall finnas tillgänglig för medlemmarna senast en vecka innan stämma. Detta innebär inte att medlemmar FÅR den utdelar med automatik utan kan begära den.

Admin
2010-05-18, 00:56
Jag tror att det räcker med "rubrik" eller sammanfattning av motionerna som inkommit. Inte hela motionen? Är dock osäker och kan inte hitta lagtext som förordar varken det ena eller det andra.
Japp, det var just denna lilla tolkningsfråga som jag nämnde i bl.a. mitt nästsenaste inlägg här, och även i det länkade inlägget här ovan, om jag minns rätt.

Men jag tror att styrelser aktar sig för att göra detta, just av formuleringen "tydligt" i lagen.
Rubrik räcker som regel inte och styrelsen kan inte skriva om motionen, göra egna tolkningar, eller ändra yrkanden.

Om styrelsen lägger in medlemmarnas "ärenden" som punkter i årsredovisningen får motionerna en utökad tyngd och förtydligas.
Därav att styrelser säkert undviker denna metod.

MikHo
2010-05-18, 06:28
Efter vår årsstämma idag skall jag scanna in både årsredovisning och kallelse så skall ni få se hur det fungerade hos oss i år.

UffeJ
2010-05-18, 07:59
Det enda kallelse som har "skickats" ut är den som sitter i trapphuset, och där finns samtliga nio motioner uppradade som rubriker.

När jag kom hem efter jobbet igår så låg årsberättelsen på golvet.
Den innehöll samtliga motioner, dock inte med styrelsens kommetarer angående dessa. En motion var anonym vilket gör den ogiltig som jag ser det.

Kan man anse att stämman är behörigen utlyst :13:

Trötter
2010-05-18, 09:12
För att kunna se om en stämma har utlyst på ett felaktigt sätt, så bör man se hur stadgan och föreningslagen är utformad. Det bruka skilja lite på hur stämman ska utlysas vid de olika typerna av stämma. Eller snarare innehållet i dagordningen brukar reglera hur stämma ska utlysas och om ordinarie stämma hålls på annan tid en vad förordningen kräver.

Om det gäller en ordinarie årsstämma och dagordningen inte innehåller frågan om att sätt föreningen i konkurs eller likvidera föreningen så kan det gå att kalla till stämman genom anslag. Eftersom kallelsen ska innehålla alla information som ska behandlas på stämman så kan det vara bra att delge medlemmarna alla information som ska behandlas på stämman genom ett personligt utskick, som din förening har gjort. Sen kan man har egna åsikter på hur kallelsen ska vara utformad och förmedlas. Jag föredrar ett personligt utskick till medlemmarna där all information finns tydligt utformad.

Motioner som är anonyma ser inte jag som ett hinder vid stämman utan snarare som att det finns någon eller några som är engagerade i det dolda. Om innehållet i motionen är av betydelse så kan det ju ge föreningen något positivt. Så jag ser inte att styrelsen gör något fel i att sända ut sådana motioner. Det kan ju vara så att motions författaren ger sig till känna på stämman, om nu inte dennes motion kommer med i kallelsen så kan det finnas skäl för att klandra stämman så jag skulle rekommendera att ta med denna motion på stämman.Hur det kan se ut i en stadga


Kallelse till stämma

§ 16

Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman.
Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Kallelse utfärdas genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet. Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen om
ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller
föreningsstämma skall behandla fråga oma) föreningens försättande i likvidation eller
b) föreningens uppgående i annan förening genom fusion.

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.
Föreningslagen kap 7 Föreningsstämma


8 § Kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid. Om en stämma skjuts upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det enligt denna lag eller stadgarna krävs för att ett föreningsstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.
Kallelse skall ske enligt stadgarna. Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen, om
1. ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller
2. föreningsstämma skall behandla fråga om

a) sådan ändring av stadgarna som avses i 15 § första eller andra stycket,
b) föreningens försättande i likvidation,
c) föreningens uppgående i en annan förening genom fusion.

I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Om stämman skall behandla ett ärende om föreningens uppgående i en annan förening genom fusion eller ett ärende om föreningens försättande i likvidation, skall förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser ändring av stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen skall efter det att kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna hos för- eningen och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress.
Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshand- lingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar hos föreningen och genast sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandel som begär det.

UffeJ
2010-05-18, 09:23
Det är väl endast medlemmar som har rätt att lämna in en motion.......
Är man anonym så går det inte att bekräfta att motionären är medlem och då faller ju rätten att lämna in en motion som skall tas upp på ordinarie stämma....:12:

clabbe
2010-05-18, 09:52
Jag är ganska fascinerad av anonyma motioner. Antag att styrelsen tar med motionen på kallelsen och överlämnar till stämman att besluta om motionen ska tas upp till behandling, och stämman svarar ja. Vem ska sen ställa sig upp och argumentera för motionen och ställa yrkandena på stämman? Rimligtvis borde motionären själv vara den som känner sig manad. Men då faller ju anonymiteten bort...

Admin
2010-05-18, 10:20
Vem ska sen ställa sig upp och argumentera för motionen och ställa yrkandena på stämman?
Men i många fall finns det ändå inte någon som argumenterar för motionen, så på det sättet blir det ingen skillnad. Man tar helt enkelt beslut utifrån hur motionen formulerats. I vissa fall räcker dessutom detta fullt ut.
Sedan är det ju fritt för vem som helst att starta upp en diskussion om det skulle finnas något tveksamt i motionen.

Jag har tagit upp frågan om anonyma motioner tidigare.
Lagen säger bara att motioner måste komma från medlemmar, men det finns inget lagligt hinder för anonyma motioner där bara styrelsen vet vem som är motionär.

Mig veterligen finns det heller ingen möjlighet för en styrelse att neka någon motionär att vara anonym.
Det mesta i en brf är ju anonymt ändå, inte minst årsredovisningarna som döljer väldigt, väldigt mycket.

Sedan säger säkert någon att om man är anonym så minskar möjligheterna att få igenom motionerna.
Men detta argument kan man tyvärr bara skratta åt.
I en värld där styrelserna rekommenderar avslag på 99,999 % av motionerna och där stämman avslår 99,8 % av motionerna så spelar det knappast någon roll om medlemmarna inte vet vem som är pappa till motionen.

PS.
Jag gör förmodligen om inläggen om anonyma motioner till en egen tråd, så om du vill prata om detta gör då det separat här så att det blir enkelt att splitta upp denna tråd.

Admin
2010-05-18, 10:27
Det enda kallelse som har "skickats" ut är den som sitter i trapphuset, och där finns samtliga nio motioner uppradade som rubriker.

Det hade varit väldigt intressant att se denna kallelse i sin helhet tillsammans med de nio motionerna.
Undrar hur styrelsen valt rubrikerna till motionerna i kallelsen? Eget val? Motionens rubrik?
Är styrelsens 9 motionspunkter tydliga, så som lagen föreskriver?
Finns inte yrkandena med i kallelsen?

I och med att motionerna finns med som punkter i dagordningen så blir det genast mycket svårare att säga om kallelse skett på rätt sätt.
Nu blir det ju en tolkningsfråga där man måste ta ställning motion för motion om punkterna i dagordningen beskriver respektive motionsärende på ett tillräckligt tydligt sätt.

Trötter
2010-05-18, 10:38
Det är väl endast medlemmar som har rätt att lämna in en motion.......
Är man anonym så går det inte att bekräfta att motionären är medlem och då faller ju rätten att lämna in en motion som skall tas upp på ordinarie stämma....:12:

Det stämmer att motionsrätten är tilldelad medlemmarna i föreningen, men om man ser på motionen som ett förslag till en förändring i föreningen. Så varför ska inte föreningen behandla förslag från externa eller anonyma motionärer om det är bra förslag som framförs. Det är ju stämman som beslutar om motionen ska genomföras/antas genom att medlemmarna ger sitt samtycke i demokratisk anda.

Jag har en känsla av att i många föreningar går man i samma fotspår år ut och år in. Detta kan leda till en slentrianmässig hantering av föreningens tillgångar. Att få in nytänkande i en organisation skapar mer ny tänkande, vilket leder till en mer dynamisk och förhoppningsvis en effektivare verksamhet. Alla idéer är bra utom de dåliga:1:.