handdator

Visa fullständig version : Revisionsfrågor besvaras ej av styrelsen!


guben
2010-04-18, 20:41
Jag har granskat verksamheten i vår brf (föreningsvald revisor) och skickat ett antal frågor till styrelsen med begäran om svar och förslag att bli inbjuden till bokslutsmöte (bla. för att klara ut en del frågor muntligt).

Styrelsen har svarat att man "tackar för synpunkter och.... kommer att beakta dem i kommande styrelsearbete"!?

Dokumentet med frågor var entydigt formulerat som frågor i samband med revision och begärt svar med senast datum.

Till saken hör att ordförande på flera sätt försökt försvåra mitt arbete. Dessutom har jag tydligen rört upp en del damm genom att ställa frågor på HSB för att kunna sätta mig in i verksamheten.

Finns det inget krav på att styrelsen skall besvara revisionsfrågor från revisorn?

Vad gör man lämligen åt detta?

Eftersom HSB representanten tydligen är införstådd med agerandet antar att styrelsen inte är skyldig att svara (märkligt)
Måste frågor från Borevision besvaras?

Funderar på att avgå och skicka mina frågor till medlemmarna så kan någon intresserad ta upp dom (fast det brukar ju inte vara så många intresserade som vi alla vet).
Är dessutom valberedning, med den stämning som råder här kan man inte föreslå någon förändring av styrelsen.
Frågan är ju om man kan förväntas ta fighten, det har varit tungt nog.

Nån som känner igen sig?

Pensionär
2010-04-25, 15:04
Funderar på att avgå och skicka mina frågor till medlemmarna så kan någon intresserad ta upp dom (fast det brukar ju inte vara så många intresserade som vi alla vet).
Är dessutom valberedning, med den stämning som råder här kan man inte föreslå någon förändring av styrelsen.
Frågan är ju om man kan förväntas ta fighten, det har varit tungt nog.Nej avgå inte! Du är en av dessa värdefulla personer med stor erfarenhet av föreningsarbetet och dess problem. Har kunskaper utöver det vanliga. Då förlorar vi alla i detta forum ännu en möjlighet att titta in genom de fönster du öppnat. Du har även pratat om att utveckla nyckeltal. Det tycks finnas hur mycket som helst att granska och försöka förbättra i vår boendeform.
Vi ska inte ge upp och lämna dessa obegripligt ljusskygga styrelser ifred. Ta inte motgångarna personligt, vi är ju onekligen kanska många som röner samma sketna behandling, trots goda avsikter.
Go on fighting!

Harald
2010-04-25, 21:00
På stämman finns en punkt "revisorernas berättelse".

Där tar du dina frågor igen.

Utifrån detta rekomenderar du stämman till att bevilja ansvarsfrihet eller inte.

Därefter röstar stämman om ansvarsfrihet eller inte.

Admin
2010-04-26, 10:15
Eftersom HSB representanten tydligen är införstådd med agerandet antar att styrelsen inte är skyldig att svara (märkligt)
Naturligtvis måste styrelsen svara på revisorns frågor.
Att HSB-ledamoten inte bryr sig tyder bara på att HSB-leamoten är köpt av styrelsen, och inget annat.

Tala om för styrelsen att de bryter mot lagen om de inte svarar på revisorns frågor (det är ingen skillnad mellan frågor från lekmannarevisorn och frågor från huvudrevisorn).
Sedan gör du som Harald föreslår.
Svarar då styrelsens ledamöter fortfarande inte (de har max 2 veckor på sig), så har styrelsen fått fler chanser än vad de förtjänar och naturligtvis måste lagbrott få konsekvenser. Jag rekommenderar då att ställa styrelsen till svars rättsligt (där de inte kommer att kunna försvara sig).

I föreningslagen 7 kap ("Föreningsstämma), 11§ finns lite övergripande om hur det ska fungera på själva stämman (utdrag nedan);
11 § Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det
och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen,
på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller
av ett ärende på stämman.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är
tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas
skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till
varje medlem som har begärt upplysningen.

Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till medlemmarna
utan väsentlig nackdel för föreningen, skall upplysningen i stället på
medlemmens begäran lämnas till föreningens revisorer inom två veckor därefter.
Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrelsen
skriftligen yttra sig om huruvida den begärda upplysningen har lämnats
till dem samt huruvida upplysningen enligt deras mening borde ha
föranlett ändring i revisionsberättelsen eller, beträffande moderförening,
i koncernrevisionsberättelsen, liksom huruvida upplysningen i övrigt ger
anledning till erinran. Om så är fallet, skall ändringen eller erinringen
anges i yttrandet.
Styrelsen skall hålla revisorernas yttrande tillgängligt hos föreningen för
medlemmarna samt översända yttrandet i avskrift till varje medlem som
har begärt upplysningen.

guben
2010-04-26, 22:49
Tack för alla uppmuntrande tillrop!

Var kan jag finna stöd för att styrelsen MÅSTE besvara frågor från revisorer?

Enligt Borevision kan man inte kräva ett svar. Dock riskerar då styrelsen att inte beviljas ansvarsfrihet men detta är synnerligen ovanligt och tas , så vitt jag förstår, till endast vid lagbrott.
Mina frågor är inte av den karaktären (gäller bl.a. en planerad investering som troligen inte går att räkna hem, fråga huruvida styrelsen tänker ta in anbud på alternativ till HSB(!), fråga om kraftigt ökad avsättning till underhåll, och frågor om att använda befintligt utrymme för avgiftssänkning), alltså inga direkta fel.
Samtliga frågor har Borevision bedömt som relevanta.

guben
2010-12-12, 18:44
Om nån orkar läsa tråden :14: så kommer här en uppdatering:
Eftersom jag inte fick något svar från styrelsen skickade jag (föreningsvald revisor) en kopia av mina frågor till medlemmarna inför stämman i våras. Stämman har aldrig varit så välbesökt tidigare. Jag föreslog en medlem utanför styrelsen som protokollförare och både hon och jag uppfattade att det blev beslutat.
Jag drog frågorna under punkten Revisorenas berättelse.
Styrelsens hållning var att jag inte kunde ta upp frågor som inte fanns i agendan, stämman bestämde dock att frågorna skulle tas upp.
Stämman beslutade att revisionsfrågorna skulle besvaras snarast med kopia till medlemmarna.En av frågorna gällde ev. sänkning av föreningens avgifter där styrelsen fick i uppdrag att låta göra en oberoende granskning av vad detta skulle innebära för föreningens ekonomi. Till råga på allt hade jag mage att ställa en fråga om varför styrelsearvodet var dubbelt så högt som HSBs förslag (ca 3500:-/ lägenhet i stället för 1200:-).

När stämmoprotokollet kom visade det sig att det hade skrivits av sekreteraren i styrelsen och justerats av styrelsen. Den person som stämman utsett till protokollförare hade fått besked att det var ett missförstånd.

I protokollet står inget om själva diskussionen och endast att revisionsfrågorna skall besvaras snarast.

Nu är det snart slut på år 2010 och jag finner att 2009 år revisionsfrågor ännu ej besvarats. Inte heller har någon oberoende granskning av vår ekonomi inletts. Av dom protokoll som jag fått har frågorna inte ens varit uppe till diskussion :(

Kan de få va på det här sättet? Vad tycker ni...? Hur gör man nu?
Till saken hör att styrelsen inte gillade att få frågor och vår kommunikation är lite "ansträngd".

Problemet är ju, som alltid, att även om styrelsen agerar oprofessionellt är vi samtidigt grannar.

Trötter
2010-12-12, 20:35
Om ni är intresserad av att få fart på styrelsen och HSB i detta, då kan ni göra följande.
Begära genom ett minoritetsinflytande att en extrastämma skall hållas. Som jag ser det så krävs det i er förening, endast att två av de röstberättigade medlemmarnas bifall för att styrelsens skall sammankalla till stämma. http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7865
På denna stämmas dagordning kan in sätt upp att bokslutet för 2009 skall återupptas och att styrelsen ska redovisa svar på de frågor som ställdes vid ordinarie stämma 2010.
Vid denna stämma bör ni föreslå att föreningens verksamhet skall granskas av särskild granskare. Här är det viktigt att ni företar en votering och att resultatet dokumenteras, använd gärna egen ljudupptagning för att säkerställa äktheten. Denna punkt behöver inte vara med på dagordningen, frågan om granskning kan föras på vilken stämma som helst och när som helst under en stämma. Om medlemmarna genom ett minoritets inflytande bifaller frågan har styrelsen en vecka på sig att göra en hemställan hos Länsstyrelsen om att föreningen skall genom gå en granskning. De som har biträtt frågan om granskningen skall då ange vilka delar av verksamheten som skall granskas. Om styrelsen försitter denna möjlighet kan vem som helst inom föreningen utforma och begära granskning hos Länsstyrelsen. Jag vill även påpeka att en granskning är förenligt med kostnader. Dessa kostnader kan läggas på ansvarig styrelse om det visar sig att styrelsen har brustit i sitt uppdrag.Att det inom föreningar sätts upp barriär och moraliska aspekter när det gäller medlemmars granskning av föreningens verksamhet, om att det kan skapas konflikter mellan grannar. Detta är ett av bostadsrättsorganisationernas bästa vapen för att klara sig ur prekära situationer och tjäna pengar på okunskapen som ofta råder inom föreningar.

Dessa situationer har skapat och kommer att skapa konflikter inom föreningar och dess medlemmar. Den enligt mig största anledningen, är bostadsrättsorganisationernas affärsidé att dölja och sydda inkompetens inom styrelser.

Admin
2010-12-12, 22:54
Bra förslag från Trötter, och som föreningsvald revisor kan du när som helst begära en stämma i vilken fråga som helst. Du behöver inte någon annans stöd. Det är bara att be styrelsen kalla till stämma med den agenda som du ensam (om du vill) bestämmer, varvid styrelsen omedelbart måste kalla till den av dig begärda extrastämman.

Om styrelsen ansåg att den som blivit vald till justerare inte blev detta så är frågan vem styrelsen anser blev vald istället?
Vad står i protokollet om vem som blev vald?

Du kan ställa vilka frågor du vill under punkten för revisorernas berättelse, och styrelsen har då två veckor på sig enligt lag att besvara dessa frågor. Besvarar styrelsen ej dessa frågor inom lagstadgad tid bryter styrelsen mot lagen och kan dömas rättsligt för detta.

Angående;
Enligt Borevision kan man inte kräva ett svar. Dock riskerar då styrelsen att inte beviljas ansvarsfrihet men detta är synnerligen ovanligt och tas , så vitt jag förstår, till endast vid lagbrott.
så är det så att genom att revisorn ensam kan kalla till extrastämma när som helst, där styrelsen måste svara på frågor enligt lag, så har revisorn denna lagstadgade rätt att få svar på frågor från styrelsen, även om BoRevision tyvärr inte har kunskap om hur det fungerar med revisorer och revision i brf:ar.
Ansvarsfrihet kan nekas för precis vad som helst. Det behöver absolut inte handla om lagbrott, men det är ett mycket vanligt missförstånd att det skulle vara så (ett rykte som bl.a. HSB bidragit till att sprida).

Trötter
2010-12-13, 09:30
Jag missa att du är vald som revisor i föreningen. Enligt författningen har du som revisor rätt att ta del av alla de handlingar som är relevanta för bedömningen av föreningens verksamhet. Om inte föreningens ledning ger revisorn möjlighet att ta del av alla handlingar för sin bedömning, kan det tolkas som bokföringsbrott. Enligt skatteverket har revisorn rätt att ta del av alla handlingar som rör verksamheten, http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114598/kap06.pdf

Du som revisor behöver inte vänta till stämman för att få svar på frågor, du kan när det behagar begära information om vist ärende, men det är brukligt att revisorerna/revisorn granskar verksamheten innan ordinarie stämma. Inför stämman upprättar revisorn en skriftlig redogörelse där det framgår vad som har hänt i föreningen under räkenskapsåret.

guben
2010-12-14, 17:49
Har funderat på bl.a. Trötters förslag att begära genom ett minoritetsinflytande att en extrastämma skall hållas.

Det känns lite jobbigt, börjar bli lite trött på det här :( , vill ändå inte ge mig, det vore att svika medlemmarna och gynna styrelsen

Tänkte så här:.
Frågorna lämnades till styrelsen i god tid före årsstämman (i maj) med kopia till medlemmarna. De togs upp av mig under punkten Revisornas berättelse. Styrelsen ville inte diskutera frågorna, Till stämmoprotokollet noterades dock (under stort motstånd från styrelsen) under punkten Övriga frågor " Diskussionen kring brevet från föreningsvald revisor. Styrelsen kommer att ge svar på brevets frågeställningar så fort som möjligt"
Nu har dom alltså ännu inte svarat(stämman var i maj)
I detta fall gäller väl Föreningslagen (tack för tipset Admin!)
Föreningslagen, 7 kap. Föreningsstämman
11 § Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det
och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen,
på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller
av ett ärende på stämman.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är
tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas
skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till
varje medlem som har begärt upplysningen.

Frågan är möjligtvis att jag inte skulle räknas som medlem eftersom jag agerade som revisor, fast det vore ju tokigt?

Skulle jag kunna skicka en påminnelse till Styrelsen med hänvisning till ovanstående lag? Är den tillämplig i detta fall?

Vad blir påföljden för styrelsen , dels p.g.a. försenat svar (ej inom två veckor från stämman), dels om dom ändå inte svarar?