handdator

Visa fullständig version : Extrastämma / När måste styrelsen hålla mötet?


plattipus
2010-04-09, 15:45
Hej där.

Vi har begärt en extrastämma i vår förening.
Vet att följande gäller: Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar.....

Vilken paragraf kan vi sedan stödja oss på inom vilken tid de måste kalla till
en extrastämma. Om vi har skickat in den i April kan de lägga stämman i oktober då?

Hoppas ni förstår vad jag menar. Vet ävan att vi kan ta hjälp av Länstyrelsen ifall de INTE kallar.

Kan någon hjälpa mig
tackar

Admin
2010-04-10, 04:55
Som du redan har noterat så står det i föreningslagen 7 kap 5 §;
Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen. Och i föreningslagen, 7 kap (Föreningsstämman) 7-9 § står det;
7 § Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Om en stämma som skall hållas enligt denna lag, enligt stadgarna eller enligt ett stämmobeslut inte sammankallas i föreskriven ordning, skall länsstyrelsen på anmälan av en styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor eller någon röstberättigad genast på föreningens bekostnad sammankalla stämman i den ordning som sägs i 8 §.

8§ Kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman.
Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid.
Om en stämma skjuts upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman.
Om det enligt denna lag eller stadgarna krävs för att ett föreningsstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.
Kallelse skall ske enligt stadgarna.
Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen, om
ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller
föreningsstämma skall behandla fråga om
sådan ändring av stadgarna som avses i 15 § första eller andra stycket,
föreningens försättande i likvidation,
föreningens uppgående i en annan förening genom fusion. I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Om ett ärende avser ändring av stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen skall efter det att kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress.
Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § (http://hotpot.se/php/vb/#K7P4) skall redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna och genast sändas till medlemmar som begär det.

OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.
Se Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214).

Din fråga nu är;
När kan styrelsen som senast lägga stämman som medlemmarna begärt?

Av LEF 7 kap 8 § framgår att kallelsen ska utfärdas senast en vecka före extrastämman (om inte stadgarna föreskriver längre tid).
Men det regleras där sedan inte inom vilken tid själva stämman måste hållas.

Jag har tagit upp detta några gånger tidigare.
Föreningslagen reglerar inte detta på ett tydligt sätt.
Se; Ny föreningslag 2010 (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm#7-11).

Vad man då får göra är helt enkelt att utnyttja texten som står i LEF 7 kap 8 §;
Kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Svaret på din fråga blir alltså att styrelsen måste förlägga extrastämman som medlemmarna begärt senast 6 veckor (2+4 veckor) efter det att begäran om extrastämma kommit in till styrelsen (om inte föreningens stadgar ger en kortare tidsperiod för styrelsen att hålla denna extra stämma).

Mer info:
Inom vilken tid måste styrelsen kalla till extrastämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10835)

plattipus
2010-04-12, 11:58
Som du redan har noterat så står det i föreningslagen 7 kap 5 §;


Och i föreningslagen, 7 kap (Föreningsstämman) 7-9 § står det;


Din fråga nu är;
När kan styrelsen som senast lägga stämman som medlemmarna begärt?

Av LEF 7 kap 8 § framgår att kallelsen ska utfärdas senast en vecka före extrastämman (om inte stadgarna föreskriver längre tid).
Men det regleras där sedan inte inom vilken tid själva stämman måste hållas.

Jag har tagit upp detta några gånger tidigare.
Föreningslagen reglerar inte detta på ett tydligt sätt.
Se; Ny föreningslag 2010 (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm#7-11).

Vad man då får göra är helt enkelt att utnyttja texten som står i LEF 7 kap 8 §;


Svaret på din fråga blir alltså att styrelsen måste förlägga extrastämman som medlemmarna begärt senast 6 veckor (2+4 veckor) efter det att begäran om extrastämma kommit in till styrelsen (om inte föreningens stadgar ger en kortare tidsperiod för styrelsen att hålla denna extra stämma).

Mer info:
Inom vilken tid måste styrelsen kalla till extrastämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10835)TAck så jättemycket för svaret. Japp lagar är inte lätt att tyda.
//